Направление Транспорт работи по няколко основни теми, свързани с транспортирането на хора и стоки в града. Те са пешеходна свързаност, велосипеден, обществен, автомобилен, въздушен, ЖП и транзитен транспорт, транспортиране на стоки и ресурси и интермодалност. Направлението проследява технологичните достижения и световни тенденции в сферата на транспорта. Анализират се възможностите обществения транспорт да е предпочитана алтернатива, както и мерките, които биха подобрили мобилността и достъпността на града.

Запознайте се с доклада на екип „Транспорт“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Достъпност с обществен транспорт до работни места“

Запознайте се с доклада на екип „Транспорт“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Tранзитен трафик през централна градска част“

Запознайте се с доклада по направление „Транспорт“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.