Общинска подкрепа за спорта в София

В стъпка 2 на Визия за София експертен екип Хора, работи върху събиране и анализ на наличната информация за спорт и спортна инфраструктура в Столична Община и стратегическата и управленска работа по темата. Със съдействието на дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” е събрана подробна информация за реализирани проекти и инициативи на СО, свързани със спорта в София и общината. Направени са анализи за необходимостта от още изследвания, които могат да дадат нова и по-задълбочена стратегическа посока за развитието на спорта в града и общината.

Благодарение на работа на дирекцията и активността на хората, ангажирани със спорт в града, София печели титлата “Столица на спорта” за настоящата 2018 година. Дирекцията създава Стратегия на Столична община за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 – 2020 г., която може да бъде намерена в Разширената библиография на сайта на Визия за София, в секция Библиотека, както и на сайта на столична община в секцията Спорт и младежки дейности. Краткото й описание можете да прочетете в доклада по направление Хора, резултат от стъпка 2 от работата по Визия за София.

Дейностите на Столична община, подпомагащи развитието на спорта в София, могат да бъдат обобщени в няколко линии. Част от тях са свързани с ремонтно-монтажни дейности за поддръжка и изграждане на спортна инфраструктура. Друга част са дейностите, свързани с изпълнение на програмите на дирекцията за развитие на физическото възпитание и спорта, които подпомагат на проектен принцип както образователни институции, така и спортни клубове, НПО, граждански организации и сдружения, местни общности от различни възрасти и др. Трета част от дейностите са свързани с участието на дирекцията в различни проекти с разнообразно финансиране, които допълват и подпомагат дейността и разширяват международните контакти на града по линия на спорт и спортни дейности, било то професионални или любителски.

В рамките на първата тематична линия за периода от 2014 до 2016 г. са финансирани общо 114 спортни обекта, както следва:

 • За ремонтни дейности – 16 училищни физкултурни салона, 1 училищен двор със спортни площадки, 5 училищни плувни басейна, 55 между-блокови спортни площадки, 7 площадки с ремонт на парк фитнес уреди,
 • Изградени са нови – 17 парк фитнес площадки в 14 районни администрации и поставени 18 тенис маси в паркова среда и училищни дворове.

Териториалното разпределение на обектите, можете да видите на, както следва: спортни и детски площадки, тенис маси и открити фитнес площадки. Общото териториално разпределение на ремонтните дейности по райони, както и отделените суми за периода от 2012 до 2017 г., можете да видите тук. Към момента дирекцията работи върху цялостен анализ на състоянието на спортните площадки и физкултурните салони, което ще постави граници на въздействието на дейността, като я структурира в определени параметри. Този анализ се извършва с помощта на гражданите на отделните райони и районните администрации.

Втората тематична линия на дейности на дирекцията е свързана с изпълнението на отделните приоритети в годишните планове на СО за спорт и младежки дейности. Дирекцията осигурява финансиране на проектен принцип, както на образователни институции като училища и детски градини, така и на спортни клубове, професионални и непрофесионални, граждански сдружения и групи и др. Програмата работи в две приоритетни области. Първата е свързана със създаване на условия за развитие на системата от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта; здравно и гражданско образование; празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина. Втората е свързана с взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско и здравно образование, двигателна активност, спорт и туризъм. През годините двете приоритетни области се развиват, като успяват да покриват все по-широк кръг от заинтересовани страни и инициативи, а също и да разширят полето си от тематични направления. В различните дейности се включват различни групи хора от разнообразни възрасти – от деца и активностите им в училище, до хора в пенсионна възраст и активностите на спортни клубове и НПО.

От 2016 до началото на 2017 година в две поредни сесии дирекцията е подкрепила 84 проекта от първата сесия и 52 проекта през втората общо по двете приоритетни оси. В първата приоритетна ос подкрепените проекти попадат в следните тематични направления, а именно:

 • Проекти насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословния начин на живот за деца и ученици в детски градини и училища – “Спорт в училище” /за училища/, “Движение и здраве” /за детски градини/ в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”;
 • Проекти в областта на здравно и гражданско образование, неформално обучение и социални компетентности, занимания по интереси, подпомагащи учебния процес;
 • Проекти за районни администрации и малки населени места, за същите две тематични направления.

Обхванатите видове спорт и спортни игри през финансираните дейности са разнообразни и варират от футбол, през  туристически походи, до фехтовка, джаги и самбо. Освен спортните занимания дирекцията подкрепя и занимания с други дейности, подпомагащи образователния процес за деца и подрастващи, както и процеса на интеграция на различни групи, дискриминирани на различни принципи. Допълнителните дейности са арт работилници, рисуване, керамика, грънчарство, тъкачество, гайтанджийство, журналистика, фотоизложби.

Във втората приоритетна ос подкрепените проекти попадат в следните тематични направления:

 • Проекти в областта на физическото възпитание и спорт и туризъм, реализирани в партньорство с детска градина и училище, насочени към извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание, спорта и здравословние начин на живот за деца и ученици в общинските детски градини и училища – “Спорт в училище” /за училища/, “Движение и здраве” /за детски градини/ в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”;
 • Проекти за здравословен и активен начин на живот сред възрастните хора. Активно включване и социална интеграция на хора с увреждания чрез двигателна и спортна активност в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”;
 • Проекти, свързани с провеждането и организацията на емблематични за град София спортни събития, форуми, фестивали, в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”;
 • Проекти, свързани със социалната и образователна интеграция на деца и ученици от различни целеви групи. Превенция на агресията, насилието и рисковото поведение сред подрастващите. Превенция на отпадането от училище;
 • Проекти в областта на екологично, здравно и гражданско образование – инициативи и програми, кампании, събития и форуми. Младежки дейности и политики в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”, за районни администрации и малки населени места;
 • Проекти, свързани с дейността на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; социална и образователна интеграция на рискови групи – деца и ученици от ромската етническа общност, бежанци, хора с увреждания, възрастни хора, намиращи се в различни районни администрации и малки населени места.

Програмата финансира и проекти, свързани с подкрепа на младите хора в професионалното им израстване чрез проекти, които насърчават икономическата активност и кариерното развитие на младите хора посредством формални и неформални обучения. Подкрепят се и дейности, насочени към превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение; развитие на младежко доброволчество и повишаване на гражданската активност; развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора; както и развитие на междукултурния и международен диалог в подкрепа на “София – Европейска столица на спорта – 2018 година”. ТУК (за 2016 г) можете да видите подробното описание на дейностите и включените в тях хора с разпределение по възрасти, пол, активност, неравностойно положение за двете програмни сесии. На същото място ще намерите и сумите за всеки от фнансираните проекти, описание на неговите дейности и обхванати хора, а също и информация за изпълнителите на проекта. Обхванати са дейности за насърчаване както на любителски, така и на професионални спортни прояви в редица спортове и спортни направления. Подробен отчет за дейностите и финансираните проекти с техните тематичини направления, както и за обхванатите хора от дейността за 2014 и 2015 г. можете да намерите ТУК и ТУК.  

Общият брой на хората, обхванати от дейността на Дирекцията в двете финансиращи сесии е, както следва:

 • За приоритет 121 153 участници в проекти за училища и детски градини, проекти за здравно и гражданско образование; 1 375 участници и 18 898 участници за проекти на районни администрации и малки населени места и 7 836 участници в областта на екологично, здравно и гражданско образование за районни администрации и малки населени места.
 • За приоритет 223 308 участници за проекти със спортна дейност и 3 810 участници за проекти с младежки дейности.

Третата тематична линия на дейности е свързана с участието на дирекцията в различни проекти.  За учебната 2016 – 2017 г. приоритетна дейност са ученическите игри, в които се включва и организацията на районни първенстава. За 2017 г. дирекцията е организирала турнири по баскетбол, градско първенство по футбол за ученици, градско първенство на столичните училища по ски алпийски дисциплини, турнир по плуване, детска лека атлетика, Купа “София” по шахмат и други събития. Дирекцията е била партньор в събитията в подкрепа на инициативата “София – Европейска столица на спорта 2018 г.”, по_конкретно в организацията на Лекоатлетически крос “Васил Левски”, турнир по футбол за Купата на Кока – Кола 2017 г. и турнир по народна топка. Осъществено е партньорство в редица младежки дейности, насърчаващи младежкото доброволчество.

Дирекцията участва в редица проекти в подкрепа на образованието и активното включване на младежите на София и подкрепя:

 • международната програма УРБАКТ, която е фокусирала дейността си върху превенция на ранното отпадане от образователната система;
 • Национални срещи на ученически съвети;
 • Национален съвет на децата;
 • Национална среща – семинар на тема “Насилието в училище – позитивни решения”;
 • Работна среща по Програма “Превенция и контрол на ХИВ и СПИН в България;
 • Програма “Ваканция” за дневни детски лагери, спортни дейности, достъп до спорт на открито – открита спортна база;
 • Европейски ден за здравословното хранене и готвене с деца;
 • Дирекцията е участвала в съвместнии проекти със Съвета по безопасност на движението на деца в София.

Към момента, актуалните данни, свързани със спорт, спортни и туристически дейности, описани по-горе са тези, които дирекцията събира и прилага към отчетите на дейността си. Те съдържат информация за обхванати от дейностите хора по пол, възраст, активност и уязвимост. За по-доброто и пълноценно планиране на дейността на дирекцията и за по-дългосрочното стратегическо планиране на спортната инфраструктура на София, е установена нужда и от изследване на спортната инфраструктура, нагласите на хората за видовете спорт и навиците им за спорт.

Анализът на Визия за София препоръчва да се събират геолокирани данни, за да има ясна сравнимост на информацията, събрана от различните райони на Столична община и по-малките населени места. Фактът, че София е столица на спорта през 2018 година е добър повод да бъде инициирано подобно бъдещо изследване, което да даде ясен фокус на работата и да повиши качеството, както на планирането на стратегическо ниво, така и на дейността на самата дирекция, която ще може да мери въздействието от дейността си с по-голяма ефективност. Подобно изследване би дало отправна точка за измерване на индкаторите за напредък и изпълнение на отделните дейности, засягащи темата и на самата Визия за София, когато тя влезе в сила.

Засега разполагаме с няколко налични изследвания, измерващи потреблението на спорт, спортните навици и удовлетвореността от спортните съоръжения, до които имат достъп хората, правени по различни поводи в периода 2009 – 2011 г. За съжаление нито едно от тях не е регулярно повтаряно, за да проследи напредък в областта. Един изключително активен период на дейност на общинската администрация от 2013 г. до 2018 г., остава незасегнат от тези изследвания, който показват силно недоволство от наличната спортна инфраструктура и достъп до спортни съоръжения.

Изследването на потреблението на спорта и спортните навици на хората е особено важно за младите и подрастващите. Едно от разгледаните изследвания има за цел да установи ефекта от провежданите политики за младежта. То отразява състоянието на младежта в девет приоритетни области, обособени в Националната стратегия за младежта (2010 – 2020). В него се твърди, че ниската физическа активност на децата, е твърде възможно да не е продиктувана от липсата на инфраструктура, а по-ското от липсата на желание за занимания със спорт. Подобен резултат би провокирал различен фокус при популяризирането на спорта при младежите, а и не само при тях.

От съществена важност за изясняването на пълната картина на спортната активност и възможности за спорт на софиянци, в отделните райони и населени места на столицата, е към общата карта на дейността на Общината да бъдат наложени и спортните активности на НПО, спортни клубове, частни спортни зали, фитнеси, басйени и други частни инициативи. Едно изследване на потреблението може да зададе ясни и структурирани граници и да помогне за реализирането на публично частни партньорства в областта на спорта, като подава пълна информация, свързана с търсенето и предлагането на услуги, свързани със спорта и спортните дейности.

Наред с другите изследвания в стъпка 3 от работата по Визия за София, предстои и повеждането на голямо социологическо изследване на тема “Качество на живот”, което ще бъде представително за отделни териториални структурни единици на столицата и ще засегне частично елементи, свързани със спорта. То разбира се не отменя необходимостта от отделно фокусирано изследване, посветено само на заниманията на жителите на столицата със спорт, навици, удовлетвореност и нагласи.