Работата в направление Идентичност и култура се фокусира върху теми с отношение към градска идентичност, културно наследство и творчество (танц, театър, живопис, музика, скулптура и т.н.) с регионален обхват София и крайградските територии. Изследват се предизвикателствата пред отделните теми, както и възможностите за разрешаването им. Разглеждат се потенциалите за извеждане на градска идентичност и нейното капитализиране като естетически елемент и добавена стойност за туризма и градския маркетинг.

В това направление се работи със следните документи:

Запознайте се с доклада по направление „Идентичност и култура“ от стъпка 3 на проекта, който обобщава резултатите от изследване на тема „Идентичност на София: разказ, бранд, визия“.

Запознайте се с доклада по направление „Идентичност и култура“ от стъпка 3 на проекта, който обобщава резултатите от изследване на тема „Социално въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена“.

Запознайте се с доклада по направление „Идентичност и култура“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

В темата се проучва и разкрива материалното и нематериалното културното наследство като елемент с историческа и естетическа стойност и възможност за капитализация и добавена стойност за туризма. Изследва …

Работи се върху възможностите за създаване на съвременна градска култура чрез изкуство, творчество и креативни индустрии, цялостното интегриране на културата на материално и ценностно ниво…

В темата се работи по идеята за идентифицирането и създаването на идентичност(и) в рамките на София чрез използването на отличителните ѝ черти. Изследват се конкретни концепции за идентичност – град …