Стъпки

Процесът по създаване на  Визия за София е организиран в няколко стъпки. Основните дейности са свързани със събиране на максимлано количество информация и данни за текущото състояние на града, във всяка една от тематичните групи. На тази база екипът създава процес на взаимодействие и информиран диалог в широк кръг, с активиране на всички заинтересовани страни на различни етапи.. Повече подробности за всяка от стъпките можете да намерите в методическите насоки за съставяне на Визията

Стъпка 1: Организация на процеса

(3 месеца – март, април, май 2017)

Сформиране на екип Визия, който координира процеса по формулиране на Визия.

Стъпка 2: Подготовка на темите

(3 месеца – юни, юли, август 2017)

Експертен анализ на предложените теми и подготовка за изследователска работа, която ще създаде стойностно съдържание за комуникационната стратегия. Създаване на нов уеб-сайт, който да спомага за онлайн включване на хора с мнение, да предоставя прозрачност и информация за всички събрани от екипа данни, да отразява прогреса на работата и да предлага визуализации на данни и анализи.

Стъпка 3: Изследване и активиране на темите

(3 месеца – септември, октомври, ноември 2017)

Масова комуникация, която цели да информира гражданите по темите, да получи обратна връзка дали, колко и как една тема вълнува гражданите, както и да събуди интереса на всички (потенциални) участници в процеса. Начало на изследователската работа за запълване на информационните дефицити в знанието за града, дефинирани в Стъпка 2. Това е първата стъпка на включване на всички участници – граждани; експерти, имащи отношение към темите; граждански организации, групи, НПО; общински и държавни структури; бизнес, предприемачи и инвеститори.

Стъпка 4: Финализиране на теми

(3 месеца – декември 2017 г., януари, февруари 2018)

Консолидиране на събраната информация и взимане на решения за съдържанието и структурата на Визията.

Стъпка 5: Активизиране

(4 месеца – март, април, май, юни 2018)

Комуникация между граждани и експерти, предприемане на реални стъпки по различните теми.

Стъпка 6: Визия – формулиране

(2 месеца – юли, август 2018)

Създаване на „Визия за София и крайградските територии“.

Стъпка 7: Визия – одобрение

(1 месец – септември 2018)

Внасяне на Визия за София за одобрение от общински съвет и приемане като местен нормативен акт, който да послужи като основа за всички стратегически документи за развитието на града занапред.