Визия за София обявява отворени покани за избор на експерти, група за мониторинг и изпълнители на комуникационна кампания и платформа

Визия за София стартира конкурс за избор на група за мониторинг, създател на сайт, комуникационна и медийна агенция, както и експерти, които да работят по обобщаването на информация в седемте тематични групи: “Хора”, “Идентичност и култура”, “Транспорт”, “Околна среда”, “Градска среда”, “Икономика” и “Управление”. Разширяването на експертния екип е следващата важна стъпка в процеса по създаване на Визията, която ще набере информацията по всички теми в обхвата на проекта и ще създаде предпоставките за следващия етап на масова комуникация, включване и информиран диалог между всички заинтересовани страни в процеса по създаването на Визията за дългосрочно развитие на София и крайградски територии.

Първите отворени покани са насочени към избор на експертни екипи, които да работят по набирането на информацията в седемте основни тематични групи в обхвата на Визията. Работата на всеки от екипите ще включва предварителната изследователска работа, събиране на данни и изследвания за всяка от темите, тематични и интердисциплинарни срещи, проучвания, анализ на събраните данни и презентация на резултатите.

Различни организации могат да кандидатстват за всяко от седемте тематични направления. Всяка тематична група включва по няколко теми, както следва:

ХОРА включва темите: Лично и професионално развитие; Качество на живот; Изграждане на общност; Участие и равнопоставеност.

ИДЕНТИЧНОСТ И КУЛТУРА включва теми: Градска идентичност, Културно наследство и Творчество  

ТРАНСПОРТ включва теми: Пешеходна свързаност, Велосипедно движение, Обществен транспорт, Автомобилен транспорт, Транспорт на стоки, Транзитен транспорт.

ОКОЛНА СРЕДА включва теми: Качество на въздуха, Водни ресурси, Градска природа, Дива природа, Климат, Вредни физични фактори, Отпадъци и Екосистемни услуги.

ИКОНОМИКА включва теми: Секторна политика, Туризъм, Трудови пазари, Иновации, Енергетика.

УПРАВЛЕНИЕ включва темите: Администрация, Комуникация с гражданите, Дигитална трансформация, Управление на територията, Управление на капитал.

ГРАДСКА СРЕДА включва теми: Публични пространства, Градски дизайн и естетика, Градски зони и свързаност, Сгради, Инженерна инфраструктура, Регионална свързаност, Достъпност и равнопоставеност, Природни ресурси.

Екипът на Визия за София търси и група за мониторинг, която ще е огледална на структурата на екипа, ще следи работата му и ще дава регулярни предложения за оптимизация и подобряване на процеса по създаване на Визията.

Другите важни позиции за ефективното стартиране и реализиране на проекта са за изпълнител на комуникационна платформа (уебсайт), комуникационна агенция и медийна агенция. Екипите, избрани за изпълнители на трите комуникационни поръчки в реализацията на Визия за София, ще бъдат ангажирани до приключването на проекта през есента на 2018 и ще имат решаваща роля за успешното информиране и включване на повече публики, а оттам – и за успеха на проекта.

Срокът за кандидатстване по всички отворени покани е до 4 август включително. Можете да намерите повече информация (обяви, проекто-договор, образци на документи,  технически спецификации и възможност за задаване на въпроси), както и да кандидатствате за обществените поръчки на линковете по-долу:

Обяви за избор на експерти по теми и група за мониторинг:

АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066632

Профил на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68290&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

Обяви за избор на изпълнител на дигитална платформа и медийна агенция:

АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066633

Профил на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68314&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False

Обява за комуникационна агенция:

АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9066634

Профил на купувача: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?isPublicProfile=false&tenderId=68320&tab=&page=1&searchParam=&sortParam=Id&sortDirection=False