Експертен екип Транспорт и мобилност

Запознаваме ви с още един от експертните екипи на Визия за София – този към направление “Транспорт и мобилност”. Яни Вълканов и Александър Витанов се обединяват в организация „УРБИТАТ”, която се занимава с дейности като инвестиционно проектиране и устройствено планиране,  разработване на анализи, проучвания, планове, програми и стратегически документи в областта на градското и регионално развитие, урбанизма и архитектурата от 2011.

 

Яни Вълканов е архитект и урбанист с 16-годишен опит в пространственото планиране на различни териториални нива. Има магистратура по Градско планиране и жилищна политика от Университет Линкълн, Великобритания и  специализации по „Комплексно градско планиране” към Японска агенция за международно сътрудничество (JICA), Токио, и „Планиране и финансиране на градовете в преход: Стратегически подход” към Централноевропейския университет в Будапеща. Участвал е в изработването на ключови планове за град София и Столична община като Интегриран план за градско възстановяване и развитие, Общински план за развитие, Общ устройствен план, Подробни устройствени планове и др.

Александър Витанов е транспортен инженер с над 30-годишен опит в планиране, моделиране и проектиране на градски транспортни системи. Завършил е Транспортно строителство във ВИАС. Ръководил и координирал е изработването на част  „Комуникации и транспорт” в Общия устройствен план на Столична община и в изготвянето на транспортни планове и модели на няколко български града , както и в проучвания, свързани с Масовия градски обществен транспорт на София, Пловдив и Бургас. В момента е ръководител на екипа по изготвяне на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Във Визия за София екипът на работи по темите в направление Транспорт, включващо Пешеходна свързаност, Велосипедно движение, Електрически автомобили, Обществен и автомобилен транспорт и  Интермодалност. В изследователската си работа експертите използват анализ на данни и планови документи, анкети, преброявания, симулации на трафика, но и експериментален подход при решаването на различни проблеми.

От анализа на събраната информация очакват да бъде очертано съществуващото положение в областта на градската мобилност, на базата на което ще може да се направи анализ на проблемите и  да се създаде визия за тяхното разрешаване и избягването им в бъдеще.

Като резултат от Визия за София искат да видят дългосрочна програма, която да доведе до промяна в мисленето и поведението на хората, както и да улесни и подобри живота в града. В столицата най-много обичат бличостта на града до планината, а най-много биха искали да се промени отношението на някои от хората към града.