ЛГБТИ в София

Една от темите, които попадат в обхвата на направление ХОРА към Визия за София, е темата за общностите, тяхното участие и равнопоставеност в рамките на София и прилежащите и региони. Така на фокус попадат и различни групи с техните специфични характеристики. Събирането и систематизирането на информация, засягаща различни аспекти от живота на хора, попадащи в изключени групи по различни принципи, е изключително труден. Пример за изключена група, за която информацията е оскъдна и трудно достъпна, е тази на ЛГБТИ обществото. За достигане по най-пряк път до информация за ЛГБТИ общостта, екипът, ангажиран със стъпка 2 от Визията, работи съвместно с гражданските организации в България, които насочват дейността си в подкрепа на тази общност – Фондация GLAS и Младежка ЛГБТИ организация ДЕЙСТВИЕ.

Във връзка с предстоящия на 9 юни 2018 София Прайд 2018 – едно от най-важните събития в българската столица, посветено на активното включването на ЛГБТИ групата в обществото, извеждаме и някои ключови извадки от изследвания на тези организации, които систематично работят в посока събиране и обработка на изключително трудно събираемата статистическа информация за определни аспекти от живота на ЛГБТИ хората в страната, и ще бъдат взети предвид в експертната работа по създаването на Визия за София.

Прайдът е мирно шествие на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и всички, които ги подкрепят. Шествието съчетава социално-политически протест с развлекателни елементи и цели да повишава видимостта на една маргинализирана общност в целия свят. У нас прайдът се случва ежегодно в София от 2008 г. насам с цел да намалява невидимостта на изключената група. Целта на цветния парад е да показва на ЛГБТИ хората, че не са сами и имат повече нови възможности за комуникация на широката общественост.

Един от разглежданите, във Визия за София, проблем на ЛГБТИ общността е свързан с темата за престъпленията от омраза по хомофобски подбуди. В периода май – октомври 2017 г. Младежката ЛГБТИ организация ДЕЙСТВИЕ провежда едно от най-скорошните изследвания в тази сфера. Използван е въпросник, насочен към пострадали лица и свидетели, разпространен онлайн през комуникационните канали на организацията. В допълнение към въпросниците, представители на Младежка ЛГБТ организация ДЕЙСТВИЕ са провели и редица  директни интервюта с отделни пострадали лица и свидетели на престъпления, със самата ЛГБТИ общност, с представители на неправителствения сектор, полицията, прокуратурата, съдии и граждани. Основен проблем обаче, с който екипът се сблъсква при провеждането на изследването, е отказа на участници да бъдат включени в събираната статистика. Проучването се базира на 16 докладвани престъпления/ инциденти лично от пострадали и 9 докладвани престъпления/ инцидента от свидетели. По време на изследването са докладвани още престъпления с хомофобски и трансфобски мотив, но пострадалите лица са отказали да бъдат включени в събираната статистика. Така например през същия период е съобщено за 2 случая на сериозно физическо насилие, както и изгонване от дома на младеж, навършил 18 г., за които обаче е отказано от страна на пострадалите лица да бъдат включени в доклада на изследването. Това е общ проблем, с който изследователите по темата за престъпленията от омраза по хомофобски и трансфобски мотив неминуемо се сблъскват. Отказът често е провокиран от страх у респондентите от повторно отхвърляне, както и от недоверие към институциите, отговорни за сигурността и реда. Доклада на Младежка ЛГБТИ организация ДЕЙСТВИЕ за “Престъпления и инциденти от омраза на основа сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола, извършени в България през 2017 г.” можете да видите ТУК.

Темата за престъпленията от омраза и инцидентите в България на основа сексуална ориентация, полова идентичност и изразяване на пола е обект на изследвания и на фондация GLAS. Организациите, изследващи тази тематика и работещи в полза на ЛГБТИ обществото, вярват че надеждното отчитане е основен инструмент за убеждаване на властите за необходимостта от криминализиране на престъпленията с хомофобски и трансфобски мотив, както и за разработване на политики и обучения за полицейските и съдебните органи за ефективно справяне с престъпленията от омраза.

В българското законодателство не присъства изрична разпоредба, която характеризира едно деяние като престъпление от омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето. Българският наказателен кодекс разглежда и третира престъпления от омраза въз основа на раса, националност, етническа принадлежност, религия, и политически убеждения, но в него не се предвиждат санкции и мерки срещу хомофобски, бифобични и трансфобични престъпления. Липсата на правни санкции по тези казуси води до липса на признаването, регистрирането, класифицирането и анализирането на престъпленията, провокирани от омраза спрямо ЛГБТИ.

Съществуващата стигма в обществото над ЛГБТИ общността, в комбинация с недоверието към ефективността на работата на пазещите реда и правораздаващите сили, води до отказ на самите пострадали да подават сигнали за претърпяните инциденти. Затова и не се събира и не е достъпна официална информация за броя и спецификите на престъпленията с дискриминационен мотив сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола.

Според скорошно проучване на Европейския съюз, цитирано от фондация GLAS, 86%, от лесбийките, гей мъжете, бисексуалните и трансполовите хора в България, които са потърпевши от насилие или заплахи, не са уведомили полицията за тези случаи. Около една трета от тях са посочили страх от хомофобски или трансфобски прояви като причина за нежеланието им да подадат жалби. Всичко това възпрепятства събирането на статистическа информация и съставянето на реална оценката за престъпленията, извършени от омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето. Възможност за регистриране и проследяване на извършвани подобни престъпления в България дава единствено онлайн платформата tolerantni.com, управлявана от фондация GLAS, която цели да подобри достъпа до отчитане на престъпленията, свързани с омраза спрямо ЛГБТИ. На нея се събира информация за региона, мястото на атаката, пола, как се идентифицират жертвите по отношение на сексуалната ориентация или половата идентичност, както и за възраст на пострадалите. Същите данни се събират за извършителя. Жертвите могат да остават анонимни, или да посочат данни за контакт. Сигнали могат да се подават както от самите жертви, така и от свидетели на инцидента. За уеб платформата tolerantni.com не е необходима регистрация – всеки може директно да попълни формуляра с информация за престъплението.

През 2017 г., след надграждане на платформата и пускане на обновен вид на формуляра, в рамките на 6 месеца на платформата са постъпили общо 47 доклада за инциденти, които са се случили през съответната година. Само 6 от жертвите са оставили информация за контакт, останалите са пожелали да останат анонимни. От общия брой постъпили на платформата доклади – 47, само 33 дават отговори на всички въпроси във формуляра за докладване. Анализът на информацията, постъпила на сайта, става именно на база на завършените доклади. От видовете докладвани инциденти най-голям е делът на заплахите – 24 от 33 инцидента (или 73% от случаите), провокирани от омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето. Този тип инцидент се съобщава предимно от млади мъже на възраст от 15 до 24 години, които се самоопределят като гей и живеят в по-големите градове.

Източник: “Доклад за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в България през 2017 г.”, Фондация GLAS

След заплахите най-чести са докладваните случаи на физическо нападение – 15% от случаите, като всички жертви са идентифицирани като мъже. 60% от жертвите са на възраст между 25 и 34 години, а останалите 40% – между 15 и 24 години. Инцидентите с мъжете на възраст между 25 и 34 години са се случили 1/3 в местни барове в големите градове, 1/3 – на улицата след София Прайд и 1/3 – не са посочили местоположение. Инциденти с гей мъжете от 15 до 24-годишна възраст са се случили в училище. Никой от 33-те жертви, които са докладвали престъпления от омраза срещу ЛГБТИ чрез уеб платформата в периода май-октомври 2017 г., не е подал сигнал в полицията. Хомофобските и трансфобските инциденти остават почти напълно недокладвани. Целият доклад на фондация GLAS можете да видите ТУК.

Източник: “Доклад за анти-ЛГБТИ престъпления от омраза и инциденти в България през 2017 г.”, Фондация GLAS

Именно поради изброените по-горе причини ЛГБТИ организациите в България се стремят към повишаване на информираността сред общността относно дискриминацията и престъпленията от омраза по хомофобски и трансфобски мотиви, както и към инициране на дискусия по темата за необходимостта от криминализиране на престъпленията от омраза и разработване на политики и обучения за полицейските и съдебните органи за ефективно справяне с престъпленията от омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето.

Накратко, както и в други градове, в София се наблюдава следния “омагьосан кръг”: поради страха от повторно отхвърляне и недоверието към институциите, отговорни за сигурността, голяма част от жертвите на престъпления с хомофобски и трансфобски мотив не докладват претърпяниете инциденти. Същевременно липсата на правни санкции по тези казуси води до липса на признаването, регистрирането, класифицирането и анализирането на престъпленията, провокирани от омраза спрямо ЛГБТИ. Така един видимо (от минималната информация, която заинтересовани страни успяват да съберат) съществуващ проблем бива неглижиран, поради това, че остава неосветен и неизследван. Самото изследване на темата същевременно е изключително трудно, поради своите специфики. Хомофобските и трансфобските инциденти остават почти напълно недокладвани, а в случаи на докладване, често това се случва дори не лично от пострадали, а от свидетели на инцидента. При подаден сигнал по-честосе търси анонимност, а значителна част от пострадалите отказват да бъдат включени изобщо в събирани статистики. Така проблемът остава неосветен, с неясни граници и мащаби. Всичко това възпрепятства събирането на статистическа информация, което не позволява съставянето на реална оценка за  престъпленията, извършени от омраза въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето. Липсата на информация за престъпления от омраза с хомофобски и трансфобски мотив, съответно води след себе си до липса на план и визия за разработване на политики и обучения за отговорните органи за ефективно справяне с престъпленията въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или изразяване на пола на лицето.

[1] ЛГБТИ е международно употребявана абревиатура за лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора.