В основата на работата по направление Икономика стои анализ на секторната политика на София и определянето на конкурентни предимства и ключови сектори за града. Специални усилия са фокусирани върху иновациите и развитието на предприемачеството като основен двигател на градската икономическа екосистема. Работи се върху изследване и анализ на достъпа и потребелението на ресурси, баланса с опазването на природното и културното наследство, подобряването на качеството на живот. Друга основна тема е развитието на туризма в София като инвестиции, добри практики и маркетингови стратегии. Направлението разглежда също така трудовите пазари и енергийната обезпеченост на града, както и развитието на иновативна енергетика.

Запознайте се с доклада по направление „Икономика“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Темата обоснова необходимостта от определянето на конкурентни предимства и ключови сектори за града и предлага стратегии и политики за конкретни сектори, като индустриално развитие и технологии  …

Откроява се мястото на туризма и връзката с културно наследство в контекста на градската икономика. Анализира се нуждата и текущата работа по разработване на туристически маршрути, информационни материали…

Работи се върху представянето на ефектите от инвестициите върху заетостта и трудовите пазари, управлението на трудовата миграция и целевото привличане на определени групи трудещи се.

Иновации е една от основните теми, чрез които се разкрива икономиката на споделянето и интегрирането на нови технологии във вече съществуващи сфери като транспорт и управление в града…

Темата изследва обстоятелствата за въвеждане на диверсифицирани и устойчиви енергийни източници, най-вече изграждане и употреба на ВЕИ мощности и неконвенционални горива, както и предимствата при …