Удължава се срока за подаване на оферти за мониторинг, експерти, създател на сайт и медийна агенция на Визия за София

До 11.08.2017 в 17:30 се удължава срока за подаване на предложения за мониторинг, създател на сайт, медийна агенция, както и експерти, които да работят по обобщаването на информация в седемте тематични групи на Визия за София: “Хора”, “Идентичност и култура”, “Транспорт”, “Околна среда”, “Градска среда”, “Икономика” и “Управление”. Срокът е удължен поради липса на минималния по закон брой подадени оферти в някои от позициите, включени в посочените обществени поръчки. Вече постъпилите и нови оферти по тези конкурси ще се отварят на 14.08 в 10:00.

Достатъчно предложения са получени в конкурса за “Избор на изпълнител за дейностите по създаването и прилагането на комуникационна стратегия, визуална идентичност и творческа платформа за комуникация” (уникален номер в РОП: 9066634): Постъпилите оферти се отварят на 07.08 в 13:00.

Отварянето на всички оферти ще се случи в сградата на Общинско предприятие „Софпроект общ градоустройствен план“, гр. София, ж.к. „Зона Б5“, блок 11, вх. Б, ет. 18. На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощен представители, както и представители на медиите.