Библиотека

В библиотеката можете да намерите списък на всички нормативни и стратегически документи, изследвания, издания, статии, материали и данни, събрани до този момент в работата по Визия за София. Списъкът се актуализира постоянно и се добавят линкове към тези документи или данни, за които имаме позволение да публикуваме онлайн. След името на всеки документ е изписан източникът на информацията. Ако имате идеи за още набори от данни или документи, които трябва да бъдат взети предвид, можете да се свържете с нас на info@vizia.sofia.bg.

Разгледай нашата Разширена библиография и се запознай с документите, с които „Визия за София“ работи и които сме събрали извън наборите от данни, които пък можеш да откриеш по-долу. Използвате етикетите на направленията, за да филтрираш данните, които търсите, или полето за търсене за конкретен набор от данни.

 • Шумова карта [ГИС София]
 • Хоризонтали [Софпроект]
 • Геокодирани демографски данни от преброяване на НСИ 2011 [Софпроект]
 • Запечатани почви [Европейска за околна среда]
 • Културно наследство [ГИС София]
 • Повърхностни води [Софпроект]
 • Граница на София-град [Софпроект]
 • Демографска прогноза за ОУП от 2007 [АНДИ – МГ]
 • Подпочвени води [Софпроект]
 • Хидроложка система на Столична община [Басейнова дирекция]
 • Изложби по жанр и стил [Военна академия „Георги Раковски“]
 • Брой изложби на година [Военна академия „Георги Раковски“]
 • Брой посетители по дни и месеци [Военна академия „Георги Раковски“]
 • Представления, посетители по полугодие – от 2013 до 2017 [Софийска филхармония]
 • Данни от изпълнителя на РПИП ВиК [RC Design]
 • Регистър на организациите, получили лиценз за оператори на социални услуги към 2017 г. [Държавна агенция за закрила на детето]
 • Допълнителна дейност (обучения, семинари, уроци и др.) [Театрален колеж „Любен Гройс“]
 • Брой продукции на година [Театрален колеж „Любен Гройс“]
 • Брой посетители по дни и месеци [Театрален колеж „Любен Гройс“]
 • Допълнителна дейност (обучения, семинари, уроци и др.) [Генератор]
 • Брой и вид събития по месец [Генератор]
 • Брой посетители по дни и месеци [Генератор]
 • Отчет за програмно финансиране към септември 2016 [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет за програмно финансиране към февруари 2016 [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет за изпълнение на общинска програма за развитие на физическото възпитание и спорта [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Програма ремонт на спортна инфраструктура – инвестирани средства по години и по райони [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет на Програмата на Кмета за подкрепени спортни събития за 2016 г. [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет на Програмата на Кмета за подкрепени спортни събития за 2015 г. [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет на Програмата на Кмета за подкрепени спортни събития за 2014 г. [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет за дейността на Дирекция ПИСТ за 2016 г. – инвестиции в спортна нфраструктура, спортни събития, участници [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет за дейността на Дирекция ПИСТ за 2015 г. – инвестиции в спортна нфраструктура, спортни събития, участници [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Отчет за дейността на Дирекция ПИСТ за 2014 г. – инвестиции в спортна нфраструктура, спортни събития, участници [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Спортни/детски площадки, изградени със средства от СУСОПФ [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Регистър на парк фитнес площадките на територията на Столична община [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Териториално разпределнеие на тенис масите в София, поддържани от Столична община [Дирекция Превенция, интеграция, спорт и туризъм]
 • Газопроводни трасета [Овергаз]
 • Изследване на удовлетвореността на клиентите [Софийска вода]
 • Национална интегрирана транспортна стратегия до 2030 [Министерство на транспорта]
 • Доклад от проведена консултация с деца [Национална мрежа за децата]
 • Планове за застрояване на райони [ГИС София]
 • Ортофото_2017 [ГИС София]
 • Културно наследство_2018 [ГИС София]
 • Специализирани карти по райони_2018 [ГИС София]
 • Сгради адреси_2018 [ГИС София]
 • Храна и социални услуги за бездомни [Храна, а не война]
 • Резюме Хора
 • Резюме Управление
 • Резюме Транспорт
 • Резюме Околна среда
 • Резюме Икономика
 • Резюме Идентичност и култура
 • Резюме Градска среда
 • Доклад Хора
 • Доклад Управление
 • Доклад Транспорт
 • Доклад Околна среда
 • Доклад Икономика
 • Доклад Идентичност и култура
 • Доклад Градска среда
 • Доклад на екип Мониторинг
 • Доклад на екип Визия
 • Проведени местни референдуми [Портал на СО]
 • Справка за брой отговорени сигнали за 2015, 2016 и 2017 (дотук), разграфени по категории [Дирекция Административно обслужване]
 • Справка за брой подадени сигнали от граждани от началото на съществуването на call.sofia.bg, досега. – по категории [Дирекция Административно обслужване]
 • Справка за брой подадени сигнали от граждани от началото на съществуването на call.sofia.bg, досега. – по месеци [Дирекция Административно обслужване]
 • Одобрение на новия портал на СО [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Статистика за ползване на е-услуги [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Статистика за посещаемост на портала на София и прилежащите сайтове, статистика за употреба по страници [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Движение на бюджетните рамки за разходи по софтуерни системи [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Тригодишна бюджетна рамка за Дирекция „Информационно Обслужване“, във формата, който е предоставен на финансовия отдел. [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Диаграми за инфраструктурата, базите данни и приложенията на общината по администрации и дирекции [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Каталог сайтове на СО [Дирекция Информационно обслужване и технологии]
 • Списък с данни и регистри, предвидени за отворени данни [Дирекция Административно обслужване]
 • Планирани софтуерни проекти [Дирекция Административно обслужване]
 • Списък със софтуерни системи [Дирекция Административно обслужване]
 • Списък на общинските предприятия [Портал на СО]
 • Органограма на общината във редактируем формат [Портал на СО]
 • Устройствен правилник на СО [Портал на СО]
 • Данни за бюджета на СО в редактируем формат [Портал за отворени данни]
 • Списък с търговските дружества свързани със СО или търговско дружество собственост на СО [Заместник-кмет по направление Финанси и стопанска дейност]
 • Финансови данни за общинските предприятия [Заместник-кмет по направление Финанси и стопанска дейност]
 • Актуален регистър за общинска собственост (в редактируем вид) При възможност да се добави колона с текущо предназначение (не се използва, отдадено под наем, използва се за публични цели и т.н.) [Заместник-кмет по направление Законност, координация и контрол]
 • Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки [Заместник-кмет по направление Законност, координация и контрол]
 • Реален процент наети на непълно работно време или на проектна база – по дирекции или общо за СО [Дирекция Човешки ресурси]
 • Дисциплинарни наказания, обобщено по отдели или дирекции, годишна база [Дирекция Човешки ресурси]
 • Оценки от атестации, обобщено по отдели или дирекции, годишна база [Дирекция Човешки ресурси]
 • Списък с услуги, предоставяни от районните администрации [Дирекция Административно обслужване]
 • Списък с услуги, предоставяни от СО [Дирекция Административно обслужване]
 • Брой документи в деловодната система по тип и вносител [Дирекция Административно обслужване]
 • Резюмета от текущи енергийни обследвания и сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация за общински сгради, държавни сгради, и сгради ново строителство (в жилищния и третичния сектор) според Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г и ЗЕЕ. [Агенция за устойчиво енергийно развитие]
 • Сертификати за проектни енергийни характеристики на общински сгради, държавни сгради, и сгради ново строителство (в жилищния и третичния сектор) според Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г и ЗЕЕ. [Агенция за устойчиво енергийно развитие]
 • Резюмета от текущи енергийни обследвания на индустриални предприятия в рамките на Столична Община, които имат задължение по ЗЕЕ. [Агенция за устойчиво енергийно развитие]
 • Поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания [Агенция за устойчиво енергийно развитие]
 • Списък на сградите държавна собственост задължени по ЗЕЕ (разгърната площ над 250м2) [Заместник-кмет по направление Инвестиции и строителство]
 • Доклади на СО по ЗЕВИ (2013-2016) [Отдел “Топлоенергетика и енергийна ефективност“]
 • Доклади на СО по ЗЕЕ (2009-2016) [Отдел “Топлоенергетика и енергийна ефективност“]
 • Публичен регистър на жилищни сгради, изпълняващи мерки по Националната програма за ЕЕ [Портал на СО]
 • Обща консумация от електропреносна мрежа за територията на Столична община [Електроенергиен системен оператор]
 • Сгради на училища и детски градини в експлоатация и процес на изграждане 2006-2017 [Отдел “Топлоенергетика и енергийна ефективност“]
 • Общински обекти с актуален клас на енергопотребление към 21.11.17 [Отдел “Топлоенергетика и енергийна ефективност“]
 • Списък с енергийно (електрическо и топлинно) потребление в kWh/кв.м. за всички общински сгради по райони [Отдел “Топлоенергетика и енергийна ефективност“]
 • Брой, локация и дял (от общия брой сгради) на топлоизолираните сгради [Заместник-кмет по направление Инвестиции и строителство]
 • Издадени разрешителни за строеж и издадени разрешителни за въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електрическа енергия за собствено потребление [НАГ]
 • Пренесено количество енергия на територията на Столична община 2012-2016г. общо [ЧЕЗ]
 • Брой потребители и потребена топлина на територията на Топлофикация София, 2007-2016 г. [Топлофикация София]
 • Потребление на Горива и Енергия от столична община за 2010-2015 Година (по енергийни продукти и икономически дейности) [НСИ]
 • Крайно енергийно потребление по енергийни продукти за Столична община (2010-2015) [НСИ]
 • Разходи за НИРД (по видове и сектори) [НСИ]
 • Брой на иновативните предприятия в Столична община (по раздели от КИД 2008) [НСИ]
 • Лица извън работната сила по причини и наличие на предишна работа (2016) [НСИ]
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности за Столична община [НСИ]
 • Заети лица по икономически сектори и образование (2008-2016) [НСИ]
 • Анализ демография 2016 (за S&P city rating Sofia) [Отдел Регионална икономика и анализи]
 • Естествен прираст 2013-2016 (прогноза до 2019) [Отдел Регионална икономика и анализи]
 • Механично движение по области 2015-2016 [Отдел Регионална икономика и анализи]
 • Работна сила и заетост София 2012-2015 [Отдел Регионална икономика и анализи]
 • Средна работна заплата за София – 2015-2019 (прогноза) [Отдел Регионална икономика и анализи]
 • Регистър на туристическите обекти в София [ОП Туризъм]
 • Статистика за посещаемост и цел на посещение от ТИЦ по месеци, държави, възраст [ОП Туризъм]
 • Приходи от туристически данък 2014-2017 [ОП Туризъм]
 • Статистика за престурове и обиколки с чуждестранни журналисти [ОП Туризъм]
 • Статистика за изложения, в които е участвала Столична община с цел маркетинг на туристически услуги в София, за периода 2010-2017 [ОП Туризъм]
 • Стойност и вид на продадените сувенири и стоки от Duty Free, разпределени по националности, възраст, входящи/изходящи [Летище София]
 • Дейност на места за настаняване по статистически зони и области, вкл. София, 2014-2015 [ОП Туризъм]
 • Посещения на чужденци по страна и цел, по месеци 2014-2015 [ОП Туризъм]
 • Посещения на чужденци по страни и месеци 2010-2016 [ОП Туризъм]
 • Брой гости и брой нощувки в места за настаняване (2014-2017) [ОП Туризъм]
 • БВП и БДС – София 2013-2016 (прогноза до 2019) [Отдел регионална икономика и анализи]
 • Заетост и средна годишна заплата по сектори (КИД) [НСИ]
 • Обобщена икономическа характеристика на нефинансовия сектор [Отдел регионална икономика и анализи]
 • Придобити ДМА, Разходи за ДМА в София 2013-2015 [НСИ]
 • Преки чуждестранни инвестиции по сектори в София 2012-2016 г. [НСИ]
 • Преки чуждестранни инвестиции (общо) в София 2017 Q1-Q3 [Отдел регионална икономика и анализи]
 • Предприятия според броя на заетите за област София-град, Национален статистически институт, 2014 и 2015 г. [НСИ]
 • Структурна бизнес статистика за област София-град, Национален статистически институт, 2014 и 2015 г. [НСИ]
 • Данни относно приходите, печалбата и броя служители в регистрираните стопански субекти в Столична община, Търговски регистър, 2015 година [Портал за отворени данни]
 • Училища [Зелена София]
 • Самостоятелни обекти с вид, предназначение [ГИС София]
 • Сгради по функция [ГИС София]
 • Поземлени имоти с вид, предназначение [ГИС София]
 • Данни за едропанелното строителство – номенклатура, конструкции, година на построяване, ако са налични геолокирани, ако не в табличен вид по имот [НАГ]
 • Публичен регистър на разрешенията за ползване издадени от ДНСК [Дирекция за национален строителен контрол]
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация [НАГ]
 • Актуална информация за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС на територията на Столична община, няма информация за всички санирани [МРРБ]
 • Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС [Портал за отворени данни]
 • Брой и териториално разпределение на издадени сертификати за енергийна [Агенция за устойчиво енергийно развитие]
 • Височина на сгради [Софпроект]
 • Сгради адреси [ГИС София]
 • Информация за видовете дейности в публичните пространства [НАГ]
 • Потоци от хора преминаващи през публичното пространство [НАГ]
 • Списък на ремонтите на публичните пространства [Дирекция Зелена система]
 • Данни за акустичното натоварване на градската среда – шумова карта [Зелена София]
 • Рекреационен и туристически потенциал на минералните води [Софпроект]
 • Находища на минерални води [НАГ]
 • Улично осветление [Дирекция Транспортна инфраструктура]
 • Електропроводи [Софпроект]
 • Топлопроводи [Софпроект]
 • Газопроводни трасета [Софпроект]
 • Телекомуникация [Софпроект]
 • ВиК трасета [Софпроект]
 • Данни относно преноса на енергия в града [ЧЕЗ]
 • Аварийност на мрежата и загуби по трасето за периода 2010-2017, по възможност геолокирани [Топлофикация София]
 • Подземни проводи и съоръжения [ГИС София]
 • Улично и парково осветление [ГИС София]
 • Вид собственост на сгради / имоти [АГКК]
 • Културно наследство и църкви [Софпроект]
 • Културно наследство [ГИС София]
 • Линеарни бариери в града [Павел Янчев]
 • ПУП [НАГ]
 • Население по териториални единици от Urban Atlas, УАСГ, НСИ [Център за научни изследвания УАСГ]
 • Транспортни райони [Софпроект]
 • Строителна граница на град София [Софпроект]
 • Строителни граници на населените места в СО освен София [Софпроект]
 • Преброителни участъци [Софпроект]
 • Контролни райони [Софпроект]
 • Зони ОУП урбанизирани територии за далекоперспективно развитие [Софпроект]
 • Зони ОУП урбанизирани територии [Софпроект]
 • Граница на Столична община [Софпроект]
 • Административни райони [Софпроект]
 • Жилищни квартали и населени места в СО [Софпроект]
 • Оценка на градоустройствени единици по характерни показатели използвана за избора на зони за въздействие включени в ИПГВР [ИПГВР]
 • Граници на Зони за въздействие от ИПГВР [ИПГВР]
 • Имоти с Начин на трайно ползване (НТП) [Софпроект]
 • Изоставени терени/зони [НАГ]
 • Нови териториални структурни единици [Софпроект]
 • Кадастрален план [АГКК]
 • Кадастрална карта [Софпроект]
 • Планове за регулация [Софпроект]
 • Административни райони [ГИС София]
 • Жилищни квартали [ГИС София]
 • Карта на офис и производствените площи в София [Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции]
 • 148 градоустройствени единици използвани за ИПГВР [ИПГВР]
 • Интерактивна карта за поставяне на рекламни елементи [НАГ]
 • Схема за поставяне на рекламни елементи [НАГ]
 • Пешеходни улици и площадни пространства [НАГ]
 • Чешми в София [Граждански организации]
 • Детски площадки [Софпроект]
 • Поставяне на преместваеми обекти и информационни табели [НАГ]
 • Регистър на публични събития и фестивали [Дирекция Сигурност]
 • Единни изисквания за дизайн на: рекламни, преместваеми обекти, градска среда (настилки, фасади, анти-паркинг колчета, табели и др.). Цветови и материални ограничения [НАГ]
 • Брой домакинства, получили съответния тип помощи за отопление [Агенция за социално подпомагане]
 • Отпуснати социални помощи за отопление: количество дърва за огрев, въглища, суми за заплащане на електроенергия [Агенция за социално подпомагане]
 • Нива на електромагнитни лъчения на Столична община за периода от последните 10 години, брой обекти, източници на електромагнитни излъчвания, от тях – брой базови станции на мобилни оператори; брой сигнали от граждани за отклонения, брой извършени измервания, брой установени отклонения (по години). [Регионална здравна инспекция]
 • Нива на шум и вибрации на територията на Столична община за периода от последните 10 години, в т.ч. брой обекти, източници на шум/вибрации, брой сигнали за наднормени нива на шум от граждани, брой установени отклонения, брой издадени предписания, брой издадени актове, брой издадени заповеди за спиране (по години) [Регионална здравна инспекция]
 • Измервания (контролни и по комплексно разрешително) на нивата на шума на производствени предприятия на територията на Столична община за периода от последните 10 години, брой постъпили сигнали от граждани за наднормени нива на шума, констатирани превишения на нивата, определени в действащото законодателство или в издадените комплексни разрешителни, както и наложени санкции, по години за посочения период. [Регионална инспекция за околна среда и води]
 • Координати на санитарно-охранителни зони около всички водоизточници за питейно-битово водоснабдяване на Столична община в електронен формат [Басейнова дирекция]
 • Проведени мероприятия по техническа и биологична рекултивация на нарушени терени на територията на Столична община за периода 2007 – 2017 г., в т.ч. площ на рекултивираните територии и площ на територии, подлежащи на рекултивация, за които извършването ѝ предстои [Регионална инспекция за околна среда и води]
 • Програми за отстраняване на минали екологични щети на територията на Столична община към настоящия момент, които не се изпълняват, и причините за това. [Министерство на околната среда и водите]
 • Програми за отстраняване на минали екологични щети на територията на Столична община към настоящия момент, които се довършват по реда на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, и етапа на изпълнението им [Министерство на околната среда и водите]
 • Предстоящи дейности по изпълнение на програми за отстраняване на минали екологични щети на територията на Столична община към настоящия момент и срокове за приключването им [Министерство на околната среда и водите]
 • Площ на териториите, върху които са изпълнени дейности по програмите за отстраняване на минали екологични щети на територията на Столична община към настоящия момент, през периода 2007 – 2017 г., и площ на териториите, върху които предстои да се извършат такива дейности [Министерство на околната среда и водите]
 • Мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на състоянието на водните тела, попадащи в обхвата на територията на Столична община, както и информация за състоянието на тези водни тела (повърхностни и подземни) [Басейнова дирекция]
 • Производства, заустващи непречистени производствени води в приемниците на територията на Столична община, в т.ч. данни за местоположението им в електронен формат [Басейнова дирекция]
 • Производства, заустващи пречистени производствени води в приемниците на територията на Столична община, в т.ч. данни за местоположението им в електронен формат [Басейнова дирекция]
 • Електробуси в обществения транспорт [Заместник-кмет по направление Транспорт и транспортни комуникации]
 • Бр. регистрирани хибридни автомобили и електромобили [КАТ]
 • Автопарк – обществен транспорт [Център за градска мобилност]
 • Трамвайни трасета – Закрити ТМ линии, нови ТМ линии, км ремонтирани трамвайни шосета, предвидени за ремонт, предвидени за изграждане, предвидени за закриване [Заместник-кмет по направление Транспорт и транспортни комуникации]
 • Минерални ресурси [Министерство на енергетиката]
 • Геоложка устойчивост на средата [Геозащита Перник]
 • Замърсяване, ерозия, вкисляване, засоляване на почвите [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB) [Институтът за гората при БАН]
 • Рекреационен и туристически потенциал на минералните води [НАГ]
 • Карта на съдовете за отпадъци [Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване]
 • Данък битови отпадъци [Заместник-кмет по направление Финанси и стопанска дейност]
 • Брой сигнали и брой нарушения на забраната за неконтролирано изгаряне на биоотпадъци, пластмаса, ИУГ и др. [Регионална инспекция за околна среда и води]
 • Количества третирани отпадъци (общо, по квартали) [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • Количества образувани отпадъци (общо, по квартали) [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • Електромагнитни лъчения [Национален център по обществено здраве и анализи]
 • Радиационен фон [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • Ниво шум и вибрации (ниво по квартали ниво по източници брой сигнали за наднормени нива от граждани; Шумова карта на София) [Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване]
 • Енергийна ефективност [Заместник-кмет по направление Инвестиции и строителство]
 • Санирани сгради [НАГ]
 • Устойчиво строителство – Сертифицирани сгради по устойчиво строителство [Заместник-кмет по направление Инвестиции и строителство]
 • Адаптация към климатичните промени [Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване]
 • Градско земеделие [Министерство на земеделието, храните и горите]
 • Безстопанствени кучета [Екоравновесие]
 • Паркове и градини [Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване]
 • Списък на видовете растения [Регионална инспекция за околна среда и води]
 • Коригирани речни корита [Басейнова дирекция]
 • Качество на водите в повърхностни и подземни водни тела в София и крайградските територии [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • Качество на питейни води [Министерство на здравеопазването]
 • Почистване на речни корита [Заместник-кмет по направление Зелена система, екология и земеползване]
 • Минерални води [НАГ]
 • Автопарк [КАТ]
 • Качество на атмосферния въздух – Средночасови, средноденонощни и средногодишни концентрации за замърсители [Изпълнителна Агенция по Околна Среда]
 • Бъдещо развитие на възел София [НКЖИ]
 • Перспективен план за ЖП възел София [НКЖИ]
 • Товари от/за София по участъци за 2016 [БДЖ]
 • Данни за пътникопотока в ЖП възел София за 2016 [БДЖ]
 • Товари за периода 2010-2017 [летище София]
 • Брой кацащи и излитащи самолети по дестинации за периода 2010-2017 [летище София]
 • Брой пътници, преминаващи през летище София по дестинации за периода 2010-2017 [летище София]
 • Съществуващи станции за електромобили [БАЕПС]
 • Буферни паркинги – капацитет и ползваемост [Метрополитен]
 • Брой регистрирани МПС по вид и по години [КАТ]
 • ПТП по вид и години за цялата община [КАТ]
 • ПТП – по улици [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • ПТП – по кръстовища [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Схема за поставяне на електро-зареждащи станции за автомобили [НАГ]
 • Среднодневна интензивност на движение за година – трафик [Дирекция Управление и анализ на трафика]
 • АПИ преброяване на трафик по години [Агенция пътна инфраструктура]
 • АПИ преброяване на трафик [Агенция пътна инфраструктура]
 • Натоварване кръстовища – трафик [Дирекция Управление и анализ на трафика]
 • Улици клас и име [ГИС София]
 • Улични оси и тротоари [ГИС София]
 • Платено паркиране – паркоместа [Център за градска мобилност]
 • Платено паркиране – зони [Център за градска мобилност]
 • Обекти от транспортната инфраструктура [Дирекция Транспортна инфраструктура]
 • Реализирани обекти от транспортната инфраструктура [Дирекция Транспортна инфраструктура]
 • Инвестиционните обекти на транспортната инфраструктура по окрупнени показатели [Дирекция Транспортна инфраструктура]
 • Modal Split [Обединение Инфрамобилплан]
 • Спиркови навеси – собственост [Център за градска мобилност]
 • Преброяване и ръст на ползваемостта на обществен транспорт [Център за градска мобилност]
 • Вид превозни средства на обществения транспорт и разпределение на ден [Център за градска мобилност]
 • GPS данни обществен транспорт [Център за градска мобилност]
 • Натовареност на линиите [Център за градска мобилност]
 • Спирки [Център за градска мобилност]
 • Маршрути [Център за градска мобилност]
 • Велостоянки система градски велосипеди [НАГ]
 • Маршрути на велосипеден транспорт Софпроект [Софпроект]
 • Подлези [Дирекция Управление и анализ на трафика]
 • Пешеходни пътеки [Дирекция Управление и анализ на трафика]
 • План за устойчива градска мобилност Анкета [ПУГМ]
 • Статистически данни за брой посетители по програмите Общество и политика; Изкуство и култура; Социални практики и психодрама; годишно [Център за култура и дебат Червената къща Андрей Николов]
 • Списък на действащите общински галерии и тяхното местоположение [Дирекция Култура]
 • Брой посещения на общинските театри (обобщени по години) [Дирекция Култура]
 • Брой посещения на държавните театри (по дни или по седмици) [Министерство на културата]
 • Режими за опазване на НКЦ – граници на ценностите; граници на охранителните им зони, ако такива са създадени; комплексна оценка; предписания за опазване. [Национален институт за недвижимото културно наследство]
 • Регистър на недивижимите кулурни ценности (НКЦ) на територията на София до 2009 [ГИС София]
 • Списък на недвижимите културни ценности (НКЦ) на територията на София и региона, изменеия от 2009 до сега [Национален институт за недвижимото културно наследство]
 • Участие в дейности на самодейни групи, хоби-сдружения, клубове по интереси от населението на възраст 25-64 г. по пол, въздраст, образование, трудов статус и местоживеене [НСИ]
 • Лица според посещения на културни забележителности по пол, възраст, образование, трудов статус и местоживеене [НСИ]
 • Лица според посещения на кино по пол, възраст, образование, трудов статус и местоживеене [НСИ]
 • Лица според посещения на представления на живо по пол, възраст, образование, статус в заетостта и местоживеене [НСИ]
 • Брой население по сгради, по квартали [НСИ]
 • Пенсии за инвалидност [НОИ]
 • Справка за местата в специализирани институции, предоставящи социални услуги в общността, делегирани на държавен бюджет към месец май 2017 г. [Агенция за социално подпомагане]
 • Паричен разход средно на домакинство и на лице по групи през 2015 г. по статистически райони и области [НСИ]
 • Общ разход средно на домакинство и на лице по групи през 2015 г. по статистически райони и области [НСИ]
 • Паричен доход средно на домакинство и на лице по източници през 2015 г. по статистически райони и области [НСИ]
 • Общ доход средно на домакинство и на лице по източници през 2015 г. по статистически райони и области [НСИ]
 • Реализирани приходи от строително-монтажни работи по направления на строителството през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Въведени в експлоатация сгради, жилища и полезна жилищна площ през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини1 [НСИ]
 • Жилища към 31.12.2015 г. по брой на стаите, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Жилища към 31.12.2015 г. по форма на собственост, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Жилищни сгради към 31.12.2015 г. по материал на външните стени на сградата, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Полезна площ на жилищата на 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Осъдени лица през 2015 г. по местоизвършване на престъплението, пол, възраст, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Осъдени лица през 2015 г. по местоизвършване на престъплението, брой на извършените престъпления, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Престъпления, завършили с осъждане, през 2015 г. по местоизвършване на престъплението, статистически зони, статистически райони и по области и общини1 [НСИ]
 • Регистрирани и разкрити криминални и икономически престъпления през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Хотели през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Места за настаняване през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Брой на пенсионерите и на пенсиите към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по областию [НСИ]
 • Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори за 2014 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Разходи за НИРД и персонал, зает с НИРД, по статистически зони, статистически райони и по области през 2015 година [НСИ]
 • Завършили през 2015 г. по степени на образование, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Учащи през учебната 2015/2016 г. по видове учебни институции, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Учащи през учебната 2015/2016 г. по степени на Международната стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Преподаватели по видове учебни институции през учебната 2015/2016 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Учебни институции през учебната 2015/2016 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Детски градини в селата, детски учители и деца през учебната 2015/2016 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Детски градини по вид, детски учители и деца през учебната 2015/2016 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 г. по форма на собственост, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица по статистически зони, статистически райони и по области и общини към 31.12.2015 година [НСИ]
 • Заети лица през 2015 г. по степен на образование, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Работна сила на 15 – 64 навършени години, коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Работна сила на 15 и повече навършени години, коефициенти на икономическа активност, заетост и безработица през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области1,2,3 [НСИ]
 • Средна годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2015 г. по икономически дейности, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2015 г. по икономически дейности, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Продажби на дребно през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Магазини за продажби на дребно към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Валежи по метеорологични станции през 2015 година [НСИ]
 • Атмосферно налягане, температура и влажност на въздуха по метеорологични станции през 2015 година [НСИ]
 • Най-големи естествени езера [НСИ]
 • Главни реки по области [НСИ]
 • Най-голяма надморска височина и най-високи върхове в планинските територии по области [НСИ]
 • Баланс на територията на Република България към 31.12.2011 г. по вид територия, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Дължина на железопътните линии към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Транспортни средства към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Пътнотранспортни произшествия през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Републиканска пътна мрежа към 31.12.2015 г. според класа на пътя по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Републиканска пътна мрежа към 31.12.2015 г. според вида на настилката по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Дял на населението в селища с обществено водоснабдяване, обществена канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Наличност на дълготрайни материални активи с екологично предназначение към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Битови отпадъци през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Производство на основни млечни продукти през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Събрано и преработено мляко през 2015 г. по местонахождението на млекопреработвателните предприятия, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Промишлено производство на червено месо през 2015 г. по местонахождение на кланиците, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Производство на яйца през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Птици към 31.12.2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Продукти и продуктивност на селскостопанските животни през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Селскостопански животни към 1.11.2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Средни добиви от трайни насаждения по видове през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи и производство от трайни насаждения по видове през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи, средни добиви и производство на фуражни култури през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Средни добиви от зеленчукови култури, картофи, дини и пъпеши и ягоди през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи и производство на зеленчукови култури, картофи, дини и пъпеши и ягоди през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи и производство на слънчогледово семе през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Средни добиви от зърнени култури през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи и производство на зърнени култури през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площи с трайни насаждения през 2015 г. по статистически зони и статистически райони [НСИ]
 • Площ със селскостопанско предназначение през 2015 г. по групи култури, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Площ със селскостопанско предназначение по вид през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Читалища през 2012 г. по тип на населеното място, статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Радио- и телевизионни оператори през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Издадени вестници през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Издадени книги и брошури през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Библиотеки с библиотечен фонд над 200 хил. бр. през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Кина през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Музеи през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Театри през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Миграция между селата на статистическите райони през 2015 година [НСИ]
 • Миграция от селата в градовете на статистическите райони през 2015 година [НСИ]
 • Миграция от градовете в селата на статистическите райони през 2015 година [НСИ]
 • Миграция между градовете на статистическите райони през 2015 година [НСИ]
 • Миграция между статистическите райони през 2015 година [НСИ]
 • Механичен прираст на населението през 2015 г. по пол, статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Възрастови съотношения през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Сключени бракове, бракоразводи, живородени, умрели и естествен прираст на населението по пол през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини1 [НСИ]
 • Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия през 2015 г. по групи според броя на заетите в тях лица, статистически зони и статистически райони1,2 [НСИ]
 • Производство на промишлени изделия през 2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Продукция на промишлените предприятия през 2015г. по икономически дейности, статистически зони, статистически райони и по области [НСИ]
 • Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2015 г. по статистически зони, статистически райони и по области и общини [НСИ]
 • Основни показатели, характеризиращи демографското, социалното и икономическото развитие в статистическите зони, статистическите райони и областите [НСИ]
 • Класация на средни училища [Министерство на образованието]
 • Училища по райони [Министерство на образованието]
 • Данни от агенция по бежанците [Държавна агенция за бежанците]
 • Население по етнически групи [НСИ]
 • Справка пренесено количество ел.енергия за клиенти на територията на Столична Община [ЧЕЗ]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 09) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 08) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 07) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 06) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 05) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 04) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 03) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 02) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Състояние на регистрираните в периода престъпленя (основна без линия на работа) (СДВР РУ 01) (2010-2017) [Столична дирекция на вътрешните работи]
 • Статистика висше образование – обработена [НСИ]
 • Настанени в общежития – обработени [Министерство на образованието]
 • Предлагани обучения в центрове за професионално обучение [ЦИПОО]
 • Обучени в центрове за професионално обучение [ЦИПОО]
 • Центрове за професионално обучение и центрове за информация и професионално ориентиране в София [ЦИПОО]
 • Обслужени в центрове за информация и професионално ориентиране [ЦИПОО]
 • Потребление на горива и енергия за 2010-2015 По енергийни продукти и по икономически дейности [НСИ/Столична община]
 • Потребление на горива и енергия за 2010-2015 Енергиини продукти общо за общината [НСИ/Столична община]
 • Нагласи, Практики и Бариери пред мъжкото включване в грижите за деца [Национална кампания Да бъдеш Баща]
 • Данни за етническа принадлежност и собствено полово възприятие; [Главна дирекция Изпълнение на наказанията]
 • брой затворници – разпределение на мъже/жени/възраст/място на раждане; [Главна дирекция Изпълнение на наказанията]
 • Начини на отопление, нагласи към различните начини на отопление, удоволетвореност от дружеството, задлъжнялост към дружеството, спирания на топлата вода, ремонтни дейности и профилактика – по райони, за периода 2010-2017. [Топлофикация София]
 • Списък на дейностите, които предоставят читалищата в Столична община. Групирани по възрастови групи и адрес на читалището. [Регионално експертно-консултантски и информационни центрове Читалища – София към Министерство на културата]
 • Какъв е обхватът на дейност в София? Колко човека са се записали на курсове по професионално обучение от 2006 до 2017? Какви курсове се предлагат във вашите филиали в София, подредени по филиал? [Национална агенция за професионано образование и обучение]
 • Видове обучителни събития, който камарата поддържа, не предлагащи диплом [Занаятчийска камара]
 • Области покрити със занаятчийска диолома в София [Занаятчийска камара]
 • Данни за дофинансиране на общинските болници за дейности, които не се заплащат от НЗОК [Зам-кмет по направление Столично общинско здравеопазване]
 • Данни за инвестиции в нова медицинска апаратура [Зам-кмет по направление Столично общинско здравеопазване]
 • Разходи за ремонт и саниране на общински медицински сгради [Зам-кмет по направление Столично общинско здравеопазване]
 • Данни за общински инвестиции в достъп до зравеопазване [Зам-кмет по направление Столично общинско здравеопазване]
 • Данни за брой нови и ремонтирани лечебни заведения и центрове [Дирекция за национален строителен контрол]
 • Настоящо състояние на нагласи и законодателство [Младежка ЛГБТ организация Действие]
 • Данни за разделно събиране на отпадъци [ЕкоПак АД]
 • Данни за разделно събиране на отпадъци [ЕкоБулПак АД]
 • Данни за разделно събиране на отпадъци [Булекопак АД]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Университет по библиотекознание и информационни технологии]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Университет за национално и световно стопанство]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Национална спортна академия Васил Левски]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Медицински университет]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Лесотехнически университет]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Военна академия Георги Стойков Раковски]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Висше строително училище Любен Каравелов]
 • Статистика за професионалната реализация на студентите [Академия на Министерството на вътрешните работи]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Университет по библиотекознание и информационни технологии]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Университет за национално и световно стопанство]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Национална спортна академия Васил Левски]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Медицински университет]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Лесотехнически университет]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Военна академия Георги Стойков Раковски]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Висше строително училище Любен Каравелов]
 • Брой свободни места (легла) и заетост на годишна база (на база настанителни заповеди/класирани студенти в университети) в началото на годината [Академия на Министерството на вътрешните работи]
 • Завършили студенти по професионални направления [Университет по библиотекознание и информационни технологии]
 • Завършили студенти по професионални направления [Университет за национално и световно стопанство]
 • Завършили студенти по професионални направления [Национална спортна академия Васил Левски]
 • Завършили студенти по професионални направления [Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов]
 • Завършили студенти по професионални направления [Медицински университет]
 • Завършили студенти по професионални направления [Лесотехнически университет]
 • Завършили студенти по професионални направления [Военна академия Георги Стойков Раковски]
 • Завършили студенти по професионални направления [Висше строително училище Любен Каравелов]
 • Завършили студенти по професионални направления [Академия на Министерството на вътрешните работи]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Университет по библиотекознание и информационни технологии]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Университет за национално и световно стопанство]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Национална спортна академия Васил Левски]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Медицински университет]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Лесотехнически университет]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Военна академия Георги Стойков Раковски]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Висше строително училище Любен Каравелов]
 • Заети и незаети места за всяка година, по професионални направления [Академия на Министерството на вътрешните работи]
 • Заетост на общежития към 31.03.2017 [Министерство на образованието]
 • Заетост на общежития към 11.2016 [Министерство на образованието]
 • Заетост на общежития към 31.03.2016 [Министерство на образованието]
 • Обществени нагласи към състоянието на жилината среда и околните пространства в социалната зона [ИПГВР]
 • Наложени възпитателни мерки на малолетни и непълнолетни за извършителите от тях противообществени прояви и/или престъпления, 2012 – 2014 година [НСИ]
 • Малолетни и непълнолетни лица, извършители на престъпления по пол, въздраст, видове престъпления и по статистически зони, статистически райони и области, 2012 – 2014 година [НСИ]
 • Малолетни и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи по пол и въздраст и по статистически зони, статистически райони и области, 2004 – 2014 година [НСИ]
 • Относителен дял на незаетите и неучащите младежи на въздраст 15 – 29 навършени години [НСИ]
 • Относителен дял на населението на въздраст 25 – 64 навършени години, участващо в образование и обучение по пол [НСИ]
 • Рано напуснали образование и обучение по пол [НСИ]
 • Лица извън работната сила по причини за неактивност и пол [НСИ]
 • Коефициенти на безработицата по пол и степени на образование [НСИ]
 • Безработни лица по местоживеене, продължителност на безработицата и статистически райони [НСИ]
 • Коефициенти на заетост по степени на образование, статистически райони и по области [НСИ]
 • Заети лица по въздрастови групи и статус в заетостта [НСИ]
 • Коефициенти на икономическа активност по пол, статистически райони и по области [НСИ]
 • Население, работна сила, заети лица, безработни лица и лица извън работната сила на въздраст 15 и повече навършени години по пол, статистически райони и по области [НСИ]
 • Работни места по икономически дейности (А21) и статсически райони (2009-2016г. ) [НСИ]
 • Средната брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономическите дейности (А21) и режим на работно време [НСИ]
 • Средната брутна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономическите дейности (А17) и статистически райони и области (2008-2015) [НСИ]
 • Движение на наетите лица по трудово или служебно правоотношение по икономически дейности (А21) 2010-2015 година [НСИ]
 • Наети лица по трудово и служебно правомощие по икономически дейности (А38) и режим на работно време [НСИ]
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (А38) и формата на собственост (2008-2015г.) [НСИ]
 • Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности (А21) и статистически райони и области (2008-2015 г.) [НСИ]
 • Домакинства (%) по притежание на стоки за дълготрайна употреба и по местоживеене [НСИ]
 • Жилища (%) по наличие в жилището на водопровод, канализация, електричество, баня и тоалетна и по местонамиране [НСИ]
 • Общ разход по групи разходи и наличие на пенсионери в домакинството [НСИ]
 • Общ разход по групи разходи и брой на децата в домакинството [НСИ]
 • Общ разход по групи разходи (общо за страната, статистически райони и области) [НСИ]
 • Общ доход по изочници на доходи и наличие на пенсионери в домакинството [НСИ]
 • Общ доход по източници на доходи и брой на децата в домакинството [НСИ]
 • Общ доход по източници на доходи и размер на домакинството [НСИ]
 • Общ доход по източници на доходи (общо за страната, статистически райони и области [НСИ]
 • Завършили в образователна и научна степен „Доктор“ по пол и област на образованието [НСИ]
 • Висши училища по вид и области [НСИ]
 • Мобилни студенти по образователно-квалификационна степен и страна на преходно образование [НСИ]
 • Студенти по образователно-квалификационна степен на образованието [НСИ]
 • Студенти по образователно-квалификационна степен и тесни области на образованието [НСИ]
 • Студенти по образователно-квалификационна степен, гражданство, форми на обучение, пол, форма на собственост на вишето училище [НСИ]
 • Новоприети в професионалните училища по пол, статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Придобили професионална квалификация по степен и област на образование [НСИ]
 • Завършили в общообразователни и специални училища по степени на образование, статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Училища по вид на училището и по статистическите зони, статистически райони, области и общини – средно образование [НСИ]
 • Училища по вид на училището и по статистическите зони, статистически райони, области и общини – висше образование [НСИ]
 • Преподавателки персонал по въздраст, пол и вид училище [НСИ]
 • Учащи в професионални училища по пол, статистически зони, статистически райони, области и общини – средно образование [НСИ]
 • Учащи се общообразователни и специални училища по пол, групи класове, статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Учащи се в професионаните училища по пол, групи класове, статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Детски градини по статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Места в детските градини по статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Педагогически персонал в детските градини по статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Нетен коефициент на записване на децата в детските градини по области [НСИ]
 • Деца в детските градини по пол и по статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Новопостроени жилища по брой на стаите и по области [НСИ]
 • Новопостроени жилищни сгради по конструкция и по области [НСИ]
 • Население в риск от бедност или социално изключване по образование [НСИ]
 • Население в риск от бедност или социално изключване по тип на домакинството [НСИ]
 • Население в риск от бедност или социално изключване по икономическа активност [НСИ]
 • Население в риск от бедност или социално изключване по пол и въздраст [НСИ]
 • Процент от населението живеещо с материални лишения по икономическа активност [НСИ]
 • Процент от населението живеещо с материални лишения по въздраст и пол [НСИ]
 • Среден доход на домакинствата по икономическа активност [НСИ]
 • Среден доход на домакинствата по тип на домакинството [НСИ]
 • Среден доход на домакинствата по пол и въздрастови групи [НСИ]
 • Относителен дял на работещи бедни (за лица във въздрастова група 18-64 г.) (По заетост на пълно работно време/непълно работно време [НСИ]
 • Относителен дял на работещи бедни по образование [НСИ]
 • Относителен дял на работещи по тип на домакинството [НСИ]
 • Относителен дял на работещи бедни по пол и въздрастови групи [НСИ]
 • Относителен дял на бедните сред въздрастните хора [НСИ]
 • Относителен дял на бедните по пол и въздрастови групи [НСИ]
 • Относителен дял на бедните по икономическа активност и по пол (за лица на 18 и повече години [НСИ]
 • Относителен дял на бедните по тип на домакинството [НСИ]
 • Линия на бедност [НСИ]
 • Смъртност по причини по пол, статистичeски райони и области, 2005-2016 година [НСИ]
 • Умирания по причини за смъртта по пол и възрастови групи и по статистически зони, статистически райони и области (по класове болести), 2015 – 2016 година [НСИ]
 • Обхват на децата в детски ясли към 31.12. по статистически зони, статистически райони, области и общини [НСИ]
 • Деца в домовете за медико-социални грижи за деца към 31.12 По пол и въздраст [НСИ]
 • Места и деца в домовете за медико-социални грижи за деца към 31.12 [НСИ]
 • Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически зони, статистически райони и области [НСИ]
 • Лечебни и здравни заведения към 31.12. по статистически зони, статистически райони и по области и общини, 2011-2016 година [НСИ]
 • Естествено движение на населението по области и общини [НСИ]
 • Население под, и над трудоспособна въздраст по пол, области и местоживеене [НСИ]
 • Население по области, общини, местоживеене, пол и въздраст към 31.12.2016 г. [НСИ]
 • Население по области, местоживеене, пол и възраст към 31.12.2016 г. [НСИ]
 • Външна миграция в област София (столица) по пол, възраст и по години [НСИ]
 • Механично движение между областите [НСИ]
 • Механично движение по местоживеене, въздраст, пол и области [НСИ]
 • Бракоразводи по области и въздраст на разведените съпрузи [НСИ]
 • Сключени бракове по райони на столична община и възрастови групи на встъпилите в брак лица за 2016 г. [НСИ]
 • Сключени бракове по статистически райони, области, общини и местоживеене [НСИ]
 • Сключени бракове по местоживеене и възраст на встъпилите в брак лица [НСИ]
 • Смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението по пол и области [НСИ]
 • Смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението по въздраст и пол – Общо за страната [НСИ]
 • Умрели деца на възраст до 1 година по пол и административни райони в Столична община [НСИ]
 • Коефициенти на обща и детска смъртност, по местоживеене, по пол и по области [НСИ]
 • Умирания по въздраст (5 годишни въздрастови групи), Местоживеене, Пол и Области [НСИ]
 • Умирания по области, общини и пол [НСИ]
 • Коефициенти на Раждаемост по Статистичеки райони и области [НСИ]
 • Живородени по въздраст на майката (5 годишни групи) [НСИ]
 • Живородени по Области, Общини и Пол [НСИ]
 • Раждания по Пол, Местоживеене, Статистически райони, области и тип на Раждането (Брачни, Извънбрачни) [НСИ]
 • Раждания по статистически райони, области и статус на раждането (Живородено, мъртвородено) [НСИ]
 • Методически насоки за разработване на дългосрочна Визия за развитие на София и крайградските територии [Столичен общински съвет]