Енергетика

Темата изследва обстоятелствата за въвеждане на диверсифицирани и устойчиви енергийни източници, най-вече изграждане и употреба на ВЕИ мощности и неконвенционални горива, както и предимствата при целенасочено подпомагане на използването на ВЕИ. Изследват се мерките в посока енергийна ефективност, енергийната обезпеченост за индивидуалното и бизнес потребление в рамките на града, както и практиките за мониторинг на енергийното потребление.

data

Данни от изследванията на Визия за София

В Библиотеката на Визия за София вече са публикувани всички данни, събрани в резултат от проведените в Стъпка 3 на инициативата изследвания. Липсват единствено данните от социологическото проучване за качество на живот, които съдържат лична информация. Можете да разгледате данните на следните линкове: Дигитализирани данни за компоненти и фактори на…

Еnergetika_Rashid_Rashid

Енергийно развитие на СО

В Стъпка 2 от създаването на Визия за София експертен екип Икономика работи по оценка на енергийното развитие на Столична Община (СО) чрез събиране на информация и изследване на актуалните стратегически документи по теми, свързани с енергетиката. Извършените изследвания и анализ имат за цел да определят потенциални възможности за подобряване…