Направление Управление е обединяващо звено на всички задачи за изследване на градското планиране и осъществяването на градските политики. Работата по него обхваща изследвания и анализи върху процесите в администрацията, развитието на човешките ресурси и капацитет, управление на територия, капитал и други общински активи, механизми за планиране и анализ на данни. Изследва се комуникацията с гражданите, която се фокусира около прозрачност, информираност и включване. Работи се върху дигиталната трансформация и степента на интеграция на софтуерни решения, технологии за умни градове, електронни услуги и отворени данни във всички аспекти на работата на града.

Запознайте се с доклада по направление „Управление“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Работата по темата включва анализ на капацитета за създаване и провеждане на дългосрочни политики, както и необходимостта от комуникация и координация между различните звена. Разглеждат се…

Идентифицират се начините за постигане на по-добър диалог между общината и гражданите и се анализира нуждата от съдържателен и добре комуникиран алгоритъм за обществени обсъждания. Разглежда се …

Темата разглежда няколко аспекта от технологизирането на града и управленските му процеси. От една страна е софтуерната обезпеченост на общината, системата от общински сайтове и уеб-приложения,…

Темата поставя акцент върху създаването на ефективна регулация на застрояването на териториите, мониторинг на устройствени планове и строителен контрол. Разглеждат се също критериите и механизмите за …

Изследванията по тази тема търсят обобщение на това как oбщината печели, кои са източниците на финансиране, каква е необходимостта от тяхното диверсифициране (алтернативи извън събирането на такси,…