Развитие на пазара на труда и трудова миграция в София

Доклад Икономика от стъпка 2 на Визия за София разглежда темата за развитието на пазара на труда и трудовата миграция и анализира наличните данни за тях, които да послужат за извеждането на бъдещи стратегии. Взимат се предвид множество фактори, които влияят върху пазара на труда и се изучава значително му въздействие върху много други аспекти на социалното и икономическо развитие, както на София така и на страната. Такива са наличието на работни места, ръстът на БВП, бизнесите с добавена стойност, очакваното възнаграждение, необходимите квалификации, качествата на работната сила, институционалнуте рамки и качестовото на живот в града, което също е притегателна сила за работна ръка.  

Безспорно област София традиоционно е областта с най-ниска безработица в страната, с едва 2.7% за 2015 г., въпреки това на всеки десет заети се падат по 7 безработни или извън работната сила лица. Ниското ниво на безработица е индикатор за реална липса на свободна работна ръка. Развитието на пазара на труда в Област София е силно необходимо за развитието на икономиката на общината като цяло. Както е видно на следващата фигура, общият оборот на компаниите в България остава силно зависим от броя заети лица в тях.

Развитието на пазара на труда налага развитие в няколко възможни сценария:

  • взимане на мерки за повишаване на квалификацията на работещите и съответно тяхната производителност;
  • рязко намаляване на придобивките за безработица и пенсия, за да се стимулира допълнително намаляване на безработицата и увеличение на работната сила;
  • насърчаване на привличането на кадри от други региони и държави.

Привличането на кадри от други области на България е процес, които се случва заради разликите в стандарта на живот, възнаграждения, възможностите за започване на работа и други фактори. Столична община привлича най-много хора от всички области в страната и е сред малкото, които нетно имат положителна стойност на миграция – т.е. повече хора са се заселили в общината, а по-малко са се изселили. Основната причина за преселването на хора към столицата е по-развитият трудов пазар и съответно повечето възможности за професионална реализация. Добър измерител за развитието на трудовия пазар е средната работна заплата за областта спрямо средната за страната. В това отношение Област София е безспорен лидер в България. Освен че София привлича най-много хора от други области в България, столицата привлича и най-много хора от чужбина – около ⅕ от всички.

С оглед на изключително ниските нива на безработица, постигнати в Област София, нетните положителни стойности на миграция се отразяват положително на пазара на труда на общината, както и на икономическото развитие. Въпрос на допълнителни изследвания е как и дали да се насърчава трудовата миграция към София с допълнителни стимули и политики.

Общинската администрация има възможност да влияе пряко или косвено върху значителна част от факторите, които определят пазара на труда. От особена важност при правенето на политики за обучение, квалификация, финансови и нефинансови стимули, е комплексният поглед върху пазара на труда. С оглед на сериозните инвестиции, които бяха направени в редица по-малки области в България, качеството на живот в тях е конкурентно с това в Област София. Въпрос на време, предприемачески талант и инфраструктура е нарастването на икономическата активност в по-малките области. Пловдив и Казанлък са добри примери за висока икономическа активност и ниска безработица.

Повече информация, данни и графики по темата, може да намерите в доклада.