Направление Хора, работи върху теми като лично и професионално развитие, изграждане на общности, участие и равнопоставеност, и качество на живот в София и крайградските територии. Анализират се наличните данни, изследвания и стратегии, които в последствие да бъдат нагаждани, както в работата по Визията, така и в изпълнението ѝ. От събраната информация, проведените изследвания, дискусии и работни срещи с различните заинтересовани страни ще бъдат изведени приоритети за развитието на отделните теми, както и индикатори, които да показват напредък в изпълнението на Визията.

Запознайте се с доклада на екип „Хора“ от Стъпка 3 на Визия за София на тема „Представително социологическо проучване за качество на живот“

Запознайте се с доклада на екип „Хора“ от Стъпка 3 на Визия за София на тема „Изследване на туризма в Столична община“

Запознайте се с доклада на екип „Хора“ от Стъпка 3 на Визия за София на тема „Степен на удовлетвореност на служителите на Столична община“

Запознайте се с доклада на екип „Хора“ от Стъпка 3 на Визия за София на тема „Изследване за нагласите към целите и мерките на Визия за София“

Запознайте се с доклада по направление „Хора“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.