Офертите за участие в обществените поръчки на Визия за София се приемат до 4 август, петък, 17:30 часа

Поради големия интерес и зачестилите въпроси във връзка с техническата подготовка на офертите по обществените поръчки за Визия за София, обобщаваме начина на предаването им и напомняме, че срокът за подаване на готов пакет от документи за всяка от отворените покани е петък, 4 август, 17:30 часа, в офиса на Общинско предприятие „Софпроект – ОГП“, гр. София, Зона Б5, блок 11, вх. Б, ет. 15. (тел. 02 920 6862)

За да участвате, трябва да подготвите пълен комплект от приложените към обявите документи по образец, в запечатан непрозрачен плик, на който трябва да бъде отбелязано името на участника, начин за контакт с него и името на поръчката (и позицията/позициите), за която/които се подава оферта. В случай че участникът участва за повече от една обособена позиция, отделните документи по различните позиции трябва да бъдат комплектовани в отделни папки, като е допустимо същите да бъдат подадени в един плик. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител (пълномощно, което не е необходимо да бъде нотариално заверено), чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка.

Предложения, пристигнали след 17:30 на 4 август, няма да бъдат допуснати до участие в обществената поръчка.

За удобство на заинтересованите лица, прилагаме отново линкове към обявите по отделните позиции.

В обявата за “Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности” (уникален номер в РОП: 9066632) са обобщени обявите за следните позиции за експертни екипи, нужни за:

 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Хора”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група  “Идентичност и култура”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Транспорт”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Околна среда”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Градска среда”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Икономика”
 • Експертна подготвителна изследователска работа по тематична група “Управление”

На посочената интернет страница ще намерите:

 • Договорът, който ще бъде подписан със спечелилият кандидат;
 • Обща информация за обявата;
 • Образци на документи, които трябва да бъдат попълнени от всеки кандидат;
 • Обявата, в която може да бъде намерена основна информация за сумите по отделните позиции; сроковете за изпълнение на поръчката; условията, на които трябва да отговарят участниците (за всяка позиция са различни); както и начина за подаване на офертите (в края на документа);
 • Техническата спецификация, която описва най-подробно всяка от позициите.

В същата обява за “Избор на изпълнители за извършване на тематична група дейности” (уникален номер в РОП: 9066632) са и описанията на отворени позиции за експерти, които да участват в мониторинга на процеса на Визия за София в следните аспекти:

 • Изпълнител на мониторинг на аспектите Маркетинг и Връзки с обществеността
 • Изпълнител на мониторинг на аспекта Технологии
 • Изпълнител на мониторинг на аспектите Устройствено планиране и използване на ГИС
 • Изпълнител на мониторинг на аспекта Управление на процеси
 • Изпълнител на мониторинг на аспекта Право и нормативна база
 • Изпълнител на мониторинг на аспекта Околна среда

На посочената интернет страница ще намерите:

 • Договорът, който ще бъде подписан със спечелилият кандидат;
 • Обща информация за обявата;
 • Образци на документи, които трябва да бъдат попълнени от всеки кандидат;
 • Обявата, в която може да бъде намерена основна информация за сумите по отделните позиции; сроковете за изпълнение на поръчката; условията, на които трябва да отговарят участниците (за всяка позиция са различни); както и начина за подаване на офертите (в края на документа);
 • Техническата спецификация, която описва най-подробно всяка от позициите.

Втората обява е за “Създаване на комуникационна платформа (сайт) и осигуряване на рекламно присъствие” (уникален номер в РОП: 9066633) и се състои от две отделни позиции:

 • изпълнител създаване на комуникационна платформа (сайт)
 • изпълнител за осигуряване на рекламно присъствие.

На посочената интернет страница ще намерите:

 • Договорът (за сайт или за реклама), който ще бъде подписан със спечелилият кандидат;
 • Обща информация за обявата;
 • Образци на документи, които трябва да бъдат попълнени от всеки кандидат;
 • Обявата, в която може да бъде намерена основна информация за сумите по отделните позиции; сроковете за изпълнение на поръчката; условията, на които трябва да отговарят участниците (за всяка позиция са различни); както и начина за подаване на офертите (в края на документа);
 • Техническата спецификация, която описва най-подробно всяка от позициите.

Последната обява е за “Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация” (уникален номер в РОП: 9066634) и в нея няма обособени позиции.

На посочената интернет страница ще намерите:

 • Договорът, който ще бъде подписан със спечелилият кандидат;
 • Обща информация за обявата;
 • Образци на документи, които трябва да бъдат попълнени от всеки кандидат;
 • Обявата, в която може да бъде намерена основна информация за сумите по отделните позиции; сроковете за изпълнение на поръчката; условията, на които трябва да отговарят участниците (за всяка позиция са различни); както и начина за подаване на офертите (в края на документа);
 • Техническата спецификация, която описва най-подробно всяка от позициите.

Освен посочените във всяка обява образци на документи, включващи ценово предложение и техническо предложение (концепция за изпълнение в избран от участника формат), на етап подаване на оферта не се изискват никакви други документи. Изискванията, към съдържанието на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчките са посочени в раздел V на всяка от техническите спецификации.

Подава се оферта за всяка обособена позиция по отделно. Няма ограничения за броя на позициите, по които може да се участва. Участниците имат право да включват един и същи експерт при в не повече от две обособени позиции.

Обръщаме внимание, че на посочените линкове към обявите са публикувани отговорите на всички въпроси, постъпили до или на 1 август 2017 г.

Ако са получени по-малко от 3 оферти за обособена позиция след крайния срок, срокът за получаване на оферти за съответната поръчка ще бъде удължен с най-малко 3 дни. Информация за евентуалното удължаване на срока, както и за деня и часа на отварянето на офертите, ще бъде публикувана на страницата на всяка обява, както и в блога на Визия за София.

Ако няма удължаване на срока, отварянето на офертите ще бъде извършено така, както е посочено в обявите – 7 август (в 10:00 за поръчка 9066632, 11:00 за поръчка 9066633 и 12:00 за поръчка 9066634).

Отварянето на офертите ще се проведе на адрес гр. София, Зона Б5, блок 11, вх. Б, ет. 15 и на него могат да присъстват само членовете на комисията, участниците (или техни упълномощени представители) и представители на медии. Ще се изисква легитимация.