Данни от изследванията на Визия за София

В Библиотеката на Визия за София вече са публикувани всички данни, събрани в резултат от проведените в Стъпка 3 на инициативата изследвания. Липсват единствено данните от социологическото проучване за качество на живот, които съдържат лична информация.


Можете да разгледате данните на следните линкове:

Дигитализирани данни за компоненти и фактори на околната в Столична община – карти

Проучване на възможностите за реализация на зелените клинове в Столична община – карти

Инвентаризация на биологичното разнообразие в Столична община – карти, снимки, видео

Отговори на въпросника по 82 обществени обсъждания за периода 09.2017 – 10.2018

Идентифицирани набори от данни на Столична община – за описване

Отговори на въпросника за описване на наборите от данни на Столична община

Пешеходна свързаност в София – Space Syntax – карти

Пешеходна свързаност в София – Space Syntax – graph файлове

Пешеходна свързаност в София – Urban Network analysis – карти

Пешеходна свързаност в София – Network analysis – карти

Пешеходна свързаност в София – Network analysis – шейпфайлове

Морфология на града – карти и графики за сгради и население по градоустройствени единици

Морфология на града – данни за сгради по градоустройствени единици в шейпфайлове

Спортни площадки – ГИС, отчети и презентации

Дигитализирани данни за компоненти и фактори на околната в Столична община – ГИС

Проучване на възможностите за реализация на зелените клинове в Столична община – ГИС

Пешеходна мрежа

Инвентаризация на биологичното разнообразие в Столична община – ГИС

Обобощени статии от докладите на изследванията можете да намерите в секцията Новини на сайта на Визията.