“Визия за София” е инициатива на Столична община за създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитието на столицата и крайградските територии до 2050 г. Проектът има амбицията да анализира моментното състояние на София и да предложи конкретни стъпки, мерки и цели за бъдещото устойчиво развитие на града. Постигането на тази задача е възможно само с обединените усилия на гражданите, бизнеса, науката, неправителствените организации и администрацията.  

Идеята за създаването на Визията стартира още през 2016 г. в дискусиите за необходимите реформи в градоустройството и планирането на София, организирани от неформалната “Лаборатория за градско развитие”. По време на срещите става ясна нуждата от дългосрочна стратегия за развитие на общината и тази идея бързо среща широка обществена подкрепа. Споделената и дългосрочна стратегия е необходима, за да се подходи достатъчно информирано и отговорно към нужното изменение на Общия устройствен план на София.

В края на 2016-та и началото на 2017-та се провеждат поредица от публични дискусии, чиято цел е да изведат основни силни и слаби страни на София и да помогнат във формирането на подхода за създаването на Визията. В дебатите участват представители на различни политически партии, на неправителствени организации, на бизнеса, предприемачи, изследователи и активни граждани. На база на предложените посоки за работа по време на дискусиите, се формулират методически насоки за разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии, които се обсъждат в широк експертен състав. 

Подобни визии и дългосрочни стратегически документи за всеобхватното развитие на градове и региони са създавани на много места по света. Работата по създаването на Визия за София включва и проучване на международния опит. В повече подробности са разгледани примерите от  БарселонаБерлинБостънВиенаТел АвивГьотеборгКопенхагенЛондонБърноРотердамСтокхолмСао ПаолоХелзинкиОсъществен е и директен контакт с екипите, работили по подобни процеси в Бостън, Виена, Тел Авив, Барселона, Копенхаген. 

Работата по създаването на “Визия за София” започва официално с решение на Столичния общински съвет на 23 февруари 2017 г., което задължава главния архитект да сформира екип “Визия”. Като ръководител на инициативата е ангажиран Любо Георгиев, дотогава неформален координатор на срещите на “Лабораторията за градско развитие”, който междувременно печели конкурс за директор на общинското предприятие “Софпроект”. Сформираният мултидисциплинарен екип “Визия” включва архитект, урбанист, еколог, икономист, програмист, юрист, социолог и комуникационен специалист, които имат разнообразен предишен опит от бизнеса, неправителствения сектор и академичната сфера. Екипът координира направленията Градска среда, Транспорт, Околна среда, Икономика, Управление, Идентичност и култура и Хора, като последното обхваща всички социални аспекти, свързани с качеството на живот в София.  

Подготовката на Визията изисква създаването на платформа за информиран разговор за бъдещето на града, в който да участват всички хора и организации, определящи развитието на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Целта е да се потърси консенсус и по-ефективно взаимодействие между споделените амбиции и цели за развитието на София, така че да се подобри процеса на градско планиране. Специално внимание в планирането на процеса е обърнато на комуникациите, които си поставят за цел да разширят значително сферата на интерес към инициативата и да включат възможно най-много хора и организации в диалог за възможните посоки за развитие на столицата. За осигуряване на по-ефективна и прозрачна работа, огледално на екип Визия се сформира и екип Мониторинг, чиято задача е да следи, критикува и насочва работа на основния координационен екип и да изготвя доклади с наблюденията и препоръките си на края на всеки по-важен етап от процеса. 

Процесът по създаването на Визия за София бива синхронизиран с други актуални инициативи, имащи отношение към бъдещото развитие на Столична община, като например “Град за хората”, “План за устойчива градска мобилност”, “Зелена София”, “Прединвестиционно проучване на ВиК инфраструктурата”.

Стъпка 1 – Организация на процеса 

За да се създаде предпоставка за информиран разговор за дългосрочните цели на града, екипът на “Визия за София” най-напред трябва да събере данни, въз основа на които да направи анализ на състоянието на София. За целта в Стъпка 1 на инициативата са избрани чрез подбор през обществена поръчка 7 експертни екипа от общо над 50 експерти, които започват работа по събирането на наличните данни и информация за развитието на града в 7 направления: Градска среда; Транспорт; Околна среда; Икономика; Управление; Идентичност и култура; Хора. 

Стъпка 2 – Събиране на информация 

По направление Хора работят Сдружение “И ГРАД – изследвания и дизайн в града”, по направление Идентичност и култура – “Културен Център на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, по направление Транспорт – “Урбитат”, по направление Околна среда – „Енвайрорисърч“, по направление Градска среда – сдружение „Неформално“, по направление Икономика – “Център за икономически стратегии и конкурентноспособност” и по направление Управление – сдружение “Бизнес бустер”. Екипите се свързват със 123 източника на информация (държавна и местна администрация, фирми, сдружения и НПО), от които са поискани 742 набора бази данни. Събрани и проучени са хиляди източници на информация.  

В трите месеца работа по Стъпка 2 са проведени над 400 интердисциплинарни срещи. На 30 октомври 2017 г. в Софийска градска художествена галерия е представен междинния прогрес от работата по тази стъпка. За да споделят международен опит от подобни на Визия за София стратегически инициативи на три континента, са поканени водещи експерти, участвали в подобни процеси за Барселона, Тел Авив и Бостън. 

Стъпка 2 приключва в самия край на 2017 година. В рeзултат от нея eкипът разполага със систематизирана информация за средата, както и доклади с обобщения и препоръки какви са най-необходимите изследвания, които трябва да се проведат във всяко от направленията, за да съберем минималната необходима информация и да започнем информиран диалог за дългосрочното планиране на града. На база на проведените до момента срещи и набрана информация, се планира и график за последващите проучвания, срещи и събития, които целят да ангажират още повече хора, браншови и други организации да участват в диалога за постигане на консенсус по различни теми. Списък със събираната информация бива поддържан в раздела Библиотека на Визия за София. Всички данни, за които Визия за София има съответните права и разрешения от собственика, са отворени за ползване. 

Стъпка 3 – Изследване и активиране на темите 

В този етап започват изследванията за запълване на информационните дефицити. Паралелнo се работи по консолидиране и анализ на данните с цел популяризиране и въвличане на широката аудитория в информиран диалог по важните теми, които трябва да залегнат в дългосрочната визия за развитие на града. През цялото време се организират срещи със заинтересовани страни – неправителствени организации, политици, администрация, предприемачи, изследователи и други, с които се обсъжда събраната информация. 

За осъществяване на експертната работа в Стъпка 3 се провежда процедура за избор на изпълнители на изследванията и анализите, предложени от експертните екипи в Стъпка 2. Избрани са “Алфа рисърч” за изследванията в направление Хора, „Глобал Метрикс“ за изследванията в направление Идентичност и култура, обединение „ИТИ-Регул“ в направление Транспорт, „Енвайрорисърч“ в направление Околна среда, сдружение „Неформално“ в направление Градска среда, сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“ в направление Икономика и сдружение „НПО Линкс“ в направление Управление. 

Екипът на Визия за София стартира поредицата “Подкаст за София”, която цели да запознае аудиторията по-подробно с тези изследователски екипи, задачите и предизвикателствата пред тях, и изследователските подходи, които ползват за реализация на проучванията. 

На сайта и Facebook страницата на инициативата започва споделяне на кратки статии, анализи и анкети, които целят да представят събраната до момента информация по бърз и достъпен начин и да ангажират хора с интерес по различните теми да вземат отношение и да участват в създаването на споделена визия за града. Започва кампания с постери и външна реклама в града, която цели да популяризира Визията по-широко и да привлече гражданите да следят за възможностите за участие в инициативата. Това е възможно онлайн чрез коментари в социалните мрежи, изпращане на предложения по мейл и участие в анкети, така и офлайн чрез включване в представителни проучвания, предстоящи събития, акции и дискусии. Както в събитията и срещите, така и офлайн, координаторите подпомагат всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми. Екипът представя знанията за реалното състояние на града и събира и обобщава всички коментари и предложения за развитието на София. 

До края на 2018 са проведени следните изследвания, които запълват част от информационните дефицити в стратегическото планиране на града:  

Докладите с резултатите от изследванията включват заключения за състоянието на средата във всяко от седемте тематични направления на основата на събраната в процеса на работа информация. Паралелно събраните данни и анализи от всички изследвания, реализирани като част от стъпка 3 на Визия за София, се допълват с информация, събирана от други източници. Използват се проучвания, осъществявани от екипа на Софпроект. Към края на стъпка 3 по инициативата са съставени близо 50 анализа в различни сфери на живота в града и са обработени 3700 източника на информация: данни, доклади, академични трудове, изследвания. 

Докато текат изследванията, екипът на Визия за София започва още една инициатива, която цели да представи данни и да събере мнения и предложение по важни за развитието на града теми. Поредицата от четири дискусионни събития Диалози за София поставя за обсъждане актуални проблеми на града в тяхната взаимовръзка, като първо представя всички налични данни за проблемите и после въвлича представители на различните заинтересовани страни да търсят възможни решения, които са в интерес на всички. 

Друго събитие в Стъпка 3 от Визия за София, която цели изследване и активиране на темите, е Хакатон за София, който се провежда през ноември 2018 в Бизнес инкубатора на София тех парк. Само за две денонощия над 60 участника в хакатона разработват 15 проекта, които търсят креативно използване на данните, събрани от инициативата, за подобряване на средата в града. 

Стъпка 4 – Формулиране на целите 

Процесът продължава с финализиране на темите и формулиране на целите на Визията. Най-напред експертните екипи в седемте направления съставят списък с дългосрочни и краткосрочни цели, мерки и индикатори въз основа на обработената до момента информация. След това започва серия от мултидисциплинарни работилници, по време на които всеки екип обсъжда с останалите своите предложения. Целта да е се намерят допирните точки и да се обединят общите цели, мерки и индикатори. Резултатът от работата на широкия експертен екип е списък oт 69 цели и 490 мерки за тяхното изпълнение, които са готови за по-широко експертно и обществено обсъждане през пролетта на 2019 година. Обсъждането на тези предложения започва първо с всички съветници в Столичен общински съвет и администрацията на Столична община и продължава с 20 тематични експертни срещи, в които вземат участие общо 178 участника (50 от администрацията, 52 НПО, 40 от бизнес, 33 независими експерти и 3 браншови организации). Целта на тези срещи е критичен прочит, допълване и редактиране на предложените цели и мерки. Успоредно с това се провеждат срещи с представители на общини, които са съседни или близки до Столична община – кметове, заместник-кметове, общински съветници. Дискутират се връзките на техните общини със София – в икономически, социален, демографски, екологичен и много други аспекти. Получената информация е систематизирана и анализирана от екипа на Визия за София. 

Стъпка 5 – Активиране 

Това е периодът на широко публично представяне, обсъждане и подреждане на  предложенията за цели и мерки на дългосрочната стратегия. Целта е да се определи ангажираността на гражданите и на различните заинтересовани страни към тях. Затова се организират различни акции и комуникационни формати: дигитална игрова анкета на сайта на Визията; срещи на живо в различни части на Софияизложба и място за контакт в подлеза на Ларгото; представително социологическо проучване. Екипът на Визията разказва за инициативата чрез широко промотирано видео в градския транспорт и социалните мрежи, а билборди из града и постери в метрото приканват гражданите да се включат в създаването на Визията, като споделят коя цел е достатъчно важна за тях, за да се ангажират лично с нея.  

В мястото на Визия за София на Ларгото, екипът на инициативата започва да представя информация за града и събира обратна връзка по предложените дългосрочни цели. Там всеки може да разгледа малка експозиция на факти за София и близо 70-те специфични цели за развитието на града, да получи повече информация от член на екипа и да се включи в инициативата. През юли 2019 г. започват акции в 16 публични пространства в различни части на града. Със съдействието на гидове от Free Sofia Tourекипът посещава различни квартали и населени места в обхвата на Столичната община. Събрани са множество видео послания от гражданите и обратна връзка за това в каква София искаме да живеем утре и какви трябва да бъдат дългосрочните цели и приоритети в развитието на София и крайградските територии. За целия период на инициативата различните кампании и медийни активности на Визията достигат аудитория от над 900 000 души, като успяват да ангажират над 190 000 от тях. 

Стъпка 6 – Формулиране на “Визия за София” 

През лятото на 2019 г. е анализирана обратната връзка, получена по всички комуникационни канали още от самото начало на процеса по съставянето на Визия за София. Това става чрез систематизиране, преглед и дискурсивен анализ на всички коментари, предложения, мейли, становища, съобщения, изявления от събития и препоръки от срещи. Този анализ е и един от методите за формиране на целите и мерките на Визия за София. 

Паралелно се провежда и представителното социологическо проучване, водено от социологическа агенция Глобал Метрикс, което цели да изследва нагласите на софиянци към предложените цели. То показва много висока подкрепа за всички посоки за развитие, формулирани в хода на анализа и експертната работа по Визия за София. 

Цялата събрана обратна връзка в Стъпка 5 на Визия за София се отразява във финалните предложения за цели, мерки и индикатори за развитие на София. Те са представени пред експертната общност от участници в процеса за първи път на Форум “София: 2050” в началото на септември 2019 г. с излъчване на живо във Facebook страницата на инициативата. Целите и стъпките към тях съставляват дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии, която трябва да служи за върхов координационен стратегически документ за управлението на общината занапред. 

Финалното представяне на Визията е чрез мащабната изложба “София утре”, която показва резултати от двугодишната работа по създаването на дългосрочната стратегия за развитие на Столична община в подлеза на Ларгото през октомври и ноември 2019 г. Изложбата показва акценти от основните изследвания и събраното знание за актуалното състояние на града – каква е София днес, така и очертаните цели и посоки за развитието на града утре. Предоставени са конкретни данни за качеството на живот в града, както и за теми като трафика, водата и въздуха, отпадъците, застрояването, икономическия потенциал на града, естетическия вид, неравенствата, достъпа до култура и образование, моделите на управление и администрацията и т.н. Обърнато е внимание и на конкретни райони и квартали – какви са техните проблеми и в каква посока могат да се развиват.  

Куратор е Владия Михайлова, а в изложбата са включени и творби на художниците Антон Цанев и Красимир Терзиев. В рамките на изложбата тече програма от презентации “Инициативи за София, които работят по изпълнение на дългосрочните цели в споделената стратегия. Програмата включва пет събития, посветени на петте приоритета във Визията, в които вземат участие повече от 20 организации с представяне на техните граждански или бизнес инициативи, свързани с многообразен град, включване на гражданите в управлението на града, умело управление на ресурси, адаптивен и компактен град. 

Процесът по създаването на Визия за София завършва в края на ноември 2019 г. с публично представяне под надслов “Защо е важно да имаш визия?”. Документът е предаден в края на декември 2019 г. на Главния архитект на Столична община и е внесен за разглеждане и гласуване в общинския съвет с доклад на кмета Йорданка Фандъкова в началото на юни 2020 г. 

До края на 2019 г. Визия за София привлича над 10 000 участника. Сред тях са политици, предприемачи и инвеститори, представители, както на столичната, така и на държавната администрация, изследователи от различни направления, и не на последно място голям брой неправителствени организации и граждани. Следвайки стъпките на предварително начертаната ясна и прозрачна методология, Визия за София и общинското предприятие „Софпроект-ОГП“ осъществяват общо над 50 изследвания, събират и анализират бази от данни и търсят отговори на проблемни теми в града по основни въпроси за условията и начина на живот в него. Значителна част от данните са дигитализирани и превърнати в карти, графики и изчерпателна библиотека от доклади и разработки, които следва да бъдат поддържани и надграждани, за да се следи прогреса по изпълнението на Визията занапред. След множество анализи и обсъждания със заинтересовани страни екипът на Визията формулира 24 дългосрочни цели, близо 250 стъпки и 385 конкретни мерки, които имат амбицията да начертаят план за превръщането на София в по-добър град за живеене. Дългосрочната визия е през 2050 г. София да бъде компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето.