София 2050 е компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето, за да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот.
2020 г.
Направление ИКОНОМИКА

цел Устойчив и иновативен туризъм

обратно

В бъдеще София е един от най-атрактивните за туристи градове в регионален и континентален мащаб. Столицата привлича посетители с иновативни и вдъхновяващи туристически преживявания, експонира отлично историята и културата си, а обслужването и предоставянето на информация са на високо ниво.

Чрез технологични средства за анализ на туристическо поведение, София успява гъвкаво да управлява предлагането и да привлече не само нискобюджетни туристи, но и семейни, организирани, конферентни и еко-ориентирани посетители. Планината и водните площи са удобни за достигане. Минералните води на града осигуряват значителен туристически интерес. Селският и алтернативен туризъм са добре развити.

Развитието на бранша осигурява работни места за много жители на града в сфера, където личният контакт и човешките умения продължават да са водещо изискване. Привлекателността на София като туристическа дестинация играе важна роля в привличането на научен и бизнес потенциал към града. Повечето посетители остават значително по-дълго, инвестират повече и рекламират София в собствената си социална среда. Градът стои добре на световната карта, като успява разумно и устойчиво да управлява приходите от туризъм за справяне с негативните ефекти от увеличения човешки поток.

Алтернативно, градът би останал слабо позната дестинация за туристи въпреки богатите си природни и културни дадености. Това би било изпуснат шанс за привличане на човешки капитал и инвестиции в София, но би намалило нуждата от справяне с проблеми, идващи от нараснал брой посещения в столицата.

Свързани документи

Изследване “Конкурентните предимства на София като туристическа дестинация” анализира туристическото възприятие за града по международна методология и отправя препоръки за области за развитие

Доклад в направление “Икономика” в рамките на “Визия за София” анализира съществуващите стратегии и прави препоръки за допълнителни изследвания и приоритетни области за развитие, както и за маркетингова стратегия

Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030 г. и приложен План за действие описват текущата стратегия за развитие на сектора в града, включващо идентифициране на ресурсна обезпеченост, приоритетни видове туризъм, анализ на потреблението

Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България обхваща периода 2014-2030 г. и систематизира стратегическите цели и дейности за устойчиво развитие и управление на сектора.

Наръчникът на Европейската система за туристически индикатори на ЕС отбелязва ключови политики за развитие на устойчив туризъм и излага препоръки за изграждането на система за оценка и мониторинг на устойчиви практики

Туристическата инфраструктура отговаря на съвременни стандарти
01
×

стъпка Туристическата инфраструктура отговаря на съвременни стандарти

Знаци, табелки и информация са лесно откриваеми - онлайн и офлайн, достъпни и задължително поне двуезични. Визуалният език е унифициран и за туристите е лесно и приятно да се ориентират при придвижването си из града. Забележителностите са добре обозначени, добре осветени, с достъп за лица със затруднено придвижване, с онлайн достъпна информация, с визуално изчистена среда, с ремонтиран и естетически привлекателен външен вид и околна инфраструктура, особено за най-значимите обекти. Входните и изходните точки на града са лесно достъпни, с достатъчно съпътстващи услуги за хранене и забавление, а зелените площи са част от туристическите маршрути.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Експертна оценка и оценка на възприятието (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Високи стандарти на обслужване и на туристически услуги
02
×

стъпка Високи стандарти на обслужване и на туристически услуги

Туристическите услуги в областта на храненето, настаняването и забавленията се отличават с професионализъм и отлично отношение. Общината активно подпомага туристическия бизнес в повишаването на стандарта на обслужване, провежда кампании за добри практики на гостоприемство и финансира курсове за туристически персонал. Обслужването в туристическата сфера в София е приветливо, информирано и достъпно минимум на английски език. То води туристи отново в града, но създава отлична среда и за неговите постоянни жители.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Възприятие от страна на туристи за предлаганото обслужване (социология)
3,7/5 хранене, 3,4/5 атракции, 3,3/5 нощен живот, 3,5/5 магазини, 3,3/5 културни събития и пространства, 2,8/5 спортни съоръжения и рекреация, 3,1/5 транспорт, 3,7/5 настаняване
2018, Изследване на конкурентоспособност на София като туристическа дестинация по метода Лугано
5/5 по всички показатели
експертна оценка
Дефинирана и добре комуникирана градска идентичност
03
×

стъпка Дефинирана и добре комуникирана градска идентичност

Завършен е процесът по идентифициране на ключови елементи от идентичността на града, около които той се развива и комуникира пред гости и жители. Около тази идентичност е изграден силен бранд, който допълва туристическата комуникационна стратегия на София и става част от нея. Различни елементи от градската среда се променят, за да акцентират върху тази идентичност, например места за градски гледки, нови информационни и развлекателни обекти и др.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дефинирана градска идентичност (референция експертна оценка)
не
2019, експертна оценка
да
експертна оценка
Разпознаваемост на комуникираната градска идентичност (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Витоша е достъпна и предпочитана дестинация
04
×

стъпка Витоша е достъпна и предпочитана дестинация

Витоша е активно комуникирана като едно от основните туристически предимства на София. Публичният транспорт до планината е значително по-чест, удобен и визуално обозначен. Ремонтирана е инфраструктурата на основните входни точки в планината, както и планинските пътеки. Изоставени хижи са отдадени на концесия. Контролът върху достъпа с автомобили в планината е строг и ефективен. Възстановени са изоставените лифтове и ски писти. Туристическите обекти в планината са с високи изисквания и контрол за устойчиви практики, естетично оформление, нетърпимост към замърсяване. Информационната инфраструктура е обновена, разработени и активно популяризирани са ключови маршрути, обхващащи проходимите части от планината. Антропогенният натиск се управлява устойчиво.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой туристи, посещаващи планината годишно (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София комуникира оптимално предимствата си като дестинация
05
×

стъпка София комуникира оптимално предимствата си като дестинация

Общината е ангажирана активно в комуникацията на града като туристическа дестинация чрез добре насочени рекламни кампании в приоритетни и в бързо нарастващи целеви аудитории по света. Ключови елементи от туристическото предлагане на София са устойчиво комуникирани с унифициран език и с модерен дизайн. Разработени са комуникационни послания в перспективни, но недостатъчно развити, слоеве на туристическия продукт като конферентен, спа и селски туризъм. Общината подпомага присъствието на туристическия бранш на международни изложения, предоставяйки информационни материали и логистично съдействие. София разполага с отлично поддържан информационен уебсайт и се възползва оптимално от дигитални комуникационни канали.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Разпознаваемост и предпочитания към София като желана туристическа дестинация (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Привлекателна градска среда
06
×

стъпка Привлекателна градска среда

София е успяла да подобри значително качеството на градската среда чрез добре поддържани тротоари, улици и фасади, премахване на визуално замърсяващи обекти, борба с вандализъм и замърсяване, активна поддръжка на зелени площи и т.н. Пешеходецът е с предимство, а достъпността е съобразена с всички. Хората в неравностойно положение се ориентират и придвижват лесно в градската среда и се чувстват сигурно и комфортно. Сградите в града са реновирани и допринасят за качеството на средата. Рекламните и други елементи по тях са съобразени с принципи, които подчертават архитектурата на сградата и характера на средата. Всички сгради, които са част от културното наследство, са възстановени в предписания вид. Гледки към планината, към основни забележителности и към знакови силуети са свободни и правят впечатление на туристите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Възприятие на визуалната градска среда (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Развитие на алтернативен туризъм
07
×

стъпка Развитие на алтернативен туризъм

София се възползва отлично от географските и икономическите си особености и увеличава туристическото предлагане в нови посоки, чрез подходяща комбинация от информационни кампании, привличане на целево съфинансиране и обновяване на инфраструктура. Разработват се иновативни технологични решения за виртуални туристически преживявания с VR/AR технологии. Селата около София предоставят възможности за настаняване, хранене и преживявания по добре обособени и комуникирани маршрути. Развиват се винен и спортен туризъм в локации около града и крайградските територии.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от туристическото търсене и предлагане в алтернативни сектори на туризма
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Топ дестинация за СПА и балнеоложки туризъм
08
×

стъпка Топ дестинация за СПА и балнеоложки туризъм

София е възстановила минералните си бани, които предоставят отлично туристическо преживяване, допълнени от СПА хотелите в града и около него. Комуникирана е проактивно историята на града като център на минералните води. Информационните материали и маршрути задължително включват тези обекти, а градската среда около тях е моделирана с визуални препратки. София е една от предпочитаните дестинации за СПА и балнеоложки туризъм в Европа и предлага високо конкурентна услуга.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой възстановени или ново-изградени минерални бани
2
2020, Обновена баня в Панчарево и завършващ ремонт на банята в Банкя.
Брой туристи годишно, посещаващи локации с предлагане на СПА, балнеология, туристически разходки, свързани с минералните води
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой ползватели на минерални бани, годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Иновативни туристически услуги
09
×

стъпка Иновативни туристически услуги

Туристическият бизнес в града експериментира с нови технологии и иновативни туристически услуги, като добавена реалност, роботизация, споделени или създавани от потребителя преживявания, и др. София изгражда репутация на иновативно място за туризъм, привличайки интерес особено сред по-младите посетители. Развиването на такива иновации стимулира и предприемачи, които ги предлагат на местния бизнес, и технологично развитие, повишавайки стойността, създавана в градската икономика.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял иновативни туристически услуги, въвеждани годишно (експертна оценка, социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации
10
×

стъпка Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации

Градът е разнообразил успешно културната и визуалната си среда с добре обособени тематични квартали и локации, като арт-квартал, занаятчийска улица, ядро с нови тематични музеи, историческия резерват в центъра, ядро с внимателно консервирано биоразнообразие, квартали, развити около минералните води и т.н. Тези микро-идентичности са проактивно комуникирани с подходящ визуален и информационен език. Общината подпомага привличането на бизнеса в тях и поетапно подпомага обживяването на градската среда около преживявания, свързани с тези идентичности.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой обособени зони и локации
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от туристите, познаващи и търсещи тези зони (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София експонира по оптимален начин историческото си наследство
11
×

стъпка София експонира по оптимален начин историческото си наследство

Историческите пластове на София са ясно видими, разпознаваеми и добре комуникирани. Туристически маршрути, подходящи архитектурни решения, нови музейни обекти и прилежаща информационна инфраструктура разказват за историята на града от всички негови епохи. Виртуални преживявания позволяват активно запознаване с античния, средновековния, османския и модерния периоди от историята на града. Опазването на исторически обекти е изведено като основен приоритет, намерени са решения за опазването на архитектурни паметници от Стара София, а реставрацията и социализацията на антични останки следва най-добрите световни практики.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на исторически забележителности в добро състояние
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял социализирани и обживени исторически забележителности
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял разпознаваеми исторически забележителности и степен на разпознаваемост (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София управлява устойчиво антропогенния натиск от туристи
12
×

стъпка София управлява устойчиво антропогенния натиск от туристи

Градът следи регулярно антропогенния натиск, генериран от туризма върху градската и околната среда, върху икономиката и социалната сфера на града, и е подготвен с адекватни регулации, следващи успешни световни практики. Подобен пакет от мерки включва регулиране на предлагане на апартаменти за туристи, което повишава устойчиво наемите в града, квоти за високо посетени забележителности, добре планирани маршрути и стимули за равномерно посещение на потоци от хора в различни географски локации в града и околните територии, повишаване ролята на извънградския туризъм и редица други. По този начин туризмът носи ползи за имиджа и икономиката на града, без да генерира социално напрежение и да води до деградация в качеството на средата.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Туристически интензитет (пристигащи/жители)
Гъстота на туризъм (пристигащи/км²)
Сезонност (нощувки чужденци най-висок месец/най-нисък месец)
Спад на наематели в туристически зони - ЦГЧ
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял негативни туристически рецензии, свързани с пренаселване
да се изследва
2019, експертна оценка
Средна разлика в цените на хранителни заведения между ЦГЧ и кварталите
да се изследва
2019, експертна оценка
Експертна оценка на въздействие от туристически потоци по системата ETIS
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София е топ туристическа дестинация на Балканите
13
×

стъпка София е топ туристическа дестинация на Балканите

София се е превърнала в предпочитана туристическа дестинация на Балканите, наравно с установени туристически центрове като Истанбул, Трансилвания, гръцкото крайбрежие и други български градове. Това е постигнато чрез палитра от разнообразно предлагане, иновативни услуги и подходи, отлично обслужване и ефективна комуникация. Развитието на града в туристическо отношение увеличава притока на туристи и приходи от туризъм към цялата държава, а отличното туристическо преживяване привлича бизнес, инвестиции и постоянно пребиваващ човешки капитал в столицата.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой туристи годишно
1 346 993
2017, ОП Туризъм
3 200 000
Будапеща, 2018, скалирано по население на града
Ръст на туристите годишно
12,5%
2017, ОП Туризъм
да се определи
експертна оценка
Брой реализирани нощувки годишно на 1000 жители
Средна дължина на реализиран туристически престой
3
експертна оценка
Среден дневен туристически разход
експертна оценка
2040 г.
2020 г.
Направление ОКОЛНА СРЕДА

цел Устойчив ресурсен и енергиен баланс

обратно

В бъдеще София управлява устойчиво природните си ресурси и енергиен баланс, въвеждайки добри практики за намаляване на замърсяване на води, деградация на почви и загуба на минерални ресурси. Отпадъците се преизползват като ресурс за индустрията и не замърсяват. Енергийният микс е изместен към производство от локални възобновяеми източници, а потреблението е значително по-ефективно и се управлява чрез технологии като smart grids.

Нарушените терени в общината са успешно рекултивирани и се прави регулярен анализ на земеползването. Въведени са изисквания за минимален дял незапечатани почви по райони и квартали и финансови механизми за опазването им.

Генерираните отпадъци са сведени до минимум благодарение на ежегодни информационни кампании и гъвкави модели за управление на териториален принцип, съобразени с резултатите от провеждани проучвания. Таксата смет е съобразена с обема и вида, които произвежда всяко домакинство и бизнес. Нерегламентираните сметища са изчезнали и има постоянен контрол срещу тях.

Минералните води на територията на общината са оползотворени чрез устойчивото им включване в градски бани, СПА центрове и минерални плажове. Хората осъзнават ползата за личното си здраве от запазването им. Екосистемните услуги са картирани, остойностени и са включени в управлението на общинския бюджет. Обект са на постоянен мониторинг и се ползват при създаването на градоустройствени планове.

Неизпълнението на тези цели би компрометирало качеството на живот, развитието и ресурсната обезпеченост на града.

Свързани документи

Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство (цел 12 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на екосистемите, устойчиво управление на горите, борба с опустиняването и спиране и обръщане на влошаването на земята и спиране на загубата на биологично разнообразие  (цел 15 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Картирани и оценени екосистемни услуги
01
×

стъпка Картирани и оценени екосистемни услуги

Наличните екосистемни услуги на територията на общината са детайлно картирани и остойностени. Това позволява всяка намеса върху средата да може да бъде оценена през призмата на участието ѝ в градските екосистеми и влиянието на намесите върху това участие. Приходите и разходите от тези услуги са въведени в бюджета на общината. Осъществява се активна комуникация с гражданите с цел разяснение и акцентиране върху ползата от екосистемните плащания, и е гарантирана прозрачност при ползването на събраните средства. Събираните средства се използват целево за поддържане на екосистемните услуги.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял картирани и остойностени екосистемни услуги
липса на картирани и остойностени екосистемни услуги
2019, експертна оценка
100% от екосистемните услуги са картирани и остойностени
Изградена система за мониторинг и актуализация
липса на система за мониторинг и актуализация
2019, експертна оценка
изградена система за мониторинг и актуализация
експертна оценка
Отпадъците се събират разделно и се рециклират
02
×

стъпка Отпадъците се събират разделно и се рециклират

Системата за разделно събиране на отпадъци е водеща в сметосъбирането на София, диверсифицирана е в повече видове рециклируеми отпадъци, контейнерите са много на брой и винаги в близост до жилищните сгради, а изхвърлянето е удобно за всички. Управлението на отпадъците е гъвкаво и се съобразява със спецификата на всеки квартал, приоритизирайки различни методи като компостиране и разделяне в домовете, депозитни системи, подземни контейнери, машини за заплащане на рециклируеми отпадъци и др. Депонирането е почти нулево. Гражданите могат лесно да се информират за начина на финансиране и функциониране на системата. Принципите на рециклиране са заложени в информационни кампании и в образователната система.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на предадените за рециклиране битови отпадъци
8,05%
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
Брой граждани, ангажирани в кампании на годишна база
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял депонирани битови отпадъци
3,5%
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
Припознати и възприети екосистемни услуги
03
×

стъпка Припознати и възприети екосистемни услуги

Плащанията за екосистемни услуги позволяват отделяне на капитал за поддържане на екосистемите, а от друга страна водят до по-ефективно използване на природните ресурси. Осъществява се активна комуникация с гражданите с цел разяснение и акцентиране върху ползите от екосистемните услуги, и е гарантирана прозрачност при ползването на средствата.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обхват на отчитане на екосистемните услуги при градоустройственото планиране
липса на отчетност
2019, експертна оценка
всички релевантни екосистемни услуги са отчетени при градоустройственото планиране
експертна оценка
Обхват и дял на екосистемните услуги, включени в счетоводните баланси на общината
0 бр. екосистемни услуги, включени в счетоводните баланси
2019, експертна оценка
всички релевантни екосистемни услуги са включени в счетоводните баланси
експертна оценка
Брой и обхват на провеждани годишни информационни кампании
0 бр. годишни информационни кампании
2019, експертна оценка
мин. 80% от гражданите, достигнати чрез информационни кампании
експертна оценка
Замърсителят плаща
04
×

стъпка Замърсителят плаща

Системата за таксуване на отпадъци е сериозно реформирана, за да отразява по-справедливо обема на произвеждането им и да стимулира дългосрочното им минимизиране. Отпадъците не са анонимни и образуването на таксата за битови отпадъци е изцяло зависима от количеството и качеството на генерираните отпадъци както от гражданите, така и от бизнеса. Различни механизми като платени пликове за отпадъци, индивидуални и етажни контейнери, високи глоби за замърсяване по улиците и др. изместват тежестта по справянето с отпадъците към онези, които ги произвеждат в по-голям обем. Концепцията "замърсителят плаща" обхваща всякакви форми на замърсяване и деградация на околната и градската среда и позволява на градската управа да се справя по-добре с нежеланите последствия. Гражданите са осведомени за начина на формиране на таксата за битови отпадъци и имат възможността чрез промяна в навиците си да променят и разходите си.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведена такса, базирана на принципа замърсителят плаща
не
2019, експертна оценка
да
експертна оценка
Съотношение произведен обем отпадъци към събирани такси съответно за индустрии и за жилищни зони
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ограничено запечатване на нови почви
05
×

стъпка Ограничено запечатване на нови почви

Направен е детайлен анализ за степента на запечатване на почвите в Столична община. Направено е проучване за минимално, оптимално и максимално почвено запечатване на почвите по квартали и райони. Въведен е финансов механизъм за управление на почвеното запечатване - териториите, при които почвеното запечатване е с висок интензитет, имат високи цени на разрешителните за строеж (и/или други такси, свързани със запечатването на почвите). Това е и един от използваните начини за привличане на инвестиции в по-слабо развитите райони на София. Извършена е качествена оценка на почвените ресурси в общината и е създадена планировъчна карта на качеството на почвата. Градоустройствените решения отчитат както площта, така и вида почвено запечатване.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на незапечaтeни почви
средна стойност за Столична община - 65%,
2019, Спектрален анализ на сателитни снимки, Софпроект
да се определи
експертна оценка
Степен на ползване на финансови инструменти за опазване на почвите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Изготвена и поддържана почвена карта на общината
липса на карта
2019, експертна оценка
изготвена и поддържана карта
експертна оценка
Рекултивирани нарушени терени
06
×

стъпка Рекултивирани нарушени терени

Всички нарушени терени на територията на Столична община са картирани и се преговаря със собствениците за начина на включването им в градското развитие. На базата на различни механизми в зависимост от спецификата на всяка отделна територия са рекултивирани нарушените терени и са включени активно в градската екосистема като жилищни зони, гробища, влажни зони, езера, паркове и др. Прави се регулярен анализ на земеползването в общината и са определени целеви стойности на баланса на територията по устройствени зони като това е отразено във всички секторни планове за действие.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял картирани нарушени терени
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Площ рекултивирани нарушени терени (км²)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Площ усвоени нарушени терени (км²)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Честота на регулярен анализ за земеползването
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Рационално използване на минералните води
07
×

стъпка Рационално използване на минералните води

Минералните води на столицата са интегрирани чрез реконструкция на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура. Изградени са минерални СПА центрове и градски минерални плажове за рекреация и спорт. Минералното богатство удовлетворява нарастващите потребности от отдих, профилактика и природно лечение на гражданите. Направен е анализ на капацитета на наличните източници на минерални води и са определени оптималните количества за оползотворяване на минералните води, без да има негативно въздействие върху качествените и количествените характеристики. Анализът включва и оценка на различни начини за оползотворяване на минералните води.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой реконструирани и създадени СПА центрове и минерални плажове
1 бр. реконструирани минерални източници
2019, експертна оценка
10 бр. оползотворени минерални източници
експертна оценка
Използван дял от възможния общ дебит
4% от общия потенциал
2017, експертна оценка
80%
експертна оценка
Минимизиране на произведените отпадъци
08
×

стъпка Минимизиране на произведените отпадъци

След комплексна оценка са въведени най-подходящи модели за управление с цел устойчиво управление на отпадъците, съобразено с различните специфики на териториите в общината. Многофакторни системи, следващи принципите на кръговата икономика, са внедрени при строителство на нови обекти. Провеждат се кампании за информиране на гражданите за важността и ролята на ежедневните решения. Създадени са условия за включване на повече участници в събиране, транспорт и последващо оползотворяване на отпадъци. Всичко това намалява количеството на генерираните отпадъци и подпомага повторното им използване като ресурс, което позволява поддържането на по-чиста околна среда и захранването на нови индустрии, които могат да преработват такива продукти в нови икономически модели.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обем битови нерециклируеми отпадъци годишно
687701 тона
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
Дял предприятия, минимизращи произведени отпадъци
да се изследва
2019, експертна оценка
75%
експертна оценка
Дял сгради с внедрена комплексна и многофакторна система за управление на отпадъците
да се изследва
2019, експертна оценка
90%
експертна оценка
Количество на генерираните битови отпадъци годишно (общо)
747 986 тона
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
Количество на генерираните битови отпадъци годишно на жител
564,7 кг.
2017, НСИ
400 кг.
експертна оценка
Устойчиво използване на дъждовните води
09
×

стъпка Устойчиво използване на дъждовните води

Проектирана е подходяща зелена инфраструктура за намаляване на оттока на дъждовни води. Спирките на градския транспорт за озеленени. Въведено е задължение за озеленяване на покриви и нови сгради, както и стимули за съществуващи такива. Количествата дъждовни води, попадащи в канализацията, са намалени, което води до облекчаване на градските пречиствателни станции за отпадъчни води. Намалена е нуждата от обвързването на Столична община с изкуствени съоръжения за съхранение на дъждовни води. Част от дъждовните води се използват за нуждите на общината (изготвена стратегия за събиране и използването им за напояване). Дъждовните води се използват за напояване и санитарни нужди, което намалява потреблението на чиста питейна вода.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял териториално покритие на изградена инфраструктура за задържане на водите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от дъждовните води, попадащи в смесена канализация
100 %
2019, експертна оценка
10%
експертна оценка
Обем на оползотворените дъждовни води
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна
10
×

стъпка Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна

София се е справила с това да регулира и насочва индустриите в посока максимална енергийна ефективност на техните производствени процеси. Създаден и внедрен е план за действие за повишаване на енергийната ефективност в производството, включващ пилотни територии и методи. Индустриалните сгради са с близко до нулево енергийно потребление. Загубите от пренос на енергия за производствени нужди са минимизирани благодарение на добре развита умна мрежа за разпределяне на енергия (smart grid), децентрализирано енергийно производство, разположено максимално близо до потребителя и динамичен и отворен енергиен пазар. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.  Същевременно технологични нововъведения позволяват лесно преизползване на ресурси и намаляват материалните разходи на индустриите, което повишава продуктивността.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обновен и реализиран план за действие за повишаване на енергийната ефективност
обновен и реализиран план
нормативно изискване
Дял на производствените сгради, които са с близко до нулево енергийно потребление
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от локални, възобновяеми източници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой и дял свързани участници в умна мрежа (smart grid)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от микроизточници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Годишен спад в разхода на енергия на единица производство/услуга средно сред индустриите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Коефициент на повторна употреба на материални ресурси
да се определи
експертна оценка
Използване на геотермална енергия
11
×

стъпка Използване на геотермална енергия

Направено е проучване и анализ за възможността за използване на геотермалната енергия за отопление и охлаждане. Геотермалните източници се използват за отопление или за охлаждане чрез технологии и на територии, определени в проучването. Използването на геотермалната енергия води както до намаляване на разходите за отопление и/или охлаждане, така и до по-голяма енергийна сигурност
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Усвоена енергия за отопление/охлаждане от геотермални източници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от енергийния микс на общината, създаден от геотермални източници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Сградите са енергийно ефективни
12
×

стъпка Сградите са енергийно ефективни

Успешно е направен преходът към въглеродно неутрално строителство. Новото строителство се състои само от сгради с потребление близко до нулата, а за всички съществуващи (с изключения на сградите-паметници на културата) са внедрени ефективни мерки за енергийна ефективност, чрез които енергийната консумация намалява значително. За оценка на енергийната ефективност се използват методи, които позволяват отчитане на резултата, например инфрачервено заснемане на сградите. Това води до значително намален разход на енергия и необходимост от ресурс за производството и закупуването ѝ и позволява този ресурс да бъде насочен към други цели и подобрения на градската среда.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на нови сгради, с потребление близко до нулата
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял на сгради, при които са приложени мерки за енергийна ефективност
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Обща енергийна консумация от сгради
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Енергийният микс се произвежда основно от ВЕИ
13
×

стъпка Енергийният микс се произвежда основно от ВЕИ

София е успяла чрез пазарни стимули, регулация и проактивна интеграция на технологични иновации да минимизира потреблението и производството на енергия от замърсяващи и невъзобновяеми източници, които не могат да се впишат в моделите на кръговата икономика. По този начин замърсяващи и ресурсоемки енергийни производства са минимизирани или изцяло премахнати в синхрон със стратегическите документи на световно, европейско и национално ниво. Това е дало резултат в справянето с проблемите от климатично естество, открило е нови работни места в зелени енергийни производства, и същевременно е помогнало да се либерализира по-лесно пазарът на енергия, предоставяйки свобода за лично производство и избор за енергийни доставчици, което е намалило загубите от пренос на енергия по мрежата.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
обща инсталирана ВЕИ мощност
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
дял потребления с индивидуално енергийно производство
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
2045 г.
2020 г.
Направление ИКОНОМИКА

цел Център за иновации

обратно

През 2050 г. София е европейски център за активно развитие на иновации. Бизнесът в приоритетните сектори разпознава необходимостта от инвестиции в развойна дейност, а градът предлага стабилна научна материална база и добре подготвен и квалифициран човешки капитал. Технологичният трансфер и комерсиализацията на иновации са успешно развити чрез институционално съдействие, места и формати за активен обмен на иновации, както и инвестиции в образованието.

Предприемачеството представлява значителна част от младежката заетост, с широка палитра от местни и международни инструменти за финансиране и менторство и програми за обмен на опит. Административните и регулаторни режими са опростени, услугите са дигитализирани. Градът привлича значителен международен талант и предлага широк запас от качествени данни. Добрата бизнес среда и превръщането на София в регионален предприемачески център привличат още човешки капитал в развитието на иновации. Налице е критична маса и екосистема от бизнеси и наука.

Алтернативен на този път би водил София в посока индустрия и бизнес с ниска добавена стойност и не би концентрирал в града иновативен потенциал с широки възможности за износ на услуги и продукти. Предприемачеството би останало нишова активност предимно в IT, без да може да ангажира конструктивно младежите и да повиши тяхната бизнес и трудова култура. Рисков капитал би избягвал града, което би резултирало в пропуснати ползи, както за технологични иновации във всички градски системи, така и за преструктуриране на икономиката в по-устойчива посока.

Свързани документи

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София (АРС) разглежда секторната структура на софийската икономика спрямо иновационен потенциал

Europe Innovation Scoreboard 2019 на EIT идентифицира повишение на разходите за НИРД като основна задача за развитие иновационния потенциал на България. EIT изследва възможността София да бъде иновационен регионален хъб в дигитални технологии.

Предложението на ЕК за програмата “Хоризонт” в периода 2021-2027 идентифицира ключови посоки на развитие на иновации, предизвикателства, възможности и поле на приложение на публични разходи

Стратегията за иновации на EIT за 2021-2027 описва структурата на системата за мониторинг и развитие на политики за иновация в държавите от ЕС и излага следващи стъпки за развитие на иновационен потенциал и на висшето образование, подготвящо за разработване на иновации

Възможности и достатъчно информация за начинаещи предприемачи
01
×

стъпка Възможности и достатъчно информация за начинаещи предприемачи

София предлага широка палитра от възможности за финансиране, менторство и информация за начинаещи предприемачи. Общината е разработила различни механизми за съучастие с рисков капитал в приоритетни сектори и в иновации, предлагащи решения на проблеми в градската среда. Структуриране на европейски, национални и частни финансови инструменти и поддържане на адекватна информация за тях онлайн, в информационни центрове, в училища и университети позволяват на всеки начинаещ предприемач да измине пътя от идея до екип, финансиране и започване на бизнес.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
обем рискови инвестиции годишно
16 млн. евро за България общо, но вероятно София
160 млн. евро
Invest Europe за Естония
брой компании, привличащи рисков капитал годишно
22 за България, но вероятно София
75
Invest Europe за Полша
Фокус върху икономика на знанието
02
×

стъпка Фокус върху икономика на знанието

Общината е развила и разширила набора от инструменти, с които разполага за подпомагането на иновации. Градът умело борави със своя административен, финансов и човешки ресурс, за да предложи атрактивна и подкрепяща среда за иновации. София се е утвърдила като водеща IT дестинация в европейски мащаб и е разширила тази си позиция към сферата на иновациите. Това води до увеличаване на значението на знанието в градския живот и икономика - отразява се благотворно на академичната среда, обмена на хора и идеи, добавената стойност в градското БВП и привлекателността на София като дестинация за "умни" инвестиции.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой и разнообразие на предлаганите от общината стимулиращи инструменти
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Обем частни инвестиции в иновативни индустрии и в областта на икономика на знанието
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Образованието осигурява умения за развитие на иновации
03
×

стъпка Образованието осигурява умения за развитие на иновации

Образованието е фокусирано върху развиване на умения, свързани с критично мислене, учене и възприемане на информация, езикови и дигитални умения и широк изглед към съвременните технологии. Чрез редица институционални инструменти, инвестиции и взаимодействие с държавата, общината е заложила в образователната система модерни методологични практики и технологии, позволяващи на учениците и студентите адекватно на бъдещето образование. Активно взаимодействие с бизнеса чрез стажове, участие във формирането на учебните програми, изследователски и съвместни проекти позволяват на училища и университети да създадат среда за иновации и да предлагат опит на възпитаниците си.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
брой лаборатории и иновации, произведени в тях
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София е предприемачески център в региона
04
×

стъпка София е предприемачески център в региона

Градът се е превърнал в регионален център на предприемаческа активност. Обемът на рискови инвестиции в стартиращи предприятия, броят започнати стартъпи годишно, както и броят успешни и печеливши проекти надвишават средното за Балканите и привличат внимание, капитал и хора от цяла Европа. София предлага най-добре разработената предприемаческа екосистема, с финансиране във всички сегменти, широки възможности за обмен на опит и за менторство, намалена административна тежест и опростени регулаторни режими, достъп до множество отворени данни, до научни изследвания и локации за обмен на идеи и взаимодействие с бизнес партньори, учени и кариерни центрове.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
предприемаческа активност
над 6,7%
средно за ЕС
брой стартиращи компании годишно
да се изследва
2019, търговски регистър
да се определи
експертна оценка
средна печалба на стартъпи с рисково финансиране, стартирали от под три години
-26.14%
2015, SeeNews report Startups in Bulgaria, в страната, но вероятно основно в София
да се определи
експертна оценка
брой продадени стартиращи компании годишно, обем на продажбите
3
30
Унгария
обем на продажби за продадени стартиращи компании годишно
6 млн. евро
да се определи
експертна оценка
Бизнесът отделя средства за развойна дейност
05
×

стъпка Бизнесът отделя средства за развойна дейност

Индустриите от високо приоритетните сектори в столицата припознават нуждата от инвестиции в развойна и научна дейност и успешното взаимодействие с университети е направило това възможно за тях. Фирмите отделят значим процент за развойна дейност, което провокира създаването на индустриални и технологични иновации в съответните сектори и повишава експортния потенциал на градската икономика. София може да се похвали с иновативни продукти, конкурентни на световно ниво. Където няма условия за създаване на местни иновации, бизнесът активно инвестира в интегриране и прилагане на технологични решения от световната сцена.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
разходи за НИРД (хил. лв.)
520 427
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
разходи за НИРД като дял от оборота (%)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
персонал, зает с НИРД
17 587
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
София предлага атрактивни условия за научна дейност
06
×

стъпка София предлага атрактивни условия за научна дейност

Фокусът върху развойна дейност, активната комуникация между бизнес и наука, както и инвестициите в образованието са създали възможност за сериозно повишение на качеството на материалната база и на финансовите условия за научна работа в града. Това позволява разцвет на университетите, привличане на по-високо квалифицирани специалисти в тях и обособяването на активни иновационни ядра за развиване на технологични проекти. Потенциално това може да включва и проекти в областта на фундаменталните и социалните науки. Градът е изградил репутация на добро място за правене на наука.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Класиране на софийските университети в международни класации за научна дейност
вж. долу*
* 56,6 [СУ (Academic Reputation, QS Top Universities)],9,2 [СУ (Research, Times Higher Education)],824 [СУ (Research Output Rank, CWUR)]
да се определи
експертна оценка
Средна брутна работна заплата в ДВУ като дял от СБРЗ за града (%)
160%
Варна
Обем външно финансиране за научна дейност (в 1000€)
Брой публикации средно в топ 10% цитирани годишно
Дял международен академичен персонал (%)
Брой стратегически изследователски партньорства на човек
Развити условия за технологичен трансфер на иновации
07
×

стъпка Развити условия за технологичен трансфер на иновации

Активната комуникация между бизнес и наука, с подкрепата на общината, подобрява условията за комерсиализация на създаваните иновации. Юридическата рамка позволява по-добра и ефективна патентна система, а различни формати на обмен на идеи и технологичен трансфер позволяват на бизнеса да експериментира с нови технологични решения. Общината предлага съдействие при финансиране на комерсиализация на иновации с помощта на международни финансови инструменти.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
дял от оборота на нови за пазара и предприятията продукти (спрямо средното за ЕС)
69,27% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
дял съвместни с бизнеса публикации (спрямо средното за ЕС)
37,98% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
брой иновиращи в продукт или процес предприятия (спрямо средното за ЕС)
48,12% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
брой сътрудничества между иновиращи предприятия (спрямо средното за ЕС)
42,07% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
Концентрация на заети във високотехнологични сфери
08
×

стъпка Концентрация на заети във високотехнологични сфери

Подобренията в материалната база, инвестициите в образователната система, привличането на международен опит и човешки капитал и активното взаимодействие с бизнеса правят изследователската сфера предпочитана работна среда за много млади учени, а високотехнологичните сфери - предпочитана работна дестинация. София се отличава с по-високо от средното за ЕС ниво на учени и служители, заети във високотехнологични сфери и създаващи иновации.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
дял заети във високотехнологични сфери
7,9%
2018, Eurostat за ЮЗ регион
Екосистема с критична маса институти, бизнес и учени
09
×

стъпка Екосистема с критична маса институти, бизнес и учени

София се е превърнала в популярна дестинация за развитие на иновации. Налице е критична маса от учени и институти, създаващи технологичен прогрес, и бизнес в активна комуникация с тях, цикълът между тях е добре разработен и функциониращ. Частният финансов ресурс, насочен към създаване на иновации, е значителен, привлича научен потенциал, а бизнесът в София може да се похвали с един от най-напредничавите технологични решения на европейската сцена. Градът успява да комуникира това проактивно и адекватно, с което привлича допълнителен човешки капитал към тази екосистема. Всички приоритетни сектори се отличават с високо ниво на развойна дейност и успяват да комерсиализират иновации, създавани в столичните научни центрове.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Ранг в регионалната европейска иновационна карта (за целия Югозападен регион) спрямо средното за ЕС
54.2
100
експертна оценка
2050 г.
2020 г.
Направление ОКОЛНА СРЕДА

цел Чиста среда

обратно

През 2050 г. София има чиста среда, замърсяването на въздуха е в рамките на норми, определени на базата на индивидуалната експозиция и географското положение, гарантиращи здравословен живот. Провеждат се редовни, териториално обвързани изследвания, които установяват връзката между концентрацията на замърсителите във въздуха и различни заболявания. В резултат от изследванията се прилагат специфични мерки по квартали и райони.

Всеки гражданин има достъп до чиста питейна вода, канализацията е разделна, дъждовните води да се използват активно за поливане и санитарни нужди. Това води и до намаляване на потреблението на питейни води, както и до намаляване на разходите. Всички отпадъчни води се пречистват, с което се минимизира натоварването върху реките и водоемите.

Шумовото замърсяване и лъченията са в нормите във всички зони на града през цялата година. Изследвания за техния ефект върху здравето на хората се извършват постоянно, а резултатите се използват при проектиране на сгради и публични пространства. Налична е и система за отчитане на шумовото замърсяване и лъченията в реално време. Транспортът и строителството в града се управляват чрез използване на нови технологии и подходи, гарантиращи минималното генериране на шумово замърсяване.

Непостигането на тази цел би занижило качеството на околната среда, би имало негативен ефект върху човешкото здраве и би понижило качеството на живот.

Свързани документи

Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове (цел 11 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите (цел 9 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство (цел 12 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Норми за лъчения на базата на здравни изследвания
01
×

стъпка Норми за лъчения на базата на здравни изследвания

Съществува доказана зависимост между лъченията и човешкото здраве. Увеличаването на лъченията поради развиващите се технологии налага да се извършват изследвания за връзката между здравето и лъченията с цел правилна превенция и добро управление на източниците на лъчения. В резултат на изследванията са установени норми, които се прилагат в практиката - проектиране и строителство. Одобряването на местоположението на новите източници на лъчения се извършва, имайки предвид изследванията и бъдещите градоустройствени планове на Столична община, с цел превенция при бъдещо развитие.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Извършени изследвания за връзката между здравето и лъчения и определени норми на тяхна база
липса на изследвания
2019, експертна оценка
изследвания на всеки 3 години
експертна оценка
Честота на извършван мониторинг
липса на мониторинг
2019, експертна оценка
мониторинг на всеки 3 години
експертна оценка
Картирани и изследвани лъчения
02
×

стъпка Картирани и изследвани лъчения

Източниците на лъчения в Столична община са известни и картирани. Извършва се регулярен анализ, на базата на който се предприемат мерки с цел превенция на високи нива на лъчения. Изготвена е публично-достъпна карта с информация, а детайлни параметри се предоставят на проектанти при изграждане на нови сгради и съоръжения. Добавянето на нов източник на лъчения се отразява в споделена база данни.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Лъченията са картирани и изследвани
липса на собствен регистър на Столична община, липса на регулярен анализ
2019, експертна оценка
Картирани и изследвани източници на лъчения на територията на общината
експертна оценка
Изградена система за измерване на лъчения в реално време
03
×

стъпка Изградена система за измерване на лъчения в реално време

Изградена е градска система от гъста мрежа за измерване в реално време на лъченията в града. Резултатите от измерванията са публични и машинно четими - всеки гражданин може да получи информация за лъченията във всяка една точка в града. Системата е успешно интегрирана в процеса на проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Достъп до данните за източниците имат както инвеститорите, така и институциите, които съгласуват проектите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял териториално покритие на система за измерване на лъченията в реално време
да се изследва
2019, експертна оценка
100% от територията на общината
експертна оценка
Мобилността не е замърсител
04
×

стъпка Мобилността не е замърсител

Автопаркът от автомобили с двигатели с вътрешно горене е със средна възраст от 6 години, като делът на нискоемисионните МПС е над 50%. Делът на автомобилното движение в града е намалял драстично спрямо 2020 г. и е до 20% от общото придвижване в града, а все по-голяма част от него се осъществява със споделени автомобили. Всички превозни средства на масовия транспорт са с нулеви емисии. Пешеходното и велосипедното движение представляват минимум 30% от общото придвижване в града. Замърсяването във въздуха от транспорта е редуциранo и е в установените норми.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е в нормите
липса на контрол на замърсяването от МПС
2019, експертна оценка
Норми за въздуха на базата на здравни изследвания
05
×

стъпка Норми за въздуха на базата на здравни изследвания

Извършвани са дългосрочни изследвания за връзката между здравословното състояние на населението и концентрацията на замърсителите в града. Резултатите се използват за определяне на специфични мерки на териториален и сезонен принцип. Максимално допустимите стойности на замърсителите се променят на база на резултатите на изследванията, както и отчитат спецификата на географското положение на Столична община.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Честота на провеждане на изследвания
липса на изследвания
2019, експертна оценка
провеждане на изследвания на всеки 3 години
експертна оценка
Дял от нормите на замърсителите, базирани на здравни изследвания
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ограничено запрашаване
06
×

стъпка Ограничено запрашаване

Паркирането в зелени площи е преустановено, улиците се мият редовно по график, целящ намаляване на запрашаването, управлението на строителните площадки позволява да има минимално замърсяване, не се използват твърди и течни горива за отопление, автопаркът е от нискоемисионни автомобили, в резултат на които праховото замърсяване е в установените законови и специфични норми. Регулярно се извършва инвентаризация и анализ на източниците на замърсяване в града. На база на направения анализ се определят мерки, чиято ефектност се следи, и при ниска ефективност на мерките, се извършват корекции.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Праховото замърсяване (ФПЧ2.5 и ФПЧ10) е в нормите
373 превишения годишно ФПЧ10, да се изследва ФПЧ2.5*
2019, Изпълнителна Агенция по Околна Среда
* 40 [Надежда (ФПЧ10)],42 [Младост (ФПЧ10)],59 [Хиподрума (ФПЧ10)],60 [Павлово (ФПЧ10)],74 [Дружба (ФПЧ10)],98 [Гара Яна (ФПЧ10)]
под 15 превишения
експертна оценка
Отоплението не е замърсител
07
×

стъпка Отоплението не е замърсител

Проблемът с един от най-сериозните източници на замърсяване на въздуха през зимните месеци е елиминиран. Домакинствата се отопляват чрез незамърсяващи въздуха източници на енергия - природен газ, електричество, ВЕИ и други. Отоплението на твърди и течни горива, както и нерегламентираното изгаряне на отпадъци са преустановени. Енергийният баланс на всеки квартал се следи ежегодно и информацията се използва за предприемане на мерки за ограничаване на замърсяването. ТЕЦ-овете са с подобрена технология, която минимизира замърсяването от азотни оксиди.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Замърсяването на атмосферния въздух от отоплението е в нормите
липса на нормативна рамка за битово отопление
2019, експертна оценка
въведена нормативна рамка за ограничаване на използването на некачествени твърди горива за битово отопление
Здравословни нива на шум
08
×

стъпка Здравословни нива на шум

Направен е анализ на шумовото замърсяване и са определени мерки, чрез които да се минимизира. Определени са специфични норми, базирани на връзката между здравето и шумовото замърсяване. Изготвен е детайлен анализ на критичните зони, в които шумовото замърсяване приоритетно следва да се ограничава - около болнични заведения, детски градини, училища, скоростни пътища с пряка видимост към жилищни квартали и други. В резултат на предприетите мерки и ефективен контрол на нарушенията, шумовото замърсяване от транспорт, строителство и други източници е в рамките на нормите и влиянието на шума върху здравето на населението е минимизирано.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Среден процент на пунктове с нарушение на нормата за шум
средна стойност 87.55%
2017, Столичната регионална здравна инспекция за периода 2008-2017
среден процент на пунктове с нарушение на нормата макс. 10%
експертна оценка
Чист въздух
09
×

стъпка Чист въздух

Градът разполага с гъста градска мрежа за мониторинг на качеството на въздуха. Регулярно се провеждат информационни кампании, които информират гражданите за замервания над нормите, но и за начини, по които всеки би могъл да допринесе за намаляването на замърсяването. Анализира се регулярно взаимодействието между здравословното състояние на населението, климатичните характеристики и  замърсяването на въздуха. Резултатите се използват както за изработване на мерки, така и за определяне на гранични стойности на замърсяване. Съществува система от механизми за предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Домакинствата се отопляват с нискоемисионни източници, а транспортът е съставен от МПС (електрически или с ДВГ) на средна възраст от 6 години и минимум 50% от нискоемисионни автомобили (електромобили и други).
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Всички замърсители на атмосферния въздух са в нормите
има замърсители извън норма*
2019, експертна оценка
* извън норма [ФПЧ-5, ПАВ, NO2],в норма [SO2, Бензен, О3, СО, тежки метали],да се изследва [други]
всички замърсители в нормите
Обновени са най-старите водопроводи и всички граждани имат достъп до чиста питейна вода
10
×

стъпка Обновени са най-старите водопроводи и всички граждани имат достъп до чиста питейна вода

Старите водопроводи са една от основните причини за ниско качество на питейната вода, достигаща до потребителите. Всички етернитови тръби във водопроводната мрежа, обслужваща Столична община, са подменени с безопасни алтернативи. Водните загуби са минимизирани и налягането в тръбите е коригирано в нужните за това места. Водопроводната система обхваща цялото население.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Процент загуби вода по мрежата
42%
2019, експертна оценка
20%
експертна оценка
Дял подменени етернитови тръби
да се изследва
2019, експертна оценка
100% подменени етернитови тръби
експертна оценка
Дял от населението с достъп до чиста питейна вода
да се изследва
2019, експертна оценка
Всички лъчения са в нормите
11
×

стъпка Всички лъчения са в нормите

Извършва се постоянен мониторинг на източниците на лъчения в реално време като информацията се събира в обща база данни за използване от различни институции и заинтересовани лица. Създадени са вътрешни правила в Столична община за одобряване на проекти за ново строителство, отчитащи местоположението на източниците на електромагнитните лъчения (ЕМЛ) и техните характеристики. Регулярно се извършват изследвания за връзката между лъченията и здравословното състояние на населението, резултатите от които се използват за определяне на специфични норми за лъченията.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Всички лъчения са в нормите за плътност на мощност
< 10 μW/cm²
2020, експертна оценка
< 10 μW/cm²
експертна оценка/нормативно изискване
Всички отпадъчни води се пречистват
12
×

стъпка Всички отпадъчни води се пречистват

Отпадъчните води от битов и производствен характер са обхванати от пречиствателни станции и биват пречистени. Нерегламентирано заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти е преустановено и се осъществява контрол. Това води до подобрение на състоянието на екосистемите и до значително по-добри характеристики на водите в тях. В резултат водните обекти са по-привлекателни за рекреация и намалява общото замърсяване на територията на града и крайградските територии.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял заустени непречистени отпадъчни води
да се изследва
2019, експертна оценка
0% заустени непречистени отпадъчни води
експертна оценка
Показателите за оценка на състоянието на повърхностните и подземните води са в нормите за телата на територията на Столична община
12 от 23 водни тела с добри екологични и химични характеристики
2018, експертна оценка
всички показатели в норма в 23те водни тела на територия на общината
експертна оценка
2040 г.
2020 г.
Направление КУЛТУРА И ИДЕНТИЧНОСТ

цел Автентичен и многопластов град

обратно

В бъдещето София е град със запазени исторически пластове и многолик образ. Богатата история е успешно интегрирана в живота и архитектурната тъкан на града. Създадени са връзки между културно наследство и съвременните артистични форми и практики, което обогатява разбирането за всяка една от тях. Обвързването на идентичността на мястото с неговата история създава чувство за принадлежност, по-добър имидж и повече общностност.

Координираните действия на всички заинтересовани страни са позволили опазване и широка популяризация на културното наследство. Създадени са критерии за деклариране на паметници от периода след 1944 г. Това е позволило интегрирането и обживяването на сгради с културно значение, които пазят облика на историческия град.

Недостатъчно доброто съхранение  на архитектурно представените исторически пластове на София рискува градът да изгуби част от идентичността си. Липсата на жива връзка между съвременния град и историческите му и природни дадености би намалила усещането за принадлежност към София, което би довело и до по-ниска гражданска активност и липса на ангажираност към опазване на средата. От друга страна един изцяло музеен подход към консервирането на историческия контекст би задушило автентичността на града и ограничило възможностите му за развитие.

Свързани документи

Изследване за качество на живот

Проучванията “Идентичност на София - разказ, бранд, визия”, „Социалното въздействие на културата“ и „Качество на живот“ в рамките на Визия за София

Проект „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“

Според Закона за културното наследство режимите за опазване представляват основен инструмент за опазването на НКЦ.

Проучване “Изкуство в публично пространство. Какво, къде, кой, как, защо?”

Информацията за културните ценности е дигитализирана и достъпна
01
×

стъпка Информацията за културните ценности е дигитализирана и достъпна

Архивът и регистърът на недвижимото културно наследство са дигитализирани в тяхната пълнота и са приведени в машинно-четим вид. Информацията, която не включва лични и чувствителни данни, е публично достъпна. Създадената база данни позволява провеждането на множество анализи, както и лесното проследяване на промяната в състоянието на всяка една ценност. Регистрите са популяризирани и се ползват от журналисти и граждани.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Степен на дигитализация на архива в машинно-четим вид
0%
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Степен на дигитализация на регистъра в машинно-четим вид
0%
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Брой уникални ползватели на онлайн базата данни, месечно
няма такива
2019, експертна оценка
5000
експертна оценка
Работещи механизми за опазване и развитие на културни ценности
02
×

стъпка Работещи механизми за опазване и развитие на културни ценности

Обновени са режимите за опазване на недвижими културни ценности (НКЦ) и са повишени правомощията на общината в сферата. Пълно и ясно са дефинирани дейностите, които следва да бъдат допускани и подкрепяни в археологическите резервати, архитектурните ансамбли и груповите паметници на културата. Обновен е списъкът от НКЦ на територията на общината. Създадена е ефективна система за събиране на данни, прилагане на санкции и управление. Следва се добре обезпечена общинска стратегия за реновация на недвижими културни ценности, в съответствие с националната, която включва анализ на състояние и собственост, местоположение, възможности за финансиране, приоритизиране на сгради за намеса и др. Успешно работи механизъм за поощряване (чрез данъчни облекчения и други инструменти) на собствениците на културни ценности, при правилна поддръжка на сградите. В резултат градът се радва на красиво и поддържано наследство, в което ясно се разчитат разнообразните пластове от историята му.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведени нормативни промени и инструменти за осигуряване на опазването
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Честота на актуализация, мониторинг, адаптация
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от сградите НКЦ в добро състояние
да се изследва
2019, експертна оценка
50%
експертна оценка
Красиви и живи пазари
03
×

стъпка Красиви и живи пазари

София обръща специално внимание на пазарите си като част от историята и характерния облик на града. Всеки квартал има лесен и бърз достъп до пазар. Общината ги поддържа като места за контакт между различни социални групи, места за събития и възможност за реализация на регионална фермерска продукция. Всеки пазар се управлява според бизнес план, насочен към налагането на пазара като желано и търсено място, с позитивен имидж и обществена полза. Пазарите отделят място за фермерски продукти и популяризират местната продукция и чистата храна. Обликът на всеки пазар се вписва в създадената градска визуална идентичност и засилва усещането за квартални общности.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Финансови показатели за управление на пазарите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял на обновените пазари
да се изследва
2019, експертна оценка
близка до 100%
експертна оценка
Достъпност на населението по квартали до пазари
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Възприятие на пазарите като важни части от местната идентичност (социология)
(на три години)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Възможност за изява на различни култури
04
×

стъпка Възможност за изява на различни култури

Като един автентичен и многопластов град с богата история, София има множество културни пластове, свързани с различни по етнос, религия, социални практики и стил на живот групи хора. Градът обогатява и развива своята идентичност, включвайки културата на тези групи, предоставяйки възможност на всяка да живее със своята култура и тя да бъде разпознат елемент от многообразието на големия град. София се разпознава като многокултурна и толеранта столица.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Разнообразие на културни влияния, вплетени в традиционната култура на града
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от жителите и гостите на София, които чувстват, че могат спокойно на изявяват своята култура (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Възприятие за София като мултикултурна и многопластова у граждани и у гости на града (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Културният живот на София отразява нейната идентичност
05
×

стъпка Културният живот на София отразява нейната идентичност

София е град със специфично разположение и разпознаваема идентичност, обусловена както културно и социално, така и географски. Това създава възможност за разработването на богата и много широка палитра от разнообразни културни прояви с различна насоченост. Идентичността на София, в нейното многообразие и съвременни интерпретации, стават тема и повод за развитието на градския културен живот.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на културните прояви, свързани с изведените компоненти на идентичността на града (ръст, годишна база)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Интерес към тези прояви (брой посетители, по тип, възраст, произход)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Сплотяване на общностите
06
×

стъпка Сплотяване на общностите

София подкрепя практикуването на разнообразни народни ритуали, съвременни социални практики и специфични събития, които създават и поддържат местни общности. Посредством предоставянето на места, организирането на реда и сигурността, финансово подпомагане и институционална подкрепа, общината активно съдейства на жителите на София да формират общности, да изразяват своите споделени ценности и да добият усещането за връзка с града. Примерите на застрашено или изчезнало нематериално културно наследство се изучават и запазват във възможно най-автентичен вид.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой и разнообразие на събития, инициатива на местни и специфични общности, реализирани в града
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Усещане за принадлежност към общност (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Жителите на София се гордеят с града си
07
×

стъпка Жителите на София се гордеят с града си

Животът в София се свързва с позитивни емоции, а жителите на града са изградили споделена локална идентичност, която е в синхрон с промотирания градски разказ и бранд. Софиянци чувстват града като свой, имат ангажимент към средата, която обитават и се усещат свързани с нея. Изградените множество квартални идентичности се вплитат в единен и припознат образ на София.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял позитивни нагласи и положителна обратна връзка към града и неговите дадености сред жители
средно 45%*
* 78% [Зона 0],14% [Зона 1],70% [Зона 2],67% [Зона 3],40% [Зона 4],28% [Зона 5],31% [Зона 6],20% [Зона 7],62% [Зона 8],38% [Зона 9],41% [Зона 10],56% [Зона 11],39% [Зона 12]
65% средно
експертна оценка
Дял жители, които с гордост да говорят за квартала и града си
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял жители, които се асоциират и припознават с квартала и града си
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял жители, напълно удовлетворени от квартала си
38,7% средно*
* 69% [Зона 0],6% [Зона 1],63% [Зона 2],56% [Зона 3],16% [Зона 4],28% [Зона 5],16% [Зона 6],23% [Зона 7],48% [Зона 8],34% [Зона 9],12% [Зона 10],59% [Зона 11],74% [Зона 12]
65% средно
експертна оценка
Дял жители, които ясно идентифицират София с положителен и разпознаваем имидж
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял на позитивното съдържание онлайн на български
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял граждани, които се включват в активности за подобряване на средата в София и квартала си и такива, свързани с идентичността на града и квартала
да се определи
експертна оценка
Културното и природно наследство е неразделна част от града
08
×

стъпка Културното и природно наследство е неразделна част от града

Природата и историята на София успешно са интегрирани в живота на града и са търсени, пазени и разпознавани от жителите. Сградите-паметници на културата са обживени със съвременни функции, добре поддържани са и са възстановени с уважение към качествата и историята им. Природното наследство е припознато като важна част от града и основен елемент на зелената му система. Вплетено е успешно в цялостната градска структура и се ползва с уважение от гражданите. Подобрени са условията за политики, идентифициране, изследване и опазване на материални и нематериални културни ценности.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял паметници на културата в добро състояние
да се изследва
2019, експертна оценка
90%
експертна оценка
Дял паметници на културата, които се ползват активно
да се изследва
2019, експертна оценка
90%
експертна оценка
Дял паметници на парковото изкуство и други елементи на природното наследство в добро състояние
да се изследва
2019, експертна оценка
близка до 100%
експертна оценка
Рапознаваемост на културното и природното наследство (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
85%
експертна оценка
2040 г.
2020 г.
Направление УПРАВЛЕНИЕ

цел Автоматизиран административен процес

обратно

В следващите години взаимодействието на местната власт с граждани, бизнес и държава в София става автоматизирано в по-голямата си част и се осъществяват дистанционно и електронно. Никъде не се изисква информация, която общината или държавата вече притежават. Услугите са с фокус върху удобство и потребителско преживяване. Гражданите могат да следят дистанционно всичко важно за своя живот в града и могат да контролират в законови рамки достъпа до личната си информация. Минимизирани са бюрократичните процедури, а данни за работата на общината от обществен интерес са прозрачно и лесно достъпни и се използват за подобряване на процеси.

Постигането на тази цел позволява на гражданите и бизнеса да спестят време, а на местната власт да управлява значително по-бързо и по-надеждно взаимодействието с външни страни. Идентифицирането и анализът на най-популярните услуги стават лесно и позволяват да се разшири и опрости тяхното предоставяне, и да се моделират услугите спрямо нагласите и социалните практики на специфични групи ползватели.

Поддръжката на сегашния модел за организиране на администрацията, с нарастването на обема на данните и функциите на Общината, би довело до все по-голямо количество хартия и бюрокрация, което ще изисква и все повече персонал. При такъв сценарий проследимостта и достоверността на информацията ще продължи да зависи в голяма степен от качествата на отделните служители. Времето, което гражданите и бизнеса ще продължат да отделят на взаимодействието си с местната власт само ще продължи да се увеличава.

Свързани документи

Идентифициране на индикатори за изпълнението на процесите в работата на Столична община (изследване на Визия за София) - необходимо е автоматизирането на административните услуги

Закон за електронното управление, Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г. и Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги  - регулират и налагат използването на електронни административни услуги

Европейски план за действие за електронното управление (eGovernment Action Plan) - подпомага въвеждането на електронно управление в ЕС

Главен служител по информацията
01
×

стъпка Главен служител по информацията

Въведена е службата на Главен служител по информацията (ГСИ), ръководител на Служба по информацията на директно на подчинение на кмета. Основна задача е централизиране и координация на всички общински IT проекти - осигурява съвместимост и общи стандарти, преизползване на софтуер между администрации и оптимизиране на организационни ресурси и поръчки, единна политика за дигитализация в администрацията. Има функции по управление, съхранение и предоставяне на достъп данни, правомощия за координация и контрол на изпълнението на общинската и държавната политика по отношение на отворените данни и на задълженията по ЗДОИ. Службата по информация разработва софтуер с екип специалисти на близко до пазарното заплащане и покритие от всички необходими роли за софтуерна разработка.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Назначен Главен служител по информацията
няма такава длъжност
2019, експертна оценка
Дял администрации, чиито процеси по дигитализация са одитирани и менажирани от ГСИ
не съществува такъв процес
2019, експертна оценка
мин. 20%
експертна оценка
Дял софтуерни проекти, поръчани от администрацията, и управлявани от ГСИ
не съществува такъв процес
2019, експертна оценка
мин. 20%
експертна оценка
Финансов ресурс, опериран от ГСИ
не съществува такъв процес
2019, експертна оценка
мин. 30% от IT бюджета на СО
експертна оценка
Единна система за идентификация
02
×

стъпка Единна система за идентификация

Във всички общински структури е въведена единна система за идентификация на служителите и на контрагентите. Идентификационният механизъм е съобразен със съвременните технологии и осигурява високо ниво на сигурност. Обвързан е с обща система за идентификация на граждани в целия град. Електронната идентификация е неделима част от работата на всеки един служител. Системата се ползва и за физически, и за юридически лица, с които общината има договорни отношения. Въвеждането на такава система позволява проследимост на действията, възможност за предоставяне на различни права за достъп, както и възможност за по-подробни отчети на общинските служители.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведена висококачествена система за електронна идентификация и възможност за проследимост на действията
служебен мейл, профил за достъп до компютър и понякога профил в Акстър
2019, експертна оценка
единен профил, даващ достъп до всички работни инструменти
експертна оценка
Дял администрации и служители, ползващи електронна идентификация в системата
да се изследва
2019, експертна оценка
близо до 100%
експертна оценка
Значително подобрен процес и капацитет за контрол и санкции
03
×

стъпка Значително подобрен процес и капацитет за контрол и санкции

Общината е създала система за ефективен контрол и навременно и пълно прилагане на санкции. Елемент от тази система е включването на гражданите при установяването и докладването на нередности. Други съществени части са преобразуването на Столичния инспекторат в единен център за обработка на нарушенията, както и въвеждането на пълна публична отчетност в работата на инспектората. Това води до повече ред в града, опазен публичен и частен ресурс, както и увеличено чувство за справедливост сред гражданите, и съответно по-високо удовлетворение от живота в София.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани
13%
2018, експертна оценка
30%
експертна оценка
Обхват на сферите, по които биват подавани сигнали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Въведена пълна прозрачност в работата на Столичния инспекторат
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Преобразуване на Столичния инспекторат
няколко звена, обработващи нарушенията
2019, експертна оценка
Единен център за обработка на нарушенията
експертна оценка
Безхартиена администрация
04
×

стъпка Безхартиена администрация

В администрацията хартията се използва само по изключение. За това е спомогнала дигитализацията на всички документи и данни на общината в единен, машинно-четим стандарт, въвеждането на общо хранилище за данни, електронната система за идентификация, работата на Службата по информацията, както и единната система за обмен на данни между звената на общината. Под "оригинал" вече се разбира дигитално генериран и пазен файл, а не хартиена разпечатка с подпис и печат. Безхартиената администрация прави възможно много по-бързо и надеждно обработването на информация, проследяването на отговорностите и съответно изпълнение на задачи.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от базите данни, съхранявани, обновявани и обработвани в машинно-четим формат и единен стандарт
86%
2018, изследване Качество на данните по ресори – данни съхранявани на някакъв вид цифров носител
80%
експертна оценка
Индекс за развитие на електронното управление на ООН
Единна система за оценка на изпълнението на задачи
05
×

стъпка Единна система за оценка на изпълнението на задачи

Създадена и въведена в дейността на администрацията е система за оценка на ефективност на стратегиите и изпълнение на задачите по техните планове за действие. Системата следва добрите практики за управление на проекти и екипи и включва инструменти за следене на прогрес, взаимовръзки между задачите, определяне на отговорност, оценка на необходими времеви, материални и човешки ресурси, и т.н. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация. По този начин общинското ръководство има възможност за навременна и адекватна реакция при забавяне в изпълнението, при промени в изискванията, при кризисни ситуации и др.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от дейността на администрацията, оценявани през единна система за оценка на изпълнението
не съществува такава система
2019, експертна оценка
близо до 50%
експертна оценка
Обновени приоритетни услуги
06
×

стъпка Обновени приоритетни услуги

Въведена е единна система за обмен на данни и информация от и към гражданите. Тази система, в комбинация с автоматизирания процес за изпълнение на задачи и мониторинг на изпълнението, позволява да бъдат идентифицирани най-търсените от бизнеса и гражданите услуги. Ефективността в предлагането и процедирането на тези услуги са проучени, използвайки машинен анализ. По този начин общината успява да оптимизира и направи по-достъпни услугите, за които бива най-често търсена. Това от своя страна спестява време както на бизнеса и гражданите, така и на самите общински служители. Всички дигитални административни услуги са преосмислени и предлагани със силен фокус върху съвместимост, удобство, сигурност и потребителско преживяване, което осигурява ползването им от гражданите. Всяка година се прави преоценка на списъка с приоритетни услуги.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни
56%
2018, изследване Качество на данните по ресори – данни съхранявани една от 19-те информационни системи на СО
мин. 70%
експертна оценка
Дял от жителите, участващи в платформата за гражданско включване
да се изследва
2019, експертна оценка
20% от пълнолетното население на общината
Евростат – 22% средно за България за 2018
Дял от дигиталните услуги, преминали през оценка на потребителското преживяване
близо до 0%
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Технически подготвени служители
07
×

стъпка Технически подготвени служители

В съответствие със стратегията за развитие на администрацията, Главният служител по информацията организира курсове за повишаване на техническата подготовка и умения на общинските служители. Като резултат всеки общински служител се идентифицира безпроблемно по електронен път, борави уверено с дигиталните бази данни, взаимодейства със своите колеги, но и с гражданите и бизнеса по дигитален начин. Развитието на технически умения сред общинските служители ги прави по-високо квалифицирани и прави тяхната работа по-лесна и по-ефективна.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от служителите, които са преминали курсове
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял от служителите, които ползват в своята работа нововъведени технологии
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Единна система за обмен на данни между звената на общината
08
×

стъпка Единна система за обмен на данни между звената на общината

Общината е внедрила единна IT система, през която се обменят данни между различните общински структури. Всички общински звена работят с единно хранилище за данни, достъпът до което е контролиран и проследим. Данните се съхраняват в структуриран и нормализиран вид. За всяка база от данни има определен отговорник, периодичност на обновяване и проследимост на промените. Всеки достъп се записва и граждани могат да следят достъпа до техни лични данни. Внедряването на системата води до намаляване на хартиения обмен между общинските звена, до по-лесна отчетност, до по-бърз и надежден достъп до актуална информация. В резултат на това общинската администрация изпълнява по-бързо, по-ефективно и в по-голям брой зададените ѝ задачи.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни
56%
2018, изследване Качество на данните по ресори – данни съхранявани една от 19-те информационни системи на СО
мин. 90%
експертна оценка
Дял от заявките за информация, които се осъществяват през базата данни
56%
2018, изследване Качество на данните по ресори – данни съхранявани една от 19-те информационни системи на СО
мин. 90%
експертна оценка
Дял от общинските звена, използващи системата
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Ниво на съвместимост със световно установени стандарти за системи за обмен на данни
да се изследва
2019, експертна оценка
пълна съвместимост с ISO8000 и INSPIRE
европейски директиви и установяващи се международни стандарти, ISO 8000, INSPIRE
Процесите са опростени, проследими и организирани като „житейски епизоди“
09
×

стъпка Процесите са опростени, проследими и организирани като „житейски епизоди“

Идентифицирането и обновяването на популярни услуги към бизнеса и гражданите е съпътствано от провеждането на качествени социологически изследвания за ситуациите и начина, по който външни на общината страни използват нейните услуги. Изследванията позволяват общинските услуги да бъдат премислени според "житейските епизоди", в които попадат техните потребители и съответно да бъдат адаптирани към тях, вместо към съществуващи нормативни рамки и вътрешни процеси. Като резултат услугите се предлагат по начин, във формат, във време и честота, които са удобни и разбираеми за техните ползватели.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от общинските услуги, за които са проведени качествени социологически проучвания
близка до 0%
2019, експертна оценка
мин. 30%
експертна оценка
Дял от общинските услуги, които са реформирани според разбирането за "житейски епизоди"
да се изследва
2019, експертна оценка
мин. 80%
експертна оценка
Изцяло автоматизирани услуги към бизнес и граждани
10
×

стъпка Изцяло автоматизирани услуги към бизнес и граждани

Взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрацията е автоматизирано. Единната система за обмен на данни е основата, върху която администрацията е изградила технологични инструменти за предоставяне на автоматизирани услуги си. Данни не се изискват, когато общината вече ги има. Промени в актуалното състояние във всички сфери на гражданския живот са безпрепятствени. Гражданите имат достъп до структурирана информация за своите данни и задължения. Бизнесът заявява, проверява съответствието с нормите, регистрира своите инвестиционни намерения и отчита своята дейност основно онлайн. Не е необходимо всяко намерение да бъде прегледано и процедирано от човек, ако то може да се оцени автоматично. Това драстично увеличава скоростта на обслужване и прозрачността.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на услугите, които се предоставят и отчитат по автоматизиран начин
Ефективно функциониране на администрацията
11
×

стъпка Ефективно функциониране на администрацията

Администрацията функционира максимално ефективно в сегашната си или подобна на нея структура. Създадената стратегия за развитие на администрацията е водеща при административната реформа, която засяга както служители и финансови ресурси, така и отговорности и функции. Това е довело до съществено увеличаване на извършената административна работа, много по-мотивирани и доволни от работата си общински служители, както и значително по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Поради ясно разписаните и проследими процеси, както и добре определените отговорности на служителите, доверието в общинската администрация е значително по-високо.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Създадена стратегия за развитие на администрацията
създадена стратегия
експертна оценка
Дял от дейността на администрацията, оценявана през единна система за оценка на изпълнението
0%
2019, не съществува такава система
близо до 100%
експертна оценка
Повече стратези
12
×

стъпка Повече стратези

Като част от стратегията си за развитие на администрацията, общината преквалифицира служителите си от бюрократи в стратези - с добре развити умения за анализ на данни, за изготвяне на стратегически документи или за координацията на тяхното успешно прилагане. Те са стимулирани да имат съществена роля в подобряването на работните процеси и резултатите от тях. Заедно с процеса по автоматизация на административните задачи, това променя коренно ролята на общината и нейните служители. От орган, чиято сегашна основна задача е проверка на съответствие и законосъобразност, обработка на преписки, отговаряне на запитвания и т.н., общината и служители ѝ поемат ролята на  стратези, умело планиращи и координиращи градските процеси.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на общинските служители, занимаващи се със създаването, координацията и мониторинга на стратегиите
около 1%
2018, експертна оценка
мин. 80%
експертна оценка
Самообучаващ се автоматизиран процес за изпълнение на задачи и мониторинг на изпълнението
13
×

стъпка Самообучаващ се автоматизиран процес за изпълнение на задачи и мониторинг на изпълнението

Въведената единна система за оценка на изпълнението на задачи, в комбинация с изцяло автоматизираните услуги към бизнес и граждани и общото хранилище за данни, позволява прилагането на самообучаващи се алгоритми, които да анализират процеса на изпълнение на задачи, управлението на човешки и информационни ресурси, ефективността в постигането на заложените стратегически цели и др. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация. По този начин общинското ръководство има възможност за навременна и адекватна реакция.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от дейността на администрацията, оценявана през единна система за оценка на изпълнението, изцяло базирана на алгоритми
0%
2019, не съществува такава система
близо до 100%
експертна оценка
Дял процеси и политики, модифицирани след автоматизиран анализ
0%
2019, не съществува такъв процес
близо до 100%
експертна оценка
2045 г.
2020 г.
Направление ОКОЛНА СРЕДА

цел Адаптивен град

обратно

София на бъдещето е добре подготвена за справяне с климатичните промени и с различни природни бедствия. Производството на енергия и строителството са въглеродно неутрални и във всички сгради са въведени мерки за енергийна ефективност. Потреблението на енергия се оценява на териториален принцип чрез сателитно заснемане. Градът е преминал към въглеродно неутрални МПС и се прилагат програми за намаляване емисиите на парникови газове.

Приети са хоризонтални политики за адаптация към промените в климата и има достатъчен институционален капацитет за ефективно справяне с климатичните промени. Изградена е платформа от професионалисти, извършващи регулярна научна-изследователска дейност по темата, на база на която се актуализират мерките за адаптация. Има системен мониторинг и се анализират разходите и ползите от прилагането им. Гражданите са активно ангажирани по въпросите на климатичните промени и участват във вземането на решения за справянето с тях.

Проучена е земетръсната устойчивост на всички сгради и е създаден единен регистър с геоложки данни, който се ползва при издаване на разрешителни за строеж.

Изоставайки с изпълнението на тези цели би означавало София да е уязвима на екологични бедствия и негативни ефекти от климатичните промени като температурни промени, засушавания, наводнения и др. Това би означавало голям ресурс за последващото справяне с тях.

Свързани документи

Предприемане на неотложни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие (цел 13 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство (цел 12 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Осигуряване на достъп до достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за всички  (цел 7 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и насърчаване на иновациите (цел 9 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Дигитален регистър на геоложки данни
01
×

стъпка Дигитален регистър на геоложки данни

Създаден е единен регистър на наличните геоложки данни, който се използва при издаване на разрешителни за строеж. Информацията в регистъра се поддържа в машинно-четим и географски-обвързан начин, и се подава от упълномощени за това държавни и общински институции. Сеизмичният риск е сведен до минимум благодарение на надеждната регистрация и моделиране на сеизмичните събития. Има стриктен контрол за спазване на изискванията на противоземетръсните норми.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Териториален обхват на регистъра
да се изследва
2019, експертна оценка
100% от територията на общината
експертна оценка
Функционален обхват на регистъра - дял описани събития/год
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Климатичните промени са засегнати в общинските стратегии
02
×

стъпка Климатичните промени са засегнати в общинските стратегии

Създадени са и са приети хоризонтални политики за адаптация към промените в климата, които са успешно интегрирани в другите специфични стратегически документи на Столична община. Изготвен е анализ на ползите и разходите от прилагането на различните мерки за мониторинг на адаптация към климатичните промени и оценка на успеха. Назначени са отговорни общински структури и лица с нужния капацитет и правомощия за ефективно справяне с последствията от климатичните промени, които осигуряват координация с всички отговорни институции на различни нива.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Приети хоризонтални политики и стратегически документи за адаптация към промените в климата, интегрирани в другите стратегически документи на СО
липса на хоризонтални политики
2019, експертна оценка
приети хоризонтални политики и стратегически документи
Регулярен анализ на разходите и ползите от прилагане на различните мерки
липса на регулярен анализ
2019, експертна оценка
Честота на актуализация на мерките за адаптация към климатичните промени и оценка на успеха
да се изследва
2019, експертна оценка
Мониторинг и актуализация на политиките за климата
03
×

стъпка Мониторинг и актуализация на политиките за климата

Извършва се регулярна научно-изследователска дейност. Резултатите служат за изграждане на платформа за ангажиране на експерти и цялостно прилагане на стратегията за климатичните промени. Изготвен е анализ и оценка на готовността на Столична община за адаптация към климатичните промени. Текущите мерки за адаптация са базирани върху научните резултати чрез регулярна оценка на въздействие, процес на актуализация и отчитате нагласите на жители и бизнес.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Честота на изследвания, с последващ анализ и оценка
липса на регулярен анализ
2019, експертна оценка
Честота на актуализация на адаптационни мерки
да се изследва
2019, експертна оценка
Честота на провеждане на представително социологическо проучване
липса на проучване
2019, експертна оценка
годишно представително и териториално обвързано социологическо проучване
експертна оценка
Информираност и припознаване на ефекта от климатичните промени
04
×

стъпка Информираност и припознаване на ефекта от климатичните промени

Проведени са информационни кампании за повишаване на знанията и ангажираността на гражданите към промените в климата. Създадена е платформа за ангажиране на гражданите по въпросите на климатичните промени и вземането на решения за справянето с тези проблеми. Проведени са представителни, териториално обвързани, социологически проучвания за отчитане на нагласите на гражданите по темата, а спецификите на  информационните кампании и конкретните спомагателни мерки за промени на навици се базират на резултатите от тези проучвания. В резултат значителна част от бизнеса и жителите възприемат подходящи подходи за ежедневните си задачи, които минимизират влиянието върху климата и спомагат за адресиране на последствията от климатичните промени.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на населението, обхванато от кампании за повишаване на информираността
да се изследва
2019, експертна оценка
мин. 80% от населението
експертна оценка
Приведени в съответствие сгради и съоръжения
05
×

стъпка Приведени в съответствие сгради и съоръжения

Направено е проучване на земетръсната устойчивост на сградите в Столична община с приоритет на най-старите и панелните сгради. На база проучването са определени нужните мерки за привеждане в съответствие, които са приложени с високо ниво на контрол на качеството на изпълнение. Свлачищата и земетресенията са трудно предсказуеми, поради което мониторингови и превантивни дейности са основен инструмент за намаляване на риска от човешки и финансови загуби. Изготвеният единен регистър на наличните геоложки данни е критерий за издаване на разрешителни за строеж и стриктно се съблюдава и прилага. Регулярни информационни кампании поддържат гражданите подготвени за природни бедствия.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял анализирани сгради
да се изследва
2019, експертна оценка
100% анализирани сгради
експертна оценка
Дял сгради, приведени в съответствие
да се изследва
2019, експертна оценка
100% обезопасени сгради
експертна оценка
Осигурени алтернативни източници за питейна вода
06
×

стъпка Осигурени алтернативни източници за питейна вода

С цел Столична община да бъде подготвена за всякакви сценарии на развитие във водния сектор, свързани с промените в температурите, е нужно осигуряване на алтернативни източници на питейна вода. Осигурени са алтернативни на язовир "Искър" източници за питейна вода, като е постигнато добро експлоатационно състояние на деривация "Скакавица-Джерман" и са създадени резервни сондажи за подземни води.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Добро експлоатационно състояние на алтернативен водоизточник
липса на алтернативен водоизточник
2019, експертна оценка
добро експлоатационно състояние на деривация "Скакавица-Джерман"
експертна оценка
Проучени и създадени сондажи за подземни води
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Въглеродно неутрална мобилност
07
×

стъпка Въглеродно неутрална мобилност

Придвижването в Столична община се осъществява чрез въглеродно неутрални превозни средства - както частните, така и публичните. Преминаването от превозни средства, използващи фосилни горива, към алтернативни, е осъществено плавно и в комбинация с развитие на масовия публичен транспорт, на споделения транспорт, а също на велосипедния, пешеходния и други методи на придвижване в града. Това позволява както драстично подобрение на качеството на атмосферния въздух, така и значителен напредък в адресирането на проблемите, свързани с климатичните промени.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял въглеродно неутрални превозни средства в града
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна
08
×

стъпка Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна

София се е справила с това да регулира и насочва индустриите в посока максимална енергийна ефективност на техните производствени процеси. Създаден и внедрен е план за действие за повишаване на енергийната ефективност в производството, включващ пилотни територии и методи. Индустриалните сгради са с близко до нулево енергийно потребление. Загубите от пренос на енергия за производствени нужди са минимизирани благодарение на добре развита умна мрежа за разпределяне на енергия (smart grid), децентрализирано енергийно производство, разположено максимално близо до потребителя и динамичен и отворен енергиен пазар. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.  Същевременно технологични нововъведения позволяват лесно преизползване на ресурси и намаляват материалните разходи на индустриите, което повишава продуктивността.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обновен и реализиран план за действие за повишаване на енергийната ефективност
обновен и реализиран план
нормативно изискване
Дял на производствените сгради, които са с близко до нулево енергийно потребление
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от локални, възобновяеми източници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой и дял свързани участници в умна мрежа (smart grid)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от микроизточници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Годишен спад в разхода на енергия на единица производство/услуга средно сред индустриите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Коефициент на повторна употреба на материални ресурси
да се определи
експертна оценка
Сградите са енергийно ефективни
09
×

стъпка Сградите са енергийно ефективни

Успешно е направен преходът към въглеродно неутрално строителство. Новото строителство се състои само от сгради с потребление близко до нулата, а за всички съществуващи (с изключения на сградите-паметници на културата) са внедрени ефективни мерки за енергийна ефективност, чрез които енергийната консумация намалява значително. За оценка на енергийната ефективност се използват методи, които позволяват отчитане на резултата, например инфрачервено заснемане на сградите. Това води до значително намален разход на енергия и необходимост от ресурс за производството и закупуването ѝ и позволява този ресурс да бъде насочен към други цели и подобрения на градската среда.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на нови сгради, с потребление близко до нулата
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял на сгради, при които са приложени мерки за енергийна ефективност
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Обща енергийна консумация от сгради
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
2045 г.
2020 г.
Направление ТРАНСПОРТ

цел Активно придвижване

обратно

В София на бъдещето ходенето пеш, карането на велосипед, тротинетка и други подобни средства за транспорт, съчетаващи физическата тренировка с придвижването, играят важна роля за поддържането на добро здраве и ангажират хората един с друг и с градската среда.

В и около София са улеснени възможностите за активно придвижване и все повече хора избират този вид транспорт. Развита е гъста и добре свързана велосипедна мрежа, която обслужва целия град. Осъществени са и връзките със съседните селища и планини. Велосипедната и пешеходната инфраструктура предоставят модерен, безопасен и комфортен начин на придвижване.

Успешната транспортна политика се справя със задръстванията и осигурява добър транспортен достъп до места и услуги. Насърчаването на активното придвижване подобрява мобилността в града и се отразява позитивно на физическата активност и здравето на хората, и помага за увеличена продължителност на живота.

На противоположния полюс на активното придвижване е масовото използване на лични автомобили. В контекста на градската структура на София то би довело до все по-висока степен на моторизация, нужда от повече тежка инфраструктура и по-интензивна поддръжка на транспортната инфраструктура, както и до нарастваща нужда от паркоместа. В резултат ще имаме по-малко активни пространства,  значително по-бавен процес по подобряване на качеството на въздуха и влошено здраве.

Свързани документи

Устойчиво развитие на градовете и общностите (цел 11 от целите за устойчиво развитие на ООН) - осигуряване на сигурни, достъпни и устойчиви форми на транспорт за всички

Политики на ЕС за устойчива градска мобилност - насърчават развитието на велосипедна инфраструктура

План за устойчива градска мобилност на Столична община - поставя ходенето пеш и велосипедното движение като най-важни приоритети за транспорта в града и предлагат мерки за насърчаване на придвижването с велосипед

Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична община - цели да превърне велосипедния транспорт в значима част от транспорта в града

Интегриран активен и масов транспорт
01
×

стъпка Интегриран активен и масов транспорт

Кварталите са обособени като пешеходни с подобряване на средата в тях и е постигната добра интеграция между активния начин на придвижване и масовия транспорт. Пешеходните маршрути към спирките на масовия транспорт са благоустроени, сигурни и приятни, което улеснява достъпа до тях и стимулира неговото ползване. Обособени са леснодостъпни и сигурни велопаркинги край спирките на метрото и на наземния транспорт. Възможността за качване на велосипед в метрото и в регионалния транспорт допринася към увеличения дял на ползване на активен и масов транспорт като осигурява бързо изминаване на първата и последната отсечки от цялостния маршрут. Отделните линии са със синхронизирани разписания с цел минимално време за прекачване.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой линии с възможност за придвижване на велосипед
в метрото след 21 часа в делнични дни и целодневно в почивни дни
2019, Метрополитен
целодневно в метрото и в най-натоварените 10 наземни линии
експертна оценка
Дял спирки, обезпечени с велопаркинг
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял спирки, обезпечени с паркомясто за споделени автомобили
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
Дял спирки, обезпечени със стоянка за споделени велосипеди и други превозни средства
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
Дял спирки с подобрен пешеходен достъп
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял на пътуващите, комбиниращи масов с активен транспорт
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Безопасни улици
02
×

стъпка Безопасни улици

Градската среда е безопасна за активно придвижващи се хора - пешеходци, велосипедисти и др. Скоростта на движение на МПС в жилищните райони и местата с интензивен пешеходен поток е ограничена. Уличната мрежа се проектира, като се осигурява достатъчно пространство за активното придвижване и се прилага успешно организация на движение, осигуряваща безопасността на всички участници. Елементите на градската среда се поставят по начин, който допринася за създаването на безопасни и атрактивни улици.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой ранени пешеходци в ПТП
да се определи
експертна оценка
Брой загинали пешеходци в ПТП
да се определи
експертна оценка
Брой ранени велосипедисти в ПТП
да се определи
експертна оценка
Брой загинали велосипедисти в ПТП
0
експертна оценка
Свързана, атрактивна и безопасна велосипедна мрежа
03
×

стъпка Свързана, атрактивна и безопасна велосипедна мрежа

Изградена е велосипедна мрежа, която свързва всички части на града и крайградските територии. Добре регламентирани и изпълнени са преминаванията през кръстовища и е създадена възможност за непрекъснато движение през целия град. Инфраструктурата осигурява безопасност и комфорт на ползвателите и привлича начинаещи велосипедисти чрез удачно разположение, ширина, радиуси, видимост, настилка и знаци. Осигурена е достатъчна гъстота на сигурни велопаркинги, което допринася за атрактивността на този начин на придвижване.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Гъстота на велосипедната мрежа
0.22 км/км²
2018, дължина на велосипедната инфраструктура в София е 46 км от картата на Вело мрежата в Столична община при площ на София в строителни граници около 209 км²
2 км/км²
посоченият коефициент означава в компактния град да са реализирани поне 418 км велоалеи, референция към Facts on Active Mobility Vienna от 2015, Виена разполага с 1300 км велоалеи при площ 415 км² и коефициент 3.15 км/км²
Свързаност на велосипедната мрежа
да се изследва
2019, експертна оценка
80% от кръстовищата на първостепенна улична мрежа да са с велосипедна маркировка
експертна оценка
Брой ПТП в обхвата на велосипедната мрежа
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой ранени велосипедисти в ПТП
да се определи
експертна оценка
Брой загинали велосипедисти в ПТП
0
експертна оценка
Цялостна пешеходна свързаност
04
×

стъпка Цялостна пешеходна свързаност

Ходенето пеш е най-естественият начин за придвижване, а осигуряването на свързана пешеходна мрежа е съществена стъпка за стимулирането му. Съседните квартали са свързани, пешеходните връзки в самите тях са облагородени и достъпът до места и услуги е подобрен. Реализирани са приятни и интересни пешеходни маршрути, които стимулират гражданите да прекарват повече време в публичното пространство и които осигуряват повече възможности за непринудени срещи между съседи и приятели. Това допринася за сближаването на местните общности. Адекватно преодолени са градски делители като големи булеварди, реки, ЖП линии, изоставени индустриални и зелени площи, което води до подобрена свързаност между градските квартали и намалена фрагментацията и изолацията на определени територии.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Коефициент за гъстотата на пешеходната мрежа по квартали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Площ фрагментирани градски територии
да се изследва
2019, експертна оценка
близка до 0 км²
експертна оценка
Отсечка, по-дълги от 100 м., без осигурено пешеходно пресичане на терен
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял кръстовища, отговарящи на съвременните стандарти за пешеходство
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
Популярност на активния начин на придвижване
05
×

стъпка Популярност на активния начин на придвижване

Велосипедът, тротинетката и други средства за активно придвижване са предпочитано превозно средство на къси и средни разстояния. Поне една трета от дневните придвижвания в града се осъществяват с тях или пеш. Освен осигуряването на подходяща инфраструктура и улеснена интеграция с масовия транспорт, са положени целенасочени и последователни усилия за развитието у гражданите на специфични умения за придвижване с велосипед. При обученията за придобиване на свидетелство за управление на МПС се поставя фокус към ситуации, които засягат велосипедния транспорт. Кампании за безопасност на движението, включително и в начална възраст, подпомагат развитието на транспортна култура, приоритизираща активното придвижване.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на пътуванията с велосипед или друго активно превозно средство
10%
експертна оценка
Дял на пътуванията, ползващи споделени велосипеди и други активни превозни средства
да се изследва
2019, експертна оценка
5%
експертна оценка
Дял на пътуванията пеша
30%
експертна оценка
Висока ползваемост на споделени превозни средства
06
×

стъпка Висока ползваемост на споделени превозни средства

Споделените превозни средства се ползват значително по-често в София. С по-малка бройка превозни средства се изпълняват повече пътувания, което е признак за по-висока ефективност на транспортната система. Развитието на мобилността като услуга намалява ползването на лични автомобили и увеличава това на споделените. Споделените велосипеди и други начини за активно придвижване подпомагат кратките пътувания и осигуряват бързо изминаване на последната отсечка при използване на масов транспорт. По този начин значително е намалена степента на моторизация с лични автомобили и съответно необходимият брой паркоместа
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на пътуванията, ползващи споделени автомобили
да се изследва
2019, експертна оценка
10%
експертна оценка
Дял на пътуванията, ползващи споделени велосипеди и други активни превозни средства
да се изследва
2019, експертна оценка
5%
експертна оценка
Качествена настилка
07
×

стъпка Качествена настилка

Един от факторите, които влияят на приятното изживяване пеш или на велосипед е състоянието на настилката, по която хората се придвижват. Настилките в София са издръжливи, всички по-натоварени пешеходни участъци са в перфектно състояние, а качеството на всички тротоарни настилки е добро. Проектирането на инфраструктурата е съобразено с финансовите и технически възможности за изпълнение и заедно с качественото изпълнение, до голяма степен, гарантира безопасността на участниците в движението. Увеличена е ефективността на вложените ресурси при инвестиции в средата, понеже качественото изпълнение постига дълготрайност и изисква по-малко поддръжка и ремонти.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от настилките в добро състояние, съобразени с изискванията за достъпна и безопасна градска среда
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
Дял от най-натоварените пешеходни маршрути в перфектно състояние, съобразени с изискванията за достъпна и безопасна градска среда
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
2030 г.
2020 г.
Направление ИКОНОМИКА

цел Високопродуктивна икономика

обратно

София на бъдещето е идентифицирала и анализира регулярно приоритетните сектори за развитие в града. Общината съдейства за изграждането и развитието на клъстери от синергични индустрии в тези сектори. Икономиката на града се е преориентирала към индустрии с висока добавена стойност и голямата част от работната сила е заета в тях. Това е повишило макроикономическите показатели, доходите и социалната кохезия.

Човешкият капитал е значително развит с активни инвестиции и реорганизация в образованието в синхрон с бизнеса, държавата и с помощта на чуждестранен потенциал. Фокусът е върху изграждането на гъвкави и аналитични умения, езикова и дигитална грамотност, умения за учене. Това позволява на града да предлага квалифицирана работна ръка и привлича преки чуждестранни инвестиции и бизнес в клъстерите, които София е приоритизирала.

Индустриите са повишили многократно своята енергийна и производствена ефективност чрез обмен на ноу-хау и технологичен трансфер. Предприемачеството е активно и създава иновации. Автоматизацията и дигитализацията на процеси е помогнала на много производства да бъдат по-ефективни, а човешката работна сила е ангажирана в сфери, които изискват човешки контакт и човешка креативност.

Дори да не изпълни тази своя цел, градът би останал водещ икономически център на страната. Но ниските доходи от слабоефективни индустрии и автоматизацията биха довели до социално напрежение, биха намалили доходите на града и възможностите му за справяне с предизвикателства и подобрения на средата.

Свързани документи

Изследване “Междусекторни зависимости” идентифицира приоритетни сектори, изследва клъстерите, които ги обхващат и допълват, излага рамка за оценката им и дава препоръки за развитието на тези клъстери, привличане на инвестиции в тях и позициониране на София като бизнес дестинация.

Доклад в направление Икономика на “Визия за София” идентифицира текущото състояние на пазара на труда, енергетиката и секторната структура на икономиката в града.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София (АРС) също прави анализ на добавената стойност, генерирана по сектори в София, и приоритизира ключови индустрии

Икономически и инвестиционен профил на София 2018 г. (СОАПИ) описва демографската структура на пазара на труда и извежда на преден план индустрии с висока добавена стойност с висок потенциал в града

Национална стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020) развива цялостна генералната концепция за мястото и ролята на ключовите компетентности в обучението

Наръчник на ОИСР за измерване на икономически характеристики и  качество на живота на регионално ниво излага основни области от регионалното управление с икономическо значение

Международен анализ на PwC и подобни изследвания за ролята на автоматизацията в производството и услугите описва потенциала за автоматизация по сектори и по пазари, като дава препоръки за публични политики

Доклад “Състояние на енергийната ефективност в България” (2013) от АУЕР

Процес по оценка на приоритетни сектори и адаптиране на политики към тях
01
×

стъпка Процес по оценка на приоритетни сектори и адаптиране на политики към тях

Общината е разработила процес, базиран на активно събирани и анализирани икономически данни, който позволява регулярно идентифициране и преосмисляне на приоритетни за града сектори спрямо резултати, световни тенденции, пазарни показатели и т.н. Общината синхронизира всички свои стратегии и е изградила организационна рамка за адаптиране на политики и координационни усилия в посока засилване присъствието на индустрии от приоритетните сектори. Това позволява на общината да предприема по-ефективни и целенасочени усилия по привличане на клъстери от приоритетните индустрии в града.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Честота на оценка на приоритетни сектори
5 години
2019, Областна стратегия за развитие на София-град 2015-2020 г.
3 години
експертна оценка
Клъстери в приоритетните сектори функционират в града
02
×

стъпка Клъстери в приоритетните сектори функционират в града

В София са добре развити, функционират и растат клъстери от индустрии в приоритетните за града сектори. Това е постигнато чрез изграждане на физическа инфраструктура, идентифициране на терени, осигуряване на разрешителни и проактивна комуникация от страна на общината за привличане на ключови бизнеси в приоритетните клъстери. По този начин ефективността на градската икономика нараства, а София се профилира като отлична бизнес дестинация за индустрии от тези клъстери. Развити са междуклъстерни връзки, които позволяват активна комуникация, обмен на опит и иновации и повишена синергия в икономическия контекст на града.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Ръст на брой компании, свързани с клъстери в приоритетните сектори годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ръст на брой заети в клъстери в приоритетните сектори годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Оценка на приоритетни клъстери по методологията на European Cluster Observatory
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ранг на София и региона в European Cluster Panorama
45-60 звезди за Югозападен район
2016, експертна оценка
75 звезди
експертна оценка
Гъвкаво работно време, условия и възможности за работа отвсякъде
03
×

стъпка Гъвкаво работно време, условия и възможности за работа отвсякъде

Компаниите в София предлагат широка гама от възможности за гъвкаво работно време и отдалечена работа, благодарение на нормативни промени, технологична обезпеченост и информационни кампании за ползата от гъвкав труд. Това позволява по-ефективно използване на човешкия капитал, намалява безработицата, ангажирайки адекватно работната сила и позволява по-здравословен начин на живот за работещите в стресова среда. Икономическата продуктивност нараства.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
дял заети на гъвкаво работно време или работещи отдалечено (социология и данни от НСИ)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
дял задоволени от работно си време служители (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София е предприемачески център в региона
04
×

стъпка София е предприемачески център в региона

Градът се е превърнал в регионален център на предприемаческа активност. Обемът на рискови инвестиции в стартиращи предприятия, броят започнати стартъпи годишно, както и броят успешни и печеливши проекти надвишават средното за Балканите и привличат внимание, капитал и хора от цяла Европа. София предлага най-добре разработената предприемаческа екосистема, с финансиране във всички сегменти, широки възможности за обмен на опит и за менторство, намалена административна тежест и опростени регулаторни режими, достъп до множество отворени данни, до научни изследвания и локации за обмен на идеи и взаимодействие с бизнес партньори, учени и кариерни центрове.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
предприемаческа активност
над 6,7%
средно за ЕС
брой стартиращи компании годишно
да се изследва
2019, търговски регистър
да се определи
експертна оценка
средна печалба на стартъпи с рисково финансиране, стартирали от под три години
-26.14%
2015, SeeNews report Startups in Bulgaria, в страната, но вероятно основно в София
да се определи
експертна оценка
брой продадени стартиращи компании годишно, обем на продажбите
3
30
Унгария
обем на продажби за продадени стартиращи компании годишно
6 млн. евро
да се определи
експертна оценка
Образованието развива гъвкави умения за учене през целия живот
05
×

стъпка Образованието развива гъвкави умения за учене през целия живот

Чрез различни политики и нормативни промени образованието на този етап е фокусирано върху умения за критично осмисляне на информация, езикови и дигитални способности, меки умения, екипна работа. Училищните програми са преориентирани в посока практически занимания и изграждане на умения, вместо фокус върху конкретни знания. Освен останалите плюсове за личностно развитие и ниво на гражданска ангажираност у младежите, това позволява гъвкава и безболезнена преквалификация и учене през целия живот. По този начин София намалява риска от безработица и социално напрежение при загубата на работни места поради технологичните промени и повишава икономическата продуктивност, заемайки работна сила в растящи и високотехнологични сектори.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял реформирани училищни програми по клас
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял трайно безработни
да се определи
експертна оценка
Дял от преквалифицираните, които не изпадат от пазара на труда за срок от мин. 2 години
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Бизнесът е дигитализиран в голямата си част
06
×

стъпка Бизнесът е дигитализиран в голямата си част

Индустрии и услуги във всички икономически сектори, развити в града, са оптимизирали своите процеси и са дигитализирали всички възможни елементи от операциите си. Общината проактивно е подпомогнала въвеждането на нови технологии и повишаване на дигиталната грамотност в бизнес средата. Това е позволило да не се потребяват излишни материални ресурси и да се създава висока стойност с минимален натиск и негативни последици върху околната и градската среда.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Степен на дигитализация на процеси
47 място за България в световна класация
да се определи
експертна оценка
Чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност
07
×

стъпка Чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност

Комбинацията от ангажирана политика на проактивна комуникация, осигуряване на физически инфраструктурни условия и административна подкрепа, наличието на квалифицирана работна ръка, както и присъствието на функциониращи клъстери в града привлича голям обем чуждестранни инвестиции в индустрии с висока добавена стойност. Това позволява на София да заеме голяма част от работната си сила в такива индустрии, променяйки към по-високоефективен икономическия си профил и повишавайки благосъстоянието на гражданите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял ПЧИ в индустрии с висока добавена стойност (дефинирани като групите "Професионални и административни дейности, научни изследвания" и "Информация и творчески продукти; далекосъобщения", неизчерпателно)
да се определи
експертна оценка
Квалифицирана работна ръка, адекватна на търсенето
08
×

стъпка Квалифицирана работна ръка, адекватна на търсенето

Училища и университети работят активно с бизнеса в посока обмен на опит и изграждане на умения, необходими за пазара на труда. Развити са редица програми за съпътстващо професионално образование, гимназии и университети ангажират ученици и студенти в задължителни стажове, функционират центрове за кариерно ориентиране. Събират се и се анализират регулярно данни за пазара на труда и за нуждите от квалифицирана работна ръка в конкретни сфери. Учебни и образователни програми се изготвят с активно участие на бизнеса, негови представители имат възможност да участват като гост-лектори в учебния процес. По този начин градът е успял да задоволи адекватно липсите на кадри в приоритетни сектори на икономиката.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
брой липсващи кадри в приоритетни сектори по оценка на работодатели (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой успешни партньорства между университетите и бизнеса
(да се изведе дефиниция за успешност и на тази база да се разработи коефициент, включващ отделни компоненти и връзките помежду им)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой преминали през програмите за кариерна ориентация, годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Развити условия за технологичен трансфер на иновации
09
×

стъпка Развити условия за технологичен трансфер на иновации

Активната комуникация между бизнес и наука, с подкрепата на общината, подобрява условията за комерсиализация на създаваните иновации. Юридическата рамка позволява по-добра и ефективна патентна система, а различни формати на обмен на идеи и технологичен трансфер позволяват на бизнеса да експериментира с нови технологични решения. Общината предлага съдействие при финансиране на комерсиализация на иновации с помощта на международни финансови инструменти.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
дял от оборота на нови за пазара и предприятията продукти (спрямо средното за ЕС)
69,27% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
дял съвместни с бизнеса публикации (спрямо средното за ЕС)
37,98% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
брой иновиращи в продукт или процес предприятия (спрямо средното за ЕС)
48,12% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
брой сътрудничества между иновиращи предприятия (спрямо средното за ЕС)
42,07% за ЮЗ регион
да се определи
експертна оценка
Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна
10
×

стъпка Индустрията преизползва ресурси и е енергийно ефективна

София се е справила с това да регулира и насочва индустриите в посока максимална енергийна ефективност на техните производствени процеси. Създаден и внедрен е план за действие за повишаване на енергийната ефективност в производството, включващ пилотни територии и методи. Индустриалните сгради са с близко до нулево енергийно потребление. Загубите от пренос на енергия за производствени нужди са минимизирани благодарение на добре развита умна мрежа за разпределяне на енергия (smart grid), децентрализирано енергийно производство, разположено максимално близо до потребителя и динамичен и отворен енергиен пазар. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.  Същевременно технологични нововъведения позволяват лесно преизползване на ресурси и намаляват материалните разходи на индустриите, което повишава продуктивността.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обновен и реализиран план за действие за повишаване на енергийната ефективност
обновен и реализиран план
нормативно изискване
Дял на производствените сгради, които са с близко до нулево енергийно потребление
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от локални, възобновяеми източници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой и дял свързани участници в умна мрежа (smart grid)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял енергийно производство от микроизточници
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Годишен спад в разхода на енергия на единица производство/услуга средно сред индустриите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Коефициент на повторна употреба на материални ресурси
да се определи
експертна оценка
Макроикономическа стабилност
11
×

стъпка Макроикономическа стабилност

София е постигнала стабилен ръст в макроикономическите си показатели. Доходите достигат средното за град от този мащаб на европейско ниво, покупателната способност позволява достоен и щастлив живот, безработицата е в ниски граници, а икономиката е ориентирана към иновации, висока добавена стойност и висок експортен потенциал. Това повишава доходите на града и позволява инициативи на благоустройство, ресурсоемки, но важни политики, и реклама, които на свой ред довеждат талант и богатство в града.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
БВП
40127 млн.лв
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
БВП на човек от населението
30295 лв.
2017, НСИ
Среден годишен доход на лице от домакинството
7603 лв. лв.
2017, ИПИ
да се определи
експертна оценка
коефициент на заетост за 15-64 навършени години
74.6
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
коефициент на безработица за 15-64 навършени години
2.8%
2017, НСИ
да се определи
експертна оценка
Икономиката на София е ориентирана към индустрии с висока добавена стойност
12
×

стъпка Икономиката на София е ориентирана към индустрии с висока добавена стойност

Индустрии с висока добавена стойност формират по-голямата част от брутния вътрешен продукт в града. Това е постигнато чрез привличане на такъв бизнес с преференциални условия, подготвена работна ръка, инфраструктура и административни облекчения, както и с налична екосистема от клъстери в приоритетни сектори. Традиционни индустрии също са трансформирани и технологизирани. По-голямата част от работната сила на града е ангажирана в индустрии с висока добавена стойност и поетапно ориентирана към услуги, изискващи човешки труд - творчески индустрии, индустрии на грижа и преживявания, и др. По този начин благосъстоянието на жителите се повишава и градът е подготвен за нарастваща автоматизация.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от БВП, произведен в индустрии с висока добавена стойност
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял заети в индустрии с висока добавена стойност
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Екосистема с критична маса институти, бизнес и учени
13
×

стъпка Екосистема с критична маса институти, бизнес и учени

София се е превърнала в популярна дестинация за развитие на иновации. Налице е критична маса от учени и институти, създаващи технологичен прогрес, и бизнес в активна комуникация с тях, цикълът между тях е добре разработен и функциониращ. Частният финансов ресурс, насочен към създаване на иновации, е значителен, привлича научен потенциал, а бизнесът в София може да се похвали с един от най-напредничавите технологични решения на европейската сцена. Градът успява да комуникира това проактивно и адекватно, с което привлича допълнителен човешки капитал към тази екосистема. Всички приоритетни сектори се отличават с високо ниво на развойна дейност и успяват да комерсиализират иновации, създавани в столичните научни центрове.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Ранг в регионалната европейска иновационна карта (за целия Югозападен регион) спрямо средното за ЕС
54.2
100
експертна оценка
Автоматизирани са повечето индустрии
14
×

стъпка Автоматизирани са повечето индустрии

Автоматизацията в бъдеще представлява значителна част от производствения процес на стоки и услуги в мнозинството икономически сектори. Алгоритми и машини значително повишават ефективността на различните индустрии и променят радикално част от тях. София не изостава от този процес и е успяла адекватно и поетапно да насочи човешкия си потенциал към заетост, която не подлежи в голяма степен на автоматизация - нараства значението на икономиката на преживяванията, грижата и творчеството. Благодарение на технологични нововъведения продуктивността на производствата и на труда е нараснала значително. Това повишава икономическото благосъстояние на града, което общината използва, за да адресира социалните проблеми в условията на нарастващ негативен ефект от автоматизацията на пазара на труда..
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
заетост на човешка работна сила в автоматизируеми индустрии
да се изследва по данни от анализа на PWC
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
наситеност на индустрията с роботи (брой роботи/10000 служители)
0,71
100
средно за Европа през 2019, референция International Federation of Robotics
производителност на труда (добавена стойност/човекочас)
да се изследва
2019, по данни от НСИ за София
35,2€/човекочас
2050 г.
2020 г.
Направление ТРАНСПОРТ

цел Глобална и регионална свързаност

обратно

В бъдеще летището на София е едно от най-натоварените балкански летища, свързано е директно със световните икономическите центрове и се ползва като ключово разпределително летище. Това благоприятства активното присъствие на града на световната икономическа, научна и културна сцена.

София 2050 е свързана с големите градове на Балканите и чрез пътна и ЖП инфраструктура, която осигурява лесен и бърз достъп до услуги и увеличен обмен на стоки, технологии и човешки ресурси. Възможностите за бизнес са подобрени, а интегрирането на пазарите подпомага икономическия и културен обмен между свързаните градове. София управлява успешно логистиката чрез подобрени инфраструктурни връзки, но и чрез оптимизирани процеси за получаване, разпределяне и изпращане на стоки, както в града, така и в регионален и световен мащаб. Големите центрове, които привличат товарен трафик са изнесени в покрайнините на града, за да не натоварват транспортните системи, а разнасянето на доставките или стоките се случва с подходящи за средата превозни средства.

Добре развитата инфраструктура позволява бързи и редовни връзки между София и околните населени места и общини. Регионалната ЖП мрежа е интегрирана с метрото, а билетната система е единна, което прави пътуванията значително по-лесни и по-бързи. На входните артерии на града са изградени буферни паркинги, обслужвани от добри връзки с масовия транспорт и стоянки на споделени автомобили и велосипеди. Придвижването с личен автомобил няма съществени предимства пред активните форми на мобилност и публичния транспорт.

Неизпълнението на тази цел би оставило София с недостатъчно добре развити икономически и културни връзки с Балканите и съответно по-изолирана и по-малко атрактивна, в сравнение с други европейски градове. Хилядите ежедневни пътувания към София ще продължат да се осъществяват основно с автомобил, което ще запази сегашното ниво на затруднено придвижване.

Свързани документи

Бялата книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите” - завършени високоскоростни ЖП връзки и гъста ЖП мрежа, напълно функционираща TEN-T мрежа

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. - два от приоритетите са насочени към развитието и модернизацията на транспортната инфраструктура и развитието на интермодалния транспорт

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. - София се намира на ключова локация на пресичането на няколко трансевропейски транспортни коридора и инфраструктурното свързване на града с другите центрове в страната и на Балканите ще даде силен икономически тласък на региона

Областна стратегия за развитие на област София-град 2014-2020 г. - приоритетно подобряване на транспортната достъпност и свързване с до националните и европейски мрежи

План за устойчива градска мобилност на Столична община - подобрена интермодалност и регионална свързаност

Улеснена информираност и интерактивност
01
×

стъпка Улеснена информираност и интерактивност

Създадена е единна дигитална платформа, която интегрира и предоставя информация за различните начини на придвижване до града и в самия него, обединявайки на едно място активния, масовия и споделения транспорт. Информационни системи в превозните средства, по спирките и в онлайн пространството запознават ползвателите с всяка линия и възможностите за прекачване на друг транспорт. Информират за време, разстояние, цена и атрактивност на маршрут и възможен избор на средство за достигане до конкретна дестинация. Предоставят пълна информация за обектите, които се намират в близост до спирките и които могат да представляват интерес за ползвателите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Изградена платформа
няма такава платформа
2019, експертна оценка
изградена платформа
експертна оценка
Брой ползватели и честота на ползване на платформата
няма такава платформа
2019, експертна оценка
50 000 уникални влизания на ден
експертна оценка
Обхват на покритие на транспортната система от платформата
няма такава платформа
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Обхват на покритие на обновена физическа информационна инфраструктура в транспортните средства и спирки
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Бързи въздушни връзки с икономическите центрове в света
02
×

стъпка Бързи въздушни връзки с икономическите центрове в света

София се развива като силен икономически център, водещ на Балканите. Успоредно и обвързано с това градът е важен въздушен възел и централна точка на прекачване. Усилени са връзките с европейските градове, което прави София по-тясно интегрирана с икономически партньори и туристически и културни дестинации на континента. На световно ниво, градът има директни връзки с основните икономически центрове, което подпомага и увеличава значително обмена на стоки, културното сближаване, цялостното му икономическото развитие, влияние и значение в процесите на глобализацията.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой пътници през Летище София
Брой директни връзки с алфа-градове в Европа и света
20
2018, Градовете определени в ранг алфа според Globalization and World Cities Research Network за 2018 и директните полети от Летище София
40
експертна оценка
Обем на въздушен стоков превоз през Летище София
22 251 тона
да се определи
експертна оценка
Ефективни логистични връзки
03
×

стъпка Ефективни логистични връзки

Икономическото развитие на града привлича логистични и производствени бази в индустриалните зони в покрайнините. Осъществени са необходимите инфраструктурни връзки с TEN-T мрежата, които подпомагат обслужването на тези зони и бързото транспортиране на стоките до следващите точки на разпределяне или крайни пазари. Компаниите разчитат предимно на ЖП инфраструктура, която е по-благоприятна от екологична гледна точка и изисква по-малко ресурси за поддръжка на състоянието ѝ. Изградени са интермодални терминали, които улесняват и ускоряват значително обмена на товари между пътния, ЖП и въздушния транспорт. Транспортирането на стоки в града се извършва с малки превозни средства извън пиковите часове и е оптимизирано така, че обектите да се обслужват с минимален брой маршрути. Създаден е логистичен план, който се прилага за ускоряването и подобряването на логистичните процеси. Логистичните бази се разполагат на подходяща за това територия като не натоварват прекомерно транспортните системи, експлоатацията е оптимизирана и са въведени регулации, които регламентират по-ясно последната мисля от доставките, като са съобразени с бизнес процесите, но и функциите на уличното пространство.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Стокооборот през интермодалните терминали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой интермодални терминали
2
2019, гара Яна и гара Волуяк
да се определи
експертна оценка
Дял от товарите, превозвани с ЖП и други видове екологичен транспорт
да се изследва
2019, експертна оценка
30%
в White Paper on transport на Европейската комисия се посочва целта от 30% на товарен ЖП превоз на разстояния по-малки от 300 км., а в Берлин още през 2013 делът на товарния ЖП транспорт се е увеличил до 20% според Mobility in the City Berlin Traffic in Figures 2017 edition
София е активен участник в междуградски споразумения
04
×

стъпка София е активен участник в междуградски споразумения

Столична община използва максимално добре потенциала си за влияние на регионално и европейско ниво, инициирайки или участвайки в междуградски споразумения по различни теми - климатични промени, мобилност, инвестиции, работна ръка, миграция и др. По този начин градът участва активно в създаването на качествена регионална инфраструктура, използва максимално добре процесите на глобализация и отваряне на границите и се позиционира като атрактивна дестинация за бизнес и живот. София е част от успешно развиващ се балкански регион.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой споразумения, в които Столична община е страна
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Обхват на сферите, по които общината е сключила споразумения
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Свързани крайградски територии
05
×

стъпка Свързани крайградски територии

Достъпът до града от крайградските територии и обратно е бърз, лесен и удобен. Пътната мрежа е поддържана в отлично състояние, а важните инфраструктурни връзки са реализирани. Регионалната ЖП мрежа е обновена, с висок капацитет и обслужва голяма част от съседните населени места. Постигната е силна интеграция между влаковете, метрото и останалия масов транспорт, което прави пътуванията с тях от Перник, Своге и други близки селища най-бързи, изгодни и предпочитани. Реализирана е интегрирана билетна система, която улеснява и стимулира ползваемостта.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от пътната мрежа в добро състояние
да се изследва
2019, експертна оценка
80%
експертна оценка
Дял от придвижванията до града с масов транспорт
да се изследва
2019, експертна оценка
50%
експертна оценка
Коефициент за достъпност с градски транспорт от различни селища до избрани точки в София
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Сравнение на времето за пътуване с автомобил и с масов транспорт от различни селища до избрани точки в София
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Реализирана интегрирана билетна система
няма реализирана система
2019, експертна оценка
работеща система
експертна оценка
Бързи връзки с икономическите центрове в страната и Балканите
06
×

стъпка Бързи връзки с икономическите центрове в страната и Балканите

ЖП инфраструктурата е модернизирана, популяризирана, икономически изгодна и с най-малък въглероден отпечатък, което я прави устойчив и предпочитан начин на свързване с локации в съответната географска достъпност. Реализирани са скоростни ЖП връзки с всички големи градове в страната и съседните страни, което допринася за влиянието на София на Балканите. Реализиран е коридорът от Адриатическо до Черно море, заедно с подходяща система от магистрални връзки, които допълват свързаността на града. София се възползва максимално от благоприятното централно географско положение на Балканите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Коефициент за достъпност с ЖП транспорт от различни селища до избрани точки в София
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой градове с над 100 хил. души население в радиус от 500 км. от София с директна магистрална връзка
5
2019, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Одрин, Чорлу
15
До 2030 е планирано завършването на магистралите Хемус, Струма, Европа и Велико Търново – Русе, което ще осъществи връзки със другите големи градове в страната и в съседните страни
2035 г.
2020 г.
Направление УПРАВЛЕНИЕ

цел Децентрализирано и демократизирано управление

обратно

Решенията за управлението на София 2050 се вземат с активното участие на всички заинтересовани страни. В зависимост от мащаба на проблема се използват различни форми на демокрация - представителна, гъвкава или директна. Развити са технологични средства за лесно и удобно гласуване, делегиране и най-вече информиране. Политики и решения, свързани директно с местните общности, изискват гражданско включване с постепенно нарастващо овластяване на жителите на местно ниво.

Общината осъзнава ролята си на публичен модератор и е създала среда и възможности за градивна комуникация между различните заинтересовани страни в процеса на вземане на управленски решения. Гражданите от своя страна разбират не само своите права, а и своите отговорности. Това позволява децентрализация на местно ниво, включително демократично управление на бюджети. Институциите работят заедно с бизнеса и гражданите за прилагането на правилата, всеки според правомощията и капацитета си.

Постигането на тази цел води до създаването на активни местни общности, както и до по-добро разбиране на взаимовръзките между градските системи. Това образова и активизира гражданите, създава усещане за отговорност, понижава социалното напрежение и е значим фактор в създаването на по-високо усещане за съпричастност и отговорност към средата.

Липсата на действия в тази посока би затвърдило разбирането за “управляващи” и “управлявани” и би довело до по-широка пропаст помежду им, демотивирайки жителите на града за ангажимент към него. Това може да доведе до допълнително отдръпване на гражданите от политическия живот.

Свързани документи

Изследване за качество на живот - в момента гражданите участват изключително рядко и пасивно в политическия живот на града

Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, Наредба за провеждане на обществени консултации на територията и Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията - регулират гражданското включване при взимането на управленски решения

Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България - цели създаването на подходящи условия за развитие на гражданските организации и партньорството между тях и институциите на национално и местно ниво

Данните и процесите са лесно видими, достъпни и проследими
01
×

стъпка Данните и процесите са лесно видими, достъпни и проследими

Внедрената единна система за обмен на данни между звената на общината позволява всички данни, с които работи общината, да бъдат лесно видими, достъпни и проследими. Това включва както първични данни, генерирани и събирани от администрацията, така и данни за мониторинг, разходи, процеси и изпълнение на задачи в общината. Създадено е единно хранилище за данни, достъпът до което е контролиран и проследим. Структурирането и нормализирането на данните позволява тяхното лесно използване, добра машинна обработка и включване в анализи. Изградена е система за обмен на данни от и към гражданите. Така различните общински структури могат да работят по-ефективно помежду си, както и с "външния" свят - граждани, държава, бизнес.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от данните, съхранявани и достъпвани през единна база данни
56%
2018, изследване Качество на данните по ресори – данни съхранявани една от 19-те информационни системи на СО
80%
експертна оценка
Дял от базите данни извън единната система, които са стандартизирани и с унифициран достъп
100%
европейски директиви, например INSPIRE
Ниво на съвместимост със световно установени стандарти за системи за обмен на данни
да се изследва
2019, експертна оценка
пълна съвместимост с ISO8000 и INSPIRE
европейски директиви и установяващи се международни стандарти, ISO 8000, INSPIRE
Общината има ефективни комуникационни канали
02
×

стъпка Общината има ефективни комуникационни канали

Общината разполага с капацитет и ресурс да разработва и следва целенасочена и интегрирана стратегия за комуникация. Стратегията включва изследване на приоритетните целеви аудитории и избиране на най-ефективни комуникационни подходи, активности и канали към туристи, инвеститори, граждани и други публики, с цел позициониране, подобряване на имиджа и създаване на позитивна емоционална връзка с града. Гражданите имат възможност да се информират по лесен, профилиран и удобен за тях начин за планирани действия на общината, намеси в градската среда, разпределение на средства, посоки на развитие и предлагане на услуги в града. Общината търси мнението на експерти, организации и граждани по секторни въпроси и активно комуникира намеренията си и програмите си. Това помага за постигането на стратегическите цели на града и налагането на позитивен имидж. Паралелно се създава възможност за по-добра оценка на работата на администрацията усещане за прозрачност, сигурност, съпричастност и ангажимент на жителите към развитието на града. Общината редовно измерва ефективността и актуализира стратегията периодично на база на постигнатите резултати.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Създадена е дългосрочна комуникационна стратегия
не съществува комуникационна стратегия
2019, експертна оценка
създадена е комуникационна стратегия
експертна оценка
Честота на анализ на ефективността на комуникационната стратегия и актуализация спрямо резултатите
не съществува комуникационна стратегия
2019, експертна оценка
годишно
експертна оценка
Брой и дял тествани нови комуникационни канали и формати
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял контакти, достигнати комуникационно (по целеви групи)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Кликове, прекарано време и завръщане на онлайн каналите
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ефективност на използваните комуникационни канали (цена на контакт)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Степен на интеракция и ангажирани потребители на комуникационните канали (по целеви групи)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой последователи в социалните мрежи
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой посетители на инфо центрове и пунктове
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой участници в събития, свързани с включване на гражданите в управлението на града
100 души средно на събитие
експертна оценка
Дял от жителите, участващи в платформата за гражданско включване
да се изследва
2019, експертна оценка
30% от пълнолетното население на общината
Евростат – 22% средно за България за 2018
Процентен ръст на позитивното съдържание, което се генерира безплатно в традиционни и онлайн комуникационни канали (earned media)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял на позитивното съдържание в онлайн комуникационни канали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Общината е припозната като модератор и координатор
03
×

стъпка Общината е припозната като модератор и координатор

Местната власт е припознала ролята си на модератор и координатор и е организирала функционирането на общинско звено, което извършва тази дейност с професионално подготвени кадри. Първа задача на звеното е да проучи проблематиката в различни сфери, да идентифицира приоритетни (спрямо заложените дългосрочни цели) въпроси и да създаде план за модерация и координация между заинтересованите страни. Една от първите сфери за координация са годишните инвестиционни програми на общината, експлоатационните дружества, държавата и големите частни инвестиционни проекти. Общината е припозната като съгласуваща както вътрешни процеси, така и с бизнеса и гражданите. Това помага за много по-целесъобразно използване на градските ресурси - било то частни или публични.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от граждани, организации, компании, участвали в съгласуване на проекти, свързани с развитието на общината
близка до 0%
2018, експертна оценка
40% от пълнолетното население на общината
Better Reykjavik – 40% за 2010
Дял общински проекти годишно, съгласувани през звеното за координация
0
2019, не съществува такова звено
мин. 200 проекта на обща стойност мин. 100 млн. лв.
Projectmanagementbureau Амстердам
Ново административно деление
04
×

стъпка Ново административно деление

Въведено е ново териториално-административно деление в Столична община. То е резултат от задълбочено мултисекторно проучване, което впоследствие е обсъдено с множество заинтересовани страни. Сходни по морфология, инфраструктура, социални и икономически белези зони на града биват групирани. Промяната в делението е съпътствана с увеличена фискална децентрализация на районните администрация и позволява по-ефективното им управление. Новото деление, заедно с фискалната децентрализация, водят до по-голяма квартална автономия и съответно до увеличаване на популярността на гражданското включване, особено на квартално ниво.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведено ново административно деление
съществуващо деление
2019, експертна оценка
намален брой райони, по-голяма хомогенност в характера на районите
Бюджетиране с участието на гражданите
05
×

стъпка Бюджетиране с участието на гражданите

Значителна част от бюджета на районните и централната администрации се разпределя, включвайки гражданите при приоритизирането на инвестициите, по модела на много други успешни световни градове и с помощта на модерни технологични средства. В зависимост от мащаба или естеството на инвестицията гражданите имат дума в определянето на размера ѝ или в предлагането на алтернативи. Този вид бюджетиране улеснява гражданското включване, като го прави по-атрактивно и по-ефективно. То внася качествено нов слой демократичност, повишава усещането за справедливост, подобрява прозрачността, ангажира жителите с управлението на града и значително повишава тяхната отговорност и зрялост към подобряването на средата.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от общинския бюджет, който се разпределя с директното участие на граждани (централно и по райони)
0%
2019, експертна оценка
Дял от жителите, включили се в определянето на бюджетните приоритети
близо до 0%
2019, експертна оценка
мин. 60%
по скалата на Open Budget Index Rankings
Гражданите са включени в контрола по прилагане на правила и регулации
06
×

стъпка Гражданите са включени в контрола по прилагане на правила и регулации

Системата за прилагане на контрол е изградена така, че граждани и администрация да работят съвместно. Ролята на всяка от заинтересованите страни е съобразена с нейните възможности, компетенции и права. Улеснена е възможността на граждани и организации да участват в процеса по откриване и докладване на нередности, а общината реагира в разумен срок за установяване на нарушители, прилагане и проследяване на наказание, възмездяване на засегнатите страни и поправка на щетите. Това води до значително повишаване на прилагането на правилата, до повишено чувство за справедливост и в крайна сметка до по-високо удоволетворение от живота в града.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял ползотворно обработени сигнали, подавани от граждани
13%
2018, Столичен инспекторат
80%
експертна оценка
Обхват на сферите, по които биват подавани сигнали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Средно време за реакция на сигнал по категории
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял успешно адресирани нередности и наложени наказания
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Технологични възможности за информирано участие във вземането на решения
07
×

стъпка Технологични възможности за информирано участие във вземането на решения

Съществува сигурна и удобна технологична среда за лесно информиране и лесно гласуване в произволни мащаби. Модернизацията в методите за поднасяне на информация и изграждането на разумно планирана комуникационна платформа за включване с фокус върху потребителско преживяване позволяват гражданите да имат достъп и да осмислят внимателно необходимите за вземане на решение факти, данни и анализи. Технологични софтуерни решения осигуряват задоволително ниво на информираност преди възможност за участие във вземането на решения.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведена система за сигурно дистанционно гласуване по градски въпроси
няма такава сисмета
2019, експертна оценка
създадена система
експертна оценка
Дял ползване на системата
няма такава сисмета
2019, експертна оценка
40% от пълнолетното население на общината
електронно гласуване в Естония – 30% на местни избори 2017
Оценка на нивото на информиране при гласуване
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Кварталите имат повече автономия
08
×

стъпка Кварталите имат повече автономия

Новото административно деление, заедно с фискалната децентрализация, водят до по-голяма квартална автономия. На квартално ниво има създадени структури за координация и управление на процеси и публични ресурси. Решенията, засягащи само един квартал, се вземат в самия квартал. Гражданите по квартали избират директно членовете на тези структури и съответно имат възможност за редовен и задълбочен контакт с тях. Това повишава значително привлекателността и ползата от гражданското участие. Вследствие на тези процеси част от управленските решения биват вземани не от централната администрация, а на квартално ниво.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Вид общински правомощия, делегирани на районните администрации
съществуващ набор от правомощия
2019, експертна оценка
всички правомощия, които засягат публичните пространства, озеленяването, социалните услуги и образованието, са в ръцете на районите, Кмета има право на вето
Дял от бюджета на районните администрации, който се приема на районно ниво
0%
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Гражданите участват ефективно в управлението на града
09
×

стъпка Гражданите участват ефективно в управлението на града

Благодарение на широко въведеното и добре приложено гражданско образование в училищата, гражданите имат нагласата, очакването и способността да участват ефективно в управлението на града. Управлението на града включва разнообразие от инструменти, които надграждат механизма на обществените обсъждания и правят възможно участието на (групи от) граждани при вземането на решения и мониторинг на изпълнението им. Жителите могат да участват по-активно или по-пасивно (да бъдат информирани). За това е помогнала популяризацията на комплексна и модерна платформа за гражданско включване, която улеснява значително гражданското участие. Децентрализацията на местната власт е допринесла за активното включване на граждани по квартали.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от жителите, участващи в платформата за гражданско включване
да се изследва
2019, експертна оценка
30% от пълнолетното население на общината
Евростат – 22% средно за България за 2018
Дял от жителите, участвали при вземането на решения за града
23% от имащите право на глас
2013, гласували в СО на референдума
40% от пълнолетното население на общината
референдуми в Швейцария – средно 40% за 2018
Дял от решенията на Общинския съвет, подложени на обществени консултации
100% от стратегиите, близо 0% от другите решения
2019, експертна оценка
100% от стратегиите, 100% от другите решения
експертна оценка
Удовлетвореност от гражданското участие и от възможността за влияние
60%
експертна оценка
Дял приети решения с регламентиран процес за граждански мониторинг на изпълнението
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Прозрачно и целево бюджетиране
10
×

стъпка Прозрачно и целево бюджетиране

Общинският бюджет се изготвя по прозрачен начин, позволяващ лесен машинен анализ на неговите пера от всяка заинтересована страна. Приложено е частично целево финансиране - общинските приходи в определени сфери, като например строителството, са директно обвързани с общинските разходи в същата сфера. В сферата на градската среда това води до директна връзка между строителната активност и качеството на публичните пространства. Всеки заинтересован има възможност да направи анализ на общинските приходи и разходи и да предложи оптимизацията им. Така е постигнато и по-високо доверие в местната власт.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Публична достъпност на общинският бюджет в пълен детайл и в машинно-четим формат
бюджетът е достъпен в pdf
2019, експертна оценка
бюджетът е достъпен в csv/xls и София постига мин. 80%
по скалата на Open Budget Index Rankings
Степен на прилагане на целево финансиране в сферата на градската среда, обвързвайки публичните инвестиции в нея с приходите от такси за строителни разрешения и местните данъци и такси
няма пряко обвързване на данъци и такси с размера на публичните инвестиции
2019, експертна оценка
50% приходите от местни данъци и такси и 80% от приходите от разрешителните за строеж остават за финансиране на дейности на територията, от която са събрани
експертна оценка
Модел на „гъвкава демокрация“ за вземане на решения на местно ниво
11
×

стъпка Модел на „гъвкава демокрация“ за вземане на решения на местно ниво

Развит е модел за вземане на решения на местно ниво, в който всеки член на общността, може да гласува (пряка демокрация) или да даде мандат на избран от него представител (гъвкава представителна демокрация). Изборът за пряко или представително вземане на решение може да бъде правен от всеки гражданин по всяко време, при всеки нов въпрос от значение за града. Технологиите правят този процес лесен, но и сигурен. Възможен е оптимален баланс между демократичност, разпределяне на доверие и лесно мащабиране. При въпроси от обща компетенция осигурява високо гражданско участие, а при по-експертни въпроси позволява делегиране на право към представител. Успехът на всеки граждански представител зависи пряко от решенията, които взема от името на гражданите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Въведени възможности за гъвкава демокрация
представителна демокрация
2019, експертна оценка
гъвкава демокрация - вкл. представителна, пряка и др.
експертна оценка
2050 г.
2020 г.
Направление ОКОЛНА СРЕДА

цел Жива среда

обратно

В следващите десетилетия София се превръща в една от най-зелените столици в Европа, а природата е станала интегрална част от градската среда. Доброто икономическо развитие върви успоредно със запазването и увеличаването на зелените пространства. Градските паркове са увеличили значително площта си, уличното озеленяване е непрекъснато, покривите и фасадите на много сгради са покрити с растителност, междублоковите пространства са поддържани, с много дървета, които осигуряват благоприятен микроклимат.

Всички дървета и зелени площи са инвентаризирани. Осъществява се мониторинг на състоянието на растителността, на базата на който тя се поддържа в добро състояние.

Реките са включени в живота на града, а техните корита са в естествен вид.  Изградените зелени клинове около реките осъществяват връзката между градските паркове и крайградските планини за хора и животни. Зелените клинове привличат гражданите и се използват активно за спорт, отдих и културни прояви.

Защитените територии са с по-голяма площ, възстановени са естествените хабитати и видове. В резултат на това дивата природа се прелива плавно в града. Градското земеделие е развито равномерно на територията на общината.

Неизпълнението на тази цел би довела до недостатъчно зелени площи за увеличаващото се население. Влошаването на естествените хабитати и намаляването на дивите видове би нарушило функционирането на редица екосистеми, важни за града. Неизграждането на зелените клинове би намалило ефективността на мерките за подобряване на качеството на въздуха и микроклимата като цяло.

Свързани документи

Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието за всички във всички възрасти (цел 3 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове (цел 11 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Предприемане на неотложни действия за борба с изменението на климата и неговото въздействие (цел 13 от целите за устойчиво развитие на ООН)

Повече защитени територии
01
×

стъпка Повече защитени територии

На база изготвения план за опазване на биологичното разнообразие в Столична община, предприетите мерки по възстановяване на природни местообитания и изпълнение на мерките по подобряване на БПС (благоприятен природозащитен статус), са определени територии, които отговарят на изискванията на Закона за защитените територии. Избраните територии са предложени на МОСВ за преобразуване и са обявени за защитени територии.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Площ на защитените територии (м²)
9% от площта на общината
2019, експертна оценка
15% от площта на общината
експертна оценка
Дигитална инвентаризация на зелената система
02
×

стъпка Дигитална инвентаризация на зелената система

Дигитализацията на зелената система включва както определяне на местоположението на всяко отделно дърво и очертаване на площта на зелените площи - паркове, градини и междублокови пространства, така и събиране на детайлна информация за самите дървета - вид, диаметър на короната, височина, повреди и други. Информацията се поддържа в машинно-четим и гео-рефериран вид и е лесно достъпна за всички общински звена. Към части от системата е осигурен и публичен достъп. Системата позволява исторически анализ и ежегодно въвеждане на данни за всяко отделно дърво - здравословно състояние, действия по поддръжка и предприети мерки за подобряване на състоянието.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от дълготрайната растителност, обхванат от системата
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял от зелените площи, обхванати от системата
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Непрекъснато улично озеленяване
03
×

стъпка Непрекъснато улично озеленяване

Изготвена е дългосрочна стратегия и план за действие за зелената система, които се актуализират редовно. Съществуващото улично озеленяване е запазено и поддържано в добро качество, а различните форми на интеграция в тротоарните площи са реконструирани с цел намаляване деградацията на настилката и негативен ефект върху кореновата система. Здравословното състояние на дълготрайната растителност се мониторира сезонно. Информацията от мониторинга се въвежда в географската информационна система. При нужда от подмяна на дадено дърво, информацията за направеното обследване се предоставя публично на заинтересованите страни и се предоставя информация за предвидените компенсаторни мерки. Видовият състав на подменените участъци е съобразен условията в градска среда (шум, замърсяване, климат и др.). Голям дял улици, понастоящем без озеленяване, са реконструирани с необходимото място за дълготрайна растителност и където условията позволяват - цветни и тревни площи. В резултат градът притежава значително по-обживени зелени коридори, които повишават качествата на екосистемите и оказват положителен естетически ефект.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Изготвена стратегия и план за действие за зелената система
липса на стратегия и план
2019, експертна оценка
изготвена стратегия и план
експертна оценка
Дължина(км) на улици с непрекъснато улично озеленяване
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ръст в дела на улиците с улично озеленяване спрямо базисна година 2020
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дигитална инвентаризация и уредена собственост на водните обекти
04
×

стъпка Дигитална инвентаризация и уредена собственост на водните обекти

Всички водни обекти в Столична община са картирани, изготвена e и се поддържа актуална географска информационна система, до която имат достъп всички институции и заинтересовани страни. Проучени са несъответствията между реалното местоположение, нанасянето в кадастралната карта, отредените зони в устройствените планове и актовете за собственост. На базата на създадената ГИС инвентаризация на водните обекти и последващия анализ на несъответствията, са установени основни групи правни проблеми, засягащи собствеността на водните обекти. Създаден е план за действие и са започнати процедури по актуване или промяна на граници, когато има несъответствие със законовата рамка.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на водните обекти, картирани в ГИС
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Дял на водните обекти с неизяснена собственост
да се изследва
2019, експертна оценка
близо до 0%
експертна оценка
Градското земеделие е част от живота на града
05
×

стъпка Градското земеделие е част от живота на града

Градското земеделие е развита градска култура и достъпна практика. Изготвена е общинска програма (вкл. план за действие) за неговото развитие, определен е координатор на нейното прилагане. Изпълнението ѝ се мониторира, а резултатите се използват за актуализация на програмата. Анализирани и актуализирани са релевантните общински нормативни документи. Изготвени са пространствени, здравни, екологични и социални изследвания, подпомагащи планирането на пълноценна мрежа от споделени градини. Приложен е механизъм за публично-частни партньорства и съществуват достатъчно терени (общински и частни) с подходяща инфраструктура. Градското земеделие е част от социалната политика на Столична община за интегриране на различни уязвими групи.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Общ брой (бр.) и площ (м²) на терените, подходящи за градско земеделие
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от терените, подходящи за градско земеделие, които се ползват активно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от населението, заето с градско земеделие
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Благоприятен природозащитен статус
06
×

стъпка Благоприятен природозащитен статус

Столична община има изготвен и актуализиран план за опазване на биологичното разнообразие. В изготвянето на плана са включени университети, научни институти и други организации. В плана са определени видовете и хабитатите, за които са необходими мерки за подобряване на благоприятния природозащитен статут (БПС). Създадени са условия за подобряването на природозащитния статус.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой и площ на природни местообитания с подобрен БПС (бр., м²)
0 бр., 0 м²
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой видове с подобрен БПС (бр.)
0 бр.
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Зелени междублокови пространства и вътрешни дворове
07
×

стъпка Зелени междублокови пространства и вътрешни дворове

Междублоковите пространства са със запазени зелени площи и с увеличено покритие от дървесна растителност. Отговорността по поддръжката им е изяснена и тези терени се поддържат в добро състояние. Подмяната на дървесните видове следва общата стратегия на зелената система. Използвани се видове, които са съобразени промените в града - замърсяване, шум, климат и други. Площта и елементите им са картирани дигитално и са част от общинска географска информационна система. Здравословното състояние на дърветата се мониторира минимум веднъж годишно.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Покритие на зелени площи (м²) в междублоковите пространства и вътрешни дворове
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Съотношение жител/зелени площи (междублоковите пространства и вътрешни дворове)
степен на озелененост 71 м²/жител за 1 377 690 жители
2018, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Вертикално и покривно озеленяване по сградите
08
×

стъпка Вертикално и покривно озеленяване по сградите

Вертикалното и покривното озеленяване са масово разпространени, в резултат на което се наблюдава намаляване на повърхностния отток и обема на отпадъчните води, благоприятно албедо и намаляване на броя и интензивността на т.нар. топлинни острови. Вертикалното и покривното озеленяване на сградите са регламентирани чрез нормативната уредба, но това не променя основните изисквания за зелени площи и дървесна растителност на земната повърхност в имота. Създадени са финансови механизми, които стимулират инвеститорите в изграждането им.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял сгради с вертикално и покривно озеленяване
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Медианна площ на вертикално и покривно озеленяване по сгради
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Градските реки са паркове и се използват за рекреация
09
×

стъпка Градските реки са паркове и се използват за рекреация

На базата на направен детайлен анализ на нуждите в различните квартали са определени участъците и зоните от речните корита, които да бъдат възстановени и превърнати в паркове. Терените в непосредствена близост до речните корита в София са реконструирани и са включени активно в градския живот чрез изграждане на алеи, градини, влажни зони, зони за рекреация и други. Реките са в основата на зелените клинове и създават непрекъсната връзка с крайградските планини, както и коридори за придвижване с двуколесни превозни средства.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дължина на реки (км), използвани за рекреация
11 км
2019, ГИС анализ на Софпроект
мин. 50км
експертна оценка
Дължина на реки (км), част от зелени клинове
11 км
2019, ГИС анализ на Софпроект
да се определи
експертна оценка
Дължина на реки (км), използвани като част от системата за придвижване
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Възстановяване на хабитати и видове
10
×

стъпка Възстановяване на хабитати и видове

Столична община е богата на природни местообитания и видове от дивата флора и фауна. Изготвен и реализиран е план за опазване на биологичното разнообразие на територията на Столична община. Планът се актуализира регулярно и ефектът от него се мониторира на годишна база. Общината е осъществила, участвала и/или подпомогнала реализиране на проекти за възстановяване на типични за климата на Столична община природни местообитания и видове. Общината осъществява партньорства с държавни институции и други организации за общи действия за опазване на биологичното разнообразие.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Площ (м²) на възстановени природни местообитания
0 м²
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой видове с възстановена и стабилна популация
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
План за опазване на биологичното разнообразие е реализиран успешно
Липсва изготвен план
2019, експертна оценка
Изготвен и реализиран план
експертна оценка
Изградени зелени клинове и други градски паркове
11
×

стъпка Изградени зелени клинове и други градски паркове

След направен анализ на начините на изграждане на зелените клинове и парковете - отчуждаване, изкупуване, създаване на защитени територии, публично-частни партньорства, въвеждане на финансови инструменти и други, са изградени зелените клонове и връзката на градските паркове с крайградските планини е непрекъсната. В различни участъци на зелените клинове са изградени обекти за обществено ползване в зависимост от нуждите на квартала - алеи за спорт, зони за отдих, влажни зони с наблюдателници за птици, сцени за културни прояви, плажове, велоалеи и др. Предвидени са терени и са реализирани нови гробищни паркове извън компактния град.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дължина (м) на зелени клинове от периферията към центъра
10 825 м
2019, ГИС анализ на Софпроект
да се определи
експертна оценка
Площ (ха) общо на зелени клинове
809
2019, експертна оценка
1650
експертна оценка
Площ (ха) на градски паркове и големи градини:
1124
2019, експертна оценка
2000
експертна оценка
2040 г.
2020 г.
Направление ХОРА

цел Здравословен живот и здрави хора

обратно

Гражданите на София 2050 се радват на добро здраве и общуват активно с природата. Имат възможност да се хранят здравословно и да спортуват редовно. Множество възможности за почивка, терапия, спорт и забавление помагат за баланса между работата и личния живот.

Всички жители на града имат достъп до чиста храна и питейна вода. Градското земеделие е в разцвет, благодарение на доброто качество на екосистемите. Много от хората сами отглеждат храна, а младите са информирани за веригите на доставка и земеделските практики, което им дава възможност да правят информиран избор с какво да се хранят.

Множеството възможности за лесно достъпен спорт и качествената база са подобрили здравето и себеусещането на жителите на София. Балансираното разпределение на спортната и здравна инфраструктура създава условия за добър живот във всички части на общината.

София е известна с добрите си лечебни заведения, професионалното лечение и мотивираните лекари. Болници, поликлиники и други здравни заведения работят в конкурентна среда, управляват се ефективно, имат съвременна и удобна база, което увеличава доверието в системата.

Ако София не успее да постигне тези цели, демографският и икономическия профил на града ще се развиват в негативна посока. Вероятно е да се увеличат смъртността, зависимостите, опасните заболявания и нетрудоспособността сред жителите на града. Зависимостта от дълги вериги за доставка на храна би поставило в риск благосъстоянието и сигурността на гражданите.

Свързани документи

Изследването за качеството на живот показва, че много малка част от софиянци спортуват редовно

Изследването за качеството на живот регистрира по-критични оценки за състоянието и достъпа до здравната инфраструктура и услуги. Откроява се по-остра необходимост от подобрение на здравната инфраструктура в периферните зони и крайградските територии на София.

Цели на ООН 2, 3 и 6 – край на глада, добро здраве и чиста вода и санитарно-хигиенни условия

Добре подготвен и мотивиран персонал
01
×

стъпка Добре подготвен и мотивиран персонал

Лечебните заведения в София са известни с професионализма на здравните си работници. Привлечени са специалисти, които избират да практикуват в общинските болници и ДКЦ благодарение на добрите условия за работа и професионално развитие, които те предоставят. Специални усилия се полагат за привличането и задържането на млади лекари. Те имат достъп до ново и високотехнологично оборудване, програми за повишаване на професионалната квалификация, възможности за стажове, дългосрочни конкурентни договори и др. Създадени са специални фондове за осигуряване на стипендии, стажове, допълнителна квалификация и т.н., които целият привличане и задържане на лекари и медицинските сестри в сферата на здравеопазването. Здравните работници се радват на уважение и добра социална позиция, в т.ч. се ползват с предимство при осигуряване с общински жилища на основание сключени договори със Столична община, срещу поет ангажимент за работа в общинските лечебни завадения.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Двугодишен анализ на нивото на удовлетвореност от работата (социология)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Текучество на персонала в здравните заведения, годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от завършващите медицина, които избират да останат да работят в София, годишно
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Спортът е хоризонтална политика
02
×

стъпка Спортът е хоризонтална политика

Спортът е един от основните приоритети на града, когато става въпрос за здравето на хората и за начина им на живот. Той се използва като инструмент за поддържането на здравословен живот и превенция на заболявания. Политиките за насърчаване на спорт се възприемат хоризонтално на общинско ниво и подпомагат политиките за качество на живот, поддържане на добра форма, здравословен живот, поддържане на средата, инструмент за създаване на общности на квартално ниво и др. Спортът се е превърнал в част от идентичността на София - както професионалният, така и аматьорският.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от населението, практикуващо редовно спорт
17%
2018, Изследване за качество на живот, сума на часови стойности на седмица в спорт от 4 до над 6 часа на седмица
70%
експертна оценка
Ефективно изграждане и поддръжка на спортна инфраструктура
03
×

стъпка Ефективно изграждане и поддръжка на спортна инфраструктура

В София има развит механизъм за ползване, отдаване под наем и поддръжка на спортни съоръжения, зони, обекти и др. Той включва строг и ясен мониторинг, който поставя социалната значимост на заниманията на първо място, при оценка въздействието на съответния клуб или фирма, която поддържа спортната база. Добре изградената система за партньорство между клубовете създава допълващо и разнообразно предлагане, което помага на клубовете да се развиват, а с това и спортът в града. Общината постепенно насърчава адекватното покритие на градската и крайградските територии с необходимата за активно спортуване на населението инфраструктура чрез административни облекчения, информационни кампании и привличане на инвестиции.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял спортни обекти в добро състояние, по квартали
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Териториално покритие на спортни обекти в града
да се определи
експертна оценка
Удовлетвореност от спортните обекти и съоръжения в квартала
средно 65%*
* 78% [Зона 0],83% [Зона 1],40% [Зона 2],95% [Зона 3],71% [Зона 4],50% [Зона 5],74% [Зона 6],74% [Зона 7],24% [Зона 8],60% [Зона 9],59% [Зона 10],41% [Зона 11],96% [Зона 12]
75%
експертна оценка
Природата предлага забавление, почивка и терапия
04
×

стъпка Природата предлага забавление, почивка и терапия

София използва наличните си природни ресурси, за да осигури на жителите си разнообразни възможности за забавление, почивка и терапия. Минералната вода се използва устойчиво и разумно. Поддържат се обществени бани, санаториуми, терапевтични центрове, спа центрове и други за лечение и забавление. Достъпът до паркове, водни обекти и езера е улеснен през всички сезони и те са предпочитано място за прекарване на свободното време.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Брой посетители в паркове, планини и водни обекти
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от минералната вода, която се ползва за лечебни и рекреационни цели
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Оценка на въздействие върху здравето при планиране и проектиране
05
×

стъпка Оценка на въздействие върху здравето при планиране и проектиране

Здравето на хората е поставено във фокус при проектирането на градската среда. Нормативната база регламентира материалите и строителните техники, които могат да се ползват в публичните пространства, с оглед на здравето на хората и влиянието им върху него в дългосрочен план. Архитектурата на градските пространства се изработва с оглед минимизиране на рискове от наранявания, горещини, лъчения, шум и подобни фактори. Търси се оптимизация на зелени пространства и минимизирани конфликти с трафика.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Нормативни изисквания за качеството на използваните материали и строителни процеси
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Чисти храна и вода
06
×

стъпка Чисти храна и вода

Хората имат лесен достъп до чисти храна и вода, а предлагането на вредни храни е силно ограничено и търсенето им е намаляло значително в резултат на удачно провеждани информационни кампании и стимулиране на местното земеделие чрез различни инструменти. Отстранени са всички причинители на замърсявания във водите и до домовете на хората стига чиста и безопасна вода. Инвестира се в производство на екологично чиста храна (включително и от градско земеделие) и тя е достъпна за гражданите.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял на потребление на нездравословни спрямо здравословни храни
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от населението с достъп до чиста питейна вода
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Удовлетвореност от питейната вода по структурни зони
средно - 23%; Зона 0 - 20%; Зона 1 - 0%; Зона 2 - 16%; Зона 3 - 72%; Зона 4 - 73%; Зона 5 - 26%; Зона 6 - 28%; Зона 7 - 14; Зона 8 - 0%; Зона 9 - 33%; Зона 10 - 6%; Зона 11 - 9%; Зона 12 - 2%
да се определи
експертна оценка
Качествена база в здравеопазването
07
×

стъпка Качествена база в здравеопазването

Общинските здравни заведения имат висок стандарт за предоставяне на здравни услуги и лечение, достъпни са за всички социални и икономически групи. Сградният фонд е обновен и приведен към съвременните европейски изисквания. Медицинското оборудване е ново и на високотехнологично ниво. Здравните мениджъри успешно ръководят лечебните заведения, като осигуряват финансовата им издръжка. Ползват се механизмите на ПЧП, чрез които се осигурява повишаване на качеството на здравната база и оборудване.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Средна възраст на медицинското оборудване (по видове и по болници)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Характеристики на сградния фонд (енергийна ефективност, устойчивост и здравословност на строителните материали и др.)
(да се разработи и използва компонентен коефициент, включващ всички елементи на сградния фонд)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Финансов баланс на здравните заведения (приходи и разходи на годишна база)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
София е сигурен и безопасен град
08
×

стъпка София е сигурен и безопасен град

Гражданите на София се чувстват сигурни. Физическата среда е безопасна - придвижване, сграден фонд, състояние на околната среда, инженерна инфраструктура и т.н. София е добре подготвена за бедствия. Успоредно с това развитите градски общности създават социална мрежа и допринасят за усещането за спокойствие. Доброто икономическо развитие на града позволява на хората да няма притеснение за задоволяването на основните си потребности.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Степен на съответствие на инженерна и пътна инфраструктура със стандартите за безопасност
да се изследва
2019, експертна оценка
100%
експертна оценка
Брой и вид престъпления годишно, месечно и на дневна база на териториален принцип (карта на престъпността)
Кражби 91705, Противозаконно отнемане на коли 10471, Грабежи 6755, Измами 3953, Шофиране под въздействие на алкохол 3923, Хулиганство 2771, Притежание на наркотици 2770, Разпространение на наркотици 2650, Телесни повреди 2533, Цигари и алкохол без бандерол 928, убийства 209, Изнасилвания 138, Сводничество 35
да се определи
експертна оценка
Брой ПТП годишно
12081
2018, НСИ
да се определи
експертна оценка
Ниво на замърсители в околната среда спрямо нормите (по видове)
да се изследва
2019, по видове
да се определи
експертна оценка
Коефициент на безработица, по квартали
да се определи
експертна оценка
Здравословни нива на шум
09
×

стъпка Здравословни нива на шум

Направен е анализ на шумовото замърсяване и са определени мерки, чрез които да се минимизира. Определени са специфични норми, базирани на връзката между здравето и шумовото замърсяване. Изготвен е детайлен анализ на критичните зони, в които шумовото замърсяване приоритетно следва да се ограничава - около болнични заведения, детски градини, училища, скоростни пътища с пряка видимост към жилищни квартали и други. В резултат на предприетите мерки и ефективен контрол на нарушенията, шумовото замърсяване от транспорт, строителство и други източници е в рамките на нормите и влиянието на шума върху здравето на населението е минимизирано.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Среден процент на пунктове с нарушение на нормата за шум
средна стойност 87.55%
2017, Столичната регионална здравна инспекция за периода 2008-2017
среден процент на пунктове с нарушение на нормата макс. 10%
експертна оценка
Чист въздух
10
×

стъпка Чист въздух

Градът разполага с гъста градска мрежа за мониторинг на качеството на въздуха. Регулярно се провеждат информационни кампании, които информират гражданите за замервания над нормите, но и за начини, по които всеки би могъл да допринесе за намаляването на замърсяването. Анализира се регулярно взаимодействието между здравословното състояние на населението, климатичните характеристики и  замърсяването на въздуха. Резултатите се използват както за изработване на мерки, така и за определяне на гранични стойности на замърсяване. Съществува система от механизми за предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Домакинствата се отопляват с нискоемисионни източници, а транспортът е съставен от МПС (електрически или с ДВГ) на средна възраст от 6 години и минимум 50% от нискоемисионни автомобили (електромобили и други).
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Всички замърсители на атмосферния въздух са в нормите
има замърсители извън норма*
2019, експертна оценка
* извън норма [ФПЧ-5, ПАВ, NO2],в норма [SO2, Бензен, О3, СО, тежки метали],да се изследва [други]
всички замърсители в нормите
Иновативни и гъвкави форми на здравно обслужване
11
×

стъпка Иновативни и гъвкави форми на здравно обслужване

София е град на иновации и това важи и за системата на здравеопазването и медицинската грижа, която постоянно се развива и добавя нови методи за лечение. Методите обхващат полето на съвременната медицинска наука и се възползват от съвременните технологии (наноботи, импланти, нови тъкани, алтернативни форми, природно лечение, и т.н.). Медицината интегрира все повече разбирането за природно лечение, където е приложимо. Промяната в методите или мястото на лечение на всеки пациент са добре организирани и координирани.  Здравната система е интегрирала множество гъвкави форми на здравно обслужване, които поддържат основния пакет от услуги. Внедрени са иновативни лечебни методи, както от традиционната, така и от нетрадиционната медицина.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Разнообразие от форми на здравно обслужване
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой нововъведени методи и практики за лечение на годишна база
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Ефективна система за здравна превенция
12
×

стъпка Ефективна система за здравна превенция

В Столична община хората имат лесен и бърз достъп до широк спектър от профилактични прегледи, осигурени от общинското здравеопазване. Програмите за мониторинг и превенция обхващат цялата община, включват задължително най-нуждаещите се социални групи и възрасти, стимулират хората да наблюдават здравето, физическото си и психическо състояние, популяризират здравословното хранене, информират ги за опасни състояния и предлагат индивидуални препоръки. Програмите за превенция в детските заведения и образователните институции са със силен приоритет. Здравните услуги са разширени, така че да покрият равномерно всички райони на столицата, в т.ч. и крайградските територии. Особен фокус е поставен върху специфични заболявания, характерни за конкретни райони и сезони,  така че те да бъдат сведени до минимум. Използват се принципите на програмното бюджетиране при изготвяне на сборния бюджет на Столична община, така че да се осигуряват достатъчно финансови средства за осъществяване от общинските лечебни заведения на програмите за превенция и профилактика, така че те да бъдат достъпни и да обхващат всички нуждаещи се граждани. В резултат на осъществяваната превенция здравословните проблеми и значимите социални заболявания намаляват на територията на целия град и крайградските територии.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от населението, ползващи годишни профилактични прегледи
(да се следи на годишна база)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Дял от населението, обхванати от скринингови програми
(да се следи на годишна база)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Брой отчетени случаи на заболявания годишно, които са предотвратими на ниво превенция
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Изградени навици за здравословен начин на живот
13
×

стъпка Изградени навици за здравословен начин на живот

Като град с множество възможности за спорт, чиста храна и достъпни здравни консултации София създава общество от хора, които имат изградени навици за здравословен начин на живот. Предлагат се добри възможности за информиране и лична консултация за изработването на здравословни програми, с които хората да тренират, да се хранят, да работят и да почиват. Всеки има лесен достъп и може да получи съвет и помощ при създаването на индивидуална пътека. Популяризирането на ползите от здравословния начин на живот обхващат всички граждани и в резултат той се приема като нормален и хората го предават на поколенията. Хората живеят природосъобразно и здравословно, спортуват и се хранят разумно, радват се на високо качество на живот, а разходите по здравеопазване намаляват.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Дял от населението, практикуващо (близък до) здравословен начин на живот (социология)
(да се разработи методология, по която да се мерят на три годишна база)
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка
Административна реформа на здравните заведения
14
×

стъпка Административна реформа на здравните заведения

Добрият мениджмънт на здравните заведения в София позволява те да се развиват адекватно, да поддържат здравна услуга на високо ниво, както и да предлагат конкурентни и допълващи се услуги. Общинските болници се специализират на високо ниво  в предоставянето на здравните услуги. Тази специализация е в синхрон с останалите здравни заведения, създавайки среда на благоприятна конкуренция, силни партньорства и достъпни за всички хора високо качествени здравни услуги. Налице са различни форми на партньорства между общинските болници, които позволяват обмен на пациенти при нужда от специализирано лечение и продължаване на здравните пътеки между различни здравни заведения. Единната електронна система за пациенти улеснява работата с тях и осигурява повече внимание и грижа за тях.
Как да го постигнем?
Как ще следим прогреса?
За какво още е важно?
Обхват на единна електронна система за пациенти
да се изследва
2019, експертна оценка
да се определи
експертна оценка