Работата по направление Околна среда във Визия за София започва с набавяне, систематизиране и анализ на всички данни и знания, свързани с компонентите и факторите на околната среда в града (въздух, води, градска природа, дива природа, климат, вредни физични фактори, отпадъци, геоложка основа и минерално разнообразие, почви и земеползване, екосистемни услуги). Анализира се текущото състояние на компонентите и факторите и начините за подобряване на състоянието им.

Запознайте се с доклада на екип „Околна среда“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Проучване на възможностите за реализация на зелените клинове в Столична община“

Запознайте се с доклада на екип „Околна среда“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Инвентаризация на биологичното разнообразие в Столична община“

Запознайте се с доклада по направление „Околна среда“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Работата по темата започва с анализ на данните за замърсяване на въздуха в града и връзката на качеството на въздуха с практикуваните методи за отопление и влиянието на автомобилния трафик. Изследват се …

Темата се занимава с изследвания на повърхностните и подземните води и идентифициране на всички аспекти на потенциала на минералните извори. Анализират се възможностите за възраждане на минералните бани…

Анализира се наличието на данни за климатичните промени, тяхното въздействие в градска среда и адаптацията към тях. Работи се в посока проучване на подходящи политики за устойчивост, както и на конкретни…

Темата изследва начините за опазване на зелените площи в градска среда. Разработват се концепции за управление на зелената система, развитие на градско земеделие и усвояването на покривни пространства…

Разглеждат се възможностите за по-активно включване на планините около София в живота на града. Изследва се обособяването на атрактивни зони за отдих, но с внимание към защитените територии, зони…

Изследва се напредъкът по определяне и остойностяване на екосистемните услуги в градска среда и се разглежда възможността за интегриране на екосистемните услуги в процесите за взимане на решения.

Анализират се въздействията на вредните физични фактори като светлинно и шумово замърсяване, вибрации и радиация, електромагнитни лъчения.

Работата по темата се състои в анализ на управлението на отпадъците в общината, с акцент върху разделното събиране – видове системи, оценка на успеха, а също сметосъбиране и сметоизвозване, третиране…

Анализът е насочен към замърсяванията на почвите, почвената ерозия, рекултивацията на нарушени терени, както и динамиката в земеползването в София и околоградските терени.

Проучва се информацията по отношение на проявата на негативни геоложки явления (земетресения, свлачища и др.) на територията на общината, както и свързаните с това предизвикателства. Изследват се данните…