Придвижването, околната среда и естетиката на градската среда са приоритети в развитието на Столична община според софиянци

Мобилността в града, чистата околна среда, подобряването на здравеопазването и икономическо развитие, което щади средата и ресурсите, са сферите, които се открояват като най-приоритетни за гражданите в получената обратна връзка и изследване на нагласите в рамките на Визия за София. Освен представително социологическо проучване, през изминалите месеци гражданите можеха да се включат в работата по Визия за София с мнението си в каква посока искат да се развива градът и чрез онлайн игра, постоянна точка за контакт на Ларгото и акции в различни зони на общината. Посоките за развитие бяха формулирани на основата на близо 3700 ресурса с данни, десетки анализи и изследвания и над 700 експертни срещи и събития с участието на над 10 000 представители на различни заинтересовани страни. Предложенията за целите за развитие на София и стъпките към тях ще бъдат представени за първи път на Форум “София: 2050” от 15 до 20 часа часа в понеделник (2 септември) в Зала 2 на НДК, с излъчване на живо във Facebook страницата на инициативата. 


Представителното социологическо проучване беше проведено сред софиянци на възраст над 15 години от социологическа агенция Глобал Метрикс и показва много висока подкрепа за всички посоки за развитие, формулирани в хода на експертните мултидисциплинарни анализи и дискусии в рамките на инициативата Визия за София. Като най-приоритетни се оценяват мерките и целите, свързани със
запазването на живата среда в града, естетиката и качеството на градската среда и чистотата по отношение на въздух, води, улици и шум. Публичният транспорт се приема като важна сфера за развитие наред с изграждането на безопасни улици, улеснени пешеходни пресичания, качествена пътна настилка, създаване на споделени улици и пространства за гражданите. Противоречиви са мненията за мерки като въвеждането на входна такса за преминаване с МПС през централна градска част, стесняването на лентите за движение по главните улици, въвеждането на синя зона през почивните дни и такса задръствания, които имат както своите противници, така и силни привърженици. 

Гражданите имат консенсус по отношение на мерките за подобряване здравния статус на населението в посока осигуряване на по-добри условия за работа на медицинските лица и стимули за професионалното им развитие, обновяване на сградния фонд на здравните заведения, привличане и задържане на млади специалисти в здравните заведения. Като нужни се определят растителността, която помага за пречистване на средата, здравословното хранене и изграждането на зони за спорт и отдих на всички територии на общината. Със същата висока подкрепа са и мерките за щадящо ресурсите и средата икономическо развитие, които отбелязват средна подкрепа с 8,49 от възможни 10 точки. Основни приоритети за развитие в тази област според гражданите са използването на възобновяеми източници за производство на енергия (вятърна енергия, слънчева енергия, т.н.), създаване на нови горски масиви в околоградските територии, внедряване на мерки за енергийна ефективност на всички съществуващи сгради, използване на дъждовните води и др.

Като приоритетни се определят действията за запазване на живата среда в града, запазването на съществуващото улично озеленяване и създаване на ново, изграждане на нови градски паркове, контрол над бездомните домашни животни, възстановяване и опазване на естествените корита на реките и осъществяване на инициативи за опазване на биологичното разнообразие (напр. залесяване, поставяне на хранилки).

Естетиката и качеството на градската среда също е сред най-важните приоритетни области за софиянци. Необходимостта от подобряване на външния вид на града има средна оценка от 8,37, което го нарежда сред първите 4 споделени посоки за развитие. Най-важни според жителите на столицата в това поле са редовната поддръжка и обогатяване на елементите на градската среда (пейки, чешми, др.), създаване на комфортна и безопасна пешеходна мрежа, озеленяване на публичните пространства, провеждане на информационни кампании за отговорностите на собствениците към външния вид и поддръжката на сградите. Сред водещите приоритети на гражданите е и чистата среда във всички аспекти – води, въздух, улици, шум и др. 

Като важен фактор за средата според гражданите, публичният градски транспорт има нужда от инвестиции в разширяване на мрежата, намаляване на интервалите между превозните средства, оптимизиране на маршрутите и спирките на обществения транспорт, изграждане на буферни паркинги и разширяване и популяризиране на системата „паркирай и се вози“. С висока важност са оценени безопасните улици, улеснени пешеходни пресичания, качествена пътна настилка, създаване на споделени улици и пространства за гражданите. 

Образованието е оценено със средна оценка по степен на важност 8,13, а като най-важни мерки за неговото развитие са посочени обновяването на материалната база на училищата, увеличаването на броя на местата по райони в детските ясли, градини, училища, отварянето и обживяването на повече градски пространства за младежи, връзката на бизнеса с образованието. Предлагането на културни събития е едно от най-високо оценените области, но подкрепа за прилагане на още мерки срещат подобряването на достъпа до информация за културни събития и популяризирането им, организиране на разнообразни културни прояви за различните публики, създаване на места за общуване, както и активно комуникация на столицата с гражданите и гостите на града.

Посоките за развитие на града, които не са оценени като високо приоритетни са например внедряването на доставки с дронове и създаването на правила за използването на малки летателни апарати (дронове, хувърборди и подобни).

Сред областите, които събират противоречиви мнения и настроения се открояват въвеждането на входна такса за преминаване с МПС през централна градска част и стесняване на лентите за движение по главните улици, въвеждане на синя зона през почивните дни и такса задръствания. Против въвеждането на синя зона през почивните дни са 21% от столичани, това не е голям приоритет според 19%, а други 60% я определят като важна, давайки й оценка над 6 по десетобална скала. Против въвеждането на входна такса за преминаване през централната градска част са 21%, като слабо приоритетна я определят 29%, а с оценка над 6 я оценяват 50% от интервюираните. Доста поляризирани са мненията и за въвеждане на такса задръстване. Против са 18%, с ниска приоритетност я определят 11%, но за 70% тази мярка е важна и получава оценки над 6, като 27% й поставят най-високата оценка 10.

Пълният доклад за нагласите на гражданите към целите и мерките на Визия за София можете да видите тук.

Презентация с извадки от обратната връзка от граждани, обработена досега в рамките на инициативата можете да намерите тук.