Състояние на здравната инфраструктура на Столична община

Според статистиката, обработена от екип Хора към стъпка 2 на Визия за София, през 2015 в София има 68 заведения за болнична помощ с 10 045 легла и 412 лечебни заведения за извънболнична помощ. 220 от тях са медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В лечебните заведения работят общо 6485 лекари, като в периода 2008 до 2015 техният брой нараства с около 500 души. Спад в броя се наблюдава само при специалистите по вътрешни болести, който стават почти наполовина по-малко от 306 на 187, както и в броя на педиатрите – от 286 на 268.

По отношение на осигуреността с легла (брой легла на 10 000 човека), София разполага със 75,4 легла, по-висока от средна стойност за страната – 63,5 легла което е по–висока стойност от средната за страната – 63,5 легла. По отношение на осигуреността с педиатрични легла обаче, осигуреността на София е два пъти по-ниска от средната за страната или само 3,2 легла на 10 000 човека. По-ниска от средната за страната е и осигуреността с легла за лекуване на вътрешни болести. Осигуреността на София с болнични легла по отношение на почти всички останали значими заболявания е по-висока от средната за страната.

Като разпределение, столичната здравна инфраструктура разполага със 187 специалисти по вътрешни болести, 362 специалисти по кардиология, 114 специалисти по пневматология и фтизиатрия, 268 педиатри, 350 хирурзи, 241 ортопеди и травматолози, 113 специалисти по урология, 32 специалисти по инфекциозни болести, 390 акушери и гинеколози, 220 специалисти по очни болести, 140 специалисти по уши, нос, гърло, 272 специалисти по нервни болести, 96 психиатри, 115 специалисти по кожни и венерически болести, 217 специалисти по образна диагностика, 102 специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, 150 клинични лаборанти. 3116 са специалистите в други области, от които 838 са общопрактикуващи лекари.

В периода между 2008 и 2015 броят на лекарите в София е нараснал с около 500 души. Зъболекарите са общо 1838, като за същия период броят им нараства с 293 от 1545. Медицинските специалисти са общо 10 052, като от тях 116 са фелдшерите, 825 са акушерките, 6436 са медицинските сестри, 1436 са лаборантите, 551 зъботехниците, 688 фигурират в графата „други“ специалисти по здравни грижи. Аналогично на зъболекарите и броят на медицинските специалисти се увеличава –  с 490 души, като по-съществени промени се забелязват в броя на фелдшерите – нараснали от 47 на 116, и зъботехниците – от 280 на 551.

Осигуреността с лекари в София (брой лекари на 10 000 души от населението) е по-висока от средната за страната – 49.1 спрямо 40.6, като по този показател София има най-висока стойност. Близки са стойностите по този показател на осигуреността с лекари в Пловдив, Варна и Стара Загора. Тя нарастваот 47.8 през 2008 и достига до 49.1 от 2015. Осигуреността със зъболекари в София (брой на зъболекарите на 10 000 души от населението), също е по-висока от средната за страната – 13.9 спрямо 10.5. По този показател София е на второ място в страната след Пловдив, който разполага със 16.6 зъболекари на 10 000 души. Наличието на медицински специалисти в София също е по-високо от средната за страната – 76.2 спрямо 66.3, като само осигуреността с медицински сестри е 48.8 спрямо 43.9. През годините от 2008 до 2015 за София този показател е останал почти без промяна, като изключение прави показателят осигуреност с медицински сестри, който показва доста динамични стойности през годините – сравнително чувствителни спадове и възстановявания. От 2013 насам в него се забелязва лека негативна тенденция на спад на броя на сестрите – през 2013 те са 52.4 на 10 000 човека, през 2014 – 49.6 и през 2015 – 48.8. Повече информация по темата можете да намерите в доклада на експертен екип Хора от стъпка 2 на Визия за София.