Работата по направление Околна среда във Визия за София започва с набавяне, систематизиране и анализ на всички данни и знания, свързани с компонентите и факторите на околната среда в града (въздух, води, градска природа, дива природа, климат, вредни физични фактори, отпадъци, геоложка основа и минерално разнообразие, почви и земеползване, екосистемни услуги). Анализира се текущото състояние на компонентите и факторите и начините за подобряване на състоянието им.

Запознайте се с доклада на екип „Околна среда“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Проучване на възможностите за реализация на зелените клинове в Столична община“

Запознайте се с доклада на екип „Околна среда“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Инвентаризация на биологичното разнообразие в Столична община“

Запознайте се с доклада на екип „Околна среда“ от Стъпка 3 на Визия за София, на тема „Компоненти и фактори на околната среда по райони“

Запознайте се с доклада по направление „Околна среда“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.