Направление Хора, работи върху теми като лично и професионално развитие, изграждане на общности, участие и равнопоставеност, и качество на живот в София и крайградските територии. Анализират се наличните данни, изследвания и стратегии, които в последствие да бъдат нагаждани, както в работата по Визията, така и в изпълненеието ѝ. От събраната информация, проведените изследвания, дискусии и работни срещи с различните заинтересовани страни ще бъдат изведени приоритети за развитието на отделните теми, както и индикатори, които да показват напредък в изпълнението на Визията.

Запознайте се с доклада по направление „Хора“ от стъпка 2 на проекта, който обобщава резултатите по оценка на състоянието и прави препоръки за области на развитие.

Темата изследва и анализира потенциала на града като място за усъвършенстване в личен и професионален план на различни групи хора. Фокусът пада върху развитието на децата и младежите като бъдещи …

Темата обхваща влиянието на средата върху качеството на живот на хората, жилищния пазар, удовлетвореността от него и политиките засягащи аспектите на здравеопазването на местно ниво, благсъстоянието …

В темата се разглеждат мотивите за формиране на общности в града и се работи върху концепции като “град на всички хора”, “отворен” град, “свързан и свързващ хората” град. Търсене на общи ценности, създаване на усещане за общност …