Екип Визия провежда срещи за обсъждане и допълване на събраната досега информация за София и региона

От няколко седмици екип Визия провежда срещи с различни заинтересовани страни за получаване на обратна връзка по докладите, в които е обобщена събраната до края на миналата година информация. Вече бяха проведени срещи с водещи експерти и браншови организации; с дирекциите на Столична община; с множество неправителствени организации; и с бизнес организации и предприемачи, работещи в града. Предстоят срещи и с постоянните комисии към Столичен общински съвет. Срещите продължават до средата на април.

Докладите от Стъпка 2 могат да бъдат намерени на https://vizia.sofia.bg/ в страниците на седемте тематични направление Хора, Идентичност и култура, Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика и Управление, както и в секцията Библиотека на сайта. Докладите обобщават резултата от работата на сформирания в стъпка 1 екип от над 50 експерти, който работиха по събирането на всички налични данни и информация от значение за развитието на града. Те съдържат първоначалните заключения на екипите за състоянието на средата във всяко от седемте тематични направления на основата на събраната до този момент информация.

В Библиотеката на сайта вече е публикуван и списъка на източници и данни, които са събрани и използвани в анализа. В процеса на събирането на тези данни бяха отправени искания за информация към 123 източника (държавна и местна администрация, фирми, сдружения и НПО), от които бяха поискани общо 759 броя бази данни. От тях бяха получени 67% или 511 броя, 72 отговора за липса на исканите данни (10%) и все още не е получен отговор за 176 от поисканите бази данни (23%).

Събрани и проучени са редица други източници на информация, важни за формирането на Визията, сред които има 307 нормативни и стратегически документа, 478 монографии, книги и изследвания, 36 периодични издания, 1364 статии, студии, 12 дисертации, 54 събития, фестивали, концерти и др., 16 аудио-визуални ресурса, 104 албума, 34 карти, 15 обществени дискусии, 66 туристически брошури (без повтарящите се на чужд език), 118 други (конференции, определени онлайн ресурси и т.н.), които съдържат важна информация за стратегическото планиране на града. Всички те ще бъдат публикувани поетапно на сайта, като към списъка ще се добавят линкове към тези документи или данни, за които екип Визия е получил позволение за публикуване онлайн.

В началото на Стъпка 3 от създаването на Визия за София започва процес по изследвания за запълване на информационните дефицити. Паралелно се работи по консолидиране и анализ на информацията с цел популяризиране и въвличане на широката аудитория в информиран диалог по важните теми, които трябва да залегнат в дългосрочната визия за развитие на града.  Важна част от този процес са и срещите за обратна връзка по досега обработената информация. В случай, че сте се запознали с докладите и имате желание да се включите в процеса с предложения или коментари затова как да бъдат допълнени и надградени събраните знания и анализи, молим да се свържете с координационния екип на
info@vizia.sofia.bg, за да насрочим среща.