Подкаст за София – екип Градска среда

В серия от разговори и нова подкаст поредица започваме представянето на широкия експертен екип, който се включи в Визия за София за работата по провеждане на изследванията, консолидиране на знанията за града и формулирането на цели в стъпка 3 и 4 на инициативата. Седемте експертни екипа, които ще работят в седемте направления на Визия за София, ще ни разкажат за обхвата на изследванията и подходите, които ще приложат в работата си. Ще представяме основните членове на екипите в интервю, но и в аудио формат – новата подкаст поредица Подкаст за София, за която можете да се абонирате и в Souncloud ТУК.

В епизод 1 Адрияна Михайлова, която координира комуникациите във Визия за София, и Калоян Карамитов, координатор Градска среда и Мобилност във Визия за София говорят с урбанистите Ангел Бондов и Тодор Кесаровски от експертния екип Градска среда. Тяхното сдружение „Не|Формално“ работи по изследванията и анализите в стъпка 3 и 4 на Визия за София. Ангел и Тодор ще ни разкажат какво им предстои, както и какви предизвикателства очакват и каква е мотивацията им за участие в инициативата за дългосрочна и споделена стратегия за развитие на Столична община.

Разговорът можете да прочетете тук:

Адрияна Михайлова: Здравейте, днес започваме новата подкаст поредица на Визия за София, в която ще ви представяме бъдещи участници в процеса по създаване на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии.  Аз се казвам Адрияна Михайлова и координирам комуникациите във Визия за София. А днес тук с нас в офиса на Софпроект са Калоян Карамитов, който е координатор Градска среда и транспорт към инициативата и Ангел Бондов, а пък дистанционно с нас се включва и Тодор Кесаровски. Те двамата са от сдружение Не|Формално. Това са част от експертите, които ще работят по направление Градска среда, в стъпка 3 и 4 на Визия за София. Калоян ще ни въведе в това какво предстои в работата по Градска среда.

Калоян Карамитов: Здравейте и от мен. Нашият широк експертен екип, който работи по стъпка 2 бе основно фокусиран върху събирането на наличните данни и знания в различните направления на Визията, с които може да се запознаете от библиотеката на сайта на Визия за София. Тези данни дават основа за положението на София по отношение на информационната обезпеченост по различните направления.  Данните бяха обработени, при стъпка 2 бяха анализирани и бяха обобщени в доклади, които също може да видите в библиотеката на сайта. Тези доклади ги обсъдихме на няколко срещи с представители на заинтересовани страни, и формулирахме изследванията, които предстоят в стъпка 3, и за тях ще разкажат малко повече Ангел и Тодор от екип Градска среда.

Ангел Бондов: Здравейте от мен, казвам се Ангел Бондов и съм част от екипа, който ще работи по стъпка 3 и 4 по направление Градска среда във Визия за София. Освен мен и Тодор, в нашия екип са Михаела Ангелова, която също е урбанист с богат опит в стратегическото планиране, и Цанко Арнаудов, който е нашият ГИС експерт. И тук ще дам думата на Тодор да представи себе си.

Тодор Кесаровски: Здравейте и от мен, аз се казвам Тодор Кесаровски и съм урбанист също така, и голям любител на градския живот и градовете като цяло, което е естествено.

Калоян Карамитов: Разкажете ни малко повече за дейностите на сдружение Неформално. Какви проекти сте извършвали досега, с какво се занимавате?

Ангел Бондов: Ами нашето сдружение съществува от 4 години и се занимаваме с различен вид проекти, свързани най-вече с градска среда и с нейното подобряване. Вярваме в силата на гражданите и хората да пресъздават и да създават градската среда около себе си. Затова повечето ни проекти и инициативи, в които сме участвали, целят активното въвличане на хора и експерти, естествено всички в различните процеси, като това са както инициативи „отдолу-нагоре”, в които директно с местните граждани целим облагородяване на градската среда, така и изготвяне на планове и стратегически документи с различна насоченост.

Калоян Карамитов: Добре, а какво ще следвате във предстоящата стъпка 3 и какви подходи ще използвате за изследователската си работа?

Ангел Бондов: Изследванията, върху които ще се фокусира нашият екип по време на стъпка 3 са свързани със създаване на база данни за пешеходната инфраструктура в града, и за съществувашата информация за всички жилищни сгради – основно жилищни. Какво целим с това? Целим да се създаде една база данни, която да бъде основата, гръбнака, който впоследствие да бъде разработен и да доведе до реално подобряване на пешеходната инфраструктура, да се натрупа едно знание за всички тротоари и алейни мрежи, като се надяваме това да стане на база активното участие на гражданите чрез онлайн краудсорсинг платформа, която също е основна част от задачата ни. Като по този начин ще може да предоставим едни факти за съществуващото състояние на пешеходната инфраструктура в града и съответно вече да се набележат местата, където има нужда от подобрение и какъв тип да бъде това подобрение. Относно сградите, целим да навържем всички налични социо-, икономически, демографски данни, които отново ще ни дадат интересен поглед върху града – както по квартали, така и по устройствени зони от общия устройствен план, да кажем или градоустройствени единици на различни структурни единици. На стъпка 4, това което е важното след направата на нашите проучвания, както и проучванията на останалите направления, целта е да изведем едни основни теми и цели, които да бъдат впоследствие дискутирани отново с участие на граждани и всички заинтересовани страни, които в последствие ще бъдат в основата на самата Визия за София.

Тодор Кесаровски: Подходите, които ще използваме в този етап са главно свързани с географски информационни системи, защото това ще е гръбнакът на всичко, което ще правим. Но в по-нататъшната част от работата ще включим и подходи за стратегическо планиране, които ще ни помогнат да формулираме ясни цели и визия за по-нататъшно развитие в съответните тематики.

Ангел Бондов: Идеята  е да се създаде една база и основа, която в допълнение да се развива и да се надгражда с цел да се прави един информиран избор и едни информирани решения, когато се правят различни намеси от тук занапред в градската среда на столицата.

Калоян Карамитов: Това включване на първи етап – така наречената стъпка 3, която включва няколко изследвания, установени от предната стъпка, като необходими, за да може впоследствие на стъпка 4 да имаме по-богата информация за състоянието на отделните проблематики, които изследваме, и за да може през следващата стъпка 4 да поставим основната стратегическа част от документа с формирани цели – да формираме цели, също така мерки, които са необходими за изпълнението на целите, а също така и ясни измерими индикатори, които да следват дали напредваме към целите или не. И сега връщам отново думата към вас. Имате ли някакви първоначални очаквания за резултатите на анализите?

Ангел Бондов: Ами това, което очакваме от анализите, донякъде е да се потвърдят нашите професионални впечатления и чисто като граждани, по начина, по който възприемаме София и нейната най-вече пешеходна среда, и начина, по който сградите влияят на нея и на живота в столицата. Идеята на тези изследвания е те да потвърдят някои условности, които за момента се приема,т и да създадат наистина една база, която да използваме занапред – да си говорим с факти, а не с наши лични впечатления, или неща, които си мислим, че са така, но те всъщност могат да се окажат точно обратното.

Тодор Кесаровски: Аз дори съм още по-голям оптимист, че от анализите ще излязат много зависимости, за които всъщност ние не подозираме, и ако не са много, поне да има някакви такива, понеже това ще бъде изключително ценно за всички нас като професионалисти. Понеже това е и самият смисъл на цялата тази комплектност, с която Визия за София се е нагърбила. Екипът на Визия за София се е нагърбил със създаването на нещо, което ще е последователно, с дълги резултати, ще се надгражда във времето и това е единственият начин, за да можем да разбираме или разчитаме неща в града, които на първо четене не са ясни.

Калоян Карамитов: Казвате, че изследването на средата е ключово за нейното добро планиране по–нататък?

Тодор Кесаровски: Принципно дълго време прескачаме някои стъпки в градското планиране в България. От тази гледна точка, че естественият начин за нещата е да имаме първо данни, после от тях да създадем информация, и после от тях да създадем знания. Много често ние прескачам стъпките – от данни директно отиваме в знание, което до известна степен създава проблеми в четенето на града, реално. Понеже данните сами по себе си могат да казват много неща и тяхното структуриране е изключително важно и тяхното обработване, за да може наистина знанието да е по–пълно и по-съществено.

Калоян Карамитов: Казахте, че е необходима координация между отделните стъпки на планирането и между отделните звена, които са включени в този процес. Един принцип, който ние силно следваме силно във Визия за София е използването на мултидисциплинарен подход, защото ние смятаме, че градът е система, която е сложна и трябва да бъде разглеждана от различни аспекти от различен професионален профил и необходимо тези различни експерти, които работят да могат добре да координират помежду си и изследванията, и като цяло стъпките, етапите и целия процес, по който се движим. Вие как смятате да взаимодействате с другите екипи?

Тодор Кесаровски: Някои от нещата, особено някои тематики са изключително тясно обвързани с градска среда. И фактът, че те са разделени в цялостната концепция на Визия за София, сам по себе си е добра предпоставка за навлизане в дълбочина относно съответните неща, но те просто няма как да бъдат разглеждани отделно. И от тази гледна точка нашата идея е наистина да сме отворени и да имаме повече контакти, и евентуално нещо по-технически, което си мислим още от известно време – е да се координарат абсолютно всички база данни и да имат някакъв общ принцип, който евентуално да позволява тяхното обвързване. Къде ще бъдат връзките с гео локациите, другите неща  да са в определена координационна система и т.н. Това е нещо, което вие като организатори така или иначе правите, но смятам, че е отговорност на самите екипи най-малкото да си приказват и да си казват какво се случва, за да може да ги координират.

Ангел Бондов: Да, и ако мога да допълня. Ние вече започнахме взаимодействието с останалите екипи, като сме провели две общи срещи, както с координационния екип на Визия за София, така и с останалите екипи. Смятаме да продължим и занапред с тези живи срещи, тъй като смятаме, че това е най-лесният и удачен начин да получим синергичен ефект между различните направления, защото все пак колкото и различни, толкова и единни са те, и всички се отнасят за бъдещето на София. По-доброто бъдеще на София – това целим, така че смятаме, че с убединяването на усилията можем да постигнем един по-голям ефект.

Калоян Карамитов: Вие споменахте няколко предизвикателства, които стоят пред самия процес, като изчистване на някои технически специфики за единност на координатните системи на данните или събирането на базата данни. От друга страна – самия синхрон с екипите. Но има ли нещо друго, което смятате, че е някакво препятствие на пътя, който трябва да решим?

Ангел Бондов: В процеса на работа със сигурност ще излизат нови и нови неща, които със навременното им споделяне и намиране на най-доброто решение, мислим, че ще преодолеем, за да постигнем едно качествено ниво на изследванията и на базата данни.

Тодор Кесаровски: Също се опитваме заедно с вас като координатори до максимална степен да включим външни хора, НПО-та,  хора, които не са директно градостроители, но са хора, които имат тясно отношение към това как градът се развива. И това по принцип е голямото предизвикателство да се създаде система, която реално погледнато да осигури една последователност и дори хората да се сменят в нея, градът да има цялостна визия, която ще продължи във времето да се изпълнява и развива.

Калоян Карамитов: Добре, а какви резултати очаквате от крайния продукт на Визия за София?

Тодор Кесаровски: Аз си представям една отворена рамка, но достатъчно структурирана, за да може да даде общата идея на хората, които се занимават с бъдещето на София – в каква посока трябва да бъдат и какво трябва да целят. Не всеки да работи в своите собствени рамки, които сами по себе си може да са страхотни, но когато не се комуникират с отделните звена, отделните строителни фирми и т.н, всеки си има собствен план за действие и е много важно те просто да се коoрдинират, защото тогава и само тогава бихме постигнали един град, в който ако не всички, то поне болшинството от хора да са щастливи, че са част от него и да вярват, че могат да дадат своя принос за него.

Ангел Бондов: Според мен това, което трябва да целим с Визия за София е една стратегия, която да има реален ефект върху живота на хората, и тази стратегия да бъде една динамична и променяща се във времето спрямо нуждите. И другото важно нещо, което споменаваме е иновативният елемент, е точно чрез този процес, до каквато и степен той да бъде успешен, защото той ще бъде успешен, като най-малкото ще постави основите на създаване и събиране на база данни, които са изключително важни за градското планиране – та колкото и да бъде успешен този процес, най-важното според мен е, че начинът, по който се създава, е начинът, по който да се покаже на хората, на обикновенните граждани, не на специалистите, че те могат да бъдат активни, могат да се включат, могат да участват, и че доста неща от градската среда зависят от тях. Така, че ще видим, но със сигурност очакваме една прекрасна Визия за София.

Калоян Карамитов: Градското планиране е процес, отворен за всички, и колкото повече хора се включат в него, толкова по-добре. Всъщност няма значение – специалист, неспециалист – всеки един живее в този град и така го изпитва всеки ден. Така че, аз смятам, че всеки един има с какво да допринесе, когато става въпрос за изследване на живота в града, или предлагане на добри решения, практики и мерки, и така като за финал на нашия разговор бихте ли споделили с нас любими неща от София. Какво обичате в града и какво не толкова? Какво бихте променили в него?

Ангел Бондов: Ами аз какво обичам в София, може би обичам динамиката и множеството млади хора. Какво бих променил, ако трябва да бъда реалист бих променил начина, по който се взимат решенията за градското планиране в София. Да се изследват повече нуждите на хората в живота и намесите да бъдат спрямо тях. Ако мога да си помечтая, искам да върнем голяма част от младите хора по техните родни места, защото така ще спечели, както и София, която е пренаселена и на моменти се задъхва. И малките населени места също имат нужда от тези млади хора, така че мисля, че всички ще спечелят.

Тодор Кесаровски: Аз лично харесвам многo неща в София, но наистина любимото ми нещо е, за добро и лошо, може малко така да ви прозвучи, но е мирисът на град. Наистина това е място, което бъка от живот, и от възможности, Но този живот естествено, когато не е структуриран по най-ефективния начин създава много проблеми за жителите в него. И точно това се опитваме да променим – всичко да е в една система, която да позволява хората да живеят един приятен, спокоен живот, въпреки възможностите, и шума, и динамиката, която е около тях. Такива неща по света има и няма да открием топлата вода, ако успеем да превърнем София в едно такова място. Просто стъпките са много и много усилия трябва да се положат от много хора, координирано.

Адрияна Михайлова: Благодарим за този приятен разговор между Калоян Карамитов, Тодор Кесаровски и Ангел Бондов – главни действащи лица в направление Градска среда във Визия за София към момента. Очаквайте скоро представянето на следващия експертен екип към Визия за София в следващия подкаст в нашата поредица.