Екипите на Визия за София: екип Визия

В блога на Визия за София започва рубрика, която ще представя основните екипи, които координират процеса, и тяхната роля за създаването на споделена стратегия за развитието на нашия град. Започваме с координационния екип на Визия за София, или накратко – Екип Визия.

Екип Визия включва седем различни специалисти с опит в различни професионални сфери: право и нормативна база, административно управление, околна среда, технологии, комуникация, устройствено планиране и работа с ГИС (географски информационни системи), архитектура, управление на процеси и социология. Екипът е мултидисциплинарен, за да може да има широк поглед над различни аспекти от живота в големия град. Всеки от членовете на екипа е натрупал опита си в различни сфери и прилага критичен поглед в работата си за Визия за София. Обща задача и цел на екипа е да включи в процеса на създаване на Визията възможно най-много заинтересовани страни и лица според експертната си сфера, за да осигури възможност за изслушване на всички мнения и постигане на консенсус.  

 

Членовете на екип Визия са:

  • Адрияна Михайлова, чиято задача е да осигурява максимално активна и ефективна комуникация за проекта чрез традиционни и иновативни комуникационни канали и инструменти. Ади ще подпомага по-високата информираност на обществото за Визията, ще осигурява прозрачност на всеки етап от създаването ѝ и ще подпомага включването на възможно най-много медии, хора и организации в работата по Визията.
  • Жоро Пенчев, който е част от екипа, за да помогне за осигуряването на технологична обезпеченост на различните аспекти от Визията за София, както и за изработването на амбициозна и смела дигитална политика в нейните рамки. Жоро вярва, че с включването на широк граждански потенциал в работния процес може да се постигне Визия за София, с която всички нейни граждани да се гордеят, която да отговори на изискванията на съвремието, но и да запази наследеното. Жоро отговаря за тематичните направления Икономика и Управление.
  • Десислав Димов, който в качеството си на юрист ще консултира правния аспект на процеса по създаване на Визия за София.
  • Калоян Карамитов, чиято задача е да организира, координира и подпомага експерти, граждани и организации в дефинирането и анализирането на проблемни аспекти на градската среда и да предлага адекватни стъпки за решаването им. Калоян има немалък опит в работата с ГИС, което е от съществено значение за възможността за достигане до информирани решения за градската среда. Калоян отговаря за тематичните направления Транспорт и Градска среда.
  • Любо Георгиев, който е ръководител на екипа и в тази си роля ще структирира и координира процеса на работа на групата, ще създава среда за диалог с много и различни групи, както и ще следи за създаването на Визия за София, според Насоките, създадени след множество публични обсъждания.
  • Миглена Герасимова, която е отговорна за организацията и координацията на изследователския процес в сферата на социологията, както и на процеса по допитване и включване на различните участници и заинтересовани страни в процеса по създаване на Визията. Меги отговаря за тематичните направления Хора и Идентичност и култура.
  • Рашид Рашид, който е част от екипа, за да консултира отразяването на предизвикателствата по управлението и опазването на околната среда в процеса по създаване на Визия за София. Рашид отговаря за тематичното направление Околна среда.

Незаменима помощ в технологичния аспект (дигитален маркетинг, създаване на сайт и т.н.) оказва и още един, неформален, член на екипа – Иван Димитров. Иван има опит в дигиталните комуникации и онлайн медии, познат участник в предриемаческата сцена и член на EDIT.bg.

Повечето членове на екипа не се познаваха помежду си преди началото на общата работа по Визията. В процеса ги въвлича ръководителят на екипа, Любо Георгиев. Това, което ги събира в екипа са няколко неща: желанието за принос към развитието на средата, надеждата, че има шанс за истинска качествена промяна и не на последно място, вярата, че заедно (НПО, предприемачи, администрация, експерти и т.н.) можем повече.

Екипът има две основни роли. От една страна организира и координира процеса на създаване на Визията: организира работата на експертите, всички аспекти на комуникацията, включването на заинтересованите страни, набирането и структурирането на данни и информация, спазването на графика, създаването на отчети и други подобни организационни дейности. От друга, мултидисциплинарният опит на екипа му позволява да има и капацитет за критичен и информиран поглед над съдържателния аспект на Визията: тоест следене за качеството на информацията, анализа и предложенията, които биват правени при създаването на Визията.

С автобиографиите и професионалния опит на екипа можете да се запознаете на Екип. Екип Визия може да бъде намерен онлайн на (info@vizia.sofia.bg или FacebookB ViziaZaSofia) или на живо, на ул. Христо Белчев 3.