Функционално разпределение на дейностите на Столична община

В изследвателската работа по стъпка 2 на Визия за София експертният екип на направление Управление разглежда различни доклади, изследвания и анализи на функционалното разпределение на дейностите в Столична община (СО). По силата на редица нормативни актове (включително Закона за местното самоуправление и местната администрация), Столична община изпълнява редица правомощия в областта на социалните, икономическите, екологичните и административните дейности. Най-големият процент от правомощията на общината е свързан с използването на земята, екология и зелена система – около 24%, следвано от дейностите по управление на общинската собственост – 15.5%. Социално-икономическите дейности на общината са с по-малък относителен дял в общите ѝ правомощия, а с най-малък дял от 4% са политическите права на гражданите. 


Въпреки че има много разнообразни правомощия в изпълнението и управлението на дейности в горепосочените сектори, възможността на общината да ги регулира със законови и подзаконови актове е значително по-ограничена, а следователно и да провежда значителни реформи и политики в тях. Подобно сравнение ни дава графиката по-долу, която илюстрира съотношението на дейностите, които общината има право да регулира спрямо действащата нормативна уредба. Както е видно от статистиката, основните лостове, с които администрацията може да лавира политически, са разбира се формирането на общинския бюджет, както и разполагането с общинската собственост. Транспорт и комуникации, както и стопанската дейност на територията на София също могат да бъдат значително регулирани на общинско ниво чрез инициатива на кмета или общинския съвет. За сметка на това управление на територията, екология, здравеопазване, строителство и др. са регулирани предимно на национално ниво. В този смисъл Столична община може да оптимизира начина на предоставяне на дадените услуги и регулацията в областта (да подобри ефикасността), но не и да промени тяхната логика и цел (ефективността).

Палитрата от различни правомощия и функции на Столична община предопределя и необходимостта от съответната структура, която да подпомага тяхното изпълнение. Спрямо класификацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) функциите на общината може да се представят в пет основни групи: секторна политика, предоставяне на услуги, регулиране, координация, надзор и контрол и спомагателни функции. Отговорностите на СО, свързани с регулиране заемат 34% от общия брой,  дейностите по предоставяне на услуги са 18%, делът на секторните политики е доста по-малък – само 11%, което изглежда очаквано на фона на горния анализ. Впечатление прави и високият дял на дейностите, свързаните с координация, надзор и контрол – 32%.

Повече информация по темите, свързани с администрация и управление на Столична община можете да откриете в доклада на експертен екип Управление в стъпка 2 от създаването на Визия за София.

Функционално разпределение на правомощията на Столична община, източник: Доклад за извършен функционален анализ на общинската администрация на Столична община (2014 г.), собствени изчисления.