Дългосрочни цели и ключови стъпки

7225927c640a819c1f498d39f69a43c8[1]

В близкото бъдеще цялата градската среда в София е благоустроена, привлекателна и безопасна. Тя е приятно и предпочитано място за разходки, срещи и за прекарване на време на хора от различни социални групи. Това подсилва социалните връзки и подпомага развитието на общности.

Пешеходецът е с предимство, а достъпността е съобразена с всички. Хората в неравностойно положение се ориентират и придвижват лесно в градската среда и се чувстват сигурно и комфортно. Създадени са нови площади, градинки и пешеходни зони в кварталите извън центъра. Средата има ясна и разпознаваема локална идентичност, което насърчава жителите ѝ да я припознават като своя и да я поддържат в добър вид.

Инвестициите в градската инфраструктура се изпълняват качествено и с издръжливи материали. Ремонтните дейности и разходите за поддръжка са намалели поради дълготрайността на изпълнението. Сградите в града са реновирани и допринасят за качеството на средата. Рекламните и други елементи по тях са съобразени с принципи, които подчертават архитектурата на сградата и характера на средата. Всички сгради, които са част от културното наследство, са възстановени в предписания вид. Дефинирани и реализирани са визуални коридори към важни за града символи.

Непостигането на качествена градска среда ще запази много от сегашните недостатъци на града. Това от своя страна би попречило София да бъде предпочитано място за живот, посещение и бизнес, и да има положителна връзка между хората и пространството, което те обитават. 

Дефинирани силует и приоритетни визуални коридори
София е дефинирала емблематични  сгради и природни дадености като катедралата Александър Невски и Витоша, с които се символизира и е разпознаваема. Тези символи играят важна роля във формирането на конкретна представа за града в съзнанието на жителите и посетителите. Към тези символи е дефинирана мрежа от визуални коридори, които запазват гледката към тях от различни места в града и подчертават значението им за София. Дефинирани са и цялостни градски силуети, които могат да бъдат наблюдавани от избрани локации за отправни точки.
Актуални и достоверни данни за инфраструктурата
Създадена е информационна система с пълна и актуална база данни на всеки вид техническата инфраструктура. Тя съдържа информация по различни параметри на самата инфраструктура като трасе, коти, материал, капацитет, категория, но също и информация за самото потребление, часовото натоварване, дейности по поддръжката. Различните експлоатационни дружества и общината синхронизират постоянно данните си в системата, като по този начин подпомагат по-качественото планиране на инвестициите си и адаптиране на предлаганите услуги.
Качествата на средата се контролират ефективно
Администрацията е активна в подобряването на средата и търси начини за оптимизиране на процесите, които зависят от нея, и за повишаване на резултатите от своята дейност. Строителният контрол е една от дейностите, които са драстично подобрени. Всяка сграда, която влиза в експлоатация, е проверявана за съвместимост с нормативните и градоустройствените изисквания, а контролът гарантира, че нейното изпълнение и последваща експлоатация съответстват напълно на одобрения проект. Инвестициите в градската среда, които се реализират с публичен ресурс, също са под прозрачен и строг контрол, който следи за качественото и дълготрайно изпълнение.
Осигурен финансов и организационен ресурс
Общината разполага с достатъчен капацитет, за да се справя успешно с ангажиментите си за подобрение и поддръжка на градската среда. Координацията на звената, ангажирани с този процес, е подобрена, отговорностите са ясно разпределени, изпълнението се мониторира, а бюджетирането е програмно. Общината приоритизира разумно дейностите за поддръжката на средата и осигурява бързо достатъчно финансов ресурс за реализирането на целите, които са определени като стратегически. Администрацията разполага с подготвени служители, които умеят да управляват успешно проектите си, да ги завършват качествено и в срок.
Живи и атрактивни публични пространства
Градската среда се реновира по начин, който въздейства благоприятно на хората и ги стимулира да прекарват повече време навън. Публичните пространства предлагат разнообразие от активности и привлекателна среда за отдих, забавление, социални контакти. Системата от пешеходни пространства се разширява и извън центъра, тротоарите са добре обособени и комфортни, създадени са улици за споделено движение, което допринася за успокояването на автомобилния трафик и ясно показват приоритетността на пешеходците в града. Публичните пространства като площади, улици, градини се облагородяват с дизайн, обвързан с характера на града, припознат е от гражданите и привлича и задържа посетители.
Зони с иновативна архитектура
Градът е обособил специални зони, в които се развиват експериментални квартали. В тях се строят сгради с иновативна архитектура, използват се нови материали и строителни способи и процеси. Изпробва се концепцията за умен град и свързаност на различни системи като инсталации, придвижване, начин на живот. Различните процеси в тези квартали се проследяват, анализират и регулярно се оптимизират така, че да отговарят максимално на потребностите на ползвателите. Изводите се сравняват с подобни квартали от други градове, а планирането на градската среда и проектирането на сградите се адаптира към спрямо съвремените тенденции и потребности.
Визуално подредена среда
Разработена е Наредба за градската среда, която включва система от стандарти, дефиниращи облика на сградите и елементите на градската среда, и указва и механизмите за прилагане и контрол. Стандартите следват конкретни принципи, които гарантират запазване на оригиналния архитектурен облик на сградите и ненатрапчивото разположение на рекламни и информационни табели. Създадени са и стандарти, които указват подходящия дизайн и начините за хармонично разполагане на градска мебел и други преместваеми обекти като пейки, кошчета, стълбове, павилиони. Градската среда е обновена спрямо тези принципи, допринасяйки за цялостен и хармоничен облик, а жителите са активна страна в поддръжката на добрия външния вид на сградите и околните пространства.
Покритие на населението с обновена инфраструктура
Всяка сграда в града е свързана с техническа инфраструктура, отговаряща на съвременните условия на живот. Напълно е изградена ВиК мрежата, а старата инфраструктура е подновена с нови и дълготрайни материали, което прави загубите минимални. ВиК съоръженията също са обновени и капацитетът им отговаря на потреблението. Развиват се топлопреносната и газопреносната мрежа, което подпомага градът да бъде по-съобразителен към околната среда и с по-висок дял на чисти енергийни източници в енергийния си микс. Електрическата система отговаря на всички критерии за безопасност, всички проводи са вкарани под земята и освобождават пространство за развитие на средата.
Съхранени пластове
Собствеността на всички сгради културни ценности е изяснена. Информацията за културното наследство е дигитализирана и лесно достъпна. Успешно се прилагат механизми за координирано опазване и обновяване на тези сгради в партньорство между държава, община и собственици. Повечето сгради са реставрирани в оригиналния си вид, като се съобразяват максимално с наличните първоначални данни. Друга част са адаптирани към съвремието, но с ясно подчертана автентичност, на която се базират. Градът следи архитектурните и градоустройствени тенденции и предлага нови сгради и ансамбли, които се обявяват за културни ценности. Културното наследство е добре популяризирано, а обществото разбира неговото значение и защо е необходимо да бъде опазвано.
Публичните пространства са озеленени качествено
Градът е осъзнал полезното въздействие на зелената система върху хората и  е приоритизирал осигуряването на достатъчно качествена зеленина за своите жители. Всеки гражданин има бърз пешеходен достъп до парк, градина или озеленено публично пространство. Площадите и улиците се залесяват с дървета, които пазят сянка през лятото и стимулират гражданите да прекарват повече време там. Поддържа се зеленина, която влияе благоприятно на човешкото възприятие и украсява градската среда, като цветни лехи, градинарска скулптура или билкови градини. Озеленяването е интегрирано със средата, а гражданите имат възможност да се информират за растителните видове и да оценят тяхното въздействие върху въздуха и живота в града.
Повишена градска култура
Гражданите са осъзнали въздействието на своя начин на живот върху града и се възприемат като част от единна, обща система, която споделят и в която съжителстват. Организират се кампании, които стимулират създаването на местни общности, и инициативни комитети, които спомагат за намирането на подходящи решения за оптимизиране на конкретни градски процеси. Гражданите са активни при облагородяването и поддръжката на своя квартал и участват в процеса по изготвяне на концепции и задания за инвестиции в публичното пространство. Безразборното изхвърляне на отпадъци и вандализмът са намалели драстично чрез комбинация от ефективен контрол и кампании, а повишената градска култура води до много по-приветлива среда.
Въведени в експлоатация симулационни модели за анализ на данни
Общината е въвела симулационни модели, които боравят с дигитализираните и лесно достъпни данни за средата и се използват за оценка на въздействие и анализ на тестови сценарии при създаването на политики и стратегии. Симулационните модели се прилагат в различни сфери и са инструмент за достигането до информиран избор, в който са въвлечени различни заинтересовани страни. Такива модели могат да са транспортен модел, модел на въздушните течения, модел на микроклимата, демографски и икономически модели и др. Моделите се използват активно за качествено и устойчиво планиране и осигуряват управление на града, базирано на данни.
Умни технологии и материали в инфраструктурата
Техническата инфраструктура на града се развива, като се следва концепцията за умен град. Мрежите са оборудвани със системи за следене на състоянието на съоръженията, качеството и количеството на преносените единици, часовото натоварване. Данните се извличат в реално време и се анализират, за да се установяват тенденции и да се усъвършенстват самите системи. Транспортът и други аспекти на градската динамика също се наблюдават и измерват, което подпомага градът да адаптира своите системи към нуждите на жителите и да предлага адекватни услуги. Ползват се умни и иновативни материали при строителство и обновяване на пътища, публични пространства и сгради.
5dd05f531bac1c4dbdf57849a8f48405[1]

Всеки квартал на София 2050 е мултифункционален и предоставя добър достъп до разнообразие от услуги. В старите квартали-спални се насърчават нови функции, за да се създаде богат микс от офиси, места за забавление, зелени площи, магазини, социални услуги и др.,които осигурявапривлекателна среда на обитаване. Бившите индустриални зони, са превърнати в много-функционални квартали с разнообразие от функции и са обживени през целия ден.

София се развива според концепцията за пешеходен и достъпен град. Всяко жилище е в радиус от десет минути ходене пеш от основни услуги като хранителни магазини, заведения, зелени площи за отдих и места за спорт. Всеки квартал разполага с пешеходна зона или друга безопасна среда, която функционира като общностен център. Мултифункционалността в самите сгради също се стимулира, а партерите се проектират и изпълняват като активни обекти, предоставящи услуги, които привличат пешеходци и влияят на жизнеността на средата.

При неизпълнение на тази цел, София рискува да бъде град с райони и квартали, които са живи само в определени части от деня. Това би ги направило неатрактивни за инвестиции, а публичните пространства в тях – пустеещи. Жителите на такъв град ще трябва да пътуват много повече, за което ще е необходима допълнителна инфраструктура.

Подходящ функционален микс при планиране
Направени са необходимите нормативни промени, които позволяват в ОУП да бъдат предписвани набор от конкретни функции и тяхното дялово разпределение във всяка устройствена зона. Това помага да бъде уточнен приблизителен микс от функции, който е необходимо да бъде създаден в различните части на града. Направените промени позволяват и да се указва конкретно предназначение за специфични градски части и в какви рамки да бъдат разпределени различните функции в тях. Съществуват и инструменти за регулиране на мултифункционалността на отделните сгради.
Механизъм за годишна актуализация на функционалния анализ
Планирането, приоритизирането на дейности и управлението на града се базира на актуални, пълни и детайлни набори от данни. Те се генерират от системите за мониторинг на града, справки от симулационните модели на градските процеси и допълнителни регистри. Всички дейности в София, включително социални или бизнес, са регистрирани по място на опериране, набор от предоставяни услуги, работно време и други параметри. Поддържането на актуални регистри на тези услуги дава възможност да се анализират функциите в града или отделни негови квартали и да се предприемат мерки за насърчаване на желаното развитие.
Актуализиран общ устройствен план
Общият устройствен план е актуализиран, като предвижданията му са синхронизирани с избраната концепция на развитие на града като компактен и концентриран. Старите и неизползвани индустриални и инфраструктурни терени са планирани за обновяване и активиране с нови, необходими за града, функции. Предвиденият брой жилища отговаря на прогнозите за демографско развитие на града и покупателната способност на жителите. Транспортната инфраструктура е преосмислена и отговаря на съвременните тенденции за градско придвижване. Публичните пространства и сгради са териториално балансирани. Самият план е създаден на основата на максимално точни изследвания и участие на заинтересованите страни.
Целенасочено използване на общинските имоти
Общинската собственост е идентифицирана и описана, а информацията за нея е публична и достъпна. Изяснени са отговорните институции за нейното стопанисване. Всички общински сгради – културни, спортни, административни се ползват по предназначение и са реновирани до отличен конструктивен и външен вид. Всеки общински имот е част от план за управление, който съответства на целите на развитие на града и чието изпълнение се следва стриктно. За определени обекти общината използва умело публично-частното партньорство, за да делегира част от задълженията си по стопанисването на организации с повече капацитет и опит, като следи в детайл тяхната дейност.
Ревизирани и приложени устройствени планове
Изготвени са ревизирани подробни устройствени планове за цялата територия на общината, които са съобразени с актуализирания ОУП, насочващ към компактно градско развитие. Предвижданията на ОУП биват разумно и успешно конкретизирани в ПУП, които биват приложени в своята пълнота и в законно определените за това срокове. Общината осъществява мониторинг на ефекта от прилагането на плановете - к умулативният ефект от инвестиционната активност бива анализиран и сравняван с параметрите на плановете. Общината е активен медиатор при съставянето на плановете и взаимодейства активно със заинтересованите страни.
Общината успява да насочи инвестиционния интерес
Общината успешно насочва инвестиции към приоритетните територии за градско обновяване. Осигурява по-бързи процедури за издаване на строителни разрешения, по-високи устройствени параметри, намалени данъци за нови компании и др., с което стимулира и улеснява значително инвестициите в тези територии. Предварително изградената инфраструктура облекчава значително реализирането на инвестиционни намерения и териториите бързо се превръщат от изоставени в жизнени и атрактивни с добър микс от съвременни функции.
Добре разпределено обществено обслужване
В София е постигнат добър териториален баланс на обществено обслужване. Всеки жител има пешеходен достъп до основни услуги като магазини за хранене, заведения и спортни обекти в рамките на 10 минути. Достъпът до зеленина и места за отдих е лесен. Детските градини и учебните заведения са достатъчно гъсто разположени. Всеки квартал има обособени места за култура, както и пешеходни зони, които подпомагат засилването на местните общности и връзката на гражданите с квартала.
565bfdee521c9de3339ec1abef44b26c[1]

Градът през 2050 г. успешно следва политики и планове за компактно развитие. Стари изоставени индустриални и инфраструктурни терени се обновяват и преизползват с нови, активни функции. Застрояването на земеделска земя се ограничава целенасочено и се реализира само при доказана необходимост.

Стимулира се развитието на среда с гъстота на обитаване, близка до сегашната в центъра на София. По този начин гражданите имат удобен достъп до цялата необходима инфраструктура за обслужване, като същевременно не се компрометира озеленяването, ослънчаването, гледките и въздушните потоци около сградите. Ключовите транспортни възли и спирки остават с по-интензивно застрояване, за да могат повече хора и бизнеси да бъдат обслужени от транспортната инфраструктура. Постигнат е комфортен за броя жители обем и разпределение на публичните пространства и услуги, площади, паркове, учебни и здравни заведения, места за спорт и културни и търговски центрове. Градът успешно управлява жилищния фонд, жилищата се използват ефективно, а празните, необитавани жилища са рядкост.

Неизпълнението на тази цел би довело до разстилане на града към крайградските територии, увеличаване на почвеното запечатване, зависимост от автомобили и изолиране на общности. Усвояването на нови и по-далечни територии би натоварило екосистемите и би изисквало изграждане и поддържане на нова и скъпа инфраструктура. Осигуряването на редовни и бързи транспортни връзки с масов транспорт би било трудна задача, особено при застрояване с ниска гъстота.

Актуализиран общ устройствен план
Общият устройствен план е актуализиран, като предвижданията му са синхронизирани с избраната концепция на развитие на града като компактен и концентриран. Старите и неизползвани индустриални и инфраструктурни терени са планирани за обновяване и активиране с нови, необходими за града, функции. Предвиденият брой жилища отговаря на прогнозите за демографско развитие на града и покупателната способност на жителите. Транспортната инфраструктура е преосмислена и отговаря на съвременните тенденции за градско придвижване. Публичните пространства и сгради са териториално балансирани. Самият план е създаден на основата на максимално точни изследвания и участие на заинтересованите страни.
Изградена среда в приоритетните територии
Общината дефинира приоритетни изоставени територии, които да бъдат обновени и превърнати в жизнени квартали. Общината е инициатор на процеса по обновяване, като влага усилия за ускорено актуализиране на устройствените планове, провежда необходимите отчуждения, партнира си със собствениците и местните жители и изгражда необходимата техническа и транспортна инфраструктура в избраните територии. Използва инструменти за успешно привличане на инвеститори и улеснява процеса по реализиране на намеренията им като същевременно следи за функционалния микс в развиващите се територии.
Общината успява да насочи инвестиционния интерес
Общината успешно насочва инвестиции към приоритетните територии за градско обновяване. Осигурява по-бързи процедури за издаване на строителни разрешения, по-високи устройствени параметри, намалени данъци за нови компании и др., с което стимулира и улеснява значително инвестициите в тези територии. Предварително изградената инфраструктура облекчава значително реализирането на инвестиционни намерения и териториите бързо се превръщат от изоставени в жизнени и атрактивни с добър микс от съвременни функции.
Минимизиране на необитаваните жилища
София успява да минимизира броя на необитаваните жилища като градът е постигнал висока степен на обитаване и използване на наличния жилищен фонд. Разработена е данъчна система, която насърчава пазарното предлагане на необитавани жилища, а общината взаимодейства за оптималното ползване не жилищния фонд. Това позволява градът да продължи да се развива компактно и концентрирано, без същевременно да рискува нарастване на цените на земята и жилищата. Градът успешно планира развитието си и постига баланс между търсенето и предлагането на жилища.
Ревизирани и приложени устройствени планове
Изготвени са ревизирани подробни устройствени планове за цялата територия на общината, които са съобразени с актуализирания ОУП, насочващ към компактно градско развитие. Предвижданията на ОУП биват разумно и успешно конкретизирани в ПУП, които биват приложени в своята пълнота и в законно определените за това срокове. Общината осъществява мониторинг на ефекта от прилагането на плановете - к умулативният ефект от инвестиционната активност бива анализиран и сравняван с параметрите на плановете. Общината е активен медиатор при съставянето на плановете и взаимодейства активно със заинтересованите страни.
Усвоени приоритетни територии
Избраните изоставени приоритетни територии в града са привлекли необходимите инвестиции, които са ги превърнали в активни и функциониращи градски квартали. Успешно е приложен миксът от функции, който създава благоприятна среда за живеене и работа и предлага разнообразие от услуги. Тези територии привличат бизнес и разнообразни жители, нови инвестиции в качеството на градската си среда и се превръщат в отличен пример за градско обновяване. София е успяла да развие функционалния си микс и инвестиционния баланс в териториалното си развитие чрез усвояване на зле обслужени части от градската тъкан и ограничаване на разрастването на града навън.
Обновен сграден фонд
Всички сгради в София са в добро конструктивно състояние и поддържан външен вид. Многофамилните жилнищни сгради имат актуални технически паспорти, обследвани са и са укрепени с продължен експлоатационен срок. Реновираните сгради са с дизайн, който отговаря на характера на средата. Етажната собственост е осъзнала ключовата си роля за поддръжката на жилищния фонд и с нейно партньорство се прилагат успешно механизми за обновяване на сградите. Гражданите се включват все по-активно в дейности, които облагородяват сградите и пространствата около тях.
90ec42064e494e36a1936da8e016904b[1]

София на бъдещето е идентифицирала и анализира регулярно приоритетните сектори за развитие в града. Общината съдейства за изграждането и развитието на клъстери от синергични индустрии в тези сектори. Икономиката на града се е преориентирала към бизнеси с висока добавена стойност и голямата част от работната сила е заета в тях. Това е повишило макроикономическите показатели, доходите и социалната кохезия.

Човешкият капитал е значително развит с активни инвестиции и реорганизация в образованието в синхрон с бизнеса, държавата и с помощта на чуждестранен потенциал. Фокусът е върху изграждането на гъвкави и аналитични умения, езикова и дигитална грамотност, умения за учене. Това позволява на града да предлага квалифицирана работна ръка и привлича преки чуждестранни инвестиции и бизнеси в клъстерите, които София е приоритизирала.

Индустриите са повишили многократно своята енергийна и производствена ефективност чрез обмен на ноу-хау и технологичен трансфер. Предприемачеството е активно и създава иновации. Автоматизацията и дигитализацията на процеси е помогнала на много производства да бъдат по-ефективни, а човешката работна сила е ангажирана в сфери, които изискват човешки контакт и човешка креативност.

Дори да не изпълни тази своя цел, градът би останал водещ икономически център на страната. Но ниските доходи от слабоефективни индустрии и автоматизацията биха довели до социално напрежение, биха намалили доходите на града и възможностите му за справяне с предизвикателст и подобрения на средата.

Процес по оценка на приоритетни сектори и адаптиране на политики към тях
Общината е разработила процес, базиран на активно събирани и анализирани икономически данни, който позволява регулярно идентифициране и преосмисляне на приоритетни за града сектори спрямо резултати, световни тенденции, пазарни показатели и т.н. Общината синхронизира всички свои стратегии и е изградила организационна рамка за адаптиране на политики и координационни усилия в посока засилване присъствието на индустрии от приоритетните сектори. Това позволява на общината да предприема по-ефективни и целенасочени усилия по привличане на клъстери от приоритетните индустрии в града.
Клъстери в приоритетните сектори функционират в града
В София са добре развити, функционират и растат клъстери от индустрии в приоритетните за града сектори. Това е постигнато чрез изграждане на физическа инфраструктура, идентифициране на терени, осигуряване на разрешителни и проактивна комуникация от страна на общината за привличане на ключови бизнеси в приоритетните клъстери. По този начин ефективността на градската икономика нараства, а София се профилира като отлична бизнес дестинация за индустрии от тези клъстери. Развити са междуклъст ерни връзки , които позволяват активна комуникация, обмен на опит и иновации и повишена синергия в икономическия контекст на града.
Гъвкаво работно време, условия и възможности за работа отвсякъде
Компаниите в София предлагат широка гама от възможности за гъвкаво работно време и отдалечена работа, благодарение на нормативни промени, технологична обезпеченост и информационни кампании за ползата от гъвкав труд. Това позволява по-ефективно използване на човешкия капитал, намалява безработицата, ангажирайки адекватно работната сила и позволява по-здравословен начин на живот за работещите в стресова среда. Икономическата продуктивност нараства.
София е предприемачески хъб в региона
Градът се е превърнал в регионален център на предприемаческа активност. Обемът на рискови инвестиции в стартиращи предприятия, броят започнати стартъпи годишно, както и броят успешни и печеливши проекти надвишават средното за Балканите и привличат внимание, капитал и хора от цяла Европа. София предлага най-добре разработената предприемаческа екосистема, с финансиране във всички сегменти, широки възможности за обмен на опит и за менторство, намалена административна тежест и опростени регулаторни режими, достъп до множество отворени данни, до научни изследвания и локации за обмен на идеи и взаимодействие с бизнес партньори, учени и кариерни центрове.
Образованието развива гъвкави умения за учене през целия живот
Чрез различни политики и нормативни промени образованието на този етап е фокусирано върху умения за критично осмисляне на информация, езикови и дигитални способности, меки умения, екипна работа. Училищните програми са преориентирани в посока практически занимания и изграждане на умения, вместо фокус върху конкретни знания. Освен останалите плюсове за личностно развитие и ниво на гражданска ангажираност у младежите, това позволява гъвкава и безболезнена преквалификация и учене през целия живот. По този начин София намалява риска от безработица и социално напрежение при загубата на работни места поради технологичните промени и повишава икономическата продуктивност заемайки работна сила в растящи и високотехнологични сектори.
Бизнесът е дигитализиран в голямата си част
Индустрии и услуги във всички икономически сектори, развити в града, са оптимизирали своите процеси и са дигитализирали всички възможни елементи от операциите си. Общината проактивно е подпомогнала въвеждането на нови технологии и повишаване на дигиталната грамотност в бизнес средата. Това е позволило да не се потребяват излишни материални ресурси и да се създава висока стойност с минимален натиск и негативни последици върху околната и градската среда.
Чуждестранни инвестиции в сфери с висока добавена стойност
Комбинацията от ангажирана политика на проактивна комуникация, осигуряване на физически инфраструктурни условия и административна подкрепа, наличието на квалифицирана работна ръка, както и присъствието на функциониращи клъстери в града привлича голям обем чуждестранни инвестиции в индустрии с висока добавена стойност. Това позволява на София да заеме голяма част от работната си сила в такива индустрии, променяйки към по-високоефективен икономическия си профил и повишавайки благосъстоянието на гражданите.
Квалифицирана работна ръка, адекватна на търсенето
Училища и университети работят активно с бизнеса в посока обмен на опит и изграждане на умения, необходими за пазара на труда. Развити са редица програми за съпътстващо професионално образование, гимназии и университети ангажират ученици и студенти в задължителни стажове, функционират центрове за кариерно ориентиране. Събират се и се анализират регулярно данни за пазара на труда и за нуждите от квалифицирана работна ръка в конкретни сфери. Учебни и образователни програми се изготвят с активно участие на бизнеса, негови представители имат възможност да участват като гост-лектори в учебния процес. По този начин градът е успял да задоволи адекватно липсите на кадри в приоритетни сектори на икономиката.
Развити условия за технологичен трансфер на иновации
Активната комуникация на бизнес и наука, с подкрепата на общината, подобрява условията за комерсиализация на създаваните иновации. Юридическата рамка позволява по-добра и ефективна патентна система, а различни формати на обмен на идеи и технологичен трансфер позволяват на бизнеса да експериментира с нови технологични решения. Общината предлага съдействие при финансиране на комерсиализация на иновации с помощта на международни финансови инструменти.
Макроикономическа стабилност
София е постигнала стабилен ръст в макроикономическите си показатели. Доходите достигат средното за град от този мащаб на европейско ниво, покупателната способност позволява достоен и щастлив живот, безработицата е в ниски граници, а икономиката е ориентирана към иновации, висока добавена стойност и висок експортен потенциал. Това повишава доходите на града и позволява инициативи на благоустройство, ресурсоемки, но важни политики, и реклама, които на свой ред довеждат талант и богатство в града.
Икономиката на София е ориентирана към индустрии с висока добавена стойност
Индустрии с висока добавена стойност формират по-голямата част от брутния вътрешен продукт в града. Това е постигнато чрез привличане на такъв бизнес с преференциални условия, подготвена работна ръка, инфраструктура и административни облекчения, както и с налична екосистема от клъстери в приоритетни сектори. Традиционни индустрии също са трансформирани и технологизирани. По-голямата част от работната сила на града е ангажирана в индустрии с висока добавена стойност и поетапно ориентирана към услуги, изискващи човешки труд - творчески индустрии, индустрии на грижа и преживявания, и др. По този начин благосъстоянието на жителите се повишава и градът е подготвен за нарастваща автоматизация.
Индустриите в града преизползват ресурси и са енергийно ефективни
София се е справила с това да регулира и насочва индустриите в посока максимална енергийна ефективност на техните производствени процеси. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност. Същевременно технологични нововъведения позволяват лесно преизползване на ресурси и намаляват материалните разходи на индустриите, което повишава продуктивността.
Екосистема с критична маса институти, бизнеси и учени
София се е превърнала в популярна дестинация за развитие на иновации. Налице е критична маса от учени и институти, създаващи технологичен прогрес, и бизнес в активна комуникация с тях, цикълът между тях е добре разработен и функциониращ. Частният финансов ресурс, насочен към създаване на иновации, е значителен, привлича научен потенциал, а бизнеси в София могат да се похвалят с един от най-напредничавите технологични решения на европейската сцена. Градът успява да комуникира това проактивно и адекватно, с което привлича допълнителен човешки капитал към тази екосистема. Всички приоритетни сектори се отличават с високо ниво на развойна дейност и успяват да комерсиализират иновации, създавани в столичните научни центрове.
Автоматизирани са повечето индустрии
Автоматизацията в бъдеще представлява значителна част от производствения процес на стоки и услуги в мнозинството икономически сектори. Алгоритми и машини значително повишават ефективността на различните индустрии и променят радикално част от тях. София не изостава от този процес и е успяла адекватно и поетапно да насочи човешкия си потенциал към заетост, която не подлежи в голяма степен на автоматизация - нараства значението на икономиката на преживяванията, грижата и творчеството. Благодарение на технологични нововъведения продуктивността на производствата и на труда е нараснала значително. Това повишава икономическото благосъстояние на града, което общината използва, за да адресира социалните проблеми в условията на нарастващ негативен ефект от автоматизацията на пазара на труда..
cf950a151e362798c986d294389d2000[1]

През 2050 г. София е европейски център за активно развитие на иновации. Бизнесът в приоритетните сектори разпознава необходимостта от инвестиции в развойна дейност, а градът предлага стабилна научна материална база и добре подготвен и квалифициран човешки капитал. Технологичният трансфер и комерсиализацията на иновации са успешно развити чрез институционално съдействие, места и формати за активен обмен на иновации, както и инвестиции в образованието.

Предприемачеството представлява значителна част от младежката заетост, с широка палитра от местни и международни инструменти за финансиране и менторство и програми за обмен на опит. Административните и регулаторни режими са опростени, услугите са дигитализирани. Градът привлича значителен международен талант и предлага широк запас от качествени данни. Добрата бизнес среда и превръщането на София в регионален предприемачески център привличат още човешки капитал в развитието на иновации. Налице е критична маса и екосистема от бизнеси и наука.

Алтернативен на този път би водил София в посока индустрия и бизнес с ниска добавена стойност и не би концентрирал в градаиновативен потенциал с широки възможности за износ на услуги и продукти. Предприемачеството би останало нишова активност предимно в IT, без да може да ангажира конструктивно младежите и да повиши тяхната бизнес и трудова култура. Рисков капитал би избягвал града, което би резултирало в пропуснати ползи, както за технологични иновации във всички градски системи, така и за преструктуриране на икономиката в по-устойчива посока.

Възможности и достатъчно информация за начинаещи предприемачи
София предлага широка палитра от възможности за финансиране, менторство и информация за начинаещи предприемачи. Общината е разработила различни механизми за съучастие с рисков капитал в приоритетни сектори и в иновации, предлагащи решения на проблеми в градската среда. Структуриране на европейски, национални и частни финансови инструменти и поддържане на адекватна информация за тях онлайн, в информационни центрове, в училища и университети позволяват на всеки начинаещ предприемач да измине пътя от идея до екип, финансиране и започване на бизнес.
Фокус върху икономика на знанието
Общината е развила и разширила набора от инструменти, с които разполага за подпомагането на иновации. Градът умело борави със своя административен, финансов и човешки ресурс, за да предложи атрактивна и подкрепяща среда за иновации. София се е утвърдила като водеща IT дестинация в европейски мащаб и е разширила тази си позиция към сферата на иновациите. Това води до увеличаване на значението на знанието в градския живот и икономика - отразява се благотворно на академичната среда, обмена на хора и идеи, добавената стойност в градското БВП и привлекателността на София като дестинация за "умни" инвестиции.
Образованието осигурява умения за развитие на иновации
Образованието е фокусирано върху развиване на умения, свързани с критично мислене, учене и възприемане на информация, езикови и дигитални умения и широк изглед към съвременните технологии. Чрез редица институционални инструменти, инвестиции и взаимодействие с държавата, общината е заложила в образователната система модерни методологични практики и технологии, позволяващи на учениците и студентите адекватно на бъдещето образование. Активно взаимодействие с бизнеса чрез стажове, участие във формирането на учебните програми, изследователски и съвместни проекти позволяват на училища и университети да създадат среда за иновации и да предлагат опит на възпитаниците си.
София е предприемачески хъб в региона
Градът се е превърнал в регионален център на предприемаческа активност. Обемът на рискови инвестиции в стартиращи предприятия, броят започнати стартъпи годишно, както и броят успешни и печеливши проекти надвишават средното за Балканите и привличат внимание, капитал и хора от цяла Европа. София предлага най-добре разработената предприемаческа екосистема, с финансиране във всички сегменти, широки възможности за обмен на опит и за менторство, намалена административна тежест и опростени регулаторни режими, достъп до множество отворени данни, до научни изследвания и локации за обмен на идеи и взаимодействие с бизнес партньори, учени и кариерни центрове.
Бизнесът отделя средства за развойна дейност
Индустриите от високо приоритетните сектори в столицата припознават нуждата от инвестиции в развойна и научна дейност и успешното взаимодействие с университети е направило това възможно за тях. Фирмите отделят значим процент за развойна дейност, което провокира създаването на индустриални и технологични иновации в съответните сектори и повишава експортния потенциал на градската икономика. София може да се похвали с иновативни продукти, конкурентни на световно ниво. Където няма условия за създаване на местни иновации, бизнесът активно инвестира в интегриране и прилагане на технологични решения от световната сцена.
София предлага атрактивни условия за научна дейност
Фокусът върху развойна дейност, активната комуникация между бизнес и наука, както и инвестициите в образованието са създали възможност за сериозно повишение на качеството на материалната база и на финансовите условия за научна работа в града. Това позволява разцвет на университетите, привличане на по-високо квалифицирани специалисти в тях и обособяването на активни иновационни ядра за развиване на технологични проекти. Потенциално това може да включва и проекти в областта на фундаменталните и социалните науки. Градът е изградил репутация на добро място за правене на наука.
Развити условия за технологичен трансфер на иновациите
Активната комуникация на бизнес и наука, с подкрепата на общината, подобрява условията за комерсиализация на създаваните иновации. Юридическата рамка позволява по-добра и ефективна патентна система, а различни формати на обмен на идеи и технологичен трансфер позволяват на бизнеса да експериментира с нови технологични решения. Общината предлага съдействие при финансиране на комерсиализация на иновации с помощта на международни финансови инструменти.
Концентрация на учени във високотехнологични сфери
Подобренията в материалната база, инвестициите в образователната система, привличането на международен опит и човешки капитал и активното взаимодействие с бизнеса правят изследователската сфера предпочитана работна среда за много млади учени. София се отличава с по-високо от средното за ЕС ниво на учени, заети във високотехнологични сфери и създаващи иновации.
Екосистема с критична маса институти, бизнеси и учени
София се е превърнала в популярна дестинация за развитие на иновации. Налице е критична маса от учени и институти, създаващи технологичен прогрес, и бизнес в активна комуникация с тях, цикълът между тях е добре разработен и функциониращ. Частният финансов ресурс, насочен към създаване на иновации, е значителен, привлича научен потенциал, а бизнеси в София могат да се похвалят с един от най-напредничавите технологични решения на европейската сцена. Градът успява да комуникира това проактивно и адекватно, с което привлича допълнителен човешки капитал към тази екосистема. Всички приоритетни сектори се отличават с високо ниво на развойна дейност и успяват да комерсиализират иновации, създавани в столичните научни центрове.
7ff01ccc0b58ac5c26ea71e334d19889[1]

В бъдеще София е един от най-атрактивните за туристи градове в регионален и континентален мащаб. Столицата привлича посетители с иновативни и вдъхновяващи туристически преживявания, експонира отлично историята и културата си, а обслужването и предоставянето на информация са на високо ниво.

Чрез технологични средства за анализ на туристическо поведение, София успява гъвкаво да управлява предлагането и да привлече не самонискобюджетни туристи,но и семейни, организирани, конферентни и еко-ориентирани посетители. Планината и водните площи са удобни за достигане. Минералните води на града осигуряват значителен туристически интерес. Селският и алтернативен туризъм са добре развити.

Развитието на бранша осигурява работни места за много жители на града в сфера, където личният контакт и човешките умения продължават да са водещо изискване. Привлекателността на София като туристическа дестинация играе важна роля в привличането на научен и бизнес потенциал към града. Повечето посетители остават значително по-дълго, инвестират повече и рекламират София в собствената си социална среда. Градът стои добре на световната карта, като успява разумно и устойчиво да управлява приходите от туризъм за справяне с негативните ефекти от увеличения човешки поток.

Алтернативно, градът би останал слабо позната дестинация за туристи въпреки богатите си природни и културни дадености. Това би било изпуснат шанс за привличане на човешки капитал и инвестиции в София, но би намалило нуждата от справяне с проблеми, идващи от нараснал брой посещения в столицата.

Туристическата инфраструктура отговаря на съвременни стандарти
Знаци, табелки и информация са лесно откриваеми - онлайн и офлайн, достъпни и задължително поне двуезични. Визуалният език е унифициран и за туристите е лесно и приятно да се ориентират при придвижването си из града. Забележителностите са добре обозначени, добре осветени, с достъп за лица със затруднено придвижване, с онлайн достъпна информация, с визуално изчистена среда, с ремонтиран и естетически привлекателен външен вид и околна инфраструктура, особено за най-значимите обекти. Входните и изходните точки на града са лесно достъпни, с достатъчно съпътстващи услуги за хранене и забавление, а зелените площи са част от туристическите маршрути.
Витоша е достъпна и предпочитана дестинация
Витоша е активно комуникирана като едно от основните туристически предимства на София. Публичният транспорт до планината е значително по-чест, удобен и визуално обозначен. Ремонтирана е инфраструктурата на основните входни точки в планината, както и планинските пътеки. Изоставени хижи са отдадени на концесия. Контролът върху достъпа с автомобили в планината е строг и ефективен. Възстановени са изоставените лифтове и ски писти. Туристическите обекти в планината са с високи изисквания и контрол за устойчиви практики, естетично оформление, нетърпимост към замърсяване. Информационната инфраструктура е обновена, разработени и активно популяризирани са ключови маршрути, обхващащи проходимите части от планината. Антропогенният натиск се управлява устойчиво.
София комуникира оптимално предимствата си като дестинация
Общината е ангажирана активно в комуникацията на града като туристическа дестинация чрез добре насочени рекламни кампании в приоритетни и в бързо нарастващи целеви аудитории по света. Ключови елементи от туристическото предлагане на София са устойчиво комуникирани с унифициран език и с модерен дизайн. Разработени са комуникационни послания в перспективни, но недостатъчно развити, слоеве на туристическия продукт като конферентен, спа и селски туризъм . Общината фасилитира присъствието на туристическия бранш на международни изложения, предоставяйки информационни материали и логистично съдействие. София разполага с отлично поддържан информационен уебсайт и се възползва оптимално от дигитални комуникационни канали.
Високи стандарти на обслужване и на туристически услуги
Туристическите услуги в областта на храненето, настаняването и забавленията се отличават с професионализъм и отлично отношение. Общината активно подпомага туристическия бизнес в повишаването на стандарта на обслужване, провежда кампании за добри практики на гостоприемство и финансира курсове за туристически персонал. Обслужването в туристическата сфера в София е приветливо, информирано и достъпно минимум на английски език. То води туристи отново в града, но създава отлична среда и за неговите постоянни жители.
Привлекателна градска среда
София е успяла да подобри значително качеството на градската среда чрез добре поддържани тротоари, улици и фасади, премахване на визуално замърсяващи обекти, борба с вандализъм и замърсяване, активна поддръжка на зелени площи и т.н. Пешеходецът е с предимство, а достъпността е съобразена с всички. Хората в неравностойно положение се ориентират и придвижват лесно в градската среда и се чувстват сигурно и комфортно. Сградите в града са реновирани и допринасят за качеството на средата. Рекламните и други елементи по тях са съобразени с принципи, които подчертават архитектурата на сградата и характера на средата. Всички сгради, които са част от културното наследство, са възстановени в предписания вид. Гледки към планината, към основни забележителности и към знакови силуети са свободни и правят впечатление на туристите.
Развитие на алтернативен туризъм
София се възползва отлично от географските и икономическите си особености и увеличава туристическото предлагане в нови посоки, чрез подходяща комбинация от информационни кампании, привличане на целево съфинансиране и обновяване на инфраструктура. Разработват се иновативни технологични решения за виртуални туристически преживявания с VR/AR технологии. Селата около София предоставят възможности за настаняване, хранене и преживявания по добре обособени и комуникирани маршрути. Развиват се винен и спортен туризъм в локации около града и крайградските територии.
Топ дестинация за СПА и балнеоложки туризъм
София е възстановила минералните си бани, които предоставят отлично туристическо преживяване, допълнени от СПА хотелите в града и около него. Комуникирана е проактивно историята на града като център на минералните води. Информационните материали и маршрути задължително включват тези обекти, а градската среда около тях е моделирана с визуални препратки. София е една от предпочитаните дестинации за СПА и балнеоложки туризъм в Европа и предлага високо конкурентна услуга.
Иновативни туристически услуги
Туристическият бизнес в града експериментира с нови технологии и иновативни туристически услуги, като добавена реалност, роботизация, споделени или създавани от потребителя преживявания, и др. София изгражда репутация на иновативно място за туризъм, привличайки интерес особено сред по-младите посетители. Развиването на такива иновации стимулира и предприемачи, които ги предлагат на местния бизнес, и технологично развитие, повишавайки стойността, създавана в градската икономика. индикатори:
Разпознаваеми квартални идентичности и обособени локации
Градът е разнообразил успешно културната и визуалната си среда с добре обособени тематични квартали и локации, като арт-квартал, занаятчийска улица, ядро с нови тематични музеи, историческия резерват в центъра, ядро с внимателно консервирано биоразнообразие, квартали, развити около минералните води и т.н. Тези микро-идентичности са проактивно комуникирани с подходящ визуален и информационен език. Общината фасилитира привличането на бизнеса в тях и поетапно подпомага обживяването на градската среда около преживявания, свързани с тези идентичности.
София експонира по оптимален начин историческото си минало
Историческите пластове на София са ясно видими, разпознаваеми и добре комуникирани. Туристически маршрути, подходящи архитектурни решения, нови музейни обекти и прилежаща информационна инфраструктура разказват за историята на града от всички негови епохи. Виртуални преживявания позволяват активно запознаване с античния, средновековния, османския и модерния периоди от историята на града. Опазването на исторически обекти е изведено като основен приоритет, намерени са решения за опазването на архитектурни паметници от Стара София, а реставрацията и социализацията на антични останки следва най-добрите световни практики.
София управлява устойчиво антропогенния натиск от туристи
Градът следи регулярно антропогенния натиск, генериран от туризма върху градската и околната среда, върху икономиката и социалната сфера на града, и е подготвен с адекватни регулации, следващи успешни световни практики. Подобен пакет от мерки включва регулиране на предлагане на апартаменти за туристи, което повишава устойчиво наемите в града, квоти за високо посетени забележителности, добре планирани маршрути и стимули за равномерно посещение на потоци от хора в различни географски локации в града и околните територии, повишаване ролята на извънградския туризъм и редица други. По този начин туризмът носи ползи за имиджа и икономиката на града, без да генерира социално напрежение и да води до деградация качеството на средата.
София е топ туристическа дестинация на Балканите
София се е превърнала в предпочитана туристическа дестинация на Балканите, наравно с установени туристически центрове като Истанбул, Трансилвания, гръцкото крайбрежие и други български градове. Това е постигнато чрез палитра от разнообразно предлагане, иновативни услуги и подходи, отлично обслужване и ефективна комуникация. Развитието на града в туристическо отношение увеличава притока на туристи и приходи от туризъм към цялата държава, а отличното туристическо преживяване привлича бизнес, инвестиции и постоянно пребиваващ човешки капитал в столицата.
0a061312e8a91b2f14aad4c1fb770192[1]

Производството и потреблението в София 2050 са структурирани в съответствие с принципите на кръговата икономика. Ресурсите се преизползват максимално, околната среда се развива устойчиво, производствените вериги са максимално ефективни и включват споделяне на стойност. Отпадъците се преработват, енергията идва от възобновяеми източници, апроизведените продукти и услуги имат дълъг живот. Тази структура на икономиката е в синхрон с механизмите, които наблюдаваме в природата и които позволяват кръговрат на всички изходни продукти и повторната им употреба.

Такъв подход към развитието на икономиката намалява преразхода на ресурси, предлага широко поле за развитие на иновации и бизнеси с висока добавена стойност, спомага за управление на климатичните промени и намалява натоварването върху околната среда, човешкото здраве и бедността. София е водещ в икономическо отношение град, който знае как да използва повторно продуктите от производството си, развива активно работни места в сферата на кръговата икономика, експериментира непрестанно с иновативни бизнес решения, приоритизира местното производство и стимулира оптимизация и дигитализация на индустриите от всички сектори.

Придържането към класическите икономически модели и неизпълнението на тази стратегическа цел би довело след себе си неустойчиво и бързо изчерпване на ресурсите, и съответно екологични и социални проблеми, пониженидоходи, инвестиции и работни места.

Отпадъците се събират разделно и се рециклират
Системата за разделно събиране на отпадъци е водеща в сметосъбирането на София, диверсифицирана е в повече видове рециклируеми отпадъци, контейнерите са много на брой и винаги в близост до жилищните сгради, а изхвърлянето е удобно за всички. Управлението на отпадъците е гъвкаво и се съобразява със спецификата на всеки квартал, приоритизирайки различни методи като компостиране и разделяне в домовете, депозитни системи, подземни контейнери, машини за заплащане на рециклируеми отпадъци и др. Депонирането е почти нулево. Гражданите могат лесно да се информират за начина на финансиране и функциониране на системата. Принципите на рециклиране са заложени в информационни кампании и в образователната система.
Замърсителят плаща
Системата за таксуване на отпадъци е сериозно реформирана, за да отразява по-справедливо обема на произвеждането им и да стимулира дългосрочното им минимизиране. Отпадъците не са анонимни и образуването на таксата за битови отпадъци е изцяло зависима от количеството и качеството на генерираните отпадъци както от гражданите, така и от бизнеса. Различни механизми като платени пликове за отпадъци, индивидуални и етажни контейнери, високи глоби за замърсяване по улиците и др. изместват тежестта по справянето с отпадъците към онези, които ги произвеждат в по-голям обем. Концепцията "замърсителят плаща" обхваща всякакви форми на замърсяване и деградация на околната и градската среда и позволява на градската управа да се справя по-добре с нежеланите последствия. Гражданите са осведомени за начина на формиране на таксата за битови отпадъци и имат възможността чрез промяна в навиците си да променят и разходите си.
Екосистемните услуги участват в управлението на града
Концепцията за е косистемни услуги е широко въведена в управлението на общината и позволява всяка намеса в града и околните територии да бъде оценявана спрямо екологичното си въздействие и спрямо екологичните ресурси, които потребява. Това води София към по-бързо към устойчиви икономически и бизнес модели в синхрон с идеите на кръговата икономика. Всички екосистеми, намиращи се в Столична община, са картирани, оценени и остойностени. Въведени са финансови инструменти, чрез които се заплащат ползите от екосистемите и негативното въздействие върху тях. Тези инструменти са се превърнали в ключов фактор за създаването и поддръжката на парковете, реките, езерата и други водни обекти, чистите почви, биоразнообразието и др.
Горският ресурс се използва устойчиво
Горският ресурс на общината се потребява изключително устойчиво, със задължителна оценка на въздействието на всяка дейност върху тях, механизъм за качествено залесяване и данни за състоянието им в реално време. Това е важно, тъй като г орите са един от най-важните ресурси на бъдещето и предоставят редица екосистемни услуги. Те са основен фактор за справяне с последиците от климатичните промени и осигуряват ценен и възобновим индустриален ресурс. Създават условия за подобряване на микроклиматичните условия в градска среда и осигуряват защита при замърсяване на въздуха. Имат спортна, икономическа, естетическа и културна функция и са сред символите ни на национално ниво.
Бизнесът е дигитализиран в голямата си част
Индустрии и услуги във всички икономически сектори, развити в града, са оптимизирали своите процеси и са дигитализирали всички възможни елементи от операциите си. Общината проактивно е подпомогнала въвеждането на нови технологии и повишаване на дигиталната грамотност в бизнес средата. Това е позволило да не се потребяват излишни материални ресурси и да се създава висока стойност с минимален натиск и негативни последици върху околната и градската среда.
Минимизиране на произведените отпадъци
Прилагането на принципите на кръговата икономика в условията на постоянен икономически растеж, демографско развитие и засилена урбанизация на града и околните територии, в комбинация с осъзнаването на ползите от качествена околна и градска среда, както и световните реалности на пазара на ресурси са довели до минимизиране на произведените отпадъци. София е успяла да постигне намаляване на произведените отпадъци както сред гражданите, така и сред индустриите. Това е довело до максимално преизползване на продуктите от всеки производствен и битов процес, поддържането на чиста околна среда и захранването на нови индустрии, които могат да преработват такива продукти в нови икономически модели.
Местната продукция е с приоритет
Производството в София е ориентирано около по-къси вериги на доставка, които пестят време, енергия и ресурси, необходими за транспорт, обживяват местни общности, привличат инвестиции и диверсифицират икономическото развитие, с което намаляват икономическия риск от индустрии, отпадащи във времето. Приближаването на суровините, необходими за производството на продукти и услуги, до потребителите на свой ред е повишило осъзнатостта и осведомеността за потенциалните социални и екологични проблеми, които добиването им предизвиква. София е успяла адекватно и с пазарни механизми да стимулира местната продукция и къси производствени вериги където това е възможно.
Кръговата икономика е споделено разбиране
С поредица от информационни кампании, пазарни стимули и регулаторни механизми, общината е успяла да създаде споделено разбиране и усещане за смисъла, ползите и нуждата от принципите на кръговата икономика. Това позволява самоподхранваща се среда и екосистема за иновации в областта на устойчивото развитие. След постигнато споделено разбиране, привличане на необходимите инвестиции и иновации и активна екосистема, изповядваща принципите на кръговата икономика, градът е успял да постигне достатъчно ноу-хау във всички сфери на социална и икономическа дейност как ресурсите могат да бъдат потребявани максимално устойчиво, дълготрайно и ефективно.
Споделената икономика е значим дял от градската икономика
Споделената икономика заема основно място в икономическата структура на града. В разцвет са бизнес модели, които позволяват един и същи ресурс се използва от различни потребители, независимо от собственика му. По този начин се минимизира нуждата от излишно производство, а в редица случаи също така се оптимизират пространствени, финансови, социални и други показатели. Други аспекти на споделената икономика като микрокредитиране, коуъркинг пространства и др. са позволили значително повишаване на възможности за предприемачество и иновации. София активно осъзнава и промотира ползите за устойчиво развитие от такива икономически и бизнес модели и е успяла да привлече значителен дял опериращи по този начин услуги в града.
Водните ресурси се използват устойчиво
София е успяла да минимизира загубите на питейна вода, минералните води са публично достъпни и биват устойчиво използвани, а подземни води се използват разумно и устойчиво. Това позволява от една страна осигуряване на питейна вода в достатъчно количество и по всяко време, от друга - развитието на лечебни, рекреационни и търговски дейности, свързани с минералната вода, а от трета напояването на земеделските земи и градската зелена система. Събирането на дъждовните води е широко разпространена практика и се използва за напояване и санитарни нужди. София е по-добре подготвена за промените в климата - засушаване, повишаване на температурите, редки, но значителни валежи и бури.
Производствата са енергийно ефективни
София се е справила с това да регулира и образова индустриите в посока максимална енергийна ефективност на техните производствени процеси, което е ключов елемент от устойчивото развитие и принципите на кръговата икономика. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.
Енергийният микс се произвежда основно от ВЕИ
София е успяла чрез пазарни стимули, регулация и проактивна интеграция на технологични иновации да минимизира потреблението и производството на енергия от замърсяващи и невъзобновяеми източници, които не могат да се впишат в моделите на кръговата икономика. По този начин замърсяващи и ресурсоемки енергийни производства са минимизирани или изцяло премахнати в синхрон със стратегическите документи на световно, европейско и национално ниво. Това е дало резултат в справянето с проблемите от климатично естество, открило е нови работни места в зелени енергийни производства, и същевременно е помогнало да се либерализира по-лесно пазарът на енергия, предоставяйки свобода за лично производство и избор за енергийни доставчици, което е намалило загубите от пренос на енергия по мрежата.
Сградите са енергийно ефективни
Успешно е направен преходът към въглеродно неутрално строителство. Новото строителство се състои само от сгради с потребление близко до нулата, а за всички съществуващи (с изключения на сградите-паметници на културата) са внедрени ефективни мерки за енергийна ефективност, чрез които енергийната консумация намалява значително. За оценка на енергийната ефективност се използват методи, които позволяват отчитане на резултата, например инфрачервено заснемане на сградите. Това води до значително намален разход на енергия и необходимост от ресурс за производството и закупуването ѝ и позволява този ресурс да бъде насочен към други цели и подобрения на градската среда.
2eaf0700a4f826adcc3aaec9121307a0[1]

В бъдеще София управлява устойчиво природните си ресурси и енергиен баланс, въвеждайки добри практики за намаляване на загубите и на деградацията на води, почви и минерални ресурси. Отпадъците се преизползват като ресурс за индустрията и не замърсяват. Енергийният микс е изместен към производство от локални възобновяеми източници, а потреблението е значително по-ефективно и се управлява чрез технологии като smart grids.

Нарушените терени в общината са успешно рекултивирани и се прави регулярен анализ на земеползването. Въведени са изисквания за минимален дял незапечатани почвипо райони и квартали и финансови механизми за опазването им.

Генерираните отпадъци са сведени до минимум благодарение на ежегодни информационни кампании и гъвкави модели за управление на териториален принцип, съобразени с резултатите от провеждани проучвания. Таксата битови отпадъци е съобразена с обема и вида, които произвежда всяко домакинство и бизнес. Нерегламентираните сметища са изчезнали и има постоянен контрол срещу тях.

Минералните водина територията на общината са оползотворени чрез устойчивото им включване в градски бани, СПА центрове и минерални плажове. Хората осъзнават ползата за личното си здраве от запазването им. Екосистемните услуги са картирани, остойностени и са включени в управлението на общинския бюджет. Обект са на постоянен мониторинг и се ползват при създаването на градоустройствени планове.

Неизпълнението на тези цели би компрометирало качеството на живот, развитието и ресурсната обезпеченост на града.

Картирани и оценени екосистемни услуги
Наличните екосистемни услуги на територията на общината са детайлно картирани и остойностени. Това позволява всяка намеса върху средата да може да бъде оценена през призмата на участието ѝ в градските екосистеми и влиянието на намесите върху това участие. Приходите и разходите от тези услуги са въведени в бюджета на общината. Осъществява се активна комуникация с гражданите с цел разяснение и акцентиране върху ползата от екосистемните плащания, и е гарантирана прозрачност при ползването на събраните средства. Събираните средства се използват целево за поддържане на екосистемните услуги.
Отпадъците се събират разделно и се рециклират
Системата за разделно събиране на отпадъци е водеща в сметосъбирането на София, диверсифицирана е в повече видове рециклируеми отпадъци, контейнерите са много на брой и винаги в близост до жилищните сгради, а изхвърлянето е удобно за всички. Управлението на отпадъците е гъвкаво и се съобразява със спецификата на всеки квартал, приоритизирайки различни методи като компостиране и разделяне в домовете, депозитни системи, подземни контейнери, машини за заплащане на рециклируеми отпадъци и др. Депонирането е почти нулево. Гражданите могат лесно да се информират за начина на финансиране и функциониране на системата. Принципите на рециклиране са заложени в информационни кампании и в образователната система.
Припознати и възприети екосистемни услуги
Плащанията за екосистемни услуги позволяват отделяне на капитал за поддържане на екосистемите, а друга страна водят до по-ефективно използване на природните ресурси. Осъществява се активна комуникация с гражданите с цел разяснение и акцентиране върху ползите от екосистемните услуги, и е гарантирана прозрачност при ползването на средствата.
Замърсителят плаща
Системата за таксуване на отпадъци е сериозно реформирана, за да отразява по-справедливо обема на произвеждането им и да стимулира дългосрочното им минимизиране. Отпадъците не са анонимни и образуването на таксата за битови отпадъци е изцяло зависима от количеството и качеството на генерираните отпадъци както от гражданите, така и от бизнеса. Различни механизми като платени пликове за отпадъци, индивидуални и етажни контейнери, високи глоби за замърсяване по улиците и др. изместват тежестта по справянето с отпадъците към онези, които ги произвеждат в по-голям обем. Концепцията "замърсителят плаща" обхваща всякакви форми на замърсяване и деградация на околната и градската среда и позволява на градската управа да се справя по-добре с нежеланите последствия. Гражданите са осведомени за начина на формиране на таксата за битови отпадъци и имат възможността чрез промяна в навиците си да променят и разходите си.
Ограничено запечатване на нови почви
Направен е детайлен анализ за степента на запечатване на почвите в Столична община. Направено е проучване за минимално, оптимално и максимално почвено запечатване на почвите по квартали и райони. Въведен е финансов механизъм за управление на почвеното запечатване - териториите, при които почвеното запечатване е с висок интензитет, имат високи цени на разрешителните за строеж (и/или други такси, свързани със запечатването на почвите). Това е и един от използваните начини за привличане на инвестиции в по-слабо развитите райони на София. Извършена е качествена оценка на почвените ресурси в общината и е създадена планировъчна карта на качеството на почвата. Градоустройствените решения отчитат както площта, така и вида почвено запечатване.
Рекултивирани нарушени терени
Всички нарушени терени на територията на Столична община са картирани и се преговаря със собствениците за начина на включването им в градското развитие. На базата на различни механизми в зависимост от спецификата на всяка отделна територия са рекултивирани нарушените терени и са включени активно в градската екосистема като жилищни зони, гробища, влажни зони, езера, паркове и др. . Прави се регулярен анализ на земеползването в общината и са определени целеви стойности на баланса на територията по устройствени зони като това е отразено във всички секторни планове за действие.
Рационално използване на минералните води
М инералните води на столицата са интегрирани чрез реконструкция на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура. Изградени са минерални СПА центрове и градски минерални плажове за рекреация и спорт. Минералното богатство удовлетворява нарастващите потребности от отдих, профилактика и природно лечение на гражданите. Направен е анализ на капацитета на наличните източници на минерални води и са определени оптималните количества за оползотворяване на минералните води, без да има негативно въздействие върху качествените и количествените характеристики. Анализът включва и оценка на различни начини за оползотворяване на минералните води.
Минимизиране на произведените отпадъци
След комплексна оценка са въведени най-подходящи модели за управление с цел устойчиво управление на отпадъците, съобразено с различните специфики на териториите в общината. Многофакторни системи, следващи принципите на кръговата икономика, са внедрени при строителство на нови обекти. Провеждат се кампании за информиране на гражданите за важността и ролята на ежедневните решения. Създадени са условия за включване на повече участници в събиране, транспорт и последващо оползотворяване на отпадъци. Всичко това намалява количеството на генерираните отпадъци и подпомага повторното им използване като ресурс, което позволява поддържането на по-чиста околна среда и захранването на нови индустрии, които могат да преработват такива продукти в нови икономически модели.
Устойчиво използване на дъждовните води
Проектирана е подходяща зелена инфраструктура за намаляване на оттока на дъждовни води. Спирките на градския транспорт за озеленени. Въведено е задължение за озеленяване на покриви и нови сгради, както и стимули за съществуващи такива. Количествата дъждовни води, попадащи в канализацията, са намалени, което води до облекчаване на градските пречиствателни станции за отпадъчни води. Намалена е нуждата от обвързването на Столична община с изкуствени съоръжения за съхранение на дъждовни води. Част от дъждовните води се използват за нуждите на общината (изготвена стратегия за събиране и използването им за напояване). Дъждовните води се използват за напояване и санитарни нужди, което намалява потреблението на чиста питейна вода.
Използване на геотермална енергия
Направено е проучване и анализ за възможността за използване на геотермалната енергия за отопление и охлаждане. Геотермалните източници се използват за отопление или за охлаждане чрез технологии и на територии, определени в проучването. Използването на геотермалната енергия води както до намаляване на разходите за отопление и/или охлаждане, така и до по-голяма енергийна сигурност
Индустрията е енергийно ефективна
Създаден е план за действие за повишаване на енергийната ефективност в производството, включващ пилотни територии и методи. Повечето икономически сектори са трансформирани в посока максимална енергийна ефективност на производствени процеси. Индустриални сгради са с близко до нулево енергийно потребление. Загубите от пренос на енергия за производствени нужди са минимизирани благодарение на добре развита умна мрежа за разпределяне на енергия (smart grid), децентрализирано енергийно производство, разположено максимално близо до потребителя и динамичен и отворен енергиен пазар. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.
Енергийният микс се произвежда основно от ВЕИ
София е успяла чрез пазарни стимули, регулация и проактивна интеграция на технологични иновации да минимизира потреблението и производството на енергия от замърсяващи и невъзобновяеми източници, които не могат да се впишат в моделите на кръговата икономика. По този начин замърсяващи и ресурсоемки енергийни производства са минимизирани или изцяло премахнати в синхрон със стратегическите документи на световно, европейско и национално ниво. Това е дало резултат в справянето с проблемите от климатично естество, открило е нови работни места в зелени енергийни производства, и същевременно е помогнало да се либерализира по-лесно пазарът на енергия, предоставяйки свобода за лично производство и избор за енергийни доставчици, което е намалило загубите от пренос на енергия по мрежата.
Сградите са енергийно ефективни
Успешно е направен преходът към въглеродно неутрално строителство. Новото строителство се състои само от сгради с потребление близко до нулата, а за всички съществуващи (с изключения на сградите-паметници на културата) са внедрени ефективни мерки за енергийна ефективност, чрез които енергийната консумация намалява значително. За оценка на енергийната ефективност се използват методи, които позволяват отчитане на резултата, например инфрачервено заснемане на сградите. Това води до значително намален разход на енергия и необходимост от ресурс за производството и закупуването ѝ и позволява този ресурс да бъде насочен към други цели и подобрения на градската среда.
a59082de63ec590f0261d7c6e5990c16[1]

През 2050 г. София има чиста среда, замърсяването на въздуха е в рамките на норми, определени на базата на индивидуалната експозиция и географското положение, гарантиращи здравословен живот. Провеждат се редовни, териториално обвързани изследвания, които установяват връзката между концентрацията на замърсителите във въздуха и различни заболявания. В резултат от изследванията се прилагат специфични мерки по квартали и райони.

Всеки гражданин има достъп до чиста питейна вода, канализацията е разделна, дъждовните води да се използват активно за поливане и санитарни нужди. Това води и до намаляване на потреблението на питейни води, както и до намаляване на разходите. Всички отпадъчни води се пречистват, с което се минимизира натоварването върху реките и водоемите.

Шумовото замърсяване и лъченията са в нормите във всички зони на града през цялата година. Изследвания за техния ефект върху здравето на хората се извършват постоянно, а резултатите се използват при проектиране на сгради и публични пространства. Налична е и система за отчитане на шумовото замърсяване и лъченията в реално време. Транспортът и строителството в града се управляват чрез използване на нови технологии и подходи, гарантиращи минималното генериране на шумово замърсяване.

Непостигането на тази цел би занижило качеството на околната среда, би имало негативен ефект върху човешкото здраве и би понижило качеството на живот.

Норми за лъчения на базата на здравни изследвания
Съществува доказана зависимост между лъченията и човешкото здраве. Увеличаването на лъченията поради развиващите се технологии налага да се извършват изследвания за връзката между здравето и лъченията с цел правилна превенция и добро управление на източниците на лъчения. В резултат на изследванията са установени норми, които се прилагат в практиката - проектиране и строителство. Одобряването на местоположението на новите източници на лъчения се извършва, имайки предвид изследванията и бъдещите градоустройствени планове на Столична община, с цел превенция при бъдещо развитие.
Картирани и изследвани лъчения
Източниците на лъчения в Столична община са известни и картирани. Извършва се регулярен анализ, на базата на който се предприемат мерки с цел превенция на високи нива на лъчения. Изготвена е публично-достъпна карта с информация, а детайлни параметри се предоставят на проектанти при изграждане на нови сгради и съоръжения. Добавянето на нов източник на лъчения се отразява в споделена база данни.
Изградена система за измерване на лъчения в реално време
Изградена е градска система от гъста мрежа за измерване в реално време на лъченията в града. Резултатите от измерванията са публични и машинно четими - всеки гражданин може да получи информация за лъченията във всяка една точка в града. Системата е успешно интегрирана в процеса на проектиране и строителство на сгради и съоръжения. Достъп до данните за източниците имат както инвеститорите, така и институциите, които съгласуват проектите.
Норми за въздуха на базата на здравни изследвания
Извършвани са дългосрочни изследвания за връзката между здравословното състояние на населението и концентрацията на замърсителите в града. Резултатите се използват за определяне на специфични мерки на териториален и сезонен принцип. Максимално допустимите стойности на замърсителите се променят на база на резултатите на изследванията, както и отчитат спецификата на географското положение на Столична община.
Ограничено запрашаване
Паркирането в зелени площи е преустановено, улиците се мият редовно по график, целящ намаляване на запрашаването, управлението на строителните площадки позволява да има минимално замърсяване, не се използват твърди и течни горива за отопление, автопаркът е от нискоемисионни автомобили, в резултат на които праховото замърсяване е в установените законови и специфични норми.
Отоплението не е замърсител
Проблемът с един от най-сериозните източници на замърсяване на въздуха през зимните месеци е елиминиран. Домакинствата се отопляват чрез незамърсяващи въздуха източници на енергия - природен газ, електричество, ВЕИ и други. Отоплението на твърди и течни горива, както и нерегламентираното изгаряне на отпадъци са преустановени. Енергийният баланс на всеки квартал се следи ежегодно и информацията се използва за предприемане на мерки за ограничаване на замърсяването. ТЕЦ-овете са с подобрена технология, която минимизира замърсяването от азотни оксиди.
Здравословни нива на шум
Направен е анализ на шумовото замърсяване и са определени мерки, чрез които да се минимизира. Определени са специфични норми, базирани на връзката между здравето и шумовото замърсяване. Изготвен е детайлен анализ на критичните зони, в които шумовото замърсяване приоритетно следва да се ограничава - около болнични заведения, детски градини, училища, скоростни пътища с пряка видимост към жилищни квартали и други. В резултат на предприетите мерки и ефективен контрол на нарушенията, шумовото замърсяване от транспорт, строителство и други източници е в рамките на нормите и влиянието на шума върху здравето на населението е минимизирано.
Чист въздух
Градът разполага с гъста градска мрежа за мониторинг на качеството на въздуха. Регулярно се провеждат информационни кампании, които информират гражданите за замервания над нормите, но и за начини, по които всеки би могъл да допринесе за намаляването на замърсяването. Анализира се регулярно взаимодействието между здравословното състояние на населението, климатичните характеристики и  замърсяването на въздуха. Резултатите се използват както за изработване на мерки, така и за определяне на гранични стойности на замърсяване. Съществува система от механизми за предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Домакинствата се отопляват с нискоемисионни източници, а транспортът е съставен от МПС (електрически или с ДВГ) на средна възраст от 6 години и минимум 50% от нискоемисионни автомобили (електромобили и други).
Обновени са най-старите водопроводи и всички граждани имат достъп до чиста питейна вода
Старите водопроводи са една от основните причини за ниско качество на питейната вода, достигаща до потребителите. Всички етернитови тръби във водопроводната мрежа, обслужваща Столична община, са подменени с безопасни алтернативи. Водните загуби са минимизирани и налягането в тръбите е коригирано в нужните за това места. Водопроводната система обхваща цялото население.
Мобилността не е замърсител
Автопаркът от автомобили с ДВГ е със средна възраст от 6 години, като делът на нискоемисионните МПС е над 50%. Делът на автомобилното движение в града е намалял драстично спрямо 2020 г. и е до 20% от общото придвижване в града, а все по-голяма част от него се осъществява със споделени автомобили. Всички превозни средства на масовия транспорт са с нулеви емисии. Пешеходното и велосипедното движение представляват минимум 30% от общото придвижване в града. Замърсяването във въздуха от транспорта е редуциранo и е в установените норми.
Всички лъчения са в нормите
Извършва се постоянен мониторинг на източниците на лъчения в реално време като информацията се събира в обща база данни за използване от различни институции и заинтересовани лица. Създадени са вътрешни правила в Столична община за одобряване на проекти за ново строителство, отчитащи местоположението на източниците на електромагнитните лъчения (ЕМЛ) и техните характеристики.
Всички отпадъчни води се пречистват
Отпадъчните води от битов и производствен характер са обхванати от пречиствателни станции и биват пречистени. Нерегламентирано заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти е преустановено и се осъществява контрол. Това води до подобрение на състоянието на екосистемите и до значително по-добри характеристики на водите в тях. В резултат водните обекти са по-привлекателни за рекреация и намалява общото замърсяване на територията на града и крайградските територии.
25-0[1]

София на бъдещето е добре подготвена за справяне с климатичните промени и с различни природни бедствия. Производството на енергия и строителството са въглеродно неутрални и във всички сгради са въведени мерки за енергийна ефективност. Потреблението на енергия се оценява на териториален принцип чрез сателитно заснемане. Градът е преминал към въглеродно неутрални МПС и се прилагат програми за намаляване емисиите на парникови газове.

Приети са хоризонтални политики за адаптация към промените в климата и има достатъчен институционален капацитет за ефективно справяне с климатичните промени. Изградена е платформа от професионалисти, извършващи регулярна научна-изследователска дейност по темата, на база на която се актуализират мерките за адаптация. Има системен мониторинг и се анализират разходите и ползите от прилагането им. Гражданите са активно ангажирани по въпросите на климатичните промени и участват във вземането на решения за справянето с тях.

Проучена е земетръсната устойчивост на всички сгради и е създаден единен регистър с геоложки данни, който се ползва при издаване на разрешителни за строеж.

Изоставайки с изпълнението на тези цели би означавало София да е уязвима на екологични бедствия и негативни ефекти от климатичните промени като температурни промени, засушавания, наводнения и др. Това би означавало голям ресурс за последващото справяне с тях.

Дигитален регистър на данни
Създаден е единен регистър на наличните геоложки данни, който се използва при издаване на разрешителни за строеж. Информацията в регистъра се поддържа в машинно-четим и географски-обвързан начин, и се подава от упълномощени за това държавни и общински институции. Сеизмичният риск е сведен до минимум благодарение на надеждната регистрация и моделиране на сеизмичните събития. Има стриктен контрол за спазване на изискванията на противоземетръсните норми.
Климатичните промени са засегнати в общинските стратегии
Създадени са и са приети хоризонтални политики за адаптация към промените в климата, които са успешно интегрирани в другите специфични стратегически документи на Столична община. Изготвен е анализ на ползите и разходите от прилагането на различните мерки за мониторинг на адаптация към климатичните промени и оценка на успеха. Назначени са отговорни общински структури и лица с нужния капацитет и правомощия за ефективно справяне с последствията от климатичните промени, които осигуряват координация с всички отговорни институции на различни нива.
Изграден процес за постоянен мониторинг и актуализация на политики
Извършва се регулярна научно-изследователска дейност. Резултатите служат за изграждане на платформа за ангажиране на експерти и цялостно прилагане на стратегията за климатичните промени. Изготвен е анализ и оценка на готовността на Столична община за адаптация към климатичните промени. Текущите мерки за адаптация са базирани върху научните резултати чрез регулярна оценка на въздействие, процес на актуализация и отчитате нагласите на жители и бизнес.
Информираност и припознаване на ефекта от климатичните промени
Проведени са информационни кампании за повишаване на знанията и ангажираността на гражданите към промените в климата. Създадена е платформа за ангажиране на гражданите по въпросите на климатичните промени и вземането на решения за справянето с тези проблеми. Проведени са представителни, териториално обвързани, социологически проучвания за отчитане на нагласите на гражданите по темата, а спецификите на  информационните кампании и конкретните спомагателни мерки за промени на навици се базират на резултатите от тези проучвания. В резултат значителна част от бизнеса и жителите възприемат подходящи подходи за ежедневните си задачи, които минимизират влиянието върху климата и спомагат за адресиране на последствията от климатичните промени.
Приведени в съответствие сгради и съоръжения
Направено е проучване на земетръсната устойчивост на сградите в Столична община с приоритет на най-старите и панелните сгради. На база проучването са определени нужните мерки за привеждане в съответствие, които са приложени с високо ниво на контрол на качеството на изпълнение. Свлачищата и земетресенията са трудно предсказуеми, поради което мониторингови и превантивни дейности са основен инструмент за намаляване на риска от човешки и финансови загуби. Изготвеният единен регистър на наличните геоложки данни е критерий за издаване на разрешителни за строеж и стриктно се съблюдава и прилага. Регулярни информационни кампании поддържат гражданите подготвени за природни бедствия.
Осигурени алтернативни източници за питейна вода
С цел Столична община да бъде подготвена за всякакви сценарии на развитие във водния сектор, свързани с промените в температурите, е нужно осигуряване на алтернативни източници на питейна вода. Осигурени са алтернативни на язовир "Искър" източници за питейна вода, като е постигнато добро експлоатационно състояние на деривация "Скакавица-Джерман" и са създадени резервни сондажи за подземни води.
Въглеродно неутрална мобилност
Придвижването в Столична община се осъществява чрез въглеродно неутрални превозни средства - както частните, така и публичните. Преминаването от превозни средства, използващи фосилни горива, към алтернативни, е осъществено плавно и в комбинация с развитие на масовия публичен транспорт, на споделения транспорт, а също на велосипедния, пешеходния и други методи на придвижване в града. Това позволява както драстично подобрение на качеството на атмосферния въздух, така и значителен напредък в адресирането на проблемите, свързани с климатичните промени.
Индустрията е енергийно ефективна
Създаден е план за действие за повишаване на енергийната ефективност в производството, включващ пилотни територии и методи. Повечето икономически сектори са трансформирани в посока максимална енергийна ефективност на производствени процеси. Индустриални сгради са с близко до нулево енергийно потребление. Загубите от пренос на енергия за производствени нужди са минимизирани благодарение на добре развита умна мрежа за разпределяне на енергия (smart grid), децентрализирано енергийно производство, разположено максимално близо до потребителя и динамичен и отворен енергиен пазар. Спестяването на енергия е позволило значително намаление на натиска върху природните ресурси, а оптимизирането на енергийната цена на производствата е повишило тяхната икономическа и финансова ефективност, позволявайки по-високо благосъстояние, икономически ръст и разширяване на дейността.
Сградите са енергийно ефективни
Успешно е направен преходът към въглеродно неутрално строителство. Новото строителство се състои само от сгради с потребление близко до нулата, а за всички съществуващи (с изключения на сградите-паметници на културата) са внедрени ефективни мерки за енергийна ефективност, чрез които енергийната консумация намалява значително. За оценка на енергийната ефективност се използват методи, които позволяват отчитане на резултата, например инфрачервено заснемане на сградите. Това води до значително намален разход на енергия и необходимост от ресурс за производството и закупуването ѝ и позволява този ресурс да бъде насочен към други цели и подобрения на градската среда.
AdobeStock_57361645bbda778f-6e4e3d30@560ll[1]

В следващите десетилетия София се превръща в една от най-зелените столици в Европа, а природата е станала интегрална част от градската среда. Доброто икономическо развитие върви успоредно със запазването и увеличаването на зелените пространства. Градските паркове са увеличили значително площта си, уличното озеленяване е непрекъснато, покривите и фасадите на много сгради са покрити с растителност, междублоковите пространства са поддържани, с много дървета, които осигуряват благоприятен микроклимат.

Всички дървета и зелени площи са инвентаризирани. Осъществява се мониторинг на състоянието на растителността, на базата на който тя се поддържа в добро състояние.

Реките са включени в живота на града, а техните корита са в естествен вид.  Изградените зелени клинове около реките осъществяват връзката между градските паркове и крайградските планини за хора и животни. Зелените клинове привличат гражданите и се използват активно за спорт, отдих и културни прояви.

Защитените територии са с по-голяма площ, възстановени са естествените хабитати и видове. В резултат на това дивата природа се прелива плавно в града. Градското земеделие е развито равномерно на територията на общината.

Неизпълнението на тази цел би довела до недостатъчно зелени площи за увеличаващото се население. Влошаването на естествените хабитати и намаляването на дивите видове би нарушило функционирането на редица екосистеми, важни за града. Неизграждането на зелените клинове би намалило ефективността на мерките за подобряване на качеството на въздуха и микроклимата като цяло.

Повече защитени територии
На база изготвения план за опазване на биологичното разнообразие в Столична община, предприетите мерки по възстановяване на природни местообитания и изпълнение на мерките по подобряване на БПС (б лагоприятен природозащитен статус) , са определени територии, които отговарят на изискванията на Закона за защитените територии. Избраните територии са предложени на МОСВ за преобразуване и са обявени за защитени територии. Площта на защитените територии на територията на Столична община е по-голяма с поне 10% спрямо площта им през 2020 г.
Дигитална инвентаризация на зелената система
Дигитализацията на зелената система включва както определяне на местоположението на всяко отделно дърво и очертаване на площта на зелените площи - паркове, градини и междублокови пространства, така и събиране на детайлна информация за самите дървета - вид, диаметър на короната, височина, повреди и други. Информацията се поддържа в машинно четим и гео-рефериран вид и е лесно достъпна за всички общински звена. Към части от системата е осигурен и публичен достъп. Системата позволява исторически анализ и ежегодно въвеждане на данни за всяко отделно дърво - здравословно състояние, действия по поддръжка и предприети мерки за подобряване на състоянието.
Дигитална инвентаризация и уредена собственост на водните обекти
Всички водни обекти в Столична община са картирани, изготвена e и се поддържа актуална географска информационна система, до която имат достъп всички институции и заинтересовани страни. Проучени са несъответствията между реалното местоположение, нанасянето в кадастралната карта, отредените зони в устройствените планове и актовете за собственост. На базата на създадената ГИС инвентаризация на водните обекти и последващия анализ на несъответствията, са установени основни групи правни проблеми, засягащи собствеността на водните обекти. Създаден е план за действие и са започнати процедури по актуване или промяна на граници, когато има несъответствие със законовата рамка.
Градското земеделие е част от живота на града
Градското земеделие е развита градска култура и достъпна практика. Изготвена е общинска програма (вкл. план за действие) за неговото развитие, определен е координатор на нейното прилагане. Изпълнението ѝ се мониторира, а резултатите се използват за актуализация на програмата. Анализирани и актуализирани са релевантните общински нормативни документи. Изготвени са пространствени, здравни, екологични и социални изследвания, подпомагащи планирането на пълноценна мрежа от споделени зеленчукови градини. Приложен е механизъм за публично-частни партньорства и съществуват достатъчно терени (общински и частни) с подходяща инфраструктура. Градското земеделие е част от социалната политика на Столична община за интегриране на различни уязвими групи.
Непрекъснато улично озеленяване
Изготвена е дългосрочна стратегия и план за действие за зелената система, които се актуализират редовно. Съществуващото улично озеленяване е запазено и поддържано в добро качество, а различните форми на интеграция в тротоарните площи са реконструирани с цел намаляване деградацията на настилката и негативен ефект върху кореновата система. Здравословното състояние на дълготрайната растителност се мониторира сезонно. Информацията от мониторинга се въвежда в географската информационна система. При нужда от подмяна на дадено дърво, информацията за направеното обследване се предоставя публично на заинтересованите страни и се предоставя информация за предвидените компенсаторни мерки. Видовият състав на подменените участъци е съобразен условията в градска среда (шум, замърсяване, климат и др.). Голям дял улици понастоящем без озеленяване са реконструирани с необходимото място за дълготрайна растителност и където условията позволяват - цветни и тревни площи. В резултат градът притежава значително по-обживени зелени коридори, които повишават качествата на екосистемите и оказват положителен естетически ефект.
Благоприятен природозащитен статус
Столична община има изготвен и актуализиран план за опазване на биологичното разнообразие. В изготвянето на плана са включени университети, научни институти и други организации. В плана са определени видовете и хабитатите, за които са необходими мерки за подобряване на благоприятния природозащитен статут. Създадени са условия за подобряването на природозащитния статус.
Зелени междублокови пространства и вътрешни дворове
Междублоковите пространства са със запазени зелени площи и с увеличено покритие от дървесна растителност. Отговорността по поддръжката им е изяснена и тези терени се поддържат в добро състояние. Подмяната на дървесните видове следва общата стратегия на зелената система. Използвани се видове, които са съобразени промените в града - замърсяване, шум, климат и други. Площта и елементите им са картирани дигитално и са част от общинска географска информационна система. Здравословното състояние на дърветата се мониторира минимум веднъж годишно.
Вертикално и покривно озеленяване по сградите
Вертикалното и покривното озеленяване са масово разпространени, в резултат на което се наблюдава намаляване на повърхностния отток и обема на отпадъчните води, благоприятно албедо и намаляване на броя и интензивността на т.нар. топлинни острови. Вертикалното и покривното озеленяване на сградите са регламентирани чрез нормативната уредба, но това не променя основните изисквания за зелени площи и дървесна растителност на земната повърхност в имота. Създадени са финансови механизми, които стимулират инвеститорите в изграждането им.
Градските реки са паркове и се използват за рекреация
На базата на направен детайлен анализ на нуждите в различните квартали са определени участъците и зоните от речните корита, които да бъдат възстановени и превърнати в паркове. Терените в непосредствена близост до речните корита в София са реконструирани и са включени активно в градския живот чрез изграждане на алеи, градини, влажни зони, зони за рекреация и други. Реките са в основата на зелените клинове и създават непрекъсната връзка с крайградските планини, както и коридори за придвижване с двуколесни превозни средства.
Възстановяване на хабитати и видове
Столична община е богата на природни местообитания и видове от дивата флора и фауна. Изготвен и реализиран е план за опазване на биологичното разнообразие на територията на Столична община. Планът се актуализира регулярно и ефектът от него се мониторира на годишна база. Общината е осъществила, участвала и/или подпомогнала реализиране на проекти за възстановяване на типични за климата на Столична община природни местообитания и видове. Общината осъществява партньорства с държавни институции и други организации за общи действия за опазване на биологичното разнообразие.
Изградени зелени клинове и други градски паркове
След направен анализ на начините на изграждане на зелените клинове и парковете - отчуждаване, изкупуване, създаване на защитени територии, публично-частни партньорства, въвеждане на финансови инструменти и други, са изградени зелените клонове и връзката на градските паркове с крайградските планини е непрекъсната. В различни участъци на зелените клинове са изградени обекти за обществено ползване в зависимост от нуждите на квартала - алеи за спорт, зони за отдих, влажни зони с наблюдателници за птици, сцени за културни прояви, плажове, велоалеи и др.
6f6511910a4e1e8e5644ef84601e53fd[1]

В София на бъдещето ходенето пеш, карането на велосипед, тротинетка и други подобни средства за транспорт съчетават физическата тренировка с придвижването, играят важна роля за поддържането на добро здраве и ангажират хората един с друг и с градската среда.

В и около София са улеснени възможностите за активно придвижване и все повече хора избират този вид транспорт. Развита е гъста и добре свързана велосипедна мрежа, която обслужва целия град. Осъществени са и връзките със съседните селища и планини. Велосипедната и пешеходната инфраструктура предоставят модерен, безопасен и комфортен начин на придвижване.

Успешната транспортна политика се справя със задръстванията, осигурява се добър транспортен достъп до места и услуги и се насърчава активното придвижване. Подобряването на мобилността в града се отразява позитивно и на физическата активност и здравето на хората и помага за увеличена продължителност на живота.

На противоположния полюс на активното придвижване е масовото използване на лични автомобили. В контекста на градската структура на София то би довело до все по-висока степен на моторизация, нужда от повече тежка инфраструктура и по-интензивна поддръжка на транспортната инфраструктура, както и до нарастваща нужда от паркоместа. В резултат ще имаме по-малко активни пространства,  значително по-бавен процес по подобряване на качеството на въздуха и влошено здраве.

Интегриран активен и масов транспорт
Кварталите са обособени като пешеходни с подобряване на средата в тях и е постигната добра интеграция между активния начин на придвижване и масовия транспорт. Пешеходните маршрути към спирките на масовия транспорт са благоустроени, сигурни и приятни, което улеснява достъпа до тях и стимулира неговото ползване. Обособени са леснодостъпни и сигурни велопаркинги край спирките на метрото и на наземния транспорт. Възможността за качване на велосипед в метрото и в регионалния транспорт допринася към увеличения дял на ползване на активен и масов транспорт като осигурява бързо изминаване на първата и последната отсечки от цялостния маршрут. Отделните линии са със синхронизирани разписания с цел минимално време за прекачване.
Безопасни улици
Градската среда е безопасна за активно придвижващи се хора - пешеходци, велосипедисти и др. Скоростта на движение на МПС в жилищните райони и местата с интензивен пешеходен поток е ограничена. Уличната мрежа се проектира, като се осигурява достатъчно пространство за активното придвижване и се прилага успешно организация на движение, осигуряваща безопасността на всички участници. Елементите на градската среда се поставят по начин, който допринася за създаването на безопасни и атрактивни улици.
Свързана, атрактивна и безопасна велосипедна мрежа
Изградена е велосипедна мрежа, която свързва всички части на града и крайградските територии. Добре регламентирани и изпълнени са преминаванията през кръстовища и е създадена възможност за непрекъснато движение през целия град. Инфраструктурата осигурява безопасност и комфорт на ползвателите и привлича начинаещи велосипедисти чрез удачно разположение, ширина, радиуси, видимост, настилка и знаци. Осигурена е достатъчна гъстота на сигурни велопаркинги, което допринася за атрактивността на този начин на придвижване.
Цялостна пешеходна свързаност
Ходенето пеш е най-естественият начин за придвижване, а осигуряването на свързана пешеходна мрежа е съществена стъпка за стимулирането му. Съседните квартали са свързани, пешеходните връзки в самите тях са облагородени и достъпът до места и услуги е подобрен. Реализирани са приятни и интересни пешеходни маршрути, които стимулират гражданите да прекарват повече време в публичното пространство и които осигуряват повече възможности за непринудени срещи между съседи и приятели. Това допринася за сближаването на местните общности. Адекватно преодолени са градски делители като големи булеварди, реки, ЖП линии, изоставени индустриални и зелени площи, което води до подобрена свързаност между градските квартали и намалена фрагментацията и изолацията на определени територии.
Популярност на активния начин на придвижване
Велосипедът, тротинетката и други средства за активно придвижване са предпочитано превозно средство на къси и средни разстояния. Поне една трета от дневните придвижвания в града се осъществяват с тях. Освен осигуряването на подходяща инфраструктура и улеснена интеграция с масовия транспорт, са положени целенасочени и последователни усилия за развитието у гражданите на специфични умения за придвижване с велосипед. При обученията за придобиване на свидетелство за управление на МПС се поставя фокус към ситуации, които засягат велосипедния транспорт. Кампании за безопасност на движението, включително и в начална възраст, подпомагат развитието на транспортна култура, приоритизираща активното придвижване.
Висока ползваемост на споделени превозни средства
Споделените превозни средства се ползват значително по-често в София. С по-малка бройка превозни средства се изпълняват повече пътувания, което е признак за по-висока ефективност на транспортната система. Развитието на мобилността като услуга намалява ползването на лични автомобили и увеличава това на споделените. Споделените велосипеди и други начини за активно придвижване подпомагат кратките пътувания и осигуряват бързо изминаване на последната отсечка при използване на масов транспорт. По този начин значително е намалена степента на моторизация с лични автомобили и съответно необходимият брой паркоместа
Качествена настилка
Един от факторите, които влияят на приятното изживяване пеш или на велосипед е състоянието на настилката, по която хората се придвижват. Настилките в София са издръжливи , всички по-натоварени пешеходни участъци са в перфектно състояние, а качеството на всички тротоарни настилки е добро. Проектирането на инфраструктурата е съобразено с финансовите и технически възможности за изпълнение и заедно с качественото изпълнение, до голяма степен, гарантира безопасността на участниците. Увеличена е ефективността на вложените ресурси при инвестиции в средата, понеже качественото изпълнение постига дълготрайност и изисква по-малко поддръжка и ремонти.
88a7a42af8e4ca328a3ebd33e7a5acb9[1]

В бъдеще летището на София е едно от най-натоварените балкански летища, свързано е директно със световните икономическите центрове и се ползва като ключово разпределително летище. Това благоприятства активното присъствие на града на световната икономическа, научна и културна сцена.

София 2050 е свързана с големите градове на Балканите и чрез пътна и ЖП инфраструктура, която осигурява лесен и бърз достъп до услуги и увеличен обмен на стоки, технологии и човешки ресурси. Възможностите за бизнес са подобрени, а интегрирането на пазарите подпомага икономическия и културен обмен между свързаните градове.

Добре развитата инфраструктура позволява бързи и редовни връзки между София и околните населени места и общини. Регионалната ЖП мрежа е интегрирана с метрото, а билетната система е единна, което прави пътуванията значително по-лесни и по-бързи. На входните артерии на града са изградени буферни паркинги, обслужвани от добри връзки с масовия транспорт и стоянки на споделени автомобили и велосипеди. Придвижването с личен автомобил няма съществени предимства пред активните форми на мобилност и публичния транспорт.

Неизпълнението на тази цел би оставило София с недостатъчно добре развити икономически и културни връзки с Балканите и съответнопо-изолирана и по-малко атрактивна, в сравнение с други европейски градове. Хилядите ежедневни пътувания към София ще продължат да се осъществяват основно с автомобил, което ще запази сегашното ниво на затруднено придвижване.

Улеснена информираност и интерактивност
Създадена е единна дигитална платформа, която интегрира и предоставя информация за различните начини на придвижване до града и в самия него, обединявайки на едно място активния, масовия и споделения транспорт. Информационни системи в превозните средства, по спирките и в онлайн пространството запознават ползвателите с всяка линия и възможностите за прикачване на друг транспорт. Информират за време, разстояние, цена и атрактивност на маршрут и възможен избор на средство за достигане до конкретна дестинация. Предоставят пълна информация за обектите, които се намират в близост до спирките и които могат да представляват интерес за ползвателите.
Бързи въздушни връзки с икономическите центрове в света
София се развива като силен икономически център, водещ на Балканите. Успоредно и обвързано с това градът е важен въздушен хъб и централна точка на прекачване. Усилени са връзките с европейските градове, което прави София по-тясно интегрирана с икономически партньори и туристически и културни дестинации на континента. На световно ниво, градът има директни връзки с основните икономически центрове, което подпомага и увеличава значително обмена на стоки, културното сближаване, цялостното му икономическото развитие, влияние и значение в процесите на глобализацията.
Ефективни логистични връзки
Икономическото развитие на града привлича логистични и производствени бази в индустриалните зони в покрайнините. Осъществени са необходимите инфраструктурни връзки с TEN-T мрежата, които подпомагат обслужването на тези зони и бързото транспортиране на стоките до следващите точки на разпределяне или крайни пазари. Компаниите разчитат предимно на ЖП инфраструктура, която е по-благоприятна от екологична гледна точка и изисква по-малко ресурси за поддръжка на състоянието ѝ. Изградени са интермодални терминали, които улесняват и ускоряват значително обмена на товари между пътния, ЖП и въздушния транспорт. Транспортирането на стоки в града се извършва с малки превозни средства, в не-пикови часове и е оптимизирано така, че обектите да се обслужват с минимален брой маршрути.
София е активен участник в междуградски споразумения
Столична община използва максимално добре потенциала си за влияние на регионално и европейско ниво, инициирайки или участвайки в междуградски споразумения по различни теми - климатични промени, мобилност, инвестиции, работна ръка, миграция и др. По този начин градът участва активно в създаването на качествена регионална инфраструктура, използва максимално добре процесите на глобализация и отваряне на границите и се позиционира като атрактивна дестинация за бизнес и живот. София е част от успешно развиващ се балкански регион.
Свързани крайградски територии
Достъпът до града от крайградските територии и обратно е бърз, лесен и удобен. Пътната мрежа е поддържана в отлично състояние, а важните инфраструктурни връзки са реализирани. Регионалната ЖП мрежа е обновена, с висок капацитет и обслужва голяма част от съседните населени места. Постигната е силна интеграция между влаковете, метрото и останалия масов транспорт, което прави пътуванията с тях от Перник, Своге и други близки селища до града най-бързи, изгодни и предпочитани. Реализирана е интегрирана билетна система, която улеснява и стимулира ползваемостта.
Бързи връзки с икономическите центрове в страната и Балканите
ЖП инфраструктурата е модернизирана, популяризирана, икономически изгодна и с най-малък въглероден отпечатък, което я прави устойчив и предпочитан начин на свързване с локации в съответната географска достъпност. Реализирани са скоростни ЖП връзки с всички големи градове в страната и съседните страни, което допринася за влиянието на София на Балканите. Реализиран е коридорът от Адриатическо до Черно море, заедно с подходяща система от магистрални връзки, които допълват свързаността на града. София се възползва максимално от благоприятното централно географско положение на Балканите.
8cfb7ff1cc8704be4534d79df91ae2fb[1]

В следващото десетилетие масовият обществен транспорт е най-предпочитаният начин на придвижване, а линиите му осигуряват бързи и редовни връзки с всички квартали и крайградски територии.

Превозните средства са на чести интервали, а отделните линии имат синхронизирани разписания, което позволява лесно и бързо прекачване при смяна на направленията. Това намалява значително времето на пътуване от точка до точка, а средната му скорост надминава тази на автомобила. Маршрутите са оптимизирани спрямо пътникопотоците, а системата за управление на транспорта адаптира движението на превозните средства спрямо натоварванията през различните часове и дни.

Осигурени са велопаркинги край спирките, а по основните линии има възможност за превоз на велосипеди. Пешеходните маршрути до спирките са приятни и безопасни, което подобрява целия процес на придвижване.

Масовият транспорт ползва само електричество и е с нулеви локални емисии. Превозните средства са нови, чисти, комфортни и безопасни. Транспортната услуга е с високо качество. Налична е обща платформа за мобилността в града, която показва възможностите за придвижване и се ползва за планиране на маршрут и избор на превозно средство. Билетната система позволява използването на разнообразни начини на плащане за различни времеви интервали.

Алтернативен сценарий би бил градът да продължи да приоритизира автомобилното движение и да не инвестира в подобрение на публичните транспортни услуги. Това би завишило разходите за управление и поддръжка на инфраструктурата и би задълбочило проблемите с трафика, въздуха и логистиката при нарастваща урбанизация.

Интегрирани транспортни системи
Разнообразните форми на транспорт, които София предлага, са синхронизирани в обща, интегрирана система. Създадена е информационна платформа, която получава и предоставя информация за мобилността в града в реално време. Отделните линии на масовия транспорт са със синхронизирани разписания, което минимизира времето за чакане и прекачване. Подобрена и обезопасена е свързаността между спирките на отделни видове транспорт. Регионалните влакове са обвързани с метрото и ключови транспортни локации за улеснен и бърз достъп с устойчив транспорт до крайградските територии и други селища. Успешно функционира единната билетна система, която предоставя различни възможности за плащане, както и широк набор от възможности за таксуване спрямо вида транспорт, времето и разстоянието.
Улеснена информираност и интерактивност
Създадена е единна дигитална платформа, която интегрира и предоставя информация за различните начини на придвижване до града и в самия него, обединявайки на едно място активния, масовия и споделения транспорт. Информационни системи в превозните средства, по спирките и в онлайн пространството запознават ползвателите с всяка линия и възможностите за прикачване на друг транспорт. Информират за време, разстояние, цена и атрактивност на маршрут и възможен избор на средство за достигане до конкретна дестинация. Предоставят пълна информация за обектите, които се намират в близост до спирките и които могат да представляват интерес за ползвателите.
Повишена скорост и ефективност на придвижванията
Придвижването с масов транспорт е по-бързо, отколкото с автомобил, което позволява приоритизирането му от жителите на града. Маршрутите са обновени и адаптиращи се спрямо търсенето. Постигната е висока степен на интеграция между отделните линии на масовия транспорт, както и с други форми на придвижване, с което се осигурява лесно прехвърляне от едно средство на друго, намалявайки цялостното време за придвижване. Изградена е подходяща инфраструктура и организация на движение, които осигуряват предимство на масовия транспорт.. Наземния транспорт се движи основно по бус ленти или обособени релсови трасета, а системата за сигурност подпомага вземането на мерки при нарушения.
Комфортен масов обществен транспорт
Превозните средства на масовия транспорт са нови, поддържани в добро състояние, комфортни и сигурни, което прави пътуването с тях предпочитано. Всички те са с нулеви емисии и са оборудвани със системи, които позволяват лесно и бързо качване на хора в неравностойно положение. Пешеходните маршрутите към спирките са облагородени и приятни за ходене, което стимулира хората да ползват масовия транспорт. Самите спирки и превозните средства по лесен и интерактивен начин предоставят информация за линиите и възможностите за придвижване в града.
Висока ползваемост на буферните паркинги
Значителна част от автомобилния трафик в града е породен от пристигащите за работа или образование с личните си превозни средства от други населени места. За преодоляване на проблема край входните артерии, ЖП гари и интермодални спирки са обособени достатъчно буферни паркинги, които да поемат повечето пристигащи. Паркингите предлагат добри връзки на масовия, активния и споделения транспорт, което стимулира пристигащите с автомобил да се прехвърлят на друг, по-устойчив начин на придвижване. Чрез информационната система за мобилност пътуващите могат да проверят предварително за свободни места в буферните паркинги и да резервират такова.
Адаптивна маршрутизация
Линиите на масовия транспорт осигуряват бърз и редовен достъп до всички части на града. Натовареността на всеки маршрут се променя в зависимост от времевия диапазон и локациите, които обвързва. Системата за анализ и управление на трафика следи потоците и на база исторически данни и информация в реално време пренасочва превозни средства със съответните капацитети по тези линии, които имат повишено търсене в определен час. Самите маршрути и транспортната инфраструктура се адаптират чрез технически средства спрямо пътната обстановка и дестинациите на пътуващите като по този начин се минимизира времето за пътуване.
Изграден и функциониращ транспортен модел
София разполага с напълно функционален дигитален транспортен модел, в който са включени всички форми на придвижване в града. Моделът се обновява постоянно, като събира в себе си информация за пътуванията в града според вида транспорт, времето на придвижване, дестинациите, маршрутите, капацитета на инфраструктурата и превозните средства, интензивността на потоците и други параметри. На база на този модел се правят точни анализи на мобилността в града, проследява се ефективността на маршрутите и се планира развитието на инфраструктурата и стимулирането на определени начини на придвижване по различните направления.
Интелигентно управление на транспорта
Иновациите в сферата на мобилността предоставят нови начини на придвижване в града, което изисква и адаптивен начин за управление на транспорта. В София е създадена система за управление, в която постъпват данни в реално време от превозните средства, пътната обстановка и ползваемостта на различните транспортни системи. Статистическа информация от транспортния модел допълва цялостната картина на придвижванията в града. Системата управлява светофарните уредби, пренасочва превозни средства на масовия транспорт към линии с увеличена натовареност, препоръчва маршрути и начин на придвижване и следи за нередности в нормалното функциониране на транспортната система.
Напълно изградена първостепенна улична мрежа
Планираната първостепенна улична мрежа е изградена изцяло. Тя усилва връзките в града като осигурява важни трасета между кварталите и подобрява ефективността на транспортната система. Пътникопотоците се разпределят през повече улици и не създават точки на задръстване. По първостепенната улична мрежа са създадени обособени трасета за бързо преминаване на масовия транспорт, което позволява лесно придвижване между различните части на града, без да се налага ползването на автомобил. По нея са реализирани и голяма част от скоростните велосипедни трасета.
Въведени автономни и споделени превозни средства
Усъвършенстването на системите за управление и навигиране в пространството на автономните превозни средства водят до увеличаване на тяхната популярност. Липсата на шофьор в превозното средство позволява на всеки ползвател да бъде пътуващ и да ползва по-ефективно времето си. Въведени са нормативни регулации, които дават ясна рамка за необходимата функционалност и системи за безопасност на автономните превозни средства и регулират използването им в града. Част от споделените автомобили са автономни, което позволява изключителна гъвкавост на системата за бърза реакция и автоматично пренасочване на превозни средства към локации с повишено търсене. Масовият транспорт също преминава към автономност.
d9e6a60bed859f6d74e730a0d7773cb2[1]

Придвижването в града в бъдеще е базирано основно на концепцията за мобилността като услуга. По-голямата част от пътуванията се извършват с масовия транспорт и споделени превозни средства като електромобили, велосипеди и тротинетки. Степента на моторизация в София отчита сериозен спад в следствие на намалената необходимост и високата цена за притежание и поддръжка на личен автомобил.

Градът разполага с достатъчно гъста мрежа от зарядни станции, отговарящи на нуждите за бързо и удобно зареждане на увеличения брой електромобили. Споделените автомобили са лесно достъпни в целия град и успешно допълват активния и масовия транспорт. Въведени са пилотни автономни превозни средства, които сами се насочват към местата с повишено търсене. Масовият градски транспорт е ориентиран около гъвкаво и алгоритмизирано адаптиране към потоците от хора в различни части на денонощието.

Значителна част от активният начин на придвижване е споделен. Градът и близките селища са покрити с услуги за споделени велосипеди и други подобни превозни средства. Те са преобладаващата транспортна система на кратки и средни разстояния, имат важна довозваща функция до масовия транспорт и осигуряват бързина за изминаване на последната част от пътуването.

Различна посока на развитие рискува да увеличи зависимостта от личния автомобил, да доведе повече коли в града и да влоши трафика и въздуха. Съществена част от градската среда ще продължи да се ползва за паркинги вместо за пешеходни и рекреационни пространства. Придвижването на хора и стоки ще е по-бавно, изнервено и неефективно.

Улеснена информираност и интерактивност
Създадена е единна дигитална платформа, която интегрира и предоставя информация за различните начини на придвижване до града и в самия него, обединявайки на едно място активния, масовия и споделения транспорт. Информационни системи в превозните средства, по спирките и в онлайн пространството запознават ползвателите с всяка линия и възможностите за прикачване на друг транспорт. Информират за време, разстояние, цена и атрактивност на маршрут и възможен избор на средство за достигане до конкретна дестинация. Предоставят пълна информация за обектите, които се намират в близост до спирките и които могат да представляват интерес за ползвателите.
Ефективен контрол на пътните нарушения
Въведена е интелигентна система за управление на трафика, която следи и насочва пътникопотоците, но и засича и изпраща нарушенията, към създадения единен център за обработка на нарушенията. Внедрени са функционалности за автоматично налагане на съответна санкция на извършителя при отчитане на нарушения от различно естество. Система от камери и сензори следи и за неправилно паркиране и налага санкции или уведомява служител, който извършва проверка на място. Контролът за движение и паркиране е успешно синхронизиран между отделните институции, което повишава значително неговата ефективност.
Изграден и функциониращ транспортен модел
София разполага с напълно функционален дигитален транспортен модел, в който са включени всички форми на придвижване в града. Моделът се обновява постоянно, като събира в себе си информация за пътуванията в града според вида транспорт, времето на придвижване, дестинациите, маршрутите, капацитета на инфраструктурата и превозните средства, интензивността на потоците и други параметри. На база на този модел се правят точни анализи на мобилността в града, проследява се ефективността на маршрутите и се планира развитието на инфраструктурата и стимулирането на определени начини на придвижване по различните направления.
Интелигентно управление на транспорта
Иновациите в сферата на мобилността предоставят нови начини на придвижване в града, което изисква и адаптивен начин за управление на транспорта. В София е създадена система за управление, в която постъпват данни в реално време от превозните средства, пътната обстановка и ползваемостта на различните транспортни системи. Статистическа информация от транспортния модел допълва цялостната картина на придвижванията в града. Системата управлява светофарните уредби, пренасочва превозни средства на масовия транспорт към линии с увеличена натовареност, препоръчва маршрути и начин на придвижване и следи за нередности в нормалното функциониране на транспортната система.
Повишени транспортна култура и умения
Предимствата от устойчивите форми на транспорт се популяризират сред гражданите още в ранна възраст. Редовни кампании и обучения се използват, за да развият транспортна култура и умения, които съответстват на новите възможности за придвижване в града и култивират безопасно поведение на пътя. При обучения за придобиване на свидетелство за управление на МПС се акцентира върху уязвимостта на активния транспорт и как да се осигурява безопасността на неговите ползватели. Гражданите са добре информирани и запознати с предимствата на споделените форми на транспорт и как се използват.
Оптимизиран брой паркоместа
Градската среда дава приоритет на пешеходците пред автомобилите. Все повече отворени пространства са превърнати в места за отдих и разходки. Уличното паркиране е силно намалено, тъй като при превес на споделен превоз и намалял автомобилен трафик нуждата от паркоместа е значително по-малка. Това дава възможност на града да създава по-широки тротоари, да прокарва велосипедна инфраструктура и да привлича повече активност на улицата. Улиците в целия град са обособени като зона за платено паркиране, а неизползваните автомобили са премахнати. Обособени са паркоместа основно за споделени автомобили или такива за зареждане или краткотраен престой. Създадени са необходимият брой паркинги в кварталите, които заместват част от премахнатите паркоместа от улиците и покриват нуждите на останалите лични автомобили.
Намален автомобилен трафик
София е постигнала целта си от 80% от пътуванията да се осъществяват от устойчиви форми на транспорт – активен и масов, а автомобилното движение е намалено до 20%. С по-малък брой споделени автомобили се осъществяват повече пътувания, а високата им популярност замества личните автомобили и те заемат все по-голям дял от автомобилното движение. Подобряването на системата на масов транспорт и развитието на безопасна и свързана велосипедна инфраструктура допълнително намаляват необходимостта от притежание на личен автомобил. Редуцираната бройка автомобили се отразява благоприятно на трафика, на качеството на въздуха и освобождава публично пространство за по-активни функции.
Изградена екосистема за услуги за мобилност
Броят на споделените автомобили нараства за сметка на личните. Обособени са паркоместа, които се ползват само от споделени автомобили, което улеснява достъпа с тях и насърчава ползването им. Градът е покрит с достатъчно на брой зарядни станции. Развиват се и споделени форми на активното придвижване като велосипеди, тротинетки и други, а добрата инфраструктура и кампании за популяризация стимулират изместването на придвижването в посока услуга за мобилност. Насърчават се изследвания, които анализират и оптимизират ползваемостта на споделените превозни средства. Приложени са експериментално мерки за насърчаване на споделянето на лични автомобили от повече хора.
Висока ползваемост на споделени превозни средства
Споделените превозни средства се ползват значително по-често в София. С по-малка бройка превозни средства се изпълняват повече пътувания, което е признак за по-висока ефективност на транспортната система. Развитието на мобилността като услуга намалява ползването на лични автомобили и увеличава това на споделените. Споделените велосипеди и други начини за активно придвижване подпомагат кратките пътувания и осигуряват бързо изминаване на последната отсечка при използване на масов транспорт. По този начин значително е намалена степента на моторизация с лични автомобили и съответно необходимият брой паркоместа.
Въведени автономни и споделени превозни средства
Усъвършенстването на системите за управление и навигиране в пространството на автономните превозни средства водят до увеличаване на тяхната популярност. Липсата на шофьор в превозното средство позволява на всеки ползвател да бъде пътуващ и да ползва по-ефективно времето си. Въведени са нормативни регулации, които дават ясна рамка за необходимата функционалност и системи за безопасност на автономните превозни средства и регулират използването им в града. Част от споделените автомобили са автономни, което позволява изключителна гъвкавост на системата за бърза реакция и автоматично пренасочване на превозни средства към локации с повишено търсене. Масовият транспорт също преминава към автономност.
Мобилността не е замърсител
Автопаркът от автомобили с ДВГ е със средна възраст от 6 години, като делът на нискоемисионните МПС е над 50%. Делът на автомобилното движение в града е намалял драстично спрямо 2020 г. и е до 20% от общото придвижване в града, а все по-голяма част от него се осъществява със споделени автомобили. Всички превозни средства на масовия транспорт са с нулеви емисии. Пешеходното и велосипедното движение представляват минимум 30% от общото придвижване в града. Замърсяването във въздуха от транспорта е редуциранo и е в установените норми.
Вътрешноградски въздушен транспорт
Дронове и други малки летателни апарати се използват масово за превоз на стоки в града и оптимизират логистиката. Регулаторни изисквания за шум, лъчения и сигурност гарантират безопасността на гражданите. Системи за проследяване и отчитане на стоките подсигуряват изпълнението на самите доставки. В сила са одобрени маршрути, по които се осъществява движението, без да се нарушава личното пространство или да се рискува безопасността на гражданите. Експериментира се с възможности за летателни апарати за превоз на пътници. Използването на въздушното пространство освобождава наземната инфраструктура от част от товарните превозни средства и улеснява трафика.
2fb2c2fcc406db941434adbcffe73c9f[1]

В бъдещето София предлага културни преживявания и възможности за творчество из всички части на града, привлича все повече критична мисъл, създава иновации в културата и е център за развитие и създаване на разнообразни изкуства.

Публиката и културното търсене се развиват паралелно, повишават се очакванията към качеството и разнообразието на културното предлагане. То е разпределено равномерно в различните части на града, което подпомага пълноценния и общностен живот в кварталите и крайградските територии. Това става възможно благодарение на обособяването на повече пространства за култура, добра материална база и удобни транспортни връзки.

Библиотеките и читалищата са разпознаваемо място за култура, модерни и живи, имат висока популярност и предлагат пространство за споделени занимания. Организациите в сферата на културата имат съвременни и адекватни на средата знания и умения за управление на проекти.

Неизпълнението на тази цел би маргинализирало духовното и културно развитие на града, а с това и позиционирането му на световната културна карта. Организациите биха загубили възможности за развитие на потенциала си, а концентрацията на култура в центъра на града би задълбочила нарастващата сегрегация в териториален и социален аспект.

Широкообхватни програми за мобилност на артисти
Мобилността на артистите и техните творби е лесна и достъпна. Възможности за обмен на опит, представяне на чуждестранни и национални сцени и привличане на чуждестранни културни дейци за изложения и представления в София се подкрепя от разширяването на съществуващите общински фондове и развитието на нови. Резидентните програми са достъпни и разпознаваеми. Това подпомага популяризирането на местната култура по света и Европа и дава възможност на артистите да се развиват в синхрон със световните тенденции.
До места за култура се стига бързо и лесно
София е град, който има лесно достъпни места за култура, от всички точки на града, дори в късните часове. Подробно, съвременно и интуитивно разработената комуникационна платформа е разпознаваема, както за жители, така и за гости на града и дава пълна и детайлна информация, както за събитията и местата за култура, но и за времето, повтаряемостта им, достъпа им и т.н. Културата е достъпна за всички групи хора.
Единна и ефективна система за мониторинг на културните политики
Общината е създала успешно функционираща единна система за мониторинг на културните политики, базирана на данни за всички видове изкуства и потреблението им и част от цялостната eдинна система за оценка на изпълнението на задачи в администрацията. Успяла е да въвлече в работата си за целите на културата и местните общности. Всички нива на администрацията и нейните служители са интегрирали тези нови методи за мониторинг и оценка на работа с общности за целите на културата и ги ползват с лекота и прозрачност.
Достъп до програми за обучение
В София се предлагат разнообразни програми за обучение на творци и мениджъри в сферата на културата. Те привличат както местен, така и национален и международен талант. Водят се от доказани в сферата си професионалисти. Програмите са гъвкави в предлаганото обучение, целейки да предоставят персонализиран подход при развитието на всеки един талант. Творците и мениджърите биват подкрепяни в постоянното обогатяване на техните способности и репертоар.
Културата и културното предлагане са насочени към всички
Разнообразни форми на изкуството намират своята публика сред всички социални, икономически, етнически и други групи хора. Програмите се разработват по начин, който да може да привлича младите хора от всички социални групи и да им помага да се развиват. Целенасочено се подкрепя създаването на съдържание, което да е атрактивно и достъпно за различните групи хора.
Културните институции работят заедно и в синхрон
Столична община е изградила успешен механизъм за работа и координация на дейността си с всичките нива на управление на страната в различните сектори. Дирекция Култура работи в сътрудничество с Министерство на културата, както и с Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и др. като заедно създават и координирано прилагат културни политики, както в сферата на културата и изкуствата, така и в сферата на културното наследство (материално и нематериално). Това подобрява качеството и разпространението на културните продукти, както и повишава ангажираността на хората в тази област.
Творците имат лесен достъп до много и разнообразни места за изява
В София функционират множество нови места за култура (открити и закрити) на територията на целия град. Общината подпомага ползването им с помощта на достъпна информация за местонахождението и възможностите им, финансови механизми за услесняване на ползването, както и активно популяризиране. Пространството и организацията на новите места за култура позволяват излагането на пътуващи произведения в тяхната цялост, което позволява на публиките да се доближат до произведения, които не биха имали възможност да посетят.
Обновена културна инфраструктура
Сградите за култура, както и съпътстващата ги културна инфраструктура са модернизирани, функционални и удобни за потребители и артисти. Това е постигнато чрез различни инструменти за общинско, национално и европейско финансиране. Привлечен е частен капитал в поддръжката и обновяването на културната инфраструктура. На разположение са различни видове добре оборудвани пространства - както за професионална изява, така и за аматьори. . Реконструирани са фасади на всички сгради от културния живот, които са паметници, а интериорите отговарят на световни стандарти за качество.
Общинските културни институти са активни и конкурентоспособни места
Общината създава и инициира нови и гъвкави форми на културни институти. Осъвременява модела на работа на съществуващите общински културни институти (ОКИ), които постепенно се превръщат в центрове за съвременни изкуства. Подсилва екипите им и техния капацитет за създаване на култура, което им помага да развият своята конкурентоспособност. Ръководството на всеки институт има силен управленски капацитет и поставя работата на културните институти на високо европейско ниво. Програмите за повишаване на капацитета на културните мениджъри, обхващат и ръководния състав на читалищата, което им помага да се позиционират по-добре на културната сцена. Работят успешно с финансиращи програми и разширяват дейността си успешно.
Разнообразни и адекватни механизми за финансиране
Столична община е започнала реформа в системата за генериране и преразпределение на средства за целите на културата и културните политики, което довежда до оптимизирането ѝ и от там повишаването на обхвата ѝ. Създадени са нови форми на финансиране и допълващо финансиране, обхващащи всички културни оператори (общински, държавни и частни). Финансирането е насочено към подсигуряване на устойчивостта на проектите, на разнообразие в предлагането и балансирано териториално покритие с културни активности. В София се поддържат устойчиви културни инициативи и организации, които ангажират широк спектър от публики и подпомагат позиционирането на града, като развит културен център.
Библиотеките и читалищата са активни средища
Библиотеките и читалищата са модерни, желани и разпознаваеми места за култура и знание за всички възрасти. Обновената база, високият стандарт на услугите, включително и дигитални, както и обновенията им механизъм на ползване ги позиционира на водещо място при избор на място за работа, културни занимания, групови работни срещи, информационни пунктове и др. Чрез ПЧП се подпомага развитието на библиотечните клонове и балансираното им териториално разпределение. Нoвите и атрактивни програми за насърчаване на четенето, подпомагат работата и актуалното съдържание на библиотеките, и повишават общата култура на гражданите.
Администрацията работи активно, дългосрочно и ангажирано с творците
Административните процеси, засягащи културата и развитието на културни политики са адаптирани и осъвременени. Работата с граждани и творци е станала ефективна и лесна - адаптирана е към техните практики, а не тези на администрацията. Постигнато е разбиране за важността от дългосрочните партньорства в сферата на културата, което помага те да станат естествена част от работата на СО и културните оператори. Създаден е механизъм за разнообразни и устойчиви партньорства на различни нива, който играе важна роля в позиционирането на София като културен център.
София предлага среда за културни иновации
София е град, възприеман като водещ в различни жанрове на съвременната култура (кино, театър, танц, литература). Създават се множество мултижанрови продукции, съвременни жанрове на изкуствата и младежки творчески инициативи, които се позиционират успешно на европейската и световна сцени. Развиват се иновации, които свързват изкуствата с нови технологии и методи на работа в контекста на цифровата и глобалната конкуренция. Насърчава се обменът в творческите процеси, съвместното развитие на иновации в науката и изкуствата, както и иновации в творческото предприемачество.
София е разпознаваема културна дестинация
София е разпознаваема културна дестинация, която популяризира успешно както културните си продукции, традиции и разнообразни общности със специфичните им културни контексти, така и предимствата на града като подкрепяща среда за създаване на съвременна и автентична култура. Културното наследство е експонирано по жив и ангажиращ начин и интегрирано в социалната и архитектурната среда на града. Творци от европейската и световната сцена са чести гости на града и привличат значителна публика, а местните колективи и артисти създават иновации в своята сфера.
Активен културен живот във всички части на общината
София е развила културната си сцена така, че във всички части на има функционални и атрактивни места за култура, които развиват общността и популярността на територията, насищайки я с разнообразни форми на култура и изкуства. Привлечен е широк спектър от публики, които са активна част от културната сцена. София е разпознаваема с висококачествена култура, достъпна по цялата територия на общината. Това помага, както за имиджово позициониране, така и за повишаване на културата на гражданите и утвърждаването на тяхната идентичност.
991-ratio-sofiia-bulevardi-dvizhenie[1]

В бъдещето София е град със запазени исторически пластове и многолик образ. Богатата история е успешно интегрирана в живота и архитектурната тъкан на града. Създадени са връзки между културно наследство и съвременните артистични форми и практики, което обогатява разбирането за всяка една от тях. Обвързването на идентичността на мястото с неговата история създава чувство за принадлежност, по-добър имидж и повече общностност.

Координираните действия на всички заинтересовани страни са позволили опазване и широка популяризацияна културното наследство. Създадени са критерии за деклариране на паметници от по-ново време. Това е позволило интегрирането и обживяването на сгради с културно значение, които пазят облика на историческия град. Специфичните характеристики на града – връзката с планините, с минералната вода, многообразието на култури –  са намерили своето място в създаването на софийска идентичност. Новите социални практики и икономически сфери, които се развиват в София, добавят слоеве към историческото наследство на града и обогатяват образа и разказа за него.

Недостатъчно доброто съхранение  на архитектурно представените исторически пластове на София рискува градът да изгуби част от идентичността си. Липсата на жива връзка между съвременния град и историческите му и природни дадености би намалила усещането за принадлежност към София, което би довело и до по-ниска гражданска активност и липса на ангажираност към опазване на средата. От друга страна един изцяло музеен подход към консервирането на историческия контекст би задушило автентичността на града и ограничило възможностите му за развитие.

Информацията за културните ценности е дигитализирана и достъпна
Архивът и регистърът на недвижимото културно наследство са дигитализирани в тяхната пълнота и са приведени в машинно-четим вид. Информацията, която не включва лични и чувствителни данни, е публично достъпна. Създадената база данни позволява провеждането на множество анализи, както и лесното проследяване на промяната в състоянието на всяка една ценност. Регистрите са популяризирани и се ползват от журналисти и граждани.
Работещи механизми за опазване и развитие на културни ценности
Обновени са режимите за опазване на недвижими културни ценности (НКЦ) и са повишени правомощията на общината в сферата. Пълно и ясно са дефинирани дейностите, които следва да бъдат допускани и подкрепяни в археологическите резервати, архитектурните ансамбли и груповите паметници на културата. Обновен е списъкът от НКЦ на територията на общината. Създадена е ефективна система за събиране на данни, прилагане на санкции и управление. Следва се добре обезпечена общинска стратегия за реновация на недвижими културни ценности, в съответствие с националната, която включва анализ на състояние и собственост, местоположение, възможности за финансиране, приоритизиране на сгради за намеса и др. Успешно работи механизъм за поощряване (чрез данъчни облекчения и други инструменти) на собствениците на културни ценности, при правилна поддръжка на сградите. В резултат градът се радва на красиво и поддържано наследство, в което ясно се разчитат разнообразните пластове от историята му.
Красиви и живи пазари
София обръща специално внимание на пазарите си като част от историята и характерния облик на града. Всеки квартал има лесен и бърз достъп до пазар. Общината ги поддържа като места за контакт между различни социални групи, места за събития и възможност за реализация на регионална фермерска продукция. Всеки пазар се управлява според бизнес план, насочен към налагането на пазара като желано и търсено място, с позитивен имидж и обществена полза. Пазарите отделят място за фермерски продукти и популяризират местната продукция и чистата храна. Обликът на всеки пазар се вписва в създадената градска визуална идентичност и засилва усещането за квартални общности.
Жителите на София се гордеят с града си
Животът в София се свързва с позитивни емоции, а жителите на града са изградили споделена локална идентичност, която е в синхрон с промотирания градски разказ и бранд. Софиянци чувстват града като свой, имат ангажимент към средата, която обитават и се усещат свързани с нея. Изградените множество квартални идентичности се вплитат в единен и припознат образ на София.
Възможност за изява на различни култури
Като един автентичен и многопластов град с богата история, София има множество културни пластове, свързани с различни по етнос, религия, социални практики и стил на живот групи хора. Градът обогатява и развива своята идентичност, включвайки културата на тези групи, предоставяйки възможност на всяка да живее със своята култура и тя да бъде разпознат елемент от многообразието на големия град. София се разпознава като многокултурна и толеранта столица.
Културният живот на София отразява нейната идентичност
София е град със специфично разположение и разпознаваема идентичност, обусловена както културно и социално, така и географски. Това създава възможност за разработването на богата и много широка палитра от разнообразни културни прояви с различна насоченост. Идентичността на София, в нейното многообразие и съвременни интерпретации, ставаt тема и повод за развитието на градския културен живот.
Сплотяване на общностите
София подкрепя съществуването на разнообразни народни ритуали, съвременни социални практики и специфични събития, които създават и поддържат местни общности. Посредством предоставянето на места, организирането на реда и сигурността, финансово подпомагане и институционална подкрепа, общината активно съдейства на жителите на София да формират общности, да изразяват своите споделени ценности и да добият усещането за връзка с града. Примерите на застрашено или изчезнало нематериално културно наследство се изучават и запазват във възможно най-автентичен вид.
Културното и природно наследство е неразделна част от града
Природата и историята на София успешно са интегрирани в живота на града и са търсени, пазени и разпознавани от жителите. Сградите-паметници на културата са обживени със съвременни функции, добре поддържани са и са възстановени с уважение към качествата и историята им. Природното наследство е припознато като важна част от града и основен елемент на зелената му система. Вплетено е успешно в цялостната градска структура и се ползва с уважение от гражданите. Подобрени са условията за политики, идентифициране, изследване и опазване на материални и нематериални културни ценности.
pride_farben_regenbogen_1000[1]

София на бъдещето е характерен град с разпознаваеми положителни черти, който се харесва както на жителите, така и на гостите си. Столицата е желана дестинация за живот, бизнес и туризъм и привлича много културен и икономически потенциал. Гражданите познават историята и идентичността на София, чувстват града като дом и се гордеят с него, а туристите разпространяват позитивни разкази и впечатления за него. Бизнесите възприемат София като добро място за работа и инвестиции, с отлични условия и квалифицирана работна ръка.

Общината е организирала процес по създаване на споделен разказ за София, координирала е дефинирането на ясна и разпознаваема идентичност и на базата на това е създала бранд на града. За да постигне позитивен имидж на града, местната власт използва ефективни комуникационни канали, както и активна и двупосочна комуникация с всички целеви групи.

София е успяла да създаде и наложи на световно ниво свои популярни емблематични градски места, чрез които се е превърнала в разпознаваема туристическа и културна дестинация. Благодарение на разпознаваемия си, автентичен и позитивен образ, градът се конкурира успешно за хора, идеи и капитали. Това позволява на София да предоставя отлични услуги, качество на живот и възможности за развитие.

Липсата на целенасочени и последователни мерки за постигане на по-добър и разпознаваем имидж на София може да намали възможностите на града да привлича добри кадри, туризъм и бизнес с добавена стойност. Това би се отразило зле на икономическите показатели, доходите на гражданите и качеството на живот в града като цяло.

Дефиниран е споделен разказ за София
Чрез експертни изследвания и широк диалог е дефиниран общия разказ за историята и настоящето на София, който е споделен от възможно най-широк кръг от експерти и граждани. Той включва най-забележителните исторически спомени за града от миналото до днес, истории за неговите най-емблематични характеристики и места, както и разказ за услугите, възможностите и преживяванията, които отличават София. Разказът за града живее своя живот в различните комуникационни канали и се разпространява чрез информационни комуникационни канали, чрез гидове и турове, сред посетители и представители на бизнеса, и от уста на уста сред жителите на града и техните гости.
София има добре дефинирана идентичност
Споделеният разказ на града е надграден и доразвит чрез символиката на града, която е характерна и емблематична за София. Имаме разпознаваеми символи, които "говорят" и напомнят за София на жители и гости. Това са типичните за града места, случки, практики, образи, обекти или гледки, които символизират София и я отличават от другите градове.
Последователно и широко приложени бранд и визуална идентичност
Подобно на много водещи столици, София има своя запазена марка, която включва лого и визуална идентичност. Разпознаваемият градски бранд е създаден чрез професионален конкурс с участието на водещи експерти и с ясни, прозрачни правила. Той е базиран на припознати от гражданите и гостите на града позитивни и характерни белези на София и основни послания към ключовите целеви аудитории в съответствие с комуникационната стратегия на града. Визуалната идентичност е изградена на основата на споделения разказ и вече дефинираната идентичност на града. Тя е придружена от наръчник за ползването на графичната идентичност и прилагане във всички комуникационни канали и елементи на градската среда. Визуалният език на всички комуникационни материали и средства, включително и в градската среда, е унифициран в съответствие с бранда и визуалната идентичност.
Възможност за изява на различни култури
Като един автентичен и многопластов град с богата история, София има множество културни пластове, свързани с различни по етнос, религия, социални практики и стил на живот групи хора. Градът обогатява и развива своята идентичност, включвайки културата на тези групи, предоставяйки възможност на всяка да живее със своята култура и тя да бъде разпознат елемент от многообразието на големия град. София се разпознава като многокултурна и толеранта столица.
Общината има ефективни комуникационни канали
Общината разполага с капацитет и ресурс да разработва и следва целенасочена стратегия за комуникация. Стратегията включва изследване на приоритетните целеви аудитории и избиране на най-ефективни комуникационни подходи, активности и канали към туристи, инвеститори, граждани и други публики, с цел  позициониране, подобряване на имиджа и създаване на емоционална връзка. Гражданите имат възможност да се информират по лесен, профилиран и удобен за тях начин относно планирани действия на общината, намеси в градската среда, разпределение на средства, посоки на развитие и предлагане на услуги в града. Общината търси мнението на експерти, организации и граждани по секторни въпроси и активно комуникира намеренията си и програмите си. Това помага за постигането на стратегическите цели на града и налагането на позитивен имидж. Паралелно се създава възможност за по-добра оценка на работата на администрацията усещане за прозрачност, сигурност, съпричастност и ангажимент на жителите към развитието на града . Общината редовно измерва ефективността и актуализира стратегията периодично на база на постигнатите резултати.
Активна двупосочна комуникация с всички целеви групи
София има проактивна администрация, предоставяща иновативното, атрактивно, полезно и съвременно съдържание чрез ефективни комуникационни си канали. Гражданите, бизнеса, туристите и други целеви групи намират лесно информацията, от която имат нужда и имат удобни възможности да участват активно в комуникацията с администрацията по важните за града теми. Общината има осигурен ресурс и капацитет, за да поддържа двупосочно ефективна комуникация с всичките си целеви групи.
Емблематичните софийски места са световно популярни
Като резултат от целенасочената комуникационна стратегия, емблематични локации в София са станали световно известни като нейни символи. Те са умело използван елемент от комуникацията на града и се разпознават от жителите и гостите. Рекламират се активно, за да допринасят за добрия имидж и популяризирането на града. Градската среда около тях е в оптимално състояние.
София е предпочитано място за култура, работа, инвестиции и предприемачество
Като резултат от целенасочената комуникационна стратегия, София е добила известност и позитивен имидж на добро място за работа, бизнес инвестиции или старт на предприемачество. Градът умело комуникира своята благоприятна бизнес среда, условията, които дават предимство, и отличните човешки ресурси. София е разпознаваема културна дестинация, която популяризира успешно уникалното предлагане на разнообразна култура. Това прави градът притегателен център за жители и туристи .
Жителите на София се гордеят с града си
Животът в София се свързва с позитивни емоции, а жителите на града са изградили споделена локална идентичност, която е в синхрон с промотирания градски разказ и бранд. Софиянци чувстват града като свой, имат ангажимент към средата, която обитават и се усещат свързани с нея. Изградените множество квартални идентичности се вплитат в единен и припознат образ на София.
81025e125f0221db62aa0e9181e3437c[1]

Гражданите на София през 2050 г. се радват на добри възможности за реализация и среда, в която могат да постигнат високо качество на живот. Те обичат града си и имат чувство за принадлежност към него. Кварталите създават условия за формирането на сплотени общности. Намаляла е социалната изолация, хората общуват активно и спокойно, публичните пространства са обживени и създават усещане за идентичност, общ разказ и солидарност.

Местните общности са съпричастни с развитието на града и са важен участник в развитието и поддържането на средата. Развита е култура на активна грижа за средата, а общината подпомага с различни инструменти поддържането ѝ.

Сплотените общности водят до повишена толерантност. Агресията в обществото е намаляла значително. Райони с по-слаби демографски и бизнес показатели се развиват чрез привличане на инвестиции, подобрена инфраструктура, социални услуги и културно предлагане, а качеството на градската среда се повишава. Това спомага за намаляване на социалното и икономическо неравенство между различните части на София, повишаване на благосъстоянието, намаляване на престъпността и привличане на повече квалифицирана работна сила към пазара на труда.

Непредприемането на мерки за сближаване и общност на хората в града, могат да засилят наблюдаваните в момента негативни процеси на отчуждение и маргинализация на общностите и да ги задълбочат до степен, в която процесът ще бъде трудно обратим. Това от своя страна ще доведе до опасно високо социално напрежение, гетоизирането на София на бедни и богати и отдръпване на жители от града.

Гражданите участват ефективно в управлението на града
Благодарение на широко въведеното и добре приложено гражданско образование в училищата, гражданите имат нагласата, очакването и способността да участват ефективно в управлението на града. Управлението на града включва разнообразие от инструменти, които надграждат механизма на обществените обсъждания и правят възможно участието на (групи от) граждани при вземането на решения и мониторинг на изпълнението им. Жителите могат да участват по-активно или по-пасивно (да бъдат информирани). За това е помогнала популяризацията на комплексна и модерна платформа за гражданско включване, която улеснява значително гражданското участие. Децентрализацията на местната власт е допринесла за активното включване на граждани по квартали.
Живи и атрактивни публични пространства
Градската среда се реновира по начин, който въздейства благоприятно на хората и ги стимулира да прекарват повече време навън. Публичните пространства предлагат разнообразие от активности и привлекателна среда за отдих, забавление, социални контакти. Системата от пешеходни пространства се разширява и извън центъра, тротоарите са добре обособени и комфортни, създадени са улици за споделено движение, което допринася за успокояването на автомобилния трафик и ясно показват приоритетността на пешеходците в града. Публичните пространства като площади, улици, градини се облагородяват с дизайн, обвързан с характера на града, припознат е от гражданите и привлича и задържа посетители.
Развито социално предприемачество
София развива успешно политика в подкрепа на социалното предприемачество. Това води до висок процент иновации при социалните услуги, които стават все по-ефективни и гъвкави, адресирайки най-необходимите сфери на въздействие. Общината развива иновативни методи като картирането на специфичните потребности и постоянен мониторинг на ефективността и предоставя данните на всички заинтересовани. Развива се мрежа на социално предприемачество, което изгражда ролеви модели и привлича предприемачи и бизнес. Развиват се партньорства с други градове в областта на социалните услуги.
Добре разпределено обществено обслужване
В София е постигнат добър териториален баланс на обществено обслужване. Всеки жител има пешеходен достъп до основни услуги като магазини за хранене, заведения и спортни обекти в рамките на 10 минути. Достъпът до зеленина и места за отдих е лесен. Детските градини и учебните заведения са достатъчно гъсто разположени. Всеки квартал има обособени места за култура, както и пешеходни зони, които подпомагат засилването на местните общности и връзката на гражданите с квартала.
В София има силен общностен дух и толерантност
София е град със силни общности, както на квартално, така и на общоградско ниво. Всеки квартал има разпознаваеми места за срещи, които хората приемат за свои. Хората изграждат силни социални връзки помежду си, обсъждат и активно участват в подобряването на средата, в която живеят. Успоредно с това съществуват множество общоградски групи, в които хората се събират поради тематичен интерес. Общината припознава тези общности като партньор в повишаването на качеството на средата и е създала работещи механизми за тяхното включване и овластяване. В резултат гражданите са значително по-ангажирани със средата, нараства комуникацията, намалява агресията и престъпността в обществото.
Атрактивни условия за работа в социалната сфера
Градът е разширил ресурсната база за работа в социалната сфера. Осигуряват се обучения, въвлича се бизнесът за медийно и финансово сътрудничество. Работи се активно и ангажирано с професионални организации в сферата и се привлича адекватен европейски ресурс за подобряване на работната среда на социалните работници. В резултат професията на социалния работник е с повишен престиж, привлича квалифицирани и мотивирани кадри и се развива в тон със световните тенденции. Това повишава на качеството на социалните услуги, което на свой ред повишава социалната кохезия в града, въвлича повече хора в общността и в пазара на труда и повишава удовлетвореността на гражданите от живота в София.
София е сигурен и безопасен град
Гражданите на София се чувстват сигурни. Физическата среда е безопасна - придвижване, сграден фонд, състояние на околната среда, инженерна инфраструктура и т.н. София е добре подготвена за бедствия. Успоредно с това развитите градски общности създават социална мрежа и допринасят за усещането за спокойствие. Доброто икономическо развитие на града позволява на хората да няма притеснение за задоволяването на основните си потребности.
Покритие на населението с обновена инфраструктура
Всяка сграда в града е свързана с техническа инфраструктура, отговаряща на съвременните условия на живот. Напълно е изградена ВиК мрежата, а старата инфраструктура е подновена с нови и дълготрайни материали, което прави загубите минимални. ВиК съоръженията също са обновени и капацитетът им отговаря на потреблението. Развиват се топлопреносната и газопреносната мрежа, което подпомага градът да бъде по-съобразителен към околната среда и с по-висок дял на чисти енергийни източници в енергийния си микс. Електрическата система отговаря на всички критерии за безопасност, всички проводи са вкарани под земята и освобождават пространство за развитие на средата.
Икономически слабите райони привличат инвеститори
Районите със слаби икономически показатели в северните и западните част на столицата са успели да привлекат инвестиции чрез комбинация от ангажирана общинска политика, добра градска среда, съдействие при изграждането на инфраструктура и административни облекчения, клъстерен подход към привличане на синергични и съпътстващи индустрии, както и подобрена транспортна мобилност в града. Жителите на тези райони по-лесно намират добре платена работа в близост до себе си, създава се пазар за културна инфраструктура и публичните пространства се обживявят.
Добра медийна среда
Медийната среда в София е богата на източници, независима и предоставя качествена журналистика. Изключително е намален езикът на омразата, журналистите и главните редактори се отнасят с голяма отговорност към работата си и осъзнават нейният значителен обществен отзвук. Съществуват медийни формати, които третират преобладаващо градски теми и се ползват основно от софиянци. Отношението към всички социални групи, но и личности, е уважително и се базира на доказани факти.
Икономиката на София е ориентирана към индустрии с висока добавена стойност
Индустрии с висока добавена стойност формират по-голямата част от брутния вътрешен продукт в града. Това е постигнато чрез привличане на такъв бизнес с преференциални условия, подготвена работна ръка, инфраструктура и административни облекчения, както и с налична екосистема от клъстери в приоритетни сектори. Традиционни индустрии също са трансформирани и технологизирани. По-голямата част от работната сила на града е ангажирана в индустрии с висока добавена стойност и поетапно ориентирана към услуги, изискващи човешки труд - творчески индустрии, индустрии на грижа и преживявания, и др. По този начин благосъстоянието на жителите се повишава и градът е подготвен за нарастваща автоматизация.
Равностойни възможности за развитие в целия град
София е град с балансирано териториално развитие и отлични възможности за професионално и личностно израстване в различните части на общината. Създадени са подходящи условия и добри стимули за икономическа активност в северните и западните части на града, което довежда до увеличаване на инвестициите в тези райони и съответно създава добри условия за териториалeн и социален баланс в развитието на града. Това става възможно благодарение на целенасочените инвестиции в образователна, социална и културна инфраструктура в същите райони. Така те стават конкурентноспособни на останалата част от града и започват да се радват на по-голям интерес, както на новозаселили се жители, така и на нови инвеститори.
София е град на щастливи и сплотени хора
София е град, в който хората имат възможност за добра професионална реализация, отговаряща на квалификацията им и желанията им за лично развитие. Всеки човек живее достойно и който има желание и способност, може да се развива успешно. Хората са интегрирани в града и допринасят пълноценно за неговото развитие, независимо от своето социално, икономическо, етническо или друг вид потекло. Живеят в активни и добре функциониращи общности, което повишава усещането им за сигурност и спокойствие. Усещат, че могат да се доверят на съседи и съграждани. Градът им предоставя среда с високо качество на обитаване във всички аспекти. Животът им в София носи радост и удовлетворение.
Демографските характеристики на районите са равномерно разпределени
Всички райони на София са обезпечени с добре работеща социална инфраструктура. Това привлича жители от разнообразни социално-икономически групи, което подпомага равномерното използване на услуги, а от там и установяването на демографски баланс в различните територии на града. София става териториално балансиран и социално, културно и икономически подсигурен град.
Активен икономически живот за всички
София е град, който успешно е интегрирал всички хора в икономиката на града. Уязвимите групи имат възможности за личностна и професионална реализация, значително са намалели хората без подслон. Всички граждани участват активно в социалния и икономически живот на града, от което са удовлетворени и спокойни за себе си и семействата си. Хората се чувстват подкрепени, което  повишава доверието им в местното власт и политическата система.
Високо качество на живот за всички
Усилията, които градът полага в различните сфери, създават благоприятни условия хората да се чувстват удовлетворени от средата и реализацията си в нея. Чрез комплексни усилия и с участието на мнозинството граждани, София е успяла да постигне високо качество на живот по редица компоненти като професионална и личностна реализация, социална активност, достъп до жилище, добро образование, щастие, баланс на работа и личен живот, възможности за културно потребление, качество на жилищната среда, качество на градската среда, транспортна обезпеченост, инфраструктурна обезпеченост, включване на уязвимите групи в живота на града, толерантност и др.
60244584_138415393940953_1857070241574602596_n[1]

Образованието на бъдещето помага на младите хора в София да бъдат гъвкави и да се адаптират лесно към активно променящия се свят. Младежите са будни, инициативни, критично мислещи и граждански активни и са добре подготвени за професионална реализация.

София активно развива технологични и методически иновации в учебната практика и предлага на младите ангажиращ, интересен и постоянно осъвременяван учебен процес. Образователната система е обвързана с пазара на труда на много нива, обновява се и се подобрява в зависимост от нуждите му. Бизнесът е активно ангажиран и подпомага младежкото образование. София предлага високо и широко квалифицирана работна ръка.

Във фокуса на образователните политики са нуждите на всички ученици, независимо от социални, възрастови и т.н. групи. На цялата територия на общината се предлага висококачествено и конкурентно образование и добре поддържана база.

Подобряването на квалификацията, личностното развитие и ученето през целия живот са неразделна част от живота на хората. Те способстват за успешна професионална реализация в условия на бързо променящи се технологии и пазар на труда. Доброто партньорство между бизнес, образователни институции и НПО предлага множество възможности за това.

Придържането към вече установените форми и практики в образователния процес, без поглед към потребностите на бъдещето, крие рискове от изоставане от технологичните и методически иновации на световно ниво, макар да осигурява устойчивост в системата и да улеснява подготовката на педагогически кадри.

Модели на управление на образователната инфраструктура
Разработени са и се използват успешни и финансово устойчиви модели за управление на образователната инфраструктура, които следват установени световни практики и се развиват и обновяват непрекъснато. Материалната база на училищата се използва оптимално посредством гъвкави режими за управление и преизползване на училищните сгради и пространства. Образователната инфраструктура се обновява и осъвременява редовно, използвайки разнообразни финансови механизми.
Достъпни и привлекателни детски градини
Детските градини са достъпни и предлагат капацитет за всички желаещи. Децата се обучават в спокойна и подкрепяща среда, а формите на възпитание и обучение съответстват на спецификите и индивидуалните им нужди. Като допълнение към общинските ясли и детски градини са развити множество алтернативни форми за грижа за малките деца (кооперативи, домашна грижа, частни ясли и т.н.), съответстващи на предпочитанията на родителите. Броят на местата в училища, ясли и детски градини се определя на базата на подробен и регулярен демографски мониторинг на квартално ниво. Видът и концентрацията на социалните, образователните и здравни услуги е съобразен с параметрите на застрояване, определени в градоустройствените документи.
Гражданско образование на ниво във всички училища
Училищата предлагат прилагат разнообразни практики, с които стимулират развитието сред учениците на будно гражданско съзнание, чувство за отговорност и инициативност. Децата участват в дебати, работни групи, изследвания и акции. Съществува добре развит механизми за обратна връзка от деца и младежи, по въпроси свързани с планирането и развитието на средата. Посредством тези инструменти на ангажираност, младежите постепенно стават част от механизмите за вземане на решение за развитието на средата, която обитават. Училищното гражданско образование успява да изгради критично и ангажирано гражданско общество.
Обновена училищна база
Всички софийски училища са с модерна и адекватна за времето си материална база. Където е уместно, те са разширени с адаптирана сменна система, която дава на децата повече време за лична подготовка. Прилагат се единствено устойчиви, здравословни и екологични строителни материали, които създават атрактивна за учениците учебна среда. Ресурсите се използват и преизползват устойчиво - част от електричеството и отоплението/охлаждането се генерира локално, дъждовните води се използват за поливане или санитарни нужди, създава се благоприятен микроклимат чрез включването на много растителност. Обучението се осъществява не само в класните стаи, а за целта се използва цялата материална база, както и самата градска среда около училището.
Гъвкави и иновативни методи за образование
Образованието е иновативно и ангажиращо, а образователната система е "извън кутията". Училищата са гъвкави откъм методология, наситени с много нови форми на обучение и образователни практики, адекватни на времето, средата и потребностите на учащите се. Експериментира се активно с похвати, които да повишат критическата грамотност, усвояването и ангажираността на младежите. Класната стая е навсякъде и всички деца участват активно и наравно. Градските пространства подпомагат образователната система. Те са наситени с атрактивни за младежите дейности (интерактивни детски площадки; библиотека в публичното пространство; зони за култура и спорт и др.). Всичко това води до иновативно развитие на цялата система и насърчава предприемачеството у младежите.
В София няма сегрегирани училища
В София всички деца имат равни шансове да получат качествено образование в една отворена и гостоприемна за всички общности среда. Работят програми за съвместно обучение на деца от различни общности, с помощта на които постепенно са преобразени всички сегрегирани училища. Децата от всички общности имат достъп до възможности за изграждане на уменията си, които да позволят успешна реализация спрямо желанията на всеки. Социалното разслоение, поддържано и усилвано от сегрегираните училища, е намаляло и се адресира успешно. Това е спомогнало за формирането на по-сплотени общности, ангажирало е по-голяма част от населението на града в социалната тъкан и е допринесло значително за качеството на работната ръка в града.
Ефективна подкрепа и разбиране за младежи
София е град, в който младежите се усещат сигурни и спокойни и могат да получат подкрепа и разбиране. Подобряващите се и разширяващи обхвата си програми и кампании за повишаване на градската култура (етикет, търпимост, вандализъм, солидарност, агресията в училищата), създават спокойна и приемаща среда. В нея хората успяват лесно да изразят себе си и да намерят път към удовлетворяващ живот. Успехът на тези програми се базира на редовни и задълбочени изследвания и кръгово планиране, с редовно обновяване, което улеснява навременното адресиране на бъдещи предизвикателства като например нови видове пристратстрявания.
Престиж за учителите
Учителската професия отново е припозната като една от най-престижните и социално значими призвания. Учителите работят в стимулиращо конкурентна среда, където всеки способен професионалист има възможност за професионално и личностно израстване. Материалните, социални и духовни стимули отговарят на ангажимента и отдадеността, като са конкурентни на времето и средата. Привлечени са български учители от чужбина, които донасят със себе си модерни образователни практики. В резултат на това София може да предложи по-добро и по-качествено образование, конкурентно на европейското, което успява да ангажира повече деца и да подпомогне реализацията им.
Мениджърски умения на всички директори
Благодарение на различни по вид обучения, училищните директори в София имат силно развити управленски умения. Ръководят различни аспекти на училищния живот, основавайки решенията си на опит, широк поглед и постоянно усъвършенстване на мениджърския си капацитет. Пример за устойчивия управленски подход е включването на активни деца и родители в решенията, касаещи учебната дейност и инфраструктура. Всички те подпомагат развитието на училището, неговата представителност и разпознаваемост. Добрите мениджърски умения водят до развитие на нови и иновативни механизми за образование, повишават конкурентоспособността на училищата, които стават успешни и подпомагат добрата реализация на младежите.
Неформално обучение
В София са развити разнообразни методи за неформално обучение, които допълват образователната система и осигуряват поле за иновация и методи на работа с изпадащи от системата ученици. Въведена е нормативна рамка, която спомага постигането на съответствие в уменията, изграждани чрез формално и неформално образование. Функционират различни програми за обмен на опит и образователна иновация, както и процес за оценяване на практики на неформалното обучение за пренос в образователната система.
Конкурентност на училищата
Всички училища в общината имат осъзнати, изведени и развити конкурентни предимства и са позиционирани на високо ниво. Учениците им се реализират бързо и успешно. Учителите са удовлетворени от работата си и са изградили продуктивни взаимотношения с децата. Общинските училища се конкурират успешно с частните, фокусирайки се върху иновациите, прилагането на съвременните технологии и отношението към учениците. Качествата на всяко училище и сравнението му с други се оценяват чрез независими периодични изследвания. Те са в основата на планове за действие за всички аспекти на образователния процес.
Младежко предприемачество
Предприемачеството и познанието за реализация на идеи и стартиране на бизнес е част от образованието на всички младежи. Всеки, който желае, има достъп до подкрепящ механизъм за развитие на идеите и уменията си. Подкрепата на младежки предприемачески инициативи става чрез различни инструменти, като общински фонд, менторски програми и др.. Фондът се развива постоянно с разнообразие от съвременни и иновативни инструменти за насърчаване на предприемачеството, както в училище, така и извън него. Това позволява значително по-активна предприемаческа дейност, привлича частни инвестиционни фондове, ангажира младежите в пазара на труда и позволява реализацията на редица важни социални, културни и други инициативи на пазарна основа.
Учене през целия живот
Действат разнообразни програми за учене през целия живот, които покриват широк набор от сфери на реализация. Те се развиват и популяризират благодарение на успешните партньорства между научни институти, граждански организации, бизнес и администрация. Ученето през целия живот е ос в развитието на интегрираните общински политики и е хоризонтална мярка в множество от сферите на разитие. В резултат на тези последователни усилия, ученето през целия живот се е превърнало в естествена и неразделна част от живота на хората, като задава широк спектър от възможности за личното им развитие.
Квалифицирана работна ръка, адекватна на търсенето
Училища и университети работят активно с бизнеса в посока обмен на опит и изграждане на умения, необходими за пазара на труда. Развити са редица програми за съпътстващо професионално образование, гимназии и университети ангажират ученици и студенти в задължителни стажове, функционират центрове за кариерно ориентиране. Събират се и се анализират регулярно данни за пазара на труда и за нуждите от квалифицирана работна ръка в конкретни сфери. Учебни и образователни програми се изготвят с активно участие на бизнеса, негови представители имат възможност да участват като гост-лектори в учебния процес. По този начин градът е успял да задоволи адекватно липсите на кадри в приоритетни сектори на икономиката.
Градът като игрално поле
Целият град е откривателско поле, създаващо много възможности за личното развитие на всички. Никой родител не се притеснява да остави детето си да играе само навън. Средата е планирана, проектирана и реализирана така, че да бъде интригуваща, комфортна за човешката психика и предлагаща разнообразни възможности за игра, забавление, учене, контакт и спорт. Всички елементи на градската среда са създадени с мисълта да предизвикват и развиват човешкото въображение, да са на високо естетическо ниво и да правят престоят навън приятен.
Успешна реализация на всички
София предлага достатъчно възможности за успешно професионално и лично усъвършенстване на гражданите си, а образователната система е в състояние да подготви учениците и студентите за предизвикателствата на професионалния свят. Програми за кариерна ориентация, възпитаване в гъвкави и критични умения и учене през целия живот позволяват всички да се реализират успешно, според желанията и уменията си, и смекчават рисковете от отпадане от пазара на труда. Безработицата в града поддържа минимални нива. Училищата и университетите поддържат редовна и продуктивна връзка с бизнеса и са в състояние да подготвят кадри в тон с изискванията на съответните икономически сектори.
vida-saudavel

Гражданите на София 2050 се радват на добро здраве и общуват активно с природата. Имат възможност да се хранят здравословно и да спортуват редовно. Множество възможности за почивка, терапия, спорт и забавление помагат за баланса между работата и личния живот.

Всички жители на града имат достъп до чиста храна и питейна вода. Градското земеделие е в разцвет, благодарение на доброто качество на екосистемите. Много от хората сами отглеждат храна, а младите са информирани за веригите на доставка и земеделските практики, което им дава възможност да правят информиран избор с какво да се хранят.

Множеството възможности за лесно достъпен спорт и качествената база са подобрили здравето и себеусещането на жителите на София. Балансираното разпределение на спортната и здравна инфраструктура създава условия за добър живот във всички части на общината.

София е известна с добрите си лечебни заведения, професионалното лечение и мотивираните лекари. Болници, поликлиники и други здравни заведения работят в конкурентна среда, управляват се ефективно, имат съвременна и удобна база, което увеличава доверието в системата.

Ако София не успее да постигне тези цели, демографският и икономическия профил на града ще се развиват в негативна посока. Вероятно е да се увеличат смъртността, зависимостите, опасните заболявания и нетрудоспособността сред жителите на града. Зависимостта от дълги вериги за доставка на храна би поставило в риск благосъстоянието и сигурността на гражданите.

Добре подготвен и мотивиран персонал
Здравните заведения в София са известни с професионализма на здравните си работници. Привлечени са специалисти, които избират да практикуват в София  благодарение на добрите условия за работа и професионално развитие. Специални усилия се полагат за привличането и задържането на млади лекари. Те имат достъп до ново и високотехнологично оборудване, множество програми за повишаване на професионалната квалификация, възможности за стажове, дългосрочни конкурентни договори и др. Те се радват на уважение и добра социална позиция.
Спортът е хоризонтална политика
Спортът е един от основните приоритети на града, когато става въпрос за здравето на хората и за начина им на живот. Той се използва като инструмент за поддържането на здравословен живот и превенция на заболявания. Политиките за насърчаване на спорт се възприемат хоризонтално на общинско ниво и подпомагат политиките за качество на живот, поддържане на добра форма, здравословен живот, поддържане на средата, инструмент за създаване на общности на квартално ниво и др. Спортът се е превърнал в част от идентичността на София - както професионалният, така и аматьорският.
Ефективно изграждане и поддръжка на спортна инфраструктура
В София има развит механизъм за ползване, отдаване под наем и поддръжка на спортни съоръжения, зони, обекти и др. Той включва строг и ясен мониторинг, който поставя социалната значимост на заниманията на първо място, при оценка въздействието на съответния клуб или фирма, която поддържа спортната база. Добре изградената система за партньорство между клубовете създава допълващо и разнообразно предлагане, което помага на клубовете да се развиват, а с това и спортът в града. Общината постепенно насърчава адекватното покритие на градската и крайградските територии с необходимата за активно спортуване на населението инфраструктура чрез административни облекчения, информационни кампании и привличане на инвестиции.
Природата предлага забавление, почивка и терапия
София използва наличните си природни ресурси, за да осигури на жителите си разнообразни възможности за забавление, почивка и терапия. Минералната вода се използва устойчиво и разумно. Поддържат се обществени бани, санаториуми, терапевтични центрове, спа центрове и други за лечение и забавление. Достъпът до паркове, водни обекти и езера е улеснен през всички сезони и те са предпочитано място за прекарване на свободното време.
Оценка на въздействие върху здравето при планиране и проектиране
Здравето на хората е поставено във фокус при проектирането на градската среда. Нормативната база регламентира материалите и строителните техники, които могат да се ползват в публичните пространства, с оглед на здравето на хората и влиянието им върху него в дългосрочен план. Архитектурата на градските пространства се изработва с оглед минимизиране на рискове от наранявания, горещини, лъчения, шум и подобни фактори. Търси се оптимизация на зелени пространства и минимизирани конфликти с трафика.
София е сигурен и безопасен град
Гражданите на София се чувстват сигурни. Физическата среда е безопасна - придвижване, сграден фонд, състояние на околната среда, инженерна инфраструктура и т.н. София е добре подготвена за бедствия. Успоредно с това развитите градски общности създават социална мрежа и допринасят за усещането за спокойствие. Доброто икономическо развитие на града позволява на хората да няма притеснение за задоволяването на основните си потребности.
Здравословни нива на шум
Направен е анализ на шумовото замърсяване и са определени мерки, чрез които да се минимизира. Определени са специфични норми, базирани на връзката между здравето и шумовото замърсяване. Изготвен е детайлен анализ на критичните зони, в които шумовото замърсяване приоритетно следва да се ограничава - около болнични заведения, детски градини, училища, скоростни пътища с пряка видимост към жилищни квартали и други. В резултат на предприетите мерки и ефективен контрол на нарушенията, шумовото замърсяване от транспорт, строителство и други източници е в рамките на нормите и влиянието на шума върху здравето на населението е минимизирано.
Чисти храна и вода
Хората имат лесен достъп до чисти храна и вода, а предлагането на вредни храни е силно ограничено и търсенето им е намаляло значително в резултат на удачно провеждани информационни кампании и стимулиране на местното земеделие чрез различни инструменти. Отстранени са всички причинители на замърсявания във водите и до домовете на хората стига чиста и безопасна вода. Инвестира се в производство на екологично чиста храна (включително и от градско земеделие) и тя е достъпна за гражданите.
Качествена база в здравеопазването
Здравните заведения имат висок стандарт за лечение, престой и работа и са достъпни за всички социални и икономически групи. Сградния фонд е обновен и приведен към съвременните европейски изисквания за качество. Оборудването е високотехнологично и ново. Здравните мениджъри успешно ръководят заведенията, и успяват да доведат нужните средства за своевременната им поддръжка. Успяват да създадат добри условия за ПЧП, което отваря нови възможности за повишаване на качеството а здравната база.
Чист въздух
Градът разполага с гъста градска мрежа за мониторинг на качеството на въздуха. Регулярно се провеждат информационни кампании, които информират гражданите за замервания над нормите, но и за начини, по които всеки би могъл да допринесе за намаляването на замърсяването. Анализира се регулярно взаимодействието между здравословното състояние на населението, климатичните характеристики и замърсяването на въздуха. Резултатите се използват както за изработване на мерки, така и за определяне на гранични стойности на замърсяване. Съществува система от механизми за предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Домакинствата се отопляват с нискоемисионни източници, а транспортът е съставен от МПС (електрически или с ДВГ) на средна възраст от 6 години и минимум 50% от нискоемисионни автомобили (електромобили и други).
Иновативни и гъвкави форми на здравно обслужване
София е град на иновации и това важи и за системата на здравеопазването и медицинската грижа, която постоянно се развива и добавя нови методи за лечение. Методите обхващат полето на съвременната медицинска наука и се възползват от съвременните технологии (наноботи, импланти, нови тъкани, алтернативни форми, природно лечение, и т.н.). Медицината интегрира все повече разбирането за природно лечение, където е приложимо. Промяната в методите или мястото на лечение на всеки пациент са добре организирани и координирани.  Здравната система е интегрирала множество гъвкави форми на здравно обслужване, които поддържат основния пакет от услуги. Внедрени са иновативни лечебни методи, както от традиционната, така и от нетрадиционната медицина.
Ефективна система за здравна превенция
София е град, в който хората имат лесен и бърз достъп до широк спектър от профилактични прегледи. Програмите за мониторинг и превенция обхващат целия град, включват всички социални групи, стимулират хората да наблюдават здравето, физическото си и психическо състояние, популяризират здравословното хранене, информират ги за опасни състояния и предлагат индивидуални препоръки. Здравните услуги са разширени, така че да покрият и крайградските територии. Особен фокус е поставен върху специфични заболявания за конкретни райони и сезони, като съветите и програмите се насочват към специфичните за определения район или ситуация заболявания, така че те да бъдат сведени до минимум. В резултат превенцията е ефективна и здравословните проблеми намаляват.
Изградени навици за здравословен начин на живот
Като град с множество възможности за спорт, чиста храна и достъпни здравни консултации София създава общество от хора, които имат изградени навици за здравословен начин на живот. Предлагат се добри възможности за информиране и лична консултация за изработването на здравословни програми, с които хората да тренират, да се хранят, да работят и да почиват. Всеки има лесен достъп и може да получи съвет и помощ при създаването на индивидуална пътека. Популяризирането на ползите от здравословния начин на живот обхващат всички граждани и в резултат той се приема като нормален и хората го предават на поколенията. Хората живеят природосъобразно и здравословно, спортуват и се хранят разумно, радват се на високо качество на живот, а разходите по здравеопазване намаляват.
Административна реформа на здравните заведения
Добрият мениджмънт на здравните заведения в София позволява те да се развиват адекватно на пазарните условия, да поддържат здравна услуга на високо ниво и да предлагат конкурентни и допълващи се услуги. Налице са различни форми на партньорства между болници, които позволяват обмен на пациенти при нужда от специализирано лечение и продължаване на пътеки между различни здравни заведения. Бюджетирането на общински и държавни здравни предприятия в града е опростено и адекватно на обема пациенти. Единната електронна система за пациенти улеснява работата с тях и осигурява повече внимание и грижа за тях.
classics-strategy_974479724_thumb_1536x1536

София на бъдещето се управлява разумно, стратегически и с поглед върху данните за средата. Общината разполага с техническите и организационните средства за анализ, проследява своевременно промените в града и ползотворно включва заинтересованите страни в изработването и прилагането на политики, базирани на данни. Използват се максимално технологични средства за анализ на данни и за прогностика, които осигуряват максимално автоматизирана оценка на въздействие и позволяват политиките да се адаптират към средата чрез мониторинг на данни и тестови модели. Общинската структура е организирана около разбирането, че успешното градско развитие зависи от координацията в действията на общинските власти, бизнеса и гражданите. Всички те работят по взаимно допълващи се цели и ефективно използват ресурсите на града.

Това води до по-ясно и продуктивно разпределение на отговорностите между публичния, частния и гражданския сектор. Общината има капацитет да насочва и координира разнообразието от активности, планове и инвестиции, които се осъществяват в София. Плановете за развитието на града са координирани в дългосрочната визия, припознати са широко и се прилагат успешно.

Неуспехът в постигнето на тази цел поставя в риск успешното планиране и координация на все по-комплексните процеси в града. Резултатите от това ще са постоянен сблъсък на инициативи, увеличени разходи за осъществяването им и по-ниско ниво на развитие в сравнение с градове, които успяват да планират стратегически своето развитие.

Единна система за оценка на изпълнението на задачи
Създадена и въведена в дейността на администрацията е система за оценка на ефективност на стратегиите и изпълнение на задачите по техните планове за действие. Системата следва добрите практики за управление на проекти и екипи и включва инструменти за следене на прогрес, взаимовръзки между задачите, определяне на отговорност, оценка на необходими времеви, материални и човешки ресурси, и т.н. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация. По този начин общинското ръководство има възможност за навременна и адекватна реакция при забавяне в изпълнението, при промени в изискванията, при кризисни ситуации и др.
Уредена правна основа и ефикасно използвани правни механизми
Общината е направила одит, който впоследствие бива редовно повтарян, на правните си практики, дефинирала е силни и слаби страни в тях и е онагледила пред обществото правните си ангажименти. Реформирала и оптимизирала е практиката си за събиране на обратна връзка, както и възможностите за създаване на партньорства с търговски или граждански организации. Това позволява общината да насочи средства и усилия към проблемните сфери в своята юридическа практика. Обществото и бизнеса имат лесен достъп до правните ангажименти на местната администрация. Реформирането на инструментите за публично-частно партньорство водят до много по-ефективно използване на ресурсите и до по-високи качества на средата и процесите в нея.
Единна система за обмен на данни между звената на общината
Общината е внедрила единна IT система, през която се обменят данни между различните общински структури. Всички общински звена работят с единно хранилище за данни, достъпът до което е контролиран и проследим. Данните се съхраняват в структуриран и нормализиран вид. За всяка база от данни има определен отговорник, периодичност на обновяване и проследимост на промените. Всеки достъп се записва и граждани могат да следят достъпа до техни лични данни. Внедряването на системата води до намаляване на хартиения обмен между общинските звена, до по-лесна отчетност, до по-бърз и надежден достъп до актуална информация. В резултат на това общинската администрация изпълнява по-бързо, по-ефективно и в по-голям брой зададените ѝ задачи.
Изяснени и категоризирани ресурси
Общината е изградила механизъм, позволяващ използването на общинските ресурси по оптимален и устойчив начин с цел постигането на заложените стратегически цели. Публичният ресурс е проучен, категоризиран и подготвен за ефективно използване: публичната собственост е изяснена и доказана, а нейното управление носи публични блага. Преодолени са състояния на неясноти или проблеми във връзка със собственост и отговорности. Като резултат общината използва рационално и устойчиво публичните ресурси. Земя, сгради, инфраструктура, техника, материали, човешки ресурс или знание - използването им е подчинено на координираното изпълнение на стратегически цели.
София е активен участник в междуградски споразумения
Столична община използва максимално добре потенциала си за влияние на регионално и европейско ниво, инициирайки или участвайки в междуградски споразумения по различни теми - климатични промени, мобилност, инвестиции, работна ръка, миграция и др. По този начин градът участва активно в създаването на качествена регионална инфраструктура, използва максимално добре процесите на глобализация и отваряне на границите и се позиционира като атрактивна дестинация за бизнес и живот. София е част от успешно развиващ се балкански регион.
Общината има добра представа за нагласите на гражданите
Общината използва различни инструменти за формирането на реалистична представа за обществените нагласи. Инструментите се прилагат както за цялостна оценка на качеството на живот в София, така и за проследяване на мнения по конкретни теми или в конкретни социални групи. Използват се както класически социологически похвати, така и експериментални методи, свързани със социалните медии, съвременните технологии и изкуствения интелект. Имайки реалистична представа за публичните нагласи, Общината може да приоритизира работата и ресурсите си информирано, както и да подготви реакцията си при прилагането, или отлагането, на дадени политики.
Програмно бюджетиране в администрацията
Бюджетите на общинските звена се определят на базата на поставени цели и задачи за период от време, а не на базата на бюджети от предходни години. Взема се предвид капацитета на човешкия ресурс в съответното звено, финансовата оценка на заложените цели, постигнатите резултати и приоритизацията на дейности, направена от общинското ръководство. Този подход е директно следствие от въвеждането на единна система за оценка на изпълнението на задачи. Тя включва инструменти за редовна оценка на изпълнението на задачите, произтичащи от стратегическите и програмни документи. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация.
Обвързани стратегии
Общинските стратегии работят в синхрон - ефективно са обвързани целите, мерките, проектите, отговорностите и индикаторите между различните стратегии, изработвани от администрацията и останалите заинтересовани страни. Това се постига благодарение на разработената единна система, която позволява оценка на прогреса (чрез индикатори) по постигането на стратегическите цели на общината (и съответно програми и документи). Тя включва оценка на вложените ресурси (финансови, човешки, материални, други) и прогноза за ресурсите, все още необходими за постигането на целта. По този начин общинското управление, а и обществото, има информиран поглед върху ефективността, проблемите и успехите на общинските стратегии. Преодолени са противоречащите си елементи в различните стратегии.
Подготвени модератори и координатори
Общината е припознала ролята си на модератор и координатор и е създала капацитет за модериране и координация на всички ключови процеси, протичащи в града, независимо кой е инициаторът. Съществува общинско звено, което извършва тази дейност с професионално подготвени кадри. Заинтересованите страни биват включвани през единна платформа (онлайн и офлайн), лесна за достъп и предлагаща разнообразни методи за взаимодействие. Налична е връзка с националната система за анализиране на предложения и сигнали на гражданите (след нейното създаване). Ползата от ангажирането на подготвени модератори и координатори води до продуктивни отношения между местната власт и обществото, както и до увличането на повече ресурс в създаването на по-качествена и привлекателна среда.
Напълно дигитализирани данни в единен стандарт
Общината е дигитализирала своите бази данни във всички сфери и те се съхраняват във вече изградената единна система за обмен на данни. Новосъздавани данни са в машинно четим формат, а съществуващите са приведени към него. Използван е единен стандарт за структуриране, описание, съхраняване и обновяване на данни. Структурирането на данните по този начин позволява по-лесен и бърз достъп до информация, а съответно и вземането на по-добре информирани и аргументирани решения. Възможно е онагледяването на информационни липси, честота на ползване на данните и извличането на знание от тях чрез съвременни технологии. Дигитализирането на данните позволява добре уреден достъп до тях от различни заинтересовани страни. Това е предпоставка за прозрачност и за разнообразни икономически възможности.
Обвързано изпълнение на стратегии
Обвързаното изработване на стратегии и планове бива надградено с обвързаното им изпълнение, независимо дали отговорността е в публични или частни ръце. Това изисква добре развит координационен капацитет от страна на общината, внедряването на технологични инструменти за събиране и обработка на информация, които да позволят координирана работа, както и осъществяването на честа и периодична оценка на ефекта от прилагането на стратегиите. Обвързването води до много по-бързо и успешно прилагане на устройствените планове, на транспортната политика на общината и др.
Въведени в експлоатация симулационни модели за анализ на данни
Общината е въвела симулационни модели, които боравят с дигитализираните и лесно достъпни данни за средата и се използват за оценка на въздействие и анализ на тестови сценарии при създаването на политики и стратегии. Симулационните модели се прилагат в различни сфери и са инструмент за достигането до информиран избор, в който са въвлечени различни заинтересовани страни. Такива модели могат да са транспортен модел, модел на въздушните течения, модел на микроклимата, демографски и икономически модели и др. Моделите се използват активно за качествено и устойчиво планиране и осигуряват управление на града, базирано на данни.
Ефективно функциониране на администрацията
Администрацията функционира максимално ефективно в сегашната си или подобна на нея структура. Създадената стратегия за развитие на администрацията е водеща при административната реформа, която засяга както служители и финансови ресурси, така и отговорности и функции. Това е довело до съществено увеличаване на извършената административна работа, много по-мотивирани и доволни от работата си общински служители, както и значително по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Поради ясно разписаните и проследими процеси, както и добре определените отговорности на служителите, доверието в общинската администрация е значително по-високо.
Повече стратези
Като част от стратегията си за развитие на администрацията, общината преквалифицира служителите си от бюрократи в стратези - с добре развити умения за анализ на данни, за изготвяне на стратегически документи или за координацията на тяхното успешно прилагане. Те са стимулирани да имат съществена роля в подобряването на работните процеси и резултатите от тях. Заедно с процеса по автоматизация на административните задачи, това променя коренно ролята на общината и нейните служители. От орган, чиято сегашна основна задача е проверка на съответствие и законосъобразност, обработка на преписки, отговаряне на запитвания и т.н., общината и служители ѝ поемат ролята на  стратези, умело планиращи и координиращи градските процеси.
Общината планира изцяло на базата на данни
Всички стратегически документи и планове, създадени от общината, както и тяхното по-детайлно разработване, се основават на анализ на данни. Общината използва създаденото общо хранилище за данни, симулационни модели и оценка на въздействие, за да формира своите политики по максимално обективен и справедлив начин. Планирането на базата на данни води до процес на информирани решения, реалистична и актуална преценка на използването на ресурсите и значително улеснен процес на публичен отчет. В перспектива общината използва алгоритмизирана оценка на въздействие и технологии от областта на изкуствения интелект за идентифициране на конкретни параметри на политиките.
Ефикасно използвани ресурси за постигане на стратегическите цели
Общината е дефинирала необходимите ресурси за изпълнението на всяка своя стратегическа цел - материални, човешки, организационни. Където оценката на собствени ресурси не достига за приоритетни цели, общината умело координира влагането на частен и други видове публичен ресурс. Този процес се управлява ефикасно, устойчиво и рационално. Това води до увеличена продуктивност в действията на Общината и минимизирано разхищение на време и ресурси. В изпълнението на целите участва не само местната власт, ами и всички директно заинтересовани страни, което води до по-добри и устойчиви резултати.
Общината е активна в създаването на иновативни услуги
Общината е интегрирала процеса на създаване на иновации и в собствения си начин на работа - процесите са оптимизирани, модернизирани и автоматизирани. Така от една страна технологичните нововъведения намират бързо приложение и в процеса на работа на местната власт и съответно в развитието на града, а от друга самите процеси на управление и координация се превръщат в поле за иновация, което бива припознато от бизнес, НПО и учени в сферата на проектното управление, дигитализацията и взаимодействието с гражданите. Същевременно процесът по внедряването на иновации е добре подготвен организационно - общината има капацитет да валидира иновативни услуги и да комуникира организационни нужди, които могат да бъдат решени с иновативни средства.
1517eccad0ec5d818ba17ec75181efda[1]

В следващите години взаимодействието на местната власт с граждани, бизнес и държава в София става автоматизирано в по-голямата си част и се осъществяват дистанционно и електронно. Никъде не се изисква информация, която общината или държавата вече притежават. Услугите са с фокус върху удобство и потребителско преживяване. Гражданите могат да следят дистанционно всичко важно за своя живот в града и могат да контролират в законови рамки достъпа до личната си информация. Минимизирани са бюрократичните процедури, а данни за работата на общината от обществен интерес са прозрачно и лесно достъпни и се използват за подобряване на процеси.

Постигането на тази цел позволява на гражданите и бизнеса да спестят време, а на местната власт да управлява значително по-бързо и по-надеждно взаимодействието с външни страни. Идентифицирането и анализът на най-популярните услуги стават лесно и позволяват да се разшири и опрости тяхното предоставяне, и да се моделират услугите спрямо нагласите и социалните практики на специфични групи ползватели.

Поддръжката на сегашния модел за организиране на администрацията, снарастването на обема на данните и функциите на Общината, би довело до все по-голямо количество хартия и бюрокрация, което ще изисква и все повече персонал. При такъв сценарий проследимостта и достоверността на информацията ще продължи да зависи в голяма степен от качествата на отделните служители. Времето, което гражданите и бизнеса ще продължат да отделят на взаимодействието си с местната власт само ще продължи да се увеличава.

Главен служител по информацията
Въведена е службата на Главен служител по информацията, ръководител на Служба по информацията на директно на подчинение на кмета. Основна задача е централизиране и координация на всички общински IT проекти - осигурява съвместимост и общи стандарти, преизползване на софтуер между администрации и оптимизиране на организационни ресурси и поръчки, единна политика за дигитализация в администрацията. Има функции по управление, съхранение и предоставяне на достъп данни, правомощия за координация и контрол на изпълнението на общинската и държавната политика по отношение на отворените данни и на задълженията по ЗДОИ. Службата по информация разработва софтуер с екип специалисти на близко до пазарното заплащане и покритие от всички необходими роли за софтуерна разработка.
Единна система за идентификация
Във всички общински структури е въведена единна система за идентификация на служителите и на контрагентите . Идентификационният механизъм е съобразен със съвременните технологии и осигурява високо ниво на сигурност. Обвързан е с обща система за идентификация на граждани в целия град. Електронната идентификация е неделима част от работата на всеки един служител. Системата се ползва и за физически, и за юридически лица, с които общината има договорни отношения. Въвеждането на такава система позволява проследимост на действията, възможност за предоставяне на различни права за достъп, както и възможност за по-подробни отчети на общинските служители.
Значително подобрен процес и капацитет за контрол и санкции
Общината е създала система за ефективен контрол и навременно и пълно прилагане на санкции. Елемент от тази система е включването на гражданите при установяването и докладването на нередности. Други съществени части са създаването на единен център за обработка на нарушенията, както и въвеждането на пълна публична отчетност в работата на Столичния инспекторат. Това води до повече ред в града, опазен публичен и частен ресурс, както и увеличено чувство за справедливост сред гражданите, и съответно по-високо удовлетворение от живота в София.
Безхартиена администрация
В администрацията хартията се използва само по изключение. За това е спомогнала дигитализацията на всички документи и данни на общината в единен, машинно-четим стандарт, въвеждането на общо хранилище за данни, електронната система за идентификация, работата на Службата по информацията, както и единната система за обмен на данни между звената на общината. Под "оригинал" вече се разбира дигитално генериран и пазен файл, а не хартиена разпечатка с подпис и печат. Безхартиената администрация прави възможно много по-бързо и надеждно обработването на информация, проследяването на отговорностите и съответно изпълнение на задачи.
Единна система за обмен на данни между звената на общината
Общината е внедрила единна IT система, през която се обменят данни между различните общински структури. Всички общински звена работят с единно хранилище за данни, достъпът до което е контролиран и проследим. Данните се съхраняват в структуриран и нормализиран вид. За всяка база от данни има определен отговорник, периодичност на обновяване и проследимост на промените. Всеки достъп се записва и граждани могат да следят достъпа до техни лични данни. Внедряването на системата води до намаляване на хартиения обмен между общинските звена, до по-лесна отчетност, до по-бърз и надежден достъп до актуална информация. В резултат на това общинската администрация изпълнява по-бързо, по-ефективно и в по-голям брой зададените ѝ задачи.
Обновени приоритетни услуги
Въведена е единна система за обмен на данни и информация от и към гражданите. Тази система, в комбинация с автоматизирания процес за изпълнение на задачи и мониторинг на изпълнението, позволява да бъдат идентифицирани най-търсените от бизнеса и гражданите услуги. Ефективността в предлагането и процедирането на тези услуги са проучени, използвайки машинен анализ. По този начин общината успява да оптимизира и направи по-достъпни услугите, за които бива най-често търсена. Това от своя страна спестява време както на бизнеса и гражданите, така и на самите общински служители. Всички дигитални административни услуги са преосмислени и предлагани със силен фокус върху съвместимост, удобство, сигурност и потребителско преживяване, което осигурява ползването им от гражданите.
Технически подготвени служители
В съответствие със стратегията за развитие на администрацията, Главният служител по информацията организира курсове за повишаване на техническата подготовка и умения на общинските служители. Като резултат всеки общински служител се идентифицира безпроблемно по електронен път, борави уверено с дигиталните бази данни, взаимодейства със своите колеги, но и с гражданите и бизнеса по дигитален начин. Развитието на технически умения сред общинските служители ги прави по-високо квалифицирани и прави тяхната работа по-лесна и по-ефективна.
Процесите са опростени, проследими и организирани като "житейски епизоди"
Идентифицирането и обновяването на популярни услуги към бизнеса и гражданите е съпътствано от провеждането на качествени социологически изследвания за ситуациите и начина, по който външни на общината страни използват нейните услуги. Изследванията позволяват общинските услуги да бъдат премислени според "житейските епизоди", в които попадат техните потребители и съответно да бъдат адаптирани към тях, вместо към съществуващи нормативни рамки и вътрешни процеси. Като резултат услугите се предлагат по начин, във формат, във време и честота, които са удобни и разбираеми за техните ползватели.
Единна система за оценка на изпълнението на задачи
Създадена и въведена в дейността на администрацията е система за оценка на ефективност на стратегиите и изпълнение на задачите по техните планове за действие. Системата следва добрите практики за управление на проекти и екипи и включва инструменти за следене на прогрес, взаимовръзки между задачите, определяне на отговорност, оценка на необходими времеви, материални и човешки ресурси, и т.н. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация. По този начин общинското ръководство има възможност за навременна и адекватна реакция при забавяне в изпълнението, при промени в изискванията, при кризисни ситуации и др.
Изцяло автоматизирани услуги към бизнес и граждани
Взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрацията е автоматизирано. Единната система за обмен на данни е основата, върху която администрацията е изградила технологични инструменти за предоставяне на автоматизирани услуги си. Данни не се изискват, когато общината вече ги има. Промени в актуалното състояние във всички сфери на гражданския живот са безпрепятствени. Гражданите имат достъп до структурирана информация за своите данни и задължения. Бизнесът заявява, проверява съответствието с нормите и регистрира на своите инвестиционни намерения, отчита своята дейност основно онлайн. Не е необходимо всяко намерение да бъде прегледано и процедирано от човек, ако то може да се оцени автоматично. Това драстично увеличава скоростта на обслужване и прозрачността.
Ефективно функциониране на администрацията
Администрацията функционира максимално ефективно в сегашната си или подобна на нея структура. Създадената стратегия за развитие на администрацията е водеща при административната реформа, която засяга както служители и финансови ресурси, така и отговорности и функции. Това е довело до съществено увеличаване на извършената административна работа, много по-мотивирани и доволни от работата си общински служители, както и значително по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Поради ясно разписаните и проследими процеси, както и добре определените отговорности на служителите, доверието в общинската администрация е значително по-високо.
Повече стратези
Като част от стратегията си за развитие на администрацията, общината преквалифицира служителите си от бюрократи в стратези - с добре развити умения за анализ на данни, за изготвяне на стратегически документи или за координацията на тяхното успешно прилагане. Те са стимулирани да имат съществена роля в подобряването на работните процеси и резултатите от тях. Заедно с процеса по автоматизация на административните задачи, това променя коренно ролята на общината и нейните служители. От орган, чиято сегашна основна задача е проверка на съответствие и законосъобразност, обработка на преписки, отговаряне на запитвания и т.н., общината и служители ѝ поемат ролята на  стратези, умело планиращи и координиращи градските процеси.
Самообучаващ се автоматизиран процес за изпълнение на задачи и мониторинг на изпълнението
Въведената единна система за оценка на изпълнението на задачи, в комбинация с изцяло автоматизираните услуги към бизнес и граждани и общото хранилище за данни, позволява прилагането на самообучаващи се алгоритми, които да анализират процеса на изпълнение на задачи, управлението на човешки и информационни ресурси, ефективността в постигането на заложените стратегически цели и др. Това води до възможността за оценка на ефективността на процесите, капацитета на служителите и дори структурата на общинската администрация. По този начин общинското ръководство има възможност за навременна и адекватна реакция.
c2b0376c180b12ccfec39085bb06c554[1]

Решенията за управлението на София 2050 се вземат с активното участие на всички заинтересовани страни. В зависимост от мащаба на проблема се използват различни форми на демокрация – представителна, гъвкава или директна. Развити са технологични средства за лесно и удобно гласуване, делегиране и най-вече информиране. Политики и решения, свързани директно с местните общности, изискват гражданско включване с постепенно нарастващо овластяване на жителите на местно ниво.

Общината осъзнава ролята си на публичен модератор и е създала среда и възможности за градивна комуникация между различните заинтересовани страни в процеса на вземане на управленски решения. Гражданите от своя страна разбират не само своите права, а и своите отговорности. Това позволява децентрализация на местно ниво, включително демократично управление на бюджети. Институциите работят заедно с бизнеса и гражданите за прилагането на правилата, всеки според правомощията и капацитета си.

Постигането на тази цел води до създаването на активни местни общности, както и до по-добро разбиране на взаимовръзките между градските системи. Това образова и активизира гражданите, създава усещане за отговорност, понижава социалното напрежение и е значим фактор в създаването на по-високо усещане за съпричастност и отговорност към средата.

Липсата на действия в тази посока би затвърдило разбирането за “управляващи” и “управлявани” и би довело до по-широка пропаст помежду им, демотивирайки жителите на града за ангажимент към него. Това може да доведе до отдръпване на гражданите от политическия живот.

Общината има ефективни комуникационни канали
Общината разполага с капацитет и ресурс да разработва и следва целенасочена стратегия за комуникация. Стратегията включва изследване на приоритетните целеви аудитории и избиране на най-ефективни комуникационни подходи, активности и канали към туристи, инвеститори, граждани и други публики, с цел  позициониране, подобряване на имиджа и създаване на емоционална връзка. Гражданите имат възможност да се информират по лесен, профилиран и удобен за тях начин относно планирани действия на общината, намеси в градската среда, разпределение на средства, посоки на развитие и предлагане на услуги в града. Общината търси мнението на експерти, организации и граждани по секторни въпроси и активно комуникира намеренията си и програмите си. Това помага за постигането на стратегическите цели на града и налагането на позитивен имидж. Паралелно се създава възможност за по-добра оценка на работата на администрацията усещане за прозрачност, сигурност, съпричастност и ангажимент на жителите към развитието на града . Общината редовно измерва ефективността и актуализира стратегията периодично на база на постигнатите резултати.
Данните и процесите са лесно видими, достъпни и проследими
Внедрената единна система за обмен на данни между звената на общината позволява всички данни, с които работи общината, да бъдат лесно видими, достъпни и проследими. Това включва както първични данни, генерирани и събирани от администрацията, така и данни за мониторинг, разходи, процеси и изпълнение на задачи в общината. Създадено е единно хранилище за данни, достъпът до което е контролиран и проследим. Структурирането и нормализирането на данните позволява тяхното лесно използване, добра машинна обработка и включване в анализи. Изградена е система за обмен на данни от и към гражданите. Така различните общински структури могат да работят по-ефективно помежду си, както и с "външния" свят - граждани, държава, бизнес.
Общината е припозната като модератор и координатор
Местната власт е припознала ролята си на модератор и координатор и е организирала функционирането на общинско звено, което извършва тази дейност с професионално подготвени кадри. Първа задача на звеното е да проучи проблематиката в различни сфери, да идентифицира приоритетни (спрямо заложените дългосрочни цели) въпроси и да създаде план за модерация и координация между заинтересованите страни. Една от първите сфери за координация са годишните инвестиционни програми на общината, експлоатационните дружества, държавата и големите частни инвестиционни проекти. Общината е припозната като съгласуваща както вътрешни процеси, така и с бизнеса и гражданите. Това помага за много по-целесъобразно използване на градските ресурси - било то частни или публични.
Ново административно деление
Въведено е ново териториално-административно деление в Столична община. То е резултат от задълбочено мултисекторно проучване, което впоследствие е обсъдено с множество заинтересовани страни. Сходни по морфология, инфраструктура, социални и икономически белези зони на града биват групирани. Промяната в делението е съпътствана с увеличена фискална децентрализация на районните администрация и позволява по-ефективното им управление. Новото деление, заедно с фискалната децентрализация, водят до по-голяма квартална автономия и съответно до увеличаване на популярността на гражданското включване, особено на квартално ниво.
Гражданите са включени в контрола по прилагане на правила и регулации
Системата за прилагане на контрол е изградена така, че граждани и администрация да работят съвместно. Ролята на всяка от заинтересованите страни е съобразена с нейните възможности, компетенции и права. Улеснена е възможността на граждани и организации да участват в процеса по откриване и докладване на нередности, а общината реагира в разумен срок за установяване на нарушители, прилагане и проследяване на наказание, възмездяване на засегнатите страни и поправка на щетите. Това води до значително повишаване на прилагането на правилата, до повишено чувство за справедливост и в крайна сметка до по-високо удоволетворение от живота в града.
Кварталите имат повече автономия
Новото административно деление , заедно с фискалната децентрализация, водят до по-голяма квартална автономия. На квартално ниво има създадени структури за координация и управление на процеси и публични ресурси. Решенията, засягащи само един квартал, се вземат в самия квартал. Гражданите по квартали избират директно членовете на тези структури и съответно имат възможност за редовен и задълбочен контакт с тях. Това повишава значително привлекателността и ползата от гражданското участие. Вследствие на тези процеси част от управленските решения биват вземани не от централната администрация, а на квартално ниво.
Гражданите участват ефективно в управлението на града
Благодарение на широко въведеното и добре приложено гражданско образование в училищата, гражданите имат нагласата, очакването и способността да участват ефективно в управлението на града. Управлението на града включва разнообразие от инструменти, които надграждат механизма на обществените обсъждания и правят възможно участието на (групи от) граждани при вземането на решения и мониторинг на изпълнението им. Жителите могат да участват по-активно или по-пасивно (да бъдат информирани). За това е помогнала популяризацията на комплексна и модерна платформа за гражданско включване, която улеснява значително гражданското участие. Децентрализацията на местната власт е допринесла за активното включване на граждани по квартали.
Прозрачно и целево бюджетиране
Общинският бюджет се изготвя по прозрачен начин, позволяващ лесен машинен анализ на неговите пера от всяка заинтересована страна. Приложено е частично целево финансиране - общинските приходи в определени сфери, като например строителството, са директно обвързани с общинските разходи в същата сфера. В сферата на градската среда това води до директна връзка между строителната активност и качеството на публичните пространства. Всеки заинтересован има възможност да направи анализ на общинските приходи и разходи и да предложи оптимизацията им. Така е постигнато и по-високо доверие в местната власт.
Технологични възможности за информирано участие във вземането на решения
Съществува сигурна и удобна технологична среда за лесно информиране и лесно гласуване в произволни мащаби. Модернизацията в методите за поднасяне на информация и изграждането на разумно планирана комуникационна платформа за включване с фокус върху потребителско преживяване позволяват гражданите да имат достъп и да осмислят внимателно необходимите за вземане на решение факти, данни и анализи. Технологични софтуерни решения осигуряват задоволително ниво на информираност преди възможност за участие във вземането на решения.
Бюджетиране с участието на гражданите
Значителна част от бюджета на районните и централната администрации се разпределя, включвайки гражданите при приоритизирането на инвестициите, по модела на много други успешни световни градове и с помощта на модерни технологични средства. В зависимост от мащаба или естеството на инвестицията гражданите имат дума в определянето на размера ѝ или в предлагането на алтернативи. Този вид бюджетиране улеснява гражданското включване, като го прави по-атрактивно и по-ефективно. То внася качествено нов слой демократичност, повишава усещането за справедливост, подобрява прозрачността, ангажира жителите с управлението на града и значително повишава тяхната отговорност и зрялост към подобряването на средата.
Модел на "гъвкава демокрация" за вземане на решения на местно ниво
Развит е модел за вземане на решения на местно ниво, в който всеки член на общността, може да гласува (пряка демокрация) или да даде мандат на избран от него представител (гъвкава представителна демокрация). Изборът за пряко или представително вземане на решение може да бъде правен от всеки гражданин по всяко време, при всеки нов въпрос от значение за града. Технологиите правят този процес лесен, но и сигурен. Възможен е оптимален баланс между демократичност, разпределяне на доверие и лесно мащабиране. При въпроси от обща компетенция осигурява високо гражданско участие, а при по-експертни въпроси позволява делегиране на право към представител. Успехът на всеки граждански представител зависи пряко от решенията, които взема от името на гражданите.