Нивата на шум в Столична община

Нивата на шума са едно от основните екологични предизвикателства в столицата и обект на изследване и анализ в работата по създаването на Визия за София. Шумовото замърсяване се контролира и мониторира от две министерства. Министерство на околната среда и водите (МОСВ) контролира чрез Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ – София) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) нивата на шум от промишлените източници, а Регионална здравна инспекция (РЗИ – София) следи шумовото замърсяване в градска среда.

През 2016 РИОСВ – София е извършила измервания в 43 производствени предприятия. Няма констатирани превишения на нивата, определени в действащото законодателство или в издадените комплексни разрешителни.

Столичната РЗИ прави измервания на нивата на шума в следните 49 пункта на територията на Столична община:

 1. бул.”Македония”, ул.”20-ти април” *
  2. бул.”Цар Борис”ІІІ, ул.”Нишава” *
  3. гара “Подуяне” *
  4. бул.”Мадрид”, бул.”Евл. Георгиев” *
  5. бул.”К. Величков”, ул.”Пиротска” *
  6. бул.”Сливница”, ул.”Бургас” **
  7. бул.”Сливница”, ул.”Цветница” **
  8. бул.”Цариградско шосе”,ул.”Латинка” **
  9. ж.к.”Младост” 1,бул. “Сахаров” бл. 45 **
  10. ул.”Сливница”,ул.”Будапеща”/дясно/**
  11. бул.”Сливница”, л.”Будапеща”/ляво/ **
  12. бул. “Мария Луиза”, ул.”Струга” *
  13. бул.”Витоша”, ул.” Гладстон” **
  14. бул.”Витоша”, ул.” Д-р Ст. Сарафов” *
  15. бул.”П. Евтимий”,ул.”6-ти септември”**
  16. бул. “В.Левски”, ул.”Хан Крум” **
  17.бул.“Черни връх”,ул.”Плана планина”**
  18. ул. “Св. Наум”, ул.”Вишнева” **
  19. бул. “Г. Софийски” № 50 **
  20. ул. “Житница”, ул.”Кюстенджа” **
  21. бул.”Г. Делчев” № 31 **
  22. бул. “Стамболийски”, ул.”Странджа” *
  23. бул. “Евл. Георгиев”, ул.”Паренсов” **
  24. бул. “Евл. Георгиев”, ул.”Гогол” **
  25. бул. “Стамболийски”, ул.”Лавеле” **
  26. пл. “Славейков” *
  27. ул.”Карнеги”, ул.”Г.С. Раковски” **
  28. ул.”Лозенец”, ул.”Крум Попов” ***
  29. І МБАЛ, ул “Патриарх Евтимий”№35**
  30.жк”Люлин”,12ДКЦ,ул.“Кореняк”12***
  30А.ул.”Цв.Радославов”,ул.”Г.Галилей”***
  31. УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” *
  32. ул.”Г.Софийски”- пред арка МУ **
  33. кв.”Захарна фабрика”, бл.168
  34.НМТБ, бул.“Княгиня Мария-Луиза”108*
  35. ІІ МБАЛ, бул.”Хр.Ботев” 120 *
  36. ІІ САГБАЛ, ул.”Шейново” № 8 ***
  37. ул.”Плачковица”, ул.”Персенк” ***
  38. ул.”П.Хитов”, ул.”К.Честименски” ***
  39. Зона Б-5, бл.9-11 ***
  41. УМБАЛ “Св. Ана ”, ул. „Д. Моллов” 1
  42. ж.к.”Красно село”, бл.193 ***
  43.ул.”Д.Чинтулов”,”Република”бл.272***
  44. ж.к.”Дружба”, бл.96 ***
  45. ул.”Киевска”, ул.”Ново село” ***
  46. 29 ДКЦ, ул. “Г. Измерлиев” № 35 **
  47. ул.”Латинка”, ул.”Ю.Гагарин” ***
  48. ж.к.”Хиподрума”, пред 51 СОУ **
  49. ул.”Я.Вешин”, ул.”Я.Забунов” ***
  Забележка:

* пунктове с релсов транспорт;
** пунктове в централни градски части и пунктове с интензивен трафик;
*** пунктове в жилищни зони.

От направения анализ на нивата на шум в градска среда през 2016 се вижда, че в 41 от 49 пункта измерените стойности са над граничните (65 dB(A), 60 dB(A) и 55 dB(A)).

ГС – гранични стойности

Наблюденията през последните десет години показват, че нивото на шума в голяма част от пунктовете се задържа трайно над граничните стойности. Анализът води до извода, че шумът остава едно от сериозните предизвикателства за Столична община, като нивата му през последните години се задържат трайно над нормата.

Изпълнението на мерки за намаляване на шумовото замърсяване през годините не води до значителни подобрения в нивата. По информация на Столична община е изработена  актуална стратегическа карта на шума и приемането ѝ е в процес. За подобряване на нивата на шума в градска среда е необходимо продължаващо изпълнение на мерките за намаляване на шумовото замърсяване в града, повишаване на ефективността на работата чрез мониторинг на изпълнението на плана за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация София и текуща оценка на успеха на изпълнените мерки.

Повече информация по събраните данни, свързани с околната среда в Столична община, можете да намерите в
доклада от Стъпка 2 на Визия за София.