Направление Транспорт работи по няколко основни теми, свързани с транспортирането на хора и стоки в града. Те са пешеходна свързаност, велосипеден, обществен, автомобилен, въздушен, ЖП и транзитен транспорт, транспортиране на стоки и ресурси и интермодалност. Направлението проследява технологичните достижения и световни тенденции в сферата на транспорта. Анализират се възможностите обществения транспорт да е предпочитана алтернатива, както и мерките, които биха подобрили мобилността и достъпността на града.

Запознайте се с доклада по направление „Транспорт“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Темата обхваща работата по анализ на подходящата инфраструктура и начините, по които е възможно да се приоритизира пешеходното движение чрез изграждане на благоприятна за пешеходци улична мрежа…

Темата изследва изграждането на подходяща вело инфраструктура, включваща велопаркинги, инструменти за развитие на велосипедния транспорт и начини за съвместяване на придвижването с велосипед с …

Разглеждат се възможностите за обвързване на метрото с влаковете и достъпът до съседните селища, с цел създаване на бързи връзки между отделни градски райони. Анализира се състоянието на…

Темата дава оценка какво ново е необходимо и какво не, що се отнася до транспортната проходимост, инфраструктурата и уличната мрежа. Изследват се услугите за паркиране, количеството и качеството на…

Темата разглежда ефектите на икономическото развитие върху транспорта и транспортната инфраструктура. Определя се характера, интензивността и разпределението на транспорта на стоки, начините за снабдяване …

Разглеждат се с приоритет идеите за изграждане на липсващите главни транспортни артерии за бързото извеждане на трафика от града и се изследва движението на преминаващите през града автомобили. Работи се …

Обекти на анализ са електромобили, кибертранспорт и информатиката като база за ефективност на логистиката и управлението на трафика. Всичко това е възможно чрез съществуването на съвременни софтуерни…

Свързаността чрез въздушен транспорт показва интеграцията на един град с другите и глобалното му влияние и позиция. Темата разглежда състоянието на летищата около столицата с основен фокус Летище София…

Темата разглежда състоянието на наличната ЖП инфраструктура и нейното функциониране или причини за изоставяне и неглижиране. Изследва се регионалната свързаност на София чрез ЖП връзки и възможности…

Ключов фактор за придвижването на хора и стоки е възможността да се комбинират различни видове транспорт. Използването на потенциала на обособените транспортни хъбове или създаването на нови би допринесло…