Визия за София е инициатива за създаване на споделена и дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии. Проектът има амбицията да опише града, в който искаме да живеем и да подобри начина на градско планиране, като включи още в началото на процесите на взимане на решения всички хора и организации, които участват в създаването на общото бъдеще на София: общински власти, неправителствени организации, инвеститори, изследователи, експерти и граждани. Задачи на Визията са анализ на моментното състояние на София и създаването на механизми за устойчиво взаимодействие между заинтересованите страни и идентифициране на споделени цели. Проектът е инициатива на Столична община и ще послужи за основа на всички бъдещи стратегии за развитие на града до 2050.

Работата по Визията включва събиране, обобщаване, създаване, дискутиране и анализ на информацията по всички теми, свързани с бъдещето на София. Процесът се координира от мултидисциплинарния екип Визия, който работи за постигането на максимално включване и информиран диалог между всички участници. Екипът подпомага всички заинтересовани страни да споделят информация, да генерират идеи и да предприемат реални действия за решението на различни проблеми. Екипът събира, обобщава и представя знанията за реалното състояние на града, както и предложенията за развитието на София.

Процесът по създаването на Визия за София бива координиран с други инициативи, актуални към този момент и имащи отношение към бъдещото развитие на Столична община, като например “Град за хората”, “План за устойчива градска мобилност”, “Зелена София”, “Прединвестиционно проучване на ВиК инфраструктарата”, „План за устойчива градска мобилност“ и други.

Следвайки одобреният график, през есента на 2017 в процеса се включват седем експертни организации, които работят по изследванията и анализите на седем тематични направления: Хора, Идентичност и култура, Градска среда, Околна среда, Транспорт, Икономика и Управления, и включените в тях теми. Експертните екипи имат задачата да обобщят съществуващото знание по тези направления, на базата на което да започне информиран диалог за бъдещето на града. На основата на този диалог, през пролетта на 2018 ще бъде предложен работен вариант на Визията, който отново ще бъде дискутиран от широката общественост. През есента на 2018 Визията следва да бъде приета от Столичен общински съвет, за да служи като платформа за развитието на София и да сложи началото на устойчива система за дълготрайно взаимодействие.