Енергийно развитие на СО

В Стъпка 2 от създаването на Визия за София експертен екип Икономика работи по оценка на енергийното развитие на Столична Община (СО) чрез събиране на информация и изследване на актуалните стратегически документи по теми, свързани с енергетиката. Извършените изследвания и анализ имат за цел да определят потенциални възможности за подобряване на дейностите на СО в три ключови подтеми – Енергийна ефективност (ЕЕ), Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и Енергийна опезпеченост (ЕО).

снимка: Рашид Рашид

През 2011 г. Столична община става част от конвента на кметовете в рамките на европейската доброволна инициатива за повишаване на ЕЕ и дела на ВЕИ, както и намаляване на въглеродните емисии с най-малко 20%. Според плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична Община 2012-2020, общинските сгради са основен приоритет за развитие на енергийна ефективност, докато общинският жилищен фонд, жилищният сектор и третичният сектор са приоритет в перспектива. Отново в плана за действие, чийто обхват наближава своето изтичане, е предвидено поетапно разработване и внедряване на общинска система за енергиен мениджмънт, която да може да следи потребление в реално време, да осигурява онлайн диагностика и дистанционна регулация на настройки. За съжаление тази система не е осъществена на този етап, като се планира пилотни решения да бъдат финансирани в рамките на проекта “Обединени градове за интелигентен растеж”.

Източник: МРРБ

През 2015 г. е одобрена “Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, предлагаща безвъзмездна финансова помощ за саниране. Целта е удължаване на жизнения цикъл на сградите и намаляване на разходите за отопление, с което да се намали и въглеродният отпечатък на сградите. По данни на МРРБ обаче делът на одобрени проекти на територията на СО е едва 8,26% при над 16% от населението на страната, живеещо в града. От тях, още по-малка част са на стадий започнали строително-монтажни работи (СМР), а едва 2,47% са въведени в експлоатация.

Част от анализа в доклада на тема Енергетика е фокусиран върху развитието на ВЕИ мощности на територията на града. За съжаление информацията, която институциите поддържат относно броя, мощността, годишното производство на енергия и постигнатите спестявания от ВЕИ инсталации на територията на СО, е изключително оскъдна, като допълнително се наблюдават разминавания в данните, получени от различни институции. Регистърът на получени разрешения за строеж на ВЕИ инсталации в частни имоти в рамките на Направление архитектура и градоустройство показва едва 9 разрешения за последните 10 години. Малко повече информация за инсталирани мощности се съдържа в докладите, които СО изпраща към Агенцията за устойчиво енергийно регулиране, но тя отново не е пълноценна:

Източник: АУЕР

Потреблението на топлинна и електрическа енергия съставят 75% от общите емисии на СО2 на територията на Столична община. Централизирана топлоснабдяваща мрежа е изградена в централната градска част и широкия център. Поради остарялата топлопреносна мрежа се наблюдава занижено качество на топлоподаването, характеризирано с недостатъчна температура на топлопреносителя. Тези фактори са и предпоставка за увеличение на СО2 емисиите в града. Макар и с водещо значение, в стратегическите документи на Столична община липсва определение на насоките за развитие на енергопреносната мрежа в столицата.

По отношение на “новите квартали”, където няма достъп до централизирано топлоснабдяване, топлинната енергия е заменена от алтернативни източници на топлина. Най-масовите източници са газ, електрическа енергия и твърди горива. При съпоставка с международните добри практики обаче, фокусът в страни с по-напреднало енергийно развитие е върху отказване от високотемпературните горивни процеси. В новопостроените квартали в столицата на Холандия, газопреносна мрежа не се оборудва, а плановете на местната управа от септември 2017 съдържат мерки за премахване на газопреносната мрежа изцяло от града, като тя ще бъде заменена от нисковъглеродна отоплителна разпределителна мрежа. 

От анализа на международните практики се забелязва и тенденцията за изграждане на децентрализирана топлопреносна мрежа. Във водещи световни столици местната управа въвежда стимулиращи мерки, като например намаляване на данъци при домакинства с нисък въглероден отпечатък. Местните управи инвестират в нови технологии за намаляване на въглеродните емисии, геотермални помпи и други. От изключителна нужда е и съставянето на ежегодни доклади, с които да се следи енергийното развитие на столицата – едно от изискванията на конвента на кметовете.  

Повече за изследванията и анализите по тема Eнергетика можете да намерите в доклада на експертен екип Икономика от стъпка 2 на Визия за София.