Какво беше предложено на Форума за Плана на София?

Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни, как да се планира средата по-ефективно, съобразявайки се с наличните ресурси, и да постига баланс между частни и публични интереси? Това бяха сред основните въпроси, които дискутираха над 300 граждани и експерти в рамките на провелия се вчера, 17 януари, широк обществен форум за възможностите за изменение на ОУП на Столична община (СО). Целта на събитието бе да се съберат мнения за това кое работи и кое не работи в Плана, като програмата беше разработена на базата на три фокус групи, проведени през декември 2018 г. Много от представителите на различните заинтересовани страни в залата още в началото се обединиха около мнението, че ОУП трябва да говори на по-разбираем език, за да е по-достъпен за граждани и инвеститори.

Форума oткри Любо Георгиев, директор на ОП “Софпроект-ОГП”, който представи целта на събитието и следващите стъпки по работата на Визия за София – дългосрочната стратегия за развитие на СО, която ще бъде и основата за предстоящо изменение на ОУП. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община, направи ретроспекция на затворения начин на работа по предишните ОУП и подчерта, че по бъдещи изменения на плана и ефективното му прилагане трябва да се работи чрез много по-широка публичност, включване на граждани и експерти и отчитане на пpoтивopeчиви мнeния и интереси. “Начинът, по който стартирахме работата по изменението на този план коренно променя досегашната ситуация в устройственото планиране. Стартирахме с нещо изключително смело, наречено Визия за София в дългосрочен план. Убеден съм, че този консервативен инструмент, наречен общ устройствен план трябва да бъде променен, но как ще бъде променен, зависи от всички нас.”, добави арх. Здравков.

Като основа за диалога бяха представени резултатите от три фокус групи за изменението на ОУП, организирани от “Софпроект-ОГП” и неформалната дискусионна група “Лаборатория за градско развитие”. Модераторът на първата фокус група Ирина Мутафчийска, университетски преподавател и член на Съюза на урбанистите, представи резултатите от дискусия за съвременната дефиниция на ОУП и функциите му.

Елица Панайотова, координатор на общинската инициатива “Зелена София“ и модератор на втората фокус група, обобщи мнението на участниците в нея, че са необходими ясно визуализирани цели, дефинирани на достъпен език, така че да е ясно какви са ресурсите, с които изпълняваме тези цели – финансови, енергийни, политически и други. Резултатите от третата експертна фокус група бяха представени от модератора Ангел Захариев, основател на “А и А Архитекти”. Участващите в нея архитекти, урбанисти, икономисти, социолози и представители на общинската администрация дискутираха дали правенето на ОУП е еднократен акт или динамична система и как интегрираме съвременните технологии в нея.

Следващият дискусионен панел беше открит от Лилия Христова, обществен посредник за Столична община, която коментира ккак да постигнем разбиране за Плана, споделено от възможно най-много заинтересовани страни и посочи колко е важно включването и ангажирането на цялата съвкупност от граждани чрез съвременни канали на комуникация, за да бъде гарантирана устойчивост. Урбанистът Ангел Буров коментира какви трябва да са същността и съдържанието на ОУП и как той да бъде по-достъпен, прозрачен и ясен. Изследователят и активист Първан Симеонов изрази мнение, че е невъзможно намирането на баланс между частната инициатива и обществения интерес и е важно отговорните за ОУП да отстояват видимо позициите си за визията и философията за развитието на града.

Как да се управлява процесът по създаване, мониторинг, прилагане и изменение на ОУП, коментира от страна на инвеститорите Георги Иванов, управител на “Форт Нокс” ООД. Той изрази мнението си, че добрата среда за живеене и работа струва пари и е необходимо таксата за разрешение за строеж в София да бъде увеличена в пъти, за да си позволи общината да инвестира в проекти, които повишават цялостно стойността на средата. Божидар Божанов, IT експерт по електронно управление аргументира защо е важно да планираме на базата на данни, за да се взимат информирани решения и да се измерват резултатите. Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град представи и коментира законовата рамка и има ли нужда от промени в нея, цитирайки ЗУТ, ЗУЗСО, ОУП и свързаните нормативни актове.

Урбанистът Нурхан Реджеб изрази позицията на Лаборатория за градско развитие, която настоява за прилагането на няколко принципа в работата по изменението на ОУП, сред които демократичност и отвореност на начина на вземане на решения в процесите на планиране на територията, информираност, справедливост, интердисциплинарност и диалогичност, и ефективно планиране на ресурсите, в основата на което са човекът и неговите нужди. В груповата позиция на експертите от Лабораторията се настоява за въвеждане на статични и динамични елементи при планиране; осъвременяване на процеса и нова методическа рамка чрез разширяване на експертния и финансов ресурс на ОП “Софпроект – ОГП” за набиране на данни, анализи и експертиза; превес на местното самоуправление над Закона за устройство и застрояване на Столична община и подобряване на контролната роля на компетентните органи и гражданското общество. Според тях бъдещият план трябва да бъде приспособим към промените вбъдеще, базирайки се върху внимателен анализ на резултатите и въздействията от прилагането му през последните 10 години, както и на насоките от Визия за София. Изменението трябва да бъде изготвено върху нова технологична платформа и да отчита актуални данни за състоянието на града, а към него е необходимо да се създадат и допълнителни инструменти, подпомагащи прилагането на плана.

В последвалата отворена дискусия, присъстващи граждани и експерти изразиха мнения, предложения и коментари, сред които планът да е по-добре съобразен с възможностите и ресурсите на СО за неговото изпълнение и да се търси по-добър баланс между местно и централно управление в полза на СО. Посочено беше, че в плана трябва да има елементи, които са по-гъвкави и динамични и с цел по-доброто прилагане на ОУП, и че трябва да има речник към ОУП, с който хората да го разбират по-лесно. Като конкретни проблеми, за чието решение може да допринесе ОУП, бяха посочени дисбалансът между северните и южни части на София, непълноценното използване на съществуващия сграден фонд, реализацията на зелени коридори към Витоша, по-доброто разпределение и свързване на публичните пространства, управлението на спортните площадки, възможностите за пешеходно придвижване и качествената среда за хората. Предложено беше да започне по-масов разговор за осигуряването на подземни паркинги, за междублоковите пространства, облика на сградите, и подхода към пространственото разделение на общностите, както и да се правят обсъждания по квартали.

Всички коментари на живо от събитието и от Facebook бяха събрани и ще бъдат обобщени и aнализирани в работата по подготовката за изменение на ОУП. Коментари и предложения могат да бъдат изпращани и занапред на plan@sofproect.com.