Изследванията на Градска среда включват теми като публични пространства, градски дизайн и естетика, градски зони и свързаност, сгради, инженерна инфраструктура, регионална свързаност, достъпност и равнопоставеност и природни ресурси в града. Направлението изследва осъществените до момента планове и наличната информация за съответните теми. Със съдействието на широк кръг заинтересовани страни се формулират бъдещите приоритети за развитие на градската среда на столицата.

Актуално състояние на осветлението в София

Визия за София представя актуалното състояние на осветлението в София, като един от важните елементи на градската среда. Целта на картата е да бъде анализирана тази инфраструктура като елемент, който има значение за различни аспекти, като удобството и сигурността на населението през нощта, разходите на СО за електроенергия, енергийното потребление, светлинното замърсяване и други. Информацията на настоящата карта е получена от дирекция Транспортна инфраструктура на СО и е актуална към ноември 2017. Системата е разработена в периода 2014 – 2015 г. от ДАВИД Холдинг АД на база на ГИС софтуера на Bentley Systems, който цели да улеснява управленските решения в общината чрез електронно управление на осветлението.

Темите в Градска среда

Запознайте се с доклада по направление „Градска среда“ от стъпка 3 на проекта, който обобщава резултатите от изследване на тема „Проучване на пешеходната свързаност на територията на София“.

Запознайте се с доклада по направление „Градска среда“ от стъпка 3 на проекта, който обобщава резултатите по изследване на тема „Проучване на морфологията на града“.

Запознайте се с доклада по направление „Градска среда“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Темата се занимава със създаване на качествена и мултифункционална жизнена среда, намаляваща нуждата от транспорт, избягване на зонирането и поощряване на функционалното разнообразие на различните зони…

Темата включва работа по разпределението на типологии и анализ на разнообразието на сградния фонд и на функционалностите му. Анализира се задоволяването на нуждите на града от различни видове площи…

Темата обобщава възможностите и предизвикателствата в изграждането на довеждаща и обслужваща инфраструктура до инвестиционни проекти. Анализират се начините за подобрение на публично-частно партньорство …

Темата включва анализа на наситеност с публични пространства като зелени площи, алеи, паркове, детски площадки и места на взаимодействие между хората. Характеризират се местата, стимулиращи дълготрайния…

Изследват се визуалните качества на средата и определянето на нормите за изпълнение на новосъздаваните и поддръжка на вече съществуващите елементи на публичните градски пространства. Разглежда се състоянието…

Важната задача в подтемата Достъпност и равнопоставеност е да се определи състоянието, поддръжката и достъпа до публичните пространства и дали има необходимост от подобрения за достъпността на града…

Основни цели  на работата по темата са определянето на зоната за активно взаимодействие на София; упражняването на политики за развитие на системата от селища в зоната за активно взаимодействие и …