Уличното озеленяване на София

В сравнение с другите европейски градове, София се отличава със сравнително много зелени площи, включително и улично озеленяване. То се явява буфер между пешеходци и автомобили, удължава живота на асфалтовата настилка, служи за храна и местообитание на градската фауна. Градската природа повишава естетическите функции на улиците и стандарта на зоната. Озеленени са както главните, така и второстепенните улици на целия град.   

Зелената система на Столична община представлява съвкупност от пространственосвързани градски и крайградски територии, предназначени за озеленяване. Зелените площи са различни по вид и категории и могат да бъдат скверове, паркови територии, улично или алейно озеленяване, зелени площи в недвижими имоти и др. Те включват още гори, горски паркове, защитени територии, водни площи и др. Предназначението им е да подобряват качеството на жизнената среда и облика на населените места чрез осигуряване на редица екосистемни услуги – екологични, рекреативни, санитарни, естетически и др.

Един от най-широко използваните за озеленяване дървесни видове в София е шестилът (Acer platanoides). Дървета от този вид са засадени по бул. Васил Левски, както и по ул. Добри Войников. Най-характерен и емблематичен дървесен вид за София е конският кестен (Aesculus x hippocastanum). Срещат се още ясен (Fraxinus sp.), липа (Tilia sp.), топола (Populus sp.), бреза (Betula pendula) и червен дъб (Quercus rubra). Екзотичен и бързорастящ вид, засаждан през последните години, е от род пауловния (Paulovnia sp.). Използван е за изграждане на зелената ивица на бул. Евлоги и Христо Георгиеви, между Орлов мост и стадион Васил Левски.

Aesculus x hippocastanum – Борисова градина, снимка: Рашид Рашид

В резултат на интензивните урбанизационни процеси през последните десетилетия, условията за повече улична зеленина се променят драстично. Промените са свързани с микроклимата, водно-физичните свойства на почвата, шумовото замърсяване, замърсяването на въздуха и др. Това рефлектира върху състоянието на дърветата и тяхната продължителност на живот, която е намаляла значително. Наложителна е поетапна подмяна на увредените дървета и внимателен подбор на използваните за озеленяване дървесни видове.

Основните предизвикателства, свързани с уличното озеленяване, са недостатъчните площи за засаждане на дърветата и неблагоприятното влияние на кореновата им система върху тротоарните настилки. Неправилната и несвоевременна резитба, която може да е резултат от различни видове въздушно окабеляване, довежда до увреждане на дърветата или до прекалена листна маса, влошаваща осветлението на жилищата, както и вентилацията по протежение на улицата.

Увеличаването на постоянното население на Столична община се отразява на нивото на озелененост и процента на зелени площи от градската или общинска територия, както и на степента на озелененост. Обезпечеността със зеленина се измерва в съотношението на всички видове озеленени територии спрямо броя жители на гр. София или Столична община. Този фактор, заедно с нарастването на дела на инвестиционните намерения и бурното развитие на строителството, поставят в изпитание съществуването и запазването на териториите, отредени за озеленяване. Повече информация по тази тема можете да намерите в доклад на направление Околна среда от стъпка 2 на Визия за София.