Направление Управление е обединяващо звено на всички задачи за изследване на градското планиране и осъществяването на градските политики. Работата по него обхваща изследвания и анализи върху процесите в администрацията, развитието на човешките ресурси и капацитет, управление на територия, капитал и други общински активи, механизми за планиране и анализ на данни. Изследва се комуникацията с гражданите, която се фокусира около прозрачност, информираност и включване. Работи се върху дигиталната трансформация и степента на интеграция на софтуерни решения, технологии за умни градове, електронни услуги и отворени данни във всички аспекти на работата на града.

Този доклад от стъпка 3 на процеса по създаването на Визията изследва процесите и наличието на добри практики в управлението на звена в СО, предлагайки конкретни количествено измерими индикатори за оптимизация и измерване на ефекта от дейността.

Докладът изследва данните, които се произвеждат, събират и съхраняват в звената на СО и прави опит за обобщена оценка на техническата подготвеност за привеждането на тези данни към дигитален вид с единни изисквания за формат, метаданни и съвместимост със система за обмен.

Целта на това изследване е да се изработи механизъм за оценка на ефективността на обществените обсъждания, благодарение на който да може да се повиши степента на комуникация и полезно взаимодействие между СО и заинтересовани граждани.

Запознайте се с доклада по направление „Управление“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.