Предприемаческа и иновационна екосистема на София

В доклада на направление Икономика от стъпка 2 на Визия за София се анализира предприемаческата и иновационната екосистема в града, като се преглежда обезпечеността с участници, техните взаимовръзки и цялостното ниво на средата. Използвана е методологията на фондация “Кауфман”, която търси да отговори на въпроси като: “Как измервате вашата предприемаческа екосистема? Как трябва да интерпретирате данните за стартовата ви общност? Какви икономически показатели трябва да имат значение за жизнеността и растежа?”.

Иновационната екосистема се дефинира като взаимодействие между различни заинтересовани страни, включително човешки капитал, насищане и достъп до пазара, финансов капитал, дигитални технологии и регулации. Изграждането на  предприемаческа екосистема би могло да подобри качеството на живот, да създаде набор от възможности за растеж и просперитет, а примерни резултати могат да бъдат увеличаването на броя на предприемачите, повече компании и повече работни места. По данни на СОАПИ от 2017 година в област София са концентрирани 19.0% от населението и 21.7% от работната сила в страната, и ангажирането на значима част от този ресурс в предприемаческа дейност с висока добавена стойност, е от изключително значение за развитието на градската икономика.

Действията на СО в посока развитие на екосистемата са базирани на Стратегията за интелигентна специализация (ИСИС). Въпреки добрите мерки, заложени в нея, и изпълнението на плана за действие от 2016, за предходната година план за действие не е приет, а изпълнението на стратегията закъснява. Сред добрите примери са провеждането на “Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016”, участието на високопрофилни конференции с техническа насоченост като WebIt и Innovation Explorer, провеждането на публични лекции на тема иновации, както и създаването на агенцията за инвестиции СОАПИ. Отварянето на данни за ползване от бизнеса в машинно-четим формат също бележи успехи, макар и с по-бавна скорост от оптималното. ИСИС залага много мерки за повишаване на иновационния капацитет на предприемаческата система, съществена част от които все още предстои да бъдат изпълнени. Фондът на фондовете, стартиращ през 2018 г., предлага нови възможности за финансиране на иновативно предприемачество в градска среда.

Анализът на тема “Иновации и предприемачество” прави оценка на изброените четири показателя за екосистемата София и като резултат идентифицира т.нар. червени флагове – възможности, които Столична община може да стимулира самостоятелно или в сътрудничество със заинтересовани страни. На локално ниво са идентифицирани три основните области, в които се стимулира развитието на инициативи и проекти – създаване на научен и иновационен капацитет,  върхови научни изследвания и иновации, и развитие на цялостна иновационна екосистема.

Повече за тях и по темата за предприемачеството на територията на Столична община може да прочетете в доклада от стъпка 2 по направлението.