Експертният екип на “Градска среда”

Продължаваме представянето на експертните екипи, които изследват седемте тематични направления, в които е организирана работата по Визия за София, с екип „Градска среда“ – Сдружение “|Не|Формално”. Той отговаря за изследването, събирането, систематизирането и анализа на всички данни за София и крайградските територии, свързани с темите – Публични пространства, Градски дизайн и естетика, Градски зони и свързаност, Сгради, Инженерна инфраструктура, Регионална свързаност, Достъпност и равнопоставеност, Природни ресурси.

 

Екипът се състои от урбанистите Ангел Бондов, Тодор Кесаровски, Михаела Ангелова и архитект Адриана Аврониева, представители на неправителствената организация „|Не|Формално“. Мотивът да участват във Визия за София е вярата им в силата на хората и техните възможности да (пре)създават градската среда. Поради тази причина се стараят да използват подходи за създаване на нови модели, целящи овластяване на местните общности и активно сътрудничество с държавните институции, бизнеса и неправителствените организации.

Сдружението има подчертан интерес в процесите, свързани директно с градската среда, но и с насоки като туризъм, фотография, дизайн мислене, спорт и активен начин на живот.

„|Не|Формално“ съществува само от две години, но успява да участва в доста проекти и инициативи, сред които работилници в София и Ротердам за платформата Public space tools, която цели овластяване на граждани и споделяне на потенциали и практики, свързани с публични пространства в Европа. Съорганизатор е на Sofia Governmental Jam 2016 – работилница, насочена към публичната администрация.  А през 2016 и 2017 година организацията провежда Sofia Service Jam – креативна работилница, която цели развитие на иновативна или подобряване на съществуваща услуга, употебявайки метода дизайн мислене.

Експертите взимат активно участие в ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 и изработват  дигитална онлайн карта за квартал Тракия в Пловдив. Проучват и гражданското мнение относно целевото публично пространство като използват иновативен и мобилен градски активатор.

Екипът на сдружението има координационна и експертна роля в най-мащабния до момента Placemaking проект в България – The Spot. По време на проекта са облагородени 10 публични пространства в 10 български града с включване на местните жители в процеса по проучване, изготвяне на дизайн и изграждане на самите интервенции (human centered design).

За изследователската си работа във Визията специалистите ще използват широк набор от инструменти, като основните от тях са Desk анализ за преглед, който служи за анализиране и събиране на информация от съществуващите в сила нормативни документи, и стратегически и устройствени планове за развитието на София. Ще боравят с пространствен и ГИС синтез на събраната информация, както и картографски методи – карти, схеми и диаграми.

Ще използват “Сase study“ анализа като практичен метод за изследването на добри примери от световната практика, чиято цел ще бъде идентифицирането на силните слаби страни, потенциалите и заплахите пред развитието на София.

“Дърво на проблемите” ще бъде следващият подход , който ще приложат, за да разкрият отрицателните аспекти на съществуващата ситуация и да маркират причинно-следствените връзки и йерархията между проблемите.

Предизвикателствата пред екипа са свързани с очакванията им да липсват актуални данни за доста важни за развитието на града елементи, като например публичните пространства. В момента работят по събирането на огромната съвкупност от данни, които се съхраняват в различни дирекции на администрацията, общински и частни дружества, и систематизирането на сведенията, чиито формат се различава, тъй като това затруднява синхронизирането на информацията и използването й до момента. Анализът на съществуващите стратегически и устройствени документи, направен от тях до момента, подсказва, че пред София стоят ред предизвикателства, свързани с планирането и проектирането на града за периода на Визията до 2050 година.

Като резултат от Визията, всички от екип „Градска среда“, биха искали да видят как качеството на градската среда в София да се доближава все повече до това от градовете в Западна Европа, за което смятат, че не е толкова трудно постижимо. Като основен свой приоритет поставят по-прозрачното и по-продуктивно включване на гражданите в процесите, свързани с градската среда. Според тях овластяването на местните общности би отключило огромен потенциал, който може да се справи с доста от проблемите в града.

“Хората най-добре познават тези проблеми, те са най-активните ползватели на средата и сами могат да се справят с тях, стига някой да им покаже правилния начин и да им вдъхне вяра, че могат да вземат нещата в свои ръце. Това от своя страна би улеснило и работата на местните власти и да се стигне до ситуация win-win-win, в която печелят хората, администрацията и самият град.”

В града екипа на сдружението би искал да промени идеята за начина на придвижване в по-голямата част от него, да улесни процесите по включване на гражданите в различните инициативи и проекти, свързани с градската среда, както и да попречи на разрушаването на културно-историческото наследство на столицата.

Обичат в София атмосферата, наситена с минало, бъдеще, разнообразие и алтернативи, както и невероятните природни гледки на Витоша, публични пространства, улици, паркове, сгради и най-вече – множеството млади хора.