Визия за София стартира проучвания и набира експерти

Визия за София обяви конкурси за избор на експерти и изпълнители на изследвания и анализи в следващата стъпка от създаването на дългосрочна стратегия за София и крайградските територии. Досега експертният екип работи по събиране на наличните знания по всички теми, свързани с градското развитие. За първи път след създаването на действащия Общ устройствен план на София през 2009, на едно място беше събран архив от цялата налична информация, включително изследвания, данни и стратегии. На база на анализа на събраната информация бяха дефинирани информационните дефицити – липсващата информация за промените в града, без която не е възможен информиран диалог и взимане на дългосрочни стратегически решения за града. На тази стъпка започват изследванията по темите, в които изцяло или частично липсват данни от съществена важност за градското планиране.

В направление Градска среда стартира изследване на пешеходната мрежа и анализ на пешеходна достъпност до спирки, обществени сгради, паркове и техните входове. Ще бъде създадена краудсорсинг платформа, която ще даде възможност на гражданите да участват в процеса на оценка на средата. Ще се изследват връзките между характеристиките на мрежата и демографските, социални и икономически показатели на населението, както и наситеността на средата с предлагане на услуги. Друго изследване в направление Градска среда ще разгледа морфологията на града и ще синтезира исторически факти, пространствени и социално-икономически данни и оценки за развитието на сградния фонд и градските зони в София. Ще се разглежда влиянието на морфологичната структура върху града и начина на живот и градската динамика.

В направление Транспорт ще се проведе изследване на транзитния трафик през централна градска част (ЦГЧ) на София. Целта на проучването е да установи дяла на МПС, които преминават транзитно по оста изток – запад. Изследването ще даде яснота за реалните ползватели на ЦГЧ и тези, които само преминават или осъществяват краткотраен престой. Второто предвидено проучване е на достъпността с обществен транспорт до работните места в София.

В направление Икономика ще се направи изследванe на междусекторните зависимости на територията на СО, в това число Информационни и комуникационни технологии, Креативни и рекреативни индустрии, Професионални дейности и научни изследвания, Финанси и застраховане и Туризъм. Проучването ще надгради знанията ни за икономическа дейност, специализация, ефективност, експортен потенциал и привлекателност за инвестиции на София. Ще се разработи клъстерна карта на ниво район в СО, която да предостави анализ на местната конкурентоспособност и концентрация на икономическите дейности. Ще се анализират междусекторните връзки, общи дейности и потоци, така че да бъдат идентифицирани и проучени възможности за синергия, споделени ресурси, инфраструктурни изисквания, както и общи предизвикателства и бариери пред развитието на фирмите от тези клъстери.

В направление Икономика ще стартира и анализ на икономически профили по сектори на райони и квартали в София, което ще анализира отделните райони на Столична община. Ще се идентифицират уникални и споделени характеристики и ще се представи анализ на специфичните причини за дисбалансите в развитието. Изследването ще създаде предпоставки за по-добро планиране, прилагане на таргетирани стратегии за растеж и развиване на местния бизнес, както и повишаването на нивото на благосъстояние на жителите на София. Изводите следва да спомогнат по-ефикасното планиране на инфраструктурни и социални проекти в посока повишаване на устойчивото развитие на градската среда и по-ефективно разходване на публичните средства.

В рамките на направление Икономика се предвижда и проучване на туристическата конкурентоспособност на град София според модела „Лугано“. То ще идентифицира благоприятните тенденции в развитието на столицата, както и насоки и възможности за развитие спрямо международни добри практики. Ще бъде измерена туристическа конкурентоспособност и привлекателността на СО в привличането на туристически поток в сравнение с 3 други европейски градове, обхващайки различни икономически, социални и културни аспекти.

Друго изследване, свързано с туризма в СО, ще направи експертният екип Хора, като проучване на туристическото поведение, качество и маркетиране на продукта. То ще си постави за цел да изучи туристическото поведение, като установи цел на посещението, времетраене, очаквания, преживяване, приоритети, последващи дестинации, настроения към видове туризъм, потребление на услуги и търговски продукти. Ще се проследи оценката, която туристите дават на средата и нейните компоненти – физическа, обслужване, свързаност, контакти, зеленина, културен живот, спална база, възможности за забавление и др. Ще се изследва и маркетирането на продукта и наличната информация за София, а именно от къде се информират туристите, какво знаят, на каква база избират града, какви са дефицити и предимствата му.

В направление Управление се предвижда изследване за качеството на данните на СО по ресори и потенциала за предоставянето им по автоматизиран начин и в машинно-четим формат. Основната му цел ще е да изработи изчерпателна карта на данните, събирани от различни общински звена и структури. Работата по това изследване ще стъпи върху събраната в стъпка 2 на Визия за София информация, като постави фокуса върху пълно описание на наличностите от данни и тяхното състояние. Друго изследване в направление Управление ще идентифицира индикатори за изпълнението на процесите в работата на Столична община и препоръки за формално включване. Изведените препоръки ще целят да подпомогнат процесите на добро управление и съдействие за по-ефективна структура на СО; взаимовръзките и процесите между отделните звена на общината;  подобряване на отчетността и прозрачността; развитието на систематичност при проследяване на изпълнението на отделните звена, и цялостното управление и резултатите в дейността на СО.

В рамките на стъпка 3 в направление Управление ще се изведе и количествена и качествена оценка за ефективността на обществените обсъждания. Основна цел на изследването ще е да създаде препоръки за подобряване на процеса на консултация и въвличане на заинтересованите страни. Последното стартиращо проучване, свързано с управлението на СО, е изследване на степента на удовлетвореност на служителите в общинската администрация, което ще се проведе от избрания в стъпка 3 експертен екип по направление Хора. То ще проследи нивото на удовлетвореност на общинските служители от структурата и начина на управление на вътрешните процеси и ще направи оценка на материалната база; заплащането; взаимодействието с пряк ръководител; обема работа спрямо време; комуникацията с други отдели; комуникацията с граждани; обективно оценяване на личната работа, стимули, конструктивна обратна връзка, целеполагане; процес по възлагане на задачи; санкции и други параметри.

В направление Идентичност и култура ще се работи върху изследване на идентичността на София в различните контекстуални полета. Ще бъдат идентифицирани източниците на отделните видове анализ, като например типични характерни жанрове на разкази, визуални емблеми и образи, маркетингови, туристически и рекламни стратегии, архитектурно визуални символи и други маркери на идентичността, които да служат за бъдещите стратегии за позициониране на града чрез характерните му белези и черти. В същото направление ще се изследва и социалното въздействие на изкуствата върху града, в частност на свободната творческа сцена на София.

Планираните изследвания в направление Околна среда ще засегнат инвентаризация на биологичното разнообразие в СО. Целта ще е да се подобри знанието за биологичното разнообразие, като се създадат картирани зони с концентрация на биологично разнообразие и списък на природните местообитания, видовете растения и животни в картираните зони. Ще се определят индикаторни видове и ще се изготви методика за мониторинг на състоянието на околната среда. В направление Околна среда ще се проведе и проучване на възможностите за реализация на зелените клинове в София. Ще се разгледат и оценят възможностите чрез историческа справка, определяне на обхвата на клиновете, анализ и оценка на собствеността и потенциалните функции, както и на разходите и ползите на различни сценарии за реализиране на зелените клинове, след което ще бъде предложен оптимален сценарий.

В същото направление ще бъде направен и
сравнителен анализ на състоянието на компоненти и фактори на околната среда по райони на Столична община. В резултат ще бъдат създадени карти и схеми на състоянието на компоненти на околната среда в ГИС формат, включително води – повърхностни и питейни; емисии на вредни вещества в атмосферния въздух (вкл. енергиен баланс), и почви – запечатване. По отношение на факторите, ще бъдат създадени карти и схеми на състоянието на отпадъци, електромагнитни лъчения, шум, албедо.

Като съществена част от работата в стъпка 3 на Визия за София, ще се проведе и общо социологическо изследване за качество на живот и нагласи, свързани с бъдещото развитие на град София, което ще включва аспекти от отделните направления и техните теми – Хора, Идентичност и култура, Транспорт, Околна среда, Градска среда, Управление и Икономика.

След провеждането на изброените изследвания ще бъдат финализирани темите, които ще залегнат във всяко направление на Визия за София и ще бъде създадена структурата на стратегията. В стъпка 4 ще бъдат определени и целите на Визията, които ще бъдат публично обсъдени в следващите стъпки от процеса.

За повече информация за конкурсите на експерти и изследователи в Стъпка 3 и 4 на Визия за София, се запознайте с процедурата за кандидатстване тук:

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=88477&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False