Завърши работата по изготвяне на Визия за София

Със заключителното събитие под надслов “Защо е важно да имаш Визия?” приключи работата по изготвянето на дългосрочната стратегия за развитие на София и крайградските територии. Това е първият по рода си дългосрочен и всеобхватен стратегически документ на Столична община, в чието създаване през последните две години взеха участие над 10 000 експертни организации и граждани. “Визията” вече е публикувана на сайта на инициативата и ще бъде предложена за гласуване в Столичен общински съвет от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. След приемането й, стратегията трябва да служи за основа за промяната на Общия устройствен план на Столична община, както и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред.

Визията за София е през 2050 София да е КОМПАКТЕН, МНОГООБРАЗЕН и АДАПТИВЕН град, УПРАВЛЯВАЩ УМЕЛО РЕСУРСИТЕ си и ВКЛЮЧВАЩ ГРАЖДАНИТЕ В РЕШЕНИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО. Само така Столична община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. 

За да имаме КОМПАКТЕН ГРАД, който ще позволява равнопоставено обслужване с транспортни връзки и социални услуги, “Визията” залага преминаването през няколко стъпки, една от които е ОБЩИНАТА ДА УСПЯВА ДА НАСОЧИ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИНТЕРЕС. Това ще стане възможно чрез прилагането на мерки като: анализ и определяне на приоритетни територии; нов механизъм за формиране на цената на строителните разрешения; изграждане на инфраструктура и среда в приоритетните територии; синхронизация на годишните инвестиционни програми и развитие на обществено обслужване и разнообразни услуги в приоритетните райони

Друга стъпка за развитието на София като КОМПАКТЕН ГРАД е постигането на ПОВИШЕНА СКОРОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИДВИЖВАНИЯТА. Това може да се осъществи, прилагайки мерки като оптимизиране на маршрутите и спирките на обществения транспорт, увеличаване на обособените скоростни трасета на обществения транспорт, приоритет на обществения транспорт при кръстовища със светлинно регулиране, разширяване на мрежата на обществения транспорт и кръгови линии за по-добра свързаност на периферията

Ключова стъпка към приоритета АДАПТИВЕН ГРАД е ОТПАДЪЦИТЕ ДА СЕ СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО И ДА СЕ РЕЦИКЛИРАТ. За постигането на тази стъпка са определени мерки като провеждане на информационни кампании за повишаване на самосъзнанието и културата на разделно събиране на отпадъци на гражданите, надграждане и поддръжка на публична карта на съдовете за отпадъци, поставяне на допълнителни съдове за отпадъци, нова формула за такса смет, въвеждане на система с подземни съдове за отпадъци и елиминиране на анонимността на отпадъците чрез поставяне на съдовете за отпадъци в обособени пространства към жилищните сгради и/или въвеждане на система с чували за събиране на отпадъците при източника

За да бъдем АДАПТИВЕН ГРАД и в икономиката, си поставяме целта СОФИЯ ДА СТАНЕ ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ, като първо се превърне в ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХЪБ В РЕГИОНА. За постигането на тази стъпка са набелязани следните мерки: доизграждане на инфраструктура и отваряне на всички публични данни, опростяване на лицензионни, административни и данъчни режими за бизнеса, подкрепа на младежки предприемачески инициативи, развита система от инвестиционни рискови фондове и инвеститорски клубове с участие на общината.

За да имаме ефективно ВКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГРАДА, “Визията” залага стъпка БЮДЖЕТИРАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ и мерки като: гражданско образование още от училище; всички общински бюджети и разходи да са онлайн; регулярно провеждане на квартални срещи; фискална децентрализация на кварталите

Стратегическият документ съдържа общо 24 дългосрочни цели за развитие на общината, 230 ключови стъпки към постигането на целите, разпределени във времето от 2020 до 2050 г., и 385 конкретни мерки за постигането им, придружени от  индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогреса. Всичките те вече са публикувани на сайта на инициативата https://vizia.sofia.bg/, където може да бъде намерен и документа, предаден за гласуване на СОС.

За изготвянето на Визията бяха събрани и обработени 3700 източника на информация: данни, доклади, академични трудове, изследвания и други знания за София в различни направления. В допълнения се проведоха десетки събития и дискусии и близо 50 изследвания и анализа в различни сфери на живота в града, които целяха да определят какви са желаните, споделени и възможни посоки за развитието на Столична община. В работата по Визията дадоха коментари и предложения и взеха участие над 10 000 човека от политическите партии, представени в СОС, администрацията на Столична и съседните общини, неправителствените организации, бизнеса, академичните и изследователски институти, както и много граждани. 

“Създаването на “Визията” с участието на толкова много хора стана възможно благодарение на всички, които повярваха, че можем да имаме споделена и дългосрочна стратегия и участваха в този процес.”, коментира Любо Георгиев, ръководител на координационния екип на инициативата. “Визията е обемна, защото обхваща всички сфери, в които искаме да се развива града, но и конкретна, защото за всяка цел са предложени конкретни мерки, с които трябва да започнем работа още сега. Създаването й отне две години, защото трябваше да съберем данни, каквито и колкото досега не сме имали никога на едно място, да проучим десетки теми, които не сме проучвали досега, да дискутираме и консултираме анализите, резултатите и възможните решения с възможно най-много хора. Отчетохме различни интереси, изследвахме нагласите и постигнахме консенсус кое е възможно и постижимо, за да подредим един възможен, реалистичен и работещ план.”