Политика за лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА “ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ”

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018 г. Ви каним да се запознаете с начина, по който третираме лични данни при съставянето на  “Визия за София”.

Какви данни ползваме във “Визия за София” и с каква цел

В рамките на инициативата ние събираме следните видове данни:

 • и-мейл адрес: събираме адресите на всички, които са се абонирали за нашия бюлетин или участват в нашите анкети. Използваме и-мейлите за последващата комуникация по заявени интереси и за събития, свързани с проекта.
 • демографски данни: някои от нашите анкети събират демографски данни с цел профилиране на социологическата информация. Такива са например възрастова група, квартал на местожителство, семейно положение, вид заетост и т.н. Тези данни са ни нужни, за да можем да получим по-добра информация за нуждите и ползването на градската среда от граждани с различни социални профили. Използваме тези данни агрегирано и не ги използваме за индивидуална идентификация.
 • заявени теми на интерес: във връзка с изграждането на мрежи от заинтересовани страни в рамките на инициативата, пазим информация за интереси по теми, свързани с градското развитие. Използваме тази информация за да можем да работим с всички заинтересовани страни по изграждането на Визия за София.

Правно основание за обработването

Предоставяни от Вас лични данни се обработват на основание чл.6, параграф 1, б.“А“ от Общия регламент относно защитата на данните  – изрично съгласие.

Получатели на личните данни

Личните Ви данни не се и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Срок за съхранение за личните данни

Личните Ви данни ще се съхраняват до приемане на „Визия за София“ с решение на Столичен общински съвет.

Администратор на личните данни.

Администратор на личните данни е Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“, с БУЛСТАТ 0006963270805. Общинското предприятие създадено по реда на Закона за общинската собственост с решение на Столичен общински съвет. Адресът му на управление: гр.София, п.к. 1309, Район „Възраждане“, ж.к. „Зона Б5“, бл.11, вх.Б, ет.18, тел. 02/920-68-62, лице за контакт е Нели Железова, е-mail: ogp@sofproect.com

Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ си запазва правото да определи такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията. Информацията за обработваните лични данни се предоставя в 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на искането.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от администратора изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

В случай, че не желаете личните Ви данни да бъдат обработвани (оттегляне на съгласие), желаете да получите информация какви лични данни се обработват за Вас или желаете да коригирате предоставените от Вас лични данни следва да подадете писмено заявление на горепосочения адрес на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ или на е-mail ogp@sofproect.com , като в последния случай е достатъчно искането да бъде изпратено от е-mail-а, с който сте се регистрирали на нашия сайт.

Подаване на жалба

В случай, че имате възражения по отношение обработването на личните Ви данни, може да подадете възражение до администратора на личните данни или жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните за територията на Република България. Адресът на Комисията за защита на личните данни е гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Вашето право на отказ от предоставяне на данни

Не сте длъжни да предоставяте своите лични данни и можете да поискате тяхното изтриване във всеки момент. В случай, че пожелаете те да бъдат изтрити от базата данни на “Визия за София” това може да има следните последствия:

– няма да може да се регистрирате с е-mail-а си на нашия интернет сайт, което Ви дава възможност да следите и да участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии;

– няма да можете да се абонирате за  информационния ни бюлетин, който ще Ви дава информация за процеса по съставяне на „Визия за София“;

– няма да може да получавате покани от нас за участие в събития, свързани със създаването на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии;

– няма да може да участвате в анкетни проучвания и запитвания в инициативата Визия за София, отговорите от които ще се използват в обобщен вид за разработването на дългосрочна и споделена стратегия за развитие на София и крайградски територии.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“ не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.