Експертен екип „Околна среда“

Каним ви да се запознаете с екипа от експерти в направление “Околна среда” към Визия за София, в който водеща роля имат Мариела Карапавлова, Станислав Николов и Димитър Рагьов. Тяхната организация “Енвайрорисърч” насочва своята дейност в сферата на опазването и управлението на околната среда.

 

Сред любимите си проекти, екипът посочва две инциативи, изпълнени на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Единият е насочен към възстановяване, опазване и поддържане на популацията на глухаря (Tetrao urogallus), а другият е за оценка на състоянието на компонентите на околната среда на територията на парка.

Мариела е еколог и има опит в различни проекти в сферата на околната среда, предимно в опазването и управлението на биоразнообразието, защитените територии и зони по Натура 2000. Участвала е в проекти за планове за управление на защитени територии, за мониторинг на животински и растителни видове, екологични оценки на общи устройствени планове на общини. Председател е на управителния съвет на Сдружение за устойчива градска околна среда (СУГОС), което има мисия да насърчава отговорното екологично развитие на градовете в България.

Станислав е инженер – еколог с голям практически опит в управление на абиотичните компоненти и фактори на околната среда. Той е лектор на обучения в сферата на управлението на отпадъците, етикетиране и съхранение на химични вещества и смеси. Член е и на управителния съвет на Асоциацията на специалистите по управление на околната среда (АСУОС), която цели да обедини специалистите, работещи в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективността на ресурсите, кръговата икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери, както и да съдейства за тяхното професионално специализиране и усъвършенстване.

Димитър е инженер Горско стопанство и е експерт в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките. Той има дългогодишен опит като орнитолог, занимава се също с лалугери, прилепи и е участвал в разнообразни проекти в сферата на биоразнообразието, в т.ч. в изследвания в градска среда. Член е на Фондация „Наука за природата“, която си е поставила за цел опазването и възстановяването на природата чрез използване на научнообосновани методи и подходи.

Във Визия за София задачата на екипа е да изследва теми като Екосистемни услуги, Градска природа, Водни ресурси. По отношение на Градската природа се съсредоточават в парковото планиране и озеленяване. В насоката Водни ресурси експертите ще идентифицират всички аспекти на рекреационния потенциал на минералните извори. В сферата на абиотичните фактори на околната среда се занимават с теми като Качество на въздуха, Климат, Вредни физични фактори и Отпадъци.

При изследователската си работа екипът използва подхода на събиране и преглед на всички налични данни. За целта изискват информация от различни институции, а в допълнение се срещат с представители на неправителствения сектор, които могат да дадат страничен поглед и да подпомогнат чрез дългогодишните си наблюдения и инициативи по отношение околната среда в града. На база анализа на събраната информация експертите ще определят нуждата от допълнителни данни и ще изведат обобщен анализ за текущото състояние и предизвикателствата по отношение на всеки от компонентите на градската околна среда в София. Това ще даде възможност да направят и конкретни препоръки за предстоящите стъпки за набавяне на информация за изработването на дългосрочната визия за столицата.

Екипът на Енвайрорисърч смята, че чрез Визия за София ще се дефинират предизвикателствата, които трябва да бъдат решени, за да може София да се превърне в град, който в максимална степен удовлетворява разнородните нужди на жителите и посетителите си, както по отношение на околната среда, така и при възможностите за туризъм, бизнес инициативи, културни прояви, удобен и екологосъобразен транспорт, за да
се постигне  хармонично съжителство на хора с разнообразни интереси и начин на живот.

Обичат София, защото е зелен град с голям брой паркови пространства, и изтъкват като най-голямото й предимство близостта на планината с възможностите за ски-туризъм и почивка. В резултат на работата си, мечтаят да видят града с още по-добре поддържано улично озеленяване, управление на парковата растителност (особено дървесната), улеснено и безопасно придвижване на пешеходци и велосипедисти, но и по-чист въздух.