Регистрирайте се с имейл тук, за да следите и участвате в процеса по създаване на споделена стратегия за развитието на София и крайградските територии.

294

СРЕЩИ И СЪБИТИЯ
 • 67 с НПО от различни сфери;
 • 98 с районни администрации, общински дирекции, предприятия и дружества, заместник кметове, както и държавна администрация или дружества;
 • 19 с членовете на постоянни комисии към Столичен общински съвет;
 • 83 с търговски дружества и браншови организации;
 • 27 с академични и изследователски структури.

2464 

ВКЛЮЧЕНИ УЧАСТНИЦИ
 • 186 участника от НПО сектора
 • 271 представителя на администрацията, общински съветници или общинско ръководство
 • 176 представителя на търговски дружества и браншови организации
 • 157 представителя на академични и изследователски структури
 • 1674 частни лица (електронна комуникация, участници в анкети и участници в събития)

3504

ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ

 • 559 нормативни и стратегически документа;
 • 451 монографии, книги и изследвания;
 • 36 периодични издания;
 • 1396 статии, студии;
 • 12 дисертации;
 • 96 събития, фестивала, концерта и др.;
 • 18 аудио визуални ресурса;
 • 104 албума
 • 47 карти
 • 25 обществени дискусии;
 • 66 туристически брошури (без повтарящите се на чужд език)
 • 127 други (конференции, определени онлайн ресурси и т.н.)
 • 567 бази данни.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕ И АКТИВИРАНЕ НA ТЕМИТЕ

ФОРМУЛИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

АКТИВИЗИРАНЕ

ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

ПРИЕМАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

3 - декември, януари