В основата на работата по направление Икономика стои анализ на секторната политика на София и определянето на конкурентни предимства и ключови сектори за града. Специални усилия са фокусирани върху иновациите и развитието на предприемачеството като основен двигател на градската икономическа екосистема. Работи се върху изследване и анализ на достъпа и потребелението на ресурси, баланса с опазването на природното и културното наследство, подобряването на качеството на живот. Друга основна тема е развитието на туризма в София като инвестиции, добри практики и маркетингови стратегии. Направлението разглежда също така трудовите пазари и енергийната обезпеченост на града, както и развитието на иновативна енергетика.

Запознайте се с доклада по изследването за междусекторни зависимости от стъпка 3 на проекта, който изследва взаимовръзките между приоритетните сектори на градската икономика и прави препоръки за области на развитие.

Запознайте се с доклада по изследването за конкурентоспособността на София като туристическа дестинация от стъпка 3 на проекта, който прилага международната методология от индикатори „Лугано“, за да оцени областите за развитие и за надграждане в туристическо отношение.

Запознайте се с доклада за икономически профили на административните райони на Столична община, който разглежда демографските, образователните и бизнес особеностите на 24-те района и отправя препоръки за адресиране на изоставащите в икономическо отношение райони.

Запознайте се с доклада по направление „Икономика“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.