Столична община по пътя към намаляване на отпадъците

Столична община (СО) следва приетата в европейските и национални нормативни и стратегически документи йерархия при управлението на отпадъците. Моделът изисква ангажирането на гражданите да намалят количеството на изхвърлените отпадъци, а вече изхвърлените отпадъци да бъдат максимално оползотворени чрез повторна употреба, рециклиране или изгаряне с оползотворяване на енергията, и само минимални или никакви количества отпадъци да се депонират.

Целта, заложена от СО, е да се постигне оползотворяване на суровините и запазване на природните ресурси. Планът е до 2020 нормата на натрупване на битови отпадъци да не надвишава 460 кг на жител,  а минимум 50% от количествата на битовите биоотпадъци да се рециклират и оползотворяват. Мерките включват и отклоняване от депата до 35% от общото количество на биоотпадъците, образувани на територията на СО и минимум 40% от общото тегло на битовите отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метали и стъкло.

За да бъде постигната тази цел, на територията на Столична община вече функционира Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци. Тя включва две площадки – „Садината“ и „Хан Богров“. На площадка „Садината“ функционира завод за механично-биологично третиране (МБТ) с производство на RDF-гориво. На площадка „Хан Богров“ е изградена инсталация за биологично третиране (ИБТ), включваща компостиране на биоразградими отпадъци и компостиране на зелени отпадъци.

Реализиран е и пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в районите „Овча Купел“ и „Кремиковци“. Разработен e идеен проект – схема за разполагане на подземни контейнери за събиране на битови отпадъци в чертите на малкия ринг на централна градска част на гр. София.

Предизвикателства пред Столична община по пътя към успешното прилагане на йерархията са постепенното включване в разделно събиране на отпадъците от всички обекти: домакинства, търговски и административни обекти (магазини, хотели, ресторанти, офиси и др.) и въвеждане на справедлива такса битови отпадъци (т.нар. такса смет), която да подпомогне извеждането на отпадъците от анонимност, възможно решение за което е премахването на общите улични контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет, зачислени на всяко домакинство, етажна собственост или заведение.

Повече по темата за стратегията на СО за справянето с отпадъците и предизвикателствата, свързани с нея, четете в доклада на екип Околна среда от стъпка 2 на Визия за София.