Визия за София обявява нови стажантски позиции

Екипът на Визия за София обявява нови стажантски позиции в следните специалности: PR и комуникации, Устройствено планиране и ГИС, Социология, Екология и Правно-нормативни аспекти. Стажантската програма е отворена за студенти и млади специалисти в изброените специалности. Стажовете ще започнат през април и ще са с продължителност от 3 до 6 месеца. Програмата ще им даде възможност да натрупат ценен опит, като участват пряко в координацията на процеса на създаване на споделена стратегия за бъдещото развитие на града.

Други знания и умения, които стажантите ще развият в практическото си обучение, са уменията за работа в иновативна и динамична среда, анализ и обработка на специфични данни в различните специалности, и знания за управлението и фундаменталните процеси и тенденции в съвременния град.

През стажантската програма на Визия за София вече успешно преминаха 7 стажанти, които активно участваха в дейностите от стъпка 2 на Визия за София и съдействаха за събирането, обработката и представянето на данните на този етап от работата по стратегията. Следващите стажанти, които ще станат част от процеса, ще участват в Стъпка 3 и 4 от създаването на Визия за София и ще помагат за координацията на експертната работа, изследванията и анализите в седемте направления, обработката и представянето на събраната информация. Те ще участват и подпомагат организацията на различни срещи и събития и ще получат ценни контакти и знания за важните процеси във функционирането, развитието и управлението на града.

Вижте повече информация за всяка от позициите:

Стажант PR и комуникации

Изисквания:

Образование (да следва в поне една от следните специалности): Връзки с обществеността; Журналистика; Книгоиздаване; други хуманитарни науки; Реклама; Икономика; Маркетинг.

Интереси: комуникации, събития, медии и социални мрежи, писане, гражданско общество, градска среда, урбанизъм, обществено полезни дейности.

Предимства: опит в реализация на проекти и събития, добре познаване на медийната среда в България, опит в работа с медии и социални мрежи, обработка на визуализации и управление на съдържание в уебсайтове.

Ментор: Адрияна Михайлова

Устройствено планиране и ГИС

Изисквания:

Образование – 3-ти или по-горен курс в някоя от специалностите: Урбанизъм; Регионално развитие и политика; Регионално развитие и управление; Планиране и управление на териториални системи.

Интереси: анализи на градската среда; използване на ГИС за анализ и визуализация на пространствени данни; информираност за съвременните тенденции в градското развитие.

Предимства: добри умения със софтуерите ArcGIS, Adobe Illustrator, Excel; обработка и систематизиране на информация; познаване на нормативната уредба в сферата на устройственото планиране; познаване на документите, свързани с градското планиране и развитие на София; мотивация за развитие в сферата на градските анализи и планиране; владеене на чужди езици (поне английски).

Ментор: Калоян Карамитов

Социология

Изисквания

Образование – студент в една от специалностите : социология; културология; политология.

Интереси: градски изследвания; култура и културна идентичност.

Предимства: добро боравене с софтуерни продукти на Windows Office и SPSS; умения за обработка на количестени данни; владеене на чужди езици (поне английски).

Ментор: Миглена Герасимова

Екология

Изисквания:

Образование – студент в някоя от специалностите: ЕООС, биология, ландшафтна архитектура, управление на околната среда, биомениджмънт или друга еквивалентна.

Интереси: засилен интерес към градската околна среда, селищната екология и компонентите на околната среда в града: въздух, почви, води, биоразнообразие

Предимства: владеене на чужди езици (поне английски), добро боравене с софтуерни продукти на Office и GIS.

Ментор: Рашид Рашид

Правно-нормативни аспекти

Изисквания:

Образование – студент в 3-ти и по-горен курс в специалност Право или Публична администрация.

Интереси: местно самоуправление; устройство на територията.

Предимства: познания в сферата на местното самоуправление и устройство на територията; владеене на чужди езици (поне английски); добро боравене със софтуерни продукти на Windows Office.

Ментор: Десислав Димов

Задължителни условия за всички стажанти са желанието за динамичана работа в мултидисциплинарен екип, умението за приоритизиране на задачи и координацията с другите членове на екипа. Търят се висока мотивация за научаване на нови умения и знания, добра езикова култура, инициативност и отговорност към поетите задачи.

Работното време e гъвкаво и ще бъде съобразено със задачите и учебните занимания. Програмата предвижда ежемесечно заплащане на граждански договор, както и допълнителна стипендия за кандидатите, регистрирани в уебсайта Студентски практики. Всички стажанти, успешно приключили участието си в проекта, ще пoлучат сертификат и препоръка от своя ментор.

За да кандидатствате, изпратете CV на e-mail: team@vizia.sofia.bg или подайте своята кандидатура в обявите, регистрирани в сайта на МОН. С одобрените кандидати ще се свържем за интервю.