Какво знаем за икономическите предимства на София?

Като столица София е основен стопански център на страната, предоствяйки редица възможности за работа и професионално развитие. Кои обаче са силните и слаби страни, възможностите и заплахите за иконимиката на града? На някои аспекти от тези въпроси отговори дава обобщената информация в доклад по направление Икономика от Стъпка 2 от Визия за София.

Градът генерира значителен дял от националния брутен вътрешен продукт и е основен двигател за икономическия растеж, привличайки повече от половината от преките чуждестранни инвестиции в страната, с водеща позиция в научноизследователската и развойна дейност. В София са налични условия за развитие на сектори с висока добавена стойност като информационни и комуникационни технологии (ИКТ), креативна и рекреативна индустрия, професионални дейности и научни изследвания, финанси и застраховане и туризъм.

Географското разположение на София и България в близост до преходни икономики се счита като една от слабите страни от икономическа гледна точка, но механичната миграция към града е най-голямата в страната и допринася за обезпечаване на някои сектори с човешки ресурс. Въпреки това е налице остър недостиг на кадри в приоритетно развиващи се сектори като ИКТ.

В София оперират няколко пред-акселераторски програми и фондове за рисково финансиране, подкрепени от европейски фондове и частен капитал, а интензивните на знание услуги заемат дял от над 40% от икономиката на София. Предприемаческата и иновационната екосистема са подсигурени със заинтересовани страни, сред които стартъпи, предприемачески неправителствени организации, финансиращи институции, програми за предприемаческо образование. Въпреки това се наблюдават слаби връзки между науката и бизнеса, показващи резултати с нисък иновационен капацитет и потенциал.

Като негатив се откроява големият дял от 47% на услуги, базирани в по-малка степен на икономика на знанието, каквито са търговия, строителство, транспорт и складиране. Секторът търговия е с ниска добавена стойност, а заема най-голям дял от общите приходи в Столична община – 50%, както и от регистрираната печалба – 38% и броя на служителите – 26%.

Сред възможностите пред икономиката на София са продължаване на изграждането на позитивен имидж като дестинация с благоприятни условия за работа и живот, привличане на международни технологични компании, стимулиране на взаимовръзките между академичните среди, научноизследователските центрове и иновативните фирми от страната и чужбина, както и възможност за широко въвеждане на ИКТ в традиционни сектори с по-ниска добавена стойност и интензитет на знание като търговия.

Част от заплахите, откриващи се пред града от икономическа гледна точка, са сравнително слабите връзки между наука, иновации, бизнес и финанси (иначе казано комерсиализацията на иновациите), както и изтичането и недостатъчната обезпеченост с висококвалифицирани кадри.

Още за това кои са останалите възможности и заплахи, как да се противодейства на слабите страни и в икономиката на града и как да се работи върху създаване и усвояване на възможности за развитие, можете да прочетете в препоръките на експертния екип в доклада по направлението.